کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو


 ایجـاد فضای جدید، در روابط اقتصادی ــ تجاری بین­المللی، گرایش تجار و شرکت­ها را به معاملات فرامرزی بیش ازگذشته نموده­است. ازطرفی، هر دولتی با اتخاذ معیارهای شخصی و اقتصادی خاص خود، مبادرت به اخذ مالیات می­نماید. در این شرایط، وقوع مالیات مضاعف امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از ­این­ رو، دولت­ها می­کوشند، تا افزون بر اقدامات یکجانبه، با موافقتنامه­های بین­المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، درصدد رفع یا کاهش مالیات مضاعف باشند. در این میان ماده مربوط به آیین توافق دوجانبه، در این نوع موافقنامه­ها، با پیش­بینی ساز و کارهای حل و فصل اختلاف مالیاتی، احتمال وصول مالیات­مضاعف­رابیش­ازپیش­کمترمی­نمایند. بررسی به عمل آمده این ماده در موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران، نشان می­دهد که، این ماده با تبعیت از هر یک از­ الگوهای UN و OECD،  ساز و­ کارهای غیرالزام­ آور حل و فصل اختلافات مالیاتی را، پیش­بینی نموده است. با این وجود، ساختار اختیاری این ماده و اینکه دولت­های متعاهد هیچ گونه الزامی به حل و فصل اختلافات مالیاتی ندارند، همچنان مؤدیان مالیاتی را، در معرض خطر وصول مالیات مضاعف قرار می­دهد، که با هدف این نوع موافقتنامه­ها ناسازگاراست. از این رو و به منظور پرنمودن خلأهای ناشی ازآن، داوری به عنوان روشی الزام­­­ آور در حل و فصل اختلافات مالیاتی، از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل به دولتها پیشنهاد گردیده است. با این وجود، موافقتنامه­های مالیاتی ایران، این شرط را در خود جای
نداده­اند.

واژگان کلیدی:

مالیات مضاعف، موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، آیین توافق متقابل، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مالیاتی، داوری

فهرست اجمالی:

بخش اول: مبانی وکلیات… 11

گفتاراول: مالیات… 11

گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27

گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38

بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80

گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80

منابع و مراجع: 144

ضمایم. 147 

فهرست عناوین:

بخش اول: مبانی وکلیات… 11

گفتاراول: مالیات… 11

بنداول: مفهوم کلی مالیات… 11

الف)پیشینه تاریخی مالیات… 13

بند دوم: انواع مالیات… 16

الف) اصول کلی مالیات… 20

ب)اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف: 25

اول: اصول حقوقی در مرحله ایجاد مالیات مضاعف: 26

دوم: اصول حقوقی درمرحله حذف مالیات مضاعف: 26

گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27

بنداول:مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن. 27

الف) مالیات مضاعف مثبت بردرآمد مؤدی.. 30

ب) مالیات مضاعف مثبت بردارایی های مؤدی.. 30

ج)مالیات مضاعف منفی.. 30

د)مالیات مضاعف اقتصادی.. 31

بنددوم:پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف… 31

الف)الگوی سازمان ملل(UN). 31

ب)الگوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD). 32

بندسوم: مالیات مضاعف درنظام مالیاتی دولتها 35

الف) مالیات مضاعف درحقوق فرانسه. 35

ب)حقوق آمریکا 35

بندچهارم:جایگاه مالیات مضاعف درنظام مالیاتی ایران. 36

الف) مالیات بردارایی.. 36

ب)مالیات بردرآمد. 37

گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38

بنداول: شیوه های یکجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 38

الف)درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران. 38

ب)درآمد اشخاص ایرانی مقیم خارج.. 39

ج)درآمد اشخاص حقیقی بیگانه: 39

د) درآمد اشخاص حقوقی غیر ایرانی.. 42

ه) عنوان موافقتنامه های مالیاتی: 43

و) تعریف موافقتنامه های مالیاتی: 44

ز)ماهیت موافقتنامه های مالیاتی.. 48

ح) ورود موافقتنامه های مالیاتی به نظام حقوقی داخلی.. 49

ط) لازم الاجراشدن موافقتنامه های مالیاتی درنظام حقوقی ایران. 50

ی) هدف موافقتنامه های مالیاتی.. 50

ک) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه دولتها 50

ل) اهداف موافقتنامه ها ازدیدگاه مؤدیان. 51

م) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه کشورهای درحال توسعه. 52

ن)اهداف موافقتنامه ازنگاه کلی.. 54

س) تعریف برخی ازاصطلاحات موافقتنامه های مالیاتی.. 57

ع) ساختار موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 58

ف) بررسی کلی ساختار موافقتنامه مالیاتی.. 61

ص) چگونکی کاربرد موافقتنامه های مالیاتی.. 62

ق) مقررات ماهوی موافقتنامه های مالیاتی.. 63

ر) روشهای حذف مالیات مضاعف در موافقتنامه های مالیاتی.. 65

ش) تفاسیرعلمی (توضیحات) مواد الگوی موافقتنامه مالیاتی : 69

ت) موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات ایران  با سایر کشورها : 75

بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80

گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80

بند اول: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مودی مالیاتی و دولت متعاهد. 81

الف) شیوه های داخلی حل و فصل اختلافات مالیاتی.. 81

ب)مراجعه به مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد. 83

بنددوم: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین دولتهای متعاهد. 92

الف) توافق متقابل.. 92

ب) مشورت: 93

گفتاردوم:تطبیق ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه های مالیاتی دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. 93

بنداول: خواهان دعاوی مالیاتی.. 98

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 98

ب)تحلیل حقوقی متغیر خواهان دعاوی مالیاتی: 99

بند دوم: مدت زمان اعتراض به اقدامات مغایر با مفاد موافقتنامه ازسوی خواهان. 104

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 105

ب) تحلیل حقوقی متغیر مدت زمان اعتراض به اقدام مغایر بامفاد موافقتنامه از سوی خواهان: 106

بندسوم: حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد. 108

الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD: 109

ب) تحلیل حقوقی متغیر حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد: 110

بند چهارم: محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد. 110

الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD : 111

ب) تحلیل حقوقی متغیر محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد: 112

بندپنجم: حل تمامی مشکلات و شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه. 113

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD.. 114

بندششم: شیوه حذف مالیات مضاعف درمواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است. 115

الف)تحلیل آماری داده های  UN و OECD.. 116

ب)تحلیل حقوقی متغیرشیوه حذف مالیات مضاعف در مواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است: 117

بندهفتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم. 117

الف) تحلیل  آماری  داده های  UN وOECD.. 118

ب) تحلیل حقوقی متغیر حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم: 119

بندهشتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک… 120

الف) تحلیل آماری داده هایUN و OECD  : 120

ب)تحلیل حقوقی  متغیرحصول توافق درمورد بندهای پیشین  از طریق کمیسیون مشترک: 121

بندنهم: مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظورتعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه. 123

الف) تحلیل آماری  دادهای UN و OECD  : 123

ب) تحلیل حقوقی متغیر مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظور تعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه: 125

بند دهم: داوری.. 125

الف)تحلیل آماری داده های UN وOECD.. 126

ب) تحلیل حقوقی متغیر داوری: 126

ارجاع به داوری در پرتو قوانین عادی.. 134

ارجاع به داوری در پرتو  قانون اساسی : 135

بند یازدهم: تحلیل تمامی دادههای آماری.. 138

گفتارسوم: نتیجه گیری و پیشنهاد. 142

منابع و مراجع: 144

ضمایم. 147

مقدمه:

با ایجاد فضای جدید حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها، از یک سو دولتها، سعی نمودن با برداشتن موانع  مربوط به تجارت و مقررات زدایی، زمینه را برای تجارت و بازرگانی بین­المللی فراهم نماید و از سوی دیگر، حاکمیت خود را براساس معیارهای شخصی و اقتصادی خود در چهارچوب اصل اقامتگاه و اصل منبع، نسبت به وصول مالیات اعمال نمایند. این اعمال حاکمیت که، با ایجاد منابع مالیاتی جدید و اصرار بر اخذ مالیات ازدرآمدهای خارجی همراه بود، زمینه بروز مالیات مضاعف در اشکال مثبت و منفی آن را فراهم می نماید، مالیات مضاعف مثبت بدین معنی است که شخصی تبعه یا مقیم یک کشور باشد، ولی از کشور دیگر(كشور منبع یا كشوری كه در آن دارای مقر دایمی است) كسب درآمد بكند و درآمد وی در هر دو كشور مشمول مالیات شناخته شود؛ یعنی وی مجبور شود به عنوان مؤدی، از منبع درآمد واحد دو بار مالیات بپردازد؛ یك بار به كشوری كه وی را مقیم یا تبعه می شناسد و یك بار هم، به كشوری كه منبع درآمد وی خوانده می شود با این وجود، اختلاف بین کشور محل اقامت و کشور منبع درآمد تنها عامل ایجاد مالیات مضاعف مثبت نمی باشد و  وجود تفاوت در تعریف مفاهیم حقوقی از جمله تعریف اقامتگاه ممکن است مؤدی را همزمان در دو کشور به عنوان  مقیم شناسایی نماید،
بی آنکه در هیچ کدام از آنها صاحب اقامت باشد، مثل زمانی که یک شخص غیر مقیم از طریق یک مقر دائمی در یک کشور از کشور دیگری کسب درآمد کند. شکل دیگر مالیات مضاعف، مالیات مضاعف منفی می باشد، بدین معنی که، درآمد شخص در هیچ کشوری مشمول مالیات واقع نمی گردد، (البته با این فرض که در کشور دیگر مشمول مالیات است) مشروط براینکه سوءنیتی در کار نباشد اگرچه دراین مورد نیز مؤدیان مالیاتی سعی می نمایند که با استفاده از ترفندهایی از خلأهای قانونی بین کشورها به منظور کاستن از بار مالیاتی خود استفاده نمایند. براین اساس، دولت ها می کوشند تا  بخشی از مالیات مضاعف را با اقدامات یک جانبه وگنجاندن مقرراتی در قوانین داخلی حل نمایند. بررسی قانون
مالیات­های مستقیم در این خصوص نشان می دهد که، قانونگذار ایرانی نیز، با اعمال فراسرزمینی قانون مالیاتی درمورد درآمدهای خارجی اشخاص ایرانی مقیم خارج و نیز اعمال اصل کامل منبع، نسبت به کلیه اشخاص نسبت به درآمدهایشان درایران، احتمال بروز مالیات مضاعف به هردو صورت مثبت و منفی آن را فراهم نموده است. ازاین رو، وی کوشیده است با پیش­بینی مقرراتی در این زمینه، به مقابله با آن بپردازد. به عنوان مثال، مالیاتی که بابت درآمد خارجی اشخاص ایرانی مقیم ایران که به موجب برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید بند (2) ماده 1 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می باشد، را به کشور منبع درآمد پرداخت نموده اند را با تحقق شرایط تبصره ماده 180 قانون یادشده و قائل­گردیدن اعتبار مالیاتی، از مالیات پرداختی شخص قابل کسر می داند. با این حال، اگرچه بخش عمده­ای از مالیات­های مضاعف با این روش قابل حل
می­باشد، اما نیاز به همكاری­های بین­المللی، به منظور از بین بردن كاستی های موجود، بویژه برای كشورهایی كه خواهان گسترش مراودات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها هستند، را از بین نمی برد. منشأ شكل­گیری موافقت نامه­ها و كنوانسیون های بین­المللی دو یا چندجانبه در ارتباط با مالیات مضاعف و فرار مالیاتی و یا سایر معاهدات همین جاست. در این نوع معاهدات، دولت ها می­کوشند، با به کارگیری تعاریف مشترک، دادن انحصار و یا اولویت اخذ مالیات به یکی از دول متعاهد، هم­پوشانی­های شکل گرفته در­ صلاحیت های مالیاتی بین خود، درخصوص منابع درآمدی «واحد» را مرتفع نمایند، براین اساس وجود بیش از3500 موافقتنامه مالیاتی منعقده میان کشورها، که عموماًً از دو الگوی UN و OECD تبعیت می نمایند، نشان از اهمیت و نقش مهم آنها در نظام حقوق بین­الملل می­دهد. الگوی ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد که بر عامل محل کسب درآمد، تأکید دارد بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای درحال توسعه سازگار است، چراکه عموماًً این کشورها سرمایه­پذیر می­باشند و (فرار سرمایه) در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، الگوی ارائه شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با تکیه بر عامل اقامتگاه، از وقوع مالیات مضاعف بر درآمدهای اشخاص مقیم خود در سایر کشورها ممانعت به عمل می آورد. اگرچه اکثر کشورها در انعقاد
موافقتنامه­های مالیاتی خود، ازاین الگوها تبعیت می­نمایند، با این حال، آن­ها زمانی می­توانند با این نوع معاهدات به اهداف مورد نظر خود دست یابند که در انعقاد آنها، ملاحظات سیاسی و اقتصادی خود را نیزدر نظر داشته باشند. در این میان دولت­ها با گنجاندن ماده مربوط به آیین توافق متقابل، که تمامی
ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی را درخود جای داده­است، می­کوشند تا خطر وصول مالیات مضاعف را بیش از پیش کم نمایند. کشور ما نیز با درک ضرورت و اهمیت این موافقتنامه­ها، مبادرت به انعقاد آنها نموده است که تاکنون 40 موافقتنامه لازم­الاجرا اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با سایر کشورها منعقد نموده است. در چند سال اخیر که، انعقاد این نوع موافقتنامه­ها، روندی شتابان به خود گرفته است، ضرورت نگاه عملی و آکادمیک به این موضوع بیش از گذشته احساس می گردد، از این رو در تحقیق حاضر با توجه و تمرکز بر روی ماده مربوط به آیین توافق متقابل که، نقش مکملی برای حذف مالیات مضاعف در این نوع موافقت­نامه­ها دارد، می کوشیم تا بر اساس منطق باینری و استفاده از نرم افزارSPSS میزان انطباق این ماده در موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران را با، الگوهایUN و OECD تعیین نماییم.

بدین منظور، ضمن بررسی دقیق 5 بند ماده 25 که تحت عنوان آیین توافق متقابل در هر یک از الگوهای یادشده گنجانده شده است، با استخراج 10 متغیر اساسی و مطابقت آن با همین متغیرها در 38 موافقتنامه لازم­الاجراء ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، میزان انطباق هر یک از این متغیرها با الگوی­های گفته شده، تعیین می­گردد. به عنوان مثال متغیر خواهان دعاوی مالیاتی(V11) در 38 موافقتنامه ایران تنها به میزان 26.3% از هریک از الگوهای UN و OECD تبعیت نموده است. به همین ترتیب سایر متغیرها مورد بررسی قرار خواهند گرفت، که پس از بررسی 10 متغیر و محاسبه میانگین تمامی آن­ها، میزان انطباق ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه­ اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تعیین می گردد. این بررسی آماری به نگارنده کمک می­کند، تا ضمن اطلاع از میزان دقیق انطباق این ماده با الگوهای گفته­شده، وجوه تشابه و تفاوت آن را بازشناسد و با دقت بیشتری نسبت به تحلیل حقوقی آن اقدام نماید، به عنوان مثال، داوری از جمله این موارد می­باشد، به­رغم آنکه هریک از این الگوها، آن را به عنوان یکی از شیوه­های الزام­آور حل و فصل اختلافات مالیاتی پیشنهاد نموده­اند، ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران این شرط را درخود جای نداده­اند. تحلیل حقوقی و شناخت ساختار این نهاد تازه تأسیس و بررسی آن در نظام حقوقی ایران نشان می­دهد که با نبود سابقه تقنینی درخصوص ارجاع اختلافات مالیاتی به نهاد داوری و محدودیت­های وارده دراصل 139 قانون اساسی، ارجاع به داوری مشکل و در قید تشریفات طولانی قرار می­گیرد که در عمل نمی­تواند منجر به حل و فصل اختلافات مالیاتی گردد.

تحقیق حاضر در دو بخش تهیه گردیده است، بخش نخست، در سه گفتار به بررسی پیشینه تاریخی مالیات، مالیات مضاعف و اهمیت آن و شیوه­های جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف می پردازد. بخش دوم، در سه گفتار به بررسی آیین توافق متقابل، تطبیق ساز و کارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه­های دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
می پردازد و در نهایت گفتار سوم این بخش،  نتایج حاصل از تحقیق و پیشنهادهای مربوطه را ارائه
می نماید.  

بیان مسئله:

رشد روز افزون روابط اقتصادی بین المللی دولت­ها و نیاز فزاینده آن­ها به سرمایه، نیروی کار و خدمات یکدیگر، منجر به شکل­گیری انواع مختلف و پیچیده روابط و نهادهای اقتصادی و تجاری گردیده­است. ازجمله پیامدهای وضعیت موجود، می توان به بروز پدیده مالیات مضاعف[1] یعنی( اخذ مالیات در یک دوره زمانی واحد، توسط دو دولت از یک منبع واحد درآمدی) اشاره نمود. این امر ناشی از یکی نبودن کشور اقامتگاه و کشور منبع درآمد مؤدی(پرداخت­کننده مالیات) است و دیگری مسائل مربوط به فرار مالیاتی می باشد. در پدیده فرار مالیاتی، مؤدیان مالیاتی به طور متقلبانه درآمد خود را در موقعیت­های بین المللی پنهان کرده و از ناتوانی مجریان مالیاتی برای کسب اطلاعات از خارج کشور متبوع خود سوءاستفاده می­نمایند. بدین منظور دولت­ها برای حل مسائل یادشده، افزون بر اقدامات یک جانبه که معمولا با گنجاندن مقررات مربوط به جلوگیری از مالیات مضاعف در قوانین داخلی همراه است، مبادرت به انعقاد موافقت نامه های دو جانبه می­ورزند. این نوع موافقت نامه ها که عموماً از دو الگوی مطرح  OECD[2] (الگوی پیشنهادی از سوی سازمان همکاری اقتصادی ­و توسعه) و[3] UN( الگوی پیشنهاد شده از سوی سازمان ملل) تبعیت نموده­اند، می­­کوشند تا با بکارگیری تعاریف مشترک، همچون اقامتگاه، دادن انحصار یا اولویت اخذ مالیات به یکی از طرفین ذینفع، تعارض­های موجود در بین قوانین کشورها را در خصوص مالیات مضاعف مرتفع سازند. بکارگیری این نوع موافقت­نامه­ها، زمینه را برای رونق بخشیدن به مبادلات تجاری بین­المللی و نیز اطمینان بخشی به مودیان مالیاتی نسب به نظام مالیاتی کشور هدف را فراهم نموده و با همکاری­های بین­المللی میان مراجع اداری و قضایی دو طرف از بروز فرار مالیاتی جلوگیری به عمل می­آورد. در این میان، انعقاد 40 موافقتنامه بین­المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازم­الاجرا از سوی دولت ایران، و تمایل به افزودن این نوع موافقت نامه­ها، بیانگر نقش مهم و کارکردی این نوع موافقت نامه های دو جانبه در نظام حقوق بین الملل مالیاتی ایران است. از این رو در تحقیق حاضر، کوشش میگردد باتوجه به اهمیت و نقش مکملی ماده 25 یعنی شیو­ه­های حل و­ فصل اختلافات مالیاتی در این نوع موافقت نامه ها، ضمن بررسی تطبیقی ماده یاد شده در موافقت نامه های منعقده توسط دولت ایران با الگوهای مطرح شده   UN و OECD و همچنین تعیین میزان تبعیت و پیروی ماده مذکور از الگوهای فوق الذکر و تکیه بر  چالش های احتمالی حقوقی، در صورت امکان پیشنهادی را در راستای تکمیل این ماده و یا الگوی مطلوب را ارائه نماید.

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1398-06-28] [ 06:23:00 ب.ظ ]
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات

-1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

-2-1بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………. 4

-3-1سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6

-4-1اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 7

-5-1اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم

-0-2نقشه ایران……………………………………………………………………………………………………………. 10

-0-2نقشه استان سیستان وبلوچستان……………………………………………………………………………….. 11

-0-2نقشه شهرستان خاش……………………………………………………………………………………………… 12

-1-2پیشینه محل تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 13

-1-2موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………13

-2-2ویژگیهای جمعیتی…………………………………………………………………………………………………. 13

-3-2آب وهوای استان…………………………………………………………………………………………………… 13

-4-2صنایع دستی استان……………………………………………………………………………………………………14

-5-2موسیقی سنتی استان………………………………………………………………………………………………. 16

-6-2شهرستان خاش……………………………………………………………………………………………………… 16

-7-2جمعیت شهرستان خاش…………………………………………………………………………………………….18

-8-2ترکیب سنی وجنسی جمعیت………………………………………………………………………………….. 18

-9-2آب وهوای شهرستان خاش…………………………………………………………………………………….. 18

-10-2ارتفاعات شهرستان خاش……………………………………………………………………………………..  19

-11-2پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………20

-12-2زبان ومذهب……………………………………………………………………………………………………….. 20

-13-2صنایع دستی………………………………………………………………………………………………………. 21

-14-2خوراک………………………………………………………………………………………………………………. 21

-15-2پوشاک……………………………………………………………………………………………………………….. 21

-16-2مسکن………………………………………………………………………………………………………………… 21

-17-2ادبیات وپیشینه چندزنی………………………………………………………………………………………… 22

-18-2تعریف بلوچ وسوابق آن……………………………………………………………………………………….. 22

-19-2سردارهای طوایف بلوچ……………………………………………………………………………………….. 24

-20-2بررسی پیشینه ازدواج…………………………………………………………………………………………… 25

-21-2تعاریف وپیشینه خانواده……………………………………………………………………………………….. 26

-22-2بررسی پیشینه چندزنی…………………………………………………………………………………………….28

-23-2تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. 30

-24-2تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………  ………31

-25-2مبانی وچهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………   .32

فصل سوم روش تحقیق

-1-3روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….36

-2-3ابزارجمع آوری تحقیق……………………………………………………………………………………………. 37

-3-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………. 37

-4-3حجم نمونه وروش اندازه گیری………………………………………………………………………………….39

فصل چهارم : بررسی مردم شناسی چند همسری مردان بلوچ شهرستان خاش

-1-4علل وعوامل چند همسری………………………………………………………………………………………. 41

-2-4علل وعوامل مفیدومثبت چندزنی……………………………………………………………………………… 42

-3-4چند همسری عامل نجات تک همسری…………………………………………………………………..  43

-4-4چند همسری حقی برای زنان………………………………………………………………………………….. 44

-5-4علل مثبت چندزنی مردان بلوچ شهرستان خاش……………………………………………………………46

-6-4عوامل منفی چند زنی مردان بلوچ شهرستان خاش………………………………………………………..48

-7-4الف) تعصبات قومی وقبیله ای………………………………………………………………………………..  48

-8-4ب) رسمهای غلط طایفه ای……………………………………………………………………………………. 49

-9-4ج) سایر علتها……………………………………………………………………………………………………….. 52

-10-4عواملی که زنان باعث چند زنی مردانشان می شوند…………………………………………………. 54

-11-4عمل به سنت رسول الله (ص)و قران کریم……………………………………………………………….. 55

-12-4تعددزوجات ازدید زنان بلوچ………………………………………………………………………………… 58

4-13-  درد  دل عده ای اززنان شهرستان خاش……………………………………………………….. … 60

-14-4قانون اساسی وشرایط چند زنی……………………………………………………………………………… 61

-15-4علل کمرنگ شدن وزوال چند زنی درمیان شهرهای دیگرایران………………………………… .62

-16-4بررسی  خانواده های چند همسراز نظر کمیت………………………………………………………. ..63

-17-4بررسی خانواده های چندهمسری ازنظر کیفیت……………………………………………………. … برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 65

-18-4بررسی خانواده های چندهمسری ازنظرتغییرات…………………………………………………… …76

-19-4بررسی پیامدها ومشکلات خانواده های چندهمسری…………………………………………….. …88

-20-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برفرزندان……………………………………………………………………. 88

-21-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برزنان………………………………………………………………… ………89

-22-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برخود مردان………………………………………………………….. …..95

-23-4مشکلات مشترک مردان وزنان………………………………………………………………………………….96

-24-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برجامعه …………………………………………………………………………97

-25-4پیامدهای اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..97

-26-4پیامدهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………98

-27-4محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………99

فصل پنچم: جمع بندی و نتیجه گیری

5-1-جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………… 101

منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………… 104

ضمایم………………………………………………………………………………………………………………………….107

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..120

فهرست ضمایم

عکس سردار طایفه براهویی………………………………………………………………………………………….. 107

عکس آقای لال خان قلندرزهی سردارطایفه قلندر زهی………………………………………………………107

عکس سردارطوایف کرد،میروسهربزهی…………………………………………………………………………….108

عکس مولوی کردی       …………………………………………………………………………………………….109

عکس مراد کرد  4زنه …………………………………………………………………………………………………..110

عکس شه گل … 3زنه     …………………………………………………………………………………………….111

عکس شریف …. 2زنه…………………………………………………………………………………………………. 111

قلعه حیدرآباد خاش……………………………………………………………………………………………………. 112

قلعه ایرندگان……………………………………………………………………………………………………………… 113

قله تفتان…………………………………………………………………………………………………………………….. 114

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:22:00 ب.ظ ]
هر ۵۰ کیلومتر مسیر اضافه = (۶۳) تومان
ترانسفر (امام) = (۲۵۰) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۱۸۸) تومان
اجاره ون دلیکا
۱۰ ساعته (تهران) = (۳۲۰) تومان
هر ساعت (تهران) = (۳۶) تومان
هر روز (برون شهری) = (۴۳۸) تومان
هر ۵۰ کیلومتر مسیر اضافه = (۲۵) تومان
ترانسفر (امام) = (۱۸۸) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۱۲۵) تومان
اجاره مینی بوس
۱۰ ساعته (تهران) = (۴۳۸) تومان
هر ساعت (تهران) = (۴۵) تومان
هر روز (برون شهری) = (۵۶۳) تومان
هر ۵۰ کیلومتر مسیر اضافه = (۳۸) تومان
ترانسفر (امام) = (۲۲۵) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۱۵۰) تومان
اجاره میدل باس
۱۰ ساعته (تهران) = (۶۲۵) تومان
هر ساعت (تهران) = (۸۴) تومان
هر روز (برون شهری) = (۸۱۳) تومان
هر ۵۰ کیلومتر مسیر اضافه = (۳۸) تومان
ترانسفر (امام) = (۳۱۳) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۲۱۳) تومان
کرایه اتوبوس شهری
۱۰ ساعته (تهران) = (۷۵۰) تومان
هر ساعت (تهران) = (۸۸) تومان
ندارد
ندارد
ترانسفر (امام) = (۳۷۵) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۳۱۳) تومان
رزرو اتوبوس اسکانیا مارال
۱۰ ساعته (تهران) = (۹۳۸) تومان
هر ساعت (تهران) = (۱۸۸) تومان
هر روز (برون شهری) = (۱۲۵۰) تومان
هر ۵۰ کیلومتر مسیر اضافه = (۲۴۰) تومان
ترانسفر (امام) = (۵۶۳) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۴۳۸) تومان
اتوبوس vip اسکانیا درسا
۱۰ ساعته (تهران) = (۱۱۲۵) تومان
هر ساعت (تهران) = (۱۸۸) تومان
هر روز (برون شهری) = (۱۲۵۰) تومان
هر ۵۰ کیلومتر مسیر اضافه = (۲۴۰) تومان
ترانسفر (امام) = (۵۶۳) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۵۶۳) تومان
اجاره اتوبوس ولوو B9
۱۰ ساعته (تهران) = (۸۱۳) تومان
هر ساعت (تهران) = (۱۴۶) تومان
هر روز (برون شهری) = (۱۰۶۳) تومان
هر ۵۰ کیلومتر مسیر اضافه = (۲۳۸) تومان
ترانسفر (امام) = (۴۳۸) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۳۱۳) تومان
لیست قیمت اجاره خودرو های مسافربری
لیست قیمت اجاره خودرو های مسافربری
لیست قیمت اجاره خودرو های سواری
اجاره اس ۵۰۰
هر ساعت عروسی (با راننده) = (100) تومان
هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۱۲۵) تومان
۱۰ ساعته (تهران) = (۱۱۳۰) تومان
یک روز (بدون راننده) = (۱۵۰۰) تومان
یک هفته (بدون راننده) = (۹۸۰۰) تومان
یک ماه (بدون راننده) = (۳۰۰۰۰) تومان
هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۱۰۹) تومان
هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۱۳۴) تومان
ترانسفر (امام) = (۴۰۰) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۳۵۰) تومان
هر ۵۰ کیلومتر برای ارسال شهرستان = (۱۵۰) تومان
اجاره مازراتی گرن کابریو کروک
یک روز (بدون راننده) = (۷۰۰۰) تومان
یک هفته (بدون راننده) = (۴۲۰۰۰) تومان
یک ماه (بدون راننده) = (۹۰۰۰۰) تومان
اجاره بی ام و z4
هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۸۴) تومان
یک روز (بدون راننده) = (۱۲۵۰) تومان
یک هفته (بدون راننده) = (۸۷۵۰) تومان
یک ماه (بدون راننده) = (۳۰۰۰۰) تومان
هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۹۳) تومان
هر ۵۰ کیلومتر برای ارسال شهرستان = (۱۵۷) تومان
اجاره بنز c200
هر ساعت عروسی (با راننده) = (38) تومان
هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۴۴) تومان
۱۰ ساعته (تهران) = (۵۰۰) تومان
یک روز (بدون راننده) = (۶۰۰) تومان
یک هفته (بدون راننده) = (۴۲۰۰) تومان
یک ماه (بدون راننده) = (۱۵۰۰۰) تومان
هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۴۷) تومان
هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۵۳) تومان
ترانسفر (امام) = (۲۲۰) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۱۸۰) تومان
هر ۵۰ کیلومتر برای ارسال شهرستان = (۱۲۵) تومان
اجاره ماشین بی ام و ۶۳۰ کروک
هر ساعت عروسی (با راننده) = (40) تومان
هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۴۶) تومان
یک روز (بدون راننده) = (۶۰۰) تومان
یک هفته (بدون راننده) = (۴۲۰۰) تومان
یک ماه (بدون راننده) = (۱۵۰۰۰) تومان
هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۴۹) تومان
هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۵۵) تومان
هر ۵۰ کیلومتر برای ارسال شهرستان = (۱۸۸) تومان
اجاره bmw 320i کروک
هر ساعت عروسی (با راننده) = (32) تومان
هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۳۸) تومان
یک روز (بدون راننده) = (۵۵۰) تومان
یک هفته (بدون راننده) = (۳۸۵۰) تومان
یک ماه (بدون راننده) = (۱۳۵۰۰) تومان
هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۴۱) تومان
هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۴۷) تومان
هر ۵۰ کیلومتر برای ارسال شهرستان = (۱۵۷) تومان
اجاره سانتافه
هر ساعت عروسی (با راننده) = (32) تومان
هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۳۸) تومان
۱۰ ساعته (تهران) = (۵۰۰) تومان
یک روز (بدون راننده) = (۵۵۰) تومان
یک هفته (بدون راننده) = (۳۵۰۰) تومان
یک ماه (بدون راننده) = (۱۳۵۰۰) تومان
هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۴۰) تومان
هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۴۷) تومان
ترانسفر (امام) = (۲۵۰) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۲۰۰) تومان
هر ۵۰ کیلومتر برای ارسال شهرستان = (۱۳۸) تومان
اجاره ماشین کلاسیک قدیمی
هر روز عروسی (با راننده) = (۹۵۰) تومان
هر روز عروسی با گل (با راننده) = (۱۰۷۵) تومان
اجاره اپتیما ۲۰۱۶
هر ساعت عروسی (با راننده) = (۲۹) تومان
هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۳۳) تومان
۱۰ ساعته (تهران) = (۳۹۰) تومان
یک روز (بدون راننده) = (۴۰۰) تومان
یک هفته (بدون راننده) = (۲۸۰۰) تومان
یک ماه (بدون راننده) = (۹۵۰۰) تومان
هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۳۸) تومان
هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۴۲) تومان
ترانسفر (امام) = (۲۱۳) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۱۶۳) تومان
هر ۵۰ کیلومتر برای ارسال شهرستان = (۱۲۵) تومان
اجاره سوناتا
هر ساعت عروسی (با راننده) = (۲۵) تومان
هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۲۹) تومان
۱۰ ساعته (تهران) = (۳۵۰) تومان
یک روز (بدون راننده) = (۳۵۰) تومان
یک هفته (بدون راننده) = (۲۴۵۰) تومان
یک ماه (بدون راننده) = (۸۵۰۰) تومان
هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۳۴) تومان
هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۳۸) تومان
ترانسفر (امام) = (۱۶۰) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۱۳۰) تومان
هر ۵۰ کیلومتر برای ارسال شهرستان = (۱۲۵) تومان
اجاره مزدا ۳
هر ساعت عروسی (با راننده) = (۱۹) تومان
هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۲۲) تومان
یک روز (بدون راننده) = (۳۵۰) تومان
یک هفته (بدون راننده) = (۲۱۰۰) تومان
یک ماه (بدون راننده) = (۷۰۰۰) تومان
هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۲۸) تومان
هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۳۱) تومان
ترانسفر (امام) = (۱۵۰) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۱۲۰) تومان
اجاره پژو پارس
هر ساعت عروسی (با راننده) = (۱۳) تومان
هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۱۵) تومان
۱۰ ساعته (تهران) = (۱۴۰) تومان
هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۲۳) تومان
هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۲۵) تومان
ترانسفر (امام) = (۱۲۵) تومان
ترانسفر (مهرآباد) = (۱۰۰) تومان
هر ۵۰ کیلومتر برای ارسال شهرستان = (۹۴) تومان
لیست قیمت اجاره خودرو های سواری
لیست قیمت اجاره خودرو های سواری
بررسی اجمالی
قیمت اجاره اتوبوس دربستی
کرایه ون هایس ترانسفر (امام) = (۲۲۵) تومان ترانسفر (مهرآباد) = (۱۵۰) تومان ۱۰ ساعته (تهران) = (۴۳۸) تومان هر ساعت (تهران) = (۴۵) تومان هر روز (برون شهری) = (۵۶۳) تومان
اجاره ون h350 ترانسفر (امام) = (۲۵۰) تومان ترانسفر (مهرآباد) = (۱۸۸) تومان ۱۰ ساعته (تهران) = (۵۶۳) تومان هر ساعت (تهران) = (۶۳) تومان هر روز (برون شهری) = (۶۸۸) تومان
رزرو ون اچ ۳۵۰ ترانسفر (امام) = (۲۵۰) تومان ترانسفر (مهرآباد) = (۱۸۸) تومان ۱۰ ساعته (تهران) = (۵۶۳) تومان هر ساعت (تهران) = (۶۳) تومان هر روز (برون شهری) = (۶۸۸) تومان
اجاره ون دلیکا ترانسفر (امام) = (۱۸۸) تومان ترانسفر (مهرآباد) = (۱۲۵) تومان ۱۰ ساعته (تهران) = (۳۲۰) تومان هر ساعت (تهران) = (۳۶) تومان هر روز (برون شهری) = (۴۳۸) تومان
اجاره مینی بوس ترانسفر (امام) = (۲۲۵) تومان ترانسفر (مهرآباد) = (۱۵۰) تومان ۱۰ ساعته (تهران) = (۴۳۸) تومان هر ساعت (تهران) = (۴۵) تومان هر روز (برون شهری) = (۵۶۳) تومان
اجاره میدل باس ترانسفر (امام) = (۳۱۳) تومان ترانسفر (مهرآباد) = (۲۱۳) تومان ۱۰ ساعته (تهران) = (۶۲۵) تومان هر ساعت (تهران) = (۸۴) تومان هر روز (برون شهری) = (۸۱۳) تومان
کرایه اتوبوس شهری ترانسفر (امام) = (۳۷۵) تومان ترانسفر (مهرآباد) = (۳۱۳) تومان ۱۰ ساعته (تهران) = (۷۵۰) تومان هر ساعت (تهران) = (۸۸) تومان ندارد
رزرو اتوبوس اسکانیا مارال ترانسفر (امام) = (۵۶۳) تومان ترانسفر (مهرآباد) = (۴۳۸) تومان ۱۰ ساعته (تهران) = (۹۳۸) تومان هر ساعت (تهران) = (۱۸۸) تومان هر روز (برون شهری) = (۱۲۵۰) تومان
اتوبوس vip اسکانیا درسا ترانسفر (امام) = (۵۶۳) تومان ترانسفر (مهرآباد) = (۵۶۳) تومان ۱۰ ساعته (تهران) = (۱۱۲۵) تومان هر ساعت (تهران) = (۱۸۸) تومان هر روز (برون شهری) = (۱۲۵۰) تومان
اجاره اتوبوس ولوو B9 ترانسفر (امام) = (۴۳۸) تومان ترانسفر (مهرآباد) = (۳۱۳) تومان ۱۰ ساعته (تهران) = (۸۱۳) تومان هر ساعت (تهران) = (۱۴۶) تومان هر روز (برون شهری) = (۱۰۶۳) تومان
اتوبوس vip وی ای پی اسکانیا درسا
ظرفیت: 25 نفره VIP مانیتور دار
سیستم صوتی و تصویری
سیستم ایرکاندینشن اتوماتیک گرمایش و سرمایش
دارای شیشه های دو جداره
جعبه کمکهای ایمنی، چکش شیشه شکن، کلید درب اضطراری، و کپسول اکسیژن
یخچال و سیستم آبجوش
قیمت ماشین عروس در تهران | 85 عکس ماشین عروس رویایی و ایده های جدید
16 ژانویه 2019 08:58Rent Parsماشین عروسبدون دیدگاه
قیمت ماشین عروس
اجاره اس ۵۰۰ هر ساعت عروسی (با راننده) = (100) تومان هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۱۲۵) تومان هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۱۰۹) تومان هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۱۳۴) تومان
اجاره مازراتی گرن کابریو کروک روزی ۷ میلیون تومان
اجاره بی ام و z4 هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۸۴) تومان هر ساعت برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید عروسی با گل (بدون راننده) = (۹۳) تومان
اجاره بنز c200 هر ساعت عروسی (با راننده) = (38) تومان هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۴۴) تومان هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۴۷) تومان هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۵۳) تومان
اجاره ماشین بی ام و ۶۳۰ کروک هر ساعت عروسی (با راننده) = (40) تومان هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۴۶) تومان هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۴۹) تومان هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۵۵) تومان
اجاره bmw 320i کروک هر ساعت عروسی (با راننده) = (32) تومان هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۳۸) تومان هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۴۱) تومان هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۴۷) تومان
اجاره سانتافه هر ساعت عروسی (با راننده) = (32) تومان هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۳۸) تومان هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۴۰) تومان هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۴۷) تومان
اجاره ماشین کلاسیک قدیمی هر روز عروسی (با راننده) = (۹۵۰) تومان هر روز عروسی با گل (با راننده) = (۱۰۷۵) تومان
اجاره اپتیما ۲۰۱۶ هر ساعت عروسی (با راننده) = (۲۹) تومان هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۳۳) تومان هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۳۸) تومان هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۴۲) تومان
اجاره سوناتا هر ساعت عروسی (با راننده) = (۲۵) تومان هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۲۹) تومان هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۳۴) تومان هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۳۸) تومان
اجاره مزدا ۳ هر ساعت عروسی (با راننده) = (۱۹) تومان هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۲۲) تومان هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۲۸) تومان هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۳۱) تومان
اجاره پژو پارس هر ساعت عروسی (با راننده) = (۱۳) تومان هر ساعت عروسی (بدون راننده) = (۱۵) تومان هر ساعت عروسی با گل (با راننده) = (۲۳) تومان هر ساعت عروسی با گل (بدون راننده) = (۲۵) تومان
ماشین عروس یکی از نیازهای مهم مراسم عروسی است. برخی علاقه مند هستند از ماشین عروس خاصی استفاده کنند که در حال حاضر در اختیار ندارند. این گونه افراد می توانند برای شب عروسی ماشین مورد نظر خود را اجاره کرده و به صورت موقت از آن استفاده نمایند. ما نیز امروز قصد داریم تا درباره اجاره ماشین مخصوص عروس با شما صحبت کنیم. پس با ما همچنان همراه باشید.
ماشین عروس
مراسم عروسی یکی از مهمترین اتفاقات زندگی هر زوجی است. قطعا شما هم به عنوان یک تازه عروس و داماد مایلید، مراسم عروسی تان در بهترین شرایط و با بالاترین امکانات برگزار شود. این کاملا منطقی است که نگران این موضوع باشید. البته باید عرض کنیم که جای هیچ نگرانی وجود ندارد.
گل زدن ماشین عروس
اگر یک برنامه ریزی دقیق داشته باشید می توانید مراسم و جشن عروسی تان را به بهترین حالت ممکن برگزار کنید. اما یکی از اصلی ترین مواردی که در این برنامه ریزی باید بگنجانید، تهیه یک ماشین عروس زیبا و مناسب و ایده آل است.
گل آرایی ماشین عروس ۲
البته بسیاری از افراد حساسیت چندانی روی این موضوع ندارند و شاید از معمولی ترین ماشین هایی که در اختیار دارند، به عنوان ماشین مخصوص عروس در شب عروسی استفاده کنند. ولی برخی افراد و زوج های جوان هم هستند که مایلند ماشین عروسی شان خاص بوده و شب عروسی شان را نیز خاص کنند. در این حالت شاید تصور کنید، تهیه چنین ماشینی کار دشواری است. اما باید بگوییم که اصلا این گونه نیست. شما می توانید انواع ماشین ها را اجاره کرده و یک شب خاطره انگیز را برای خود بسازید.
ماشین عروس ۳
کرایه ماشین عروس در تهران و کرج
خوشبختانه ما مشکل تهیه ماشین مخصوص عروس را برای شما حل کرده ایم. شما می توانید ماشین مورد نظر خود را از طریق وب سایت ما رزرو کرده و در زمان مشخص شده تحویل بگیرید. تمامی اتومبیل های ما سالم، تمیز بوده و به خاطر تنوعی که در انواع ماشین موجود است، دست شما برای انتخاب یک ماشین مناسب جشن عروسی کاملا باز است.
گل آرایی ماشین عروس ۴
گذشته از این ها امکان رزرو و اجاره ماشین عروس در کرج و تهران امکان پذیر است. شما علاوه بر این که می توانید برای مراسم های داخل شهر تهران خودرو مورد نظر خود را اجاره کنید، امکان اجاره آن برای شهر کرج نیز امکان پذیر است. البته در این شرایط ممکن است، ساعات بیشتری خودرو در اختیار شما قرار بگیرد که در صورت هماهنگی مشکلی وجود نخواهد داشت.
گل آرایی ماشین عروس
گل آرایی ماشین عروس
شاید اصلی ترین کار ما اجاره ماشین دلخواه شما برای جشن عروسی باشد. اما علاوه بر این سرویس، ما خدمات دیگری نیز داریم که در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد. از جمله گل آرایی ماشین عروس که در محل انجام شده و سپس ماشین تحویل شما داده می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:21:00 ب.ظ ]
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

چکیده

فصل اول روش شناسی پژوهش…

1-بیان مسئله.

2-سوالات تحقیق..

3-فرضیه های تحقیق..

4-ضرورت و اهداف تحقیق..

5-اهمیت تحقیق..

6-پیشینه تحقیق..

7- روش تحقیق..

فصل دوم- کلیات و مفاهیم.

2-1- حقوق پزشکی، حقوق بشر و حق بر سلامت…

2-1-1-حقوق پزشکی..

2-1-2-پیوند متقابل حقوق پزشکی و حقوق بشر.

2-1-3-لزوم حمایت پزشکی از افراد.

2-1-4-تهدید حق سلامت…

2-2-تعیین و تغییر جنسیت…

2-2-1- جنسیت…

2-2-1-1-تعیین جنسیت…

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

2-2-1-2-تغییر جنسیت…

2-2-1-2-1- تغییر جنسیت در اصطلاح فقهی..

2-2-1-2-2-تغییر جنسیت در اصطلاح پزشکی..

2-3-موارد تغییر جنسیت…

2-3-1-تغییر جنسیت افراد سالم.

2-3-1-1-دلایل ممنوعیت…

2-3-1-1-1-عدم جواز تغییر اعضاء.

2-3-1-1-2-غیر مقدور بودن.

2-3-1-1-3-مخالفت با مصالح عمومی..

2-3-1-2-مشروعیت تغییر جنسیت…

2-3-1-2-1-استناد به اصل اباحه.

2-3-1-2-2-استناد به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم.

2-4- مصادیق و موارد تغییر جنسیت…

2-4-1-تغییر جنسیت در ناراضیان جنسی (ترانس سکشوال ها)

2-4-2-دوجنسی یا هرمافرودیت…

2-4-2-1-هرمافرودیت واقعی..

2-4-2-2-هرمافرودیت کاذب…

2-4-2-2-1-هرمافرودیت کاذب مردان (مردان زن نما)

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

2-4-2-2-2-هرمافرودیت کاذب زنان (زنان مرد نما)

2-4-3- تراجنس گرایی یا هموسکشوالیسم.

2-4-4-معنی و مفهوم خنثی..

2-4-5-تغییر جنسیت در خنثی غیر مشکل..

2-4-6-تغییر جنسیت در خنثی مشکل..

2-5-پیشینه موضوع.

2-5-1-پیشینه موضوع در اسلام.

2-5-2-پیشینه موضوع در حقوق موضوعه ایران.

2-5-2-1-توانایی تغییر جنسیت به واسطه پیشرفت پزشکی..

2-5-2-2-دیدگاه کشورها نسبت به تغییر جنسیت…

2-5-2-3-شیوه قانونی تغییر جنسیت در ایران.

2-5-2-4-مراحل تغییر جنسیت در ایران.

فصل سوم-آثار حقوقی تغییر جنسیت…

3-1-بررسی وضعیت شناسایی و تعیین مرجع صلاحیت برای شناسایی جنس جدید.

3-1-1-ماهیت شناسنامه و آثار آن.

3-1-2-اثر تغییر جنسیت در نام اشخاص….

3-1-3-دادگاه صالح و رویه دادرسی اصلاح شناسنامه.

3-1-4-رای اداره حقوقی دادگستری در مورد جمهوری اسلامی ایران.

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

3-2-اثر تغییر جنسیت بر عقود و تعهدات…

3-3-اثر تغیر جنسیت بر ازدواج (عده و مهریه)

3-3-1-اثر تغیر جنسیت بر عده

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-3-2-اثر تغییر جنسیت بر مهریه.

3-4-تغییر جنسیت و اثر آن در تابعیت…

3-5-تغییر جنسیت و اثر آن بر خدمت نظام وظیفه.

3-6- اثبات دعوی در تغییر جنسیت و آثار آن.

3-6-1-اثر تغییر جنسیت بر ادله اثبات دعوا

3-6-2-تاثیر تغییر جنسیت بر شرایط مقر.

3-6-3-تغییر جنسیت و اثر آن بر اعتبار اسناد.

3-6-4-تغییر جنسیت و مسئله شهادت…

3-6-5-تغییر جنسیت و اثر آن در اماره

3-6-6-قسم و تغییر جنسیت…

3-7- حق ارث…

نتیجه گیری و پیشنهادها

 

 

چکیده:

از جمله حقوقی که امروزه در هر نظام حقوقی برای اختلال‌های جنسی در نظر گرفته شده است در حد بالای آن، جواز تغییر جنسیت است. این مسئله که ریشه تاریخی دارد و از لحاظ اجتماعی بینش صحیحی در مورد آن وجود نداشته امروزه با تحولاتی در نظام فقهی و حقوقی همراه شده که دراین پایان نامه بدان اشاره خواهیم کرد. موضوع تغییر جنسیت در نظام حقوقی اسلام و در ایران به لحاظ نوظهور بودن دارای احکام و آثاری است که در حقوق خصوصی خود جای بحث مستقلی دارد. این احکام و آثار را می توان به دو دسته احکام و آثار فردی و اجتماعی تقسیم بندی کرد. نگارنده پس از تبیین کلیاتی راجع به موضوع در ایران و سایر کشورها، احکام و آثار تغییر جنسیت را در فصل مستقلی در پرتو فقه و حقوق ایران مورد نقد و بررسی قرار داده است.

کلید واژه‌ها:

تغییر جنسیت، اسلام، آثار، احکام، حقوق ایران

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:20:00 ب.ظ ]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1:مقدمه معرفی تحقیق

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………7

1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………..9

1-4-1 هدف اصلی………………………………………………………………………………………9

1-4-2 اهداف فرعی…………………………………………………………………………………….9

1-5)سؤال های تحقیق……………………………………………………………………………………10

1-5-1 سؤال اصلی………………………………………………………………………………………..10

1-5-2 سؤال های فرعی…………………………………………………………………………………..10

1-6 محدوده پژوهش…………………………………………………………………………………….10

1-6- 1 محدوده­ی مکانی………………………………………………………………………………..10

1-6-2 محدوده­ی زمانی………………………………………………………………………………..11

2-6 محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………….11

1-7  تعریف واژه ها واصطلاحات……………………………………………………………………11

1-7-1 ورزش…………………………………………………………………………………………..11

1-7-2 ورزش همگانی……………………………………………………………………………………11

1-7-3 گرایش…………………………………………………………………………………………11

فصل 2:مبانی نظری وپیشینه تحقیق

1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………….13

2-2 استان کرمانشاه…………………………………………………………………………………….13

2-3 ورزش………………………………………………………………………………………13

2-4 فعالیت های ورزشی……………………………………………………………………….13

2-5 ورزش از دیدگاه اندیشمندان…………………………………………………………14

1-5-2 ابن سینا……………………………………………………………………………………….14

2-5-2 خواجه نصیرالدین طوسی………………………………………………………………14

2-5-3 ابن خلدون…………………………………………………………………………………….14

2-5-4 شجاع…………………………………………………………………………………………..15

2-5-5 افلاطون………………………………………………………………………………………..15

2-5-6 آندرهکرسون……………………………………………………………………………………15

2-6 دلایل اهمیت ورزش…………………………………………………………………………….16

2-7 گرایش………………………………………………………………………………………….16

2-8 عوامل مؤثربرگرایش مردم به ورزش…………………………………………………..18

2-9 ورزش همگانی………………………………………………………………………………20

2-10 شاخص سنجش ورزش همگانی………………………………………………………..20

2-10-1 تعداد شرکت کنندگان در ورزش همگانی………………………………………20

2-10-2 سطح سلامتی جامعه……………………………………………………………….20

2-11 ورزش همگانی وطبقه بندی آن…………………………………………………………..21

2-11-1 ورزش آموزشی………………………………………………………………………….21

2-11-2 ورزش غیر رسمی…………………………………………………………………………21

2-11-3 ورزش درون بخشی……………………………………………………………………21

2-11-4 ورزش برون بخشی……………………………………………………………………….22

2-11-5 ورزش باشگاهی……………………………………………………………………..22

2-12 ورزش های بومی،محلی و سنتی…………………………………………………………22

2-12-1 ورزش بومی………………………………………………………………………………22

2-12-2 ورزش های محلی……………………………………………………………………..23

2-13 ورزش های همگانی در جهان…………………………………………………………..23

2-14 سیر تکاملی ورزش های همگانی در جهان…………………………………………24

2-15 ورزش همگانی در ایران………………………………………………………………….25

2-16 فدراسیون ورزش های همگانی………………………………………………………….28

2-17 جایگاه فدراسیون ورزش های همگانی……………………………………………….29

2-18 شورای سازمان تربیت بدنی…………………………………………………………..30

2-19 اعضای شورای ورزش همگانی……………………………………………………….31

2-20 اعضای شورای ورزش همگانی استان………………………………………………..32

2-21 اعضای شورای ورزش همگانی شهرستان…………………………………………33

2-22 تشکیلات وساختار فدراسیون ورزش همگانی…………………………………..33

2-23 شرح وظایف فدراسیون ورزش همگانی………………………………………..34

2-24 فعالیت های ورزشی برای مقاطع سنی مختلف…………………………………..36

2-25 انجمن ها وکمیته های فدراسیون ورزش همگانی……………………………….36

2-26 شرح وظایف انجمن های ورزشی…………………………………………………..36

2-27 انجمن ورزش های بومی و محلی و روستایی وعشایری فدراسیون ورزش همگانی….37

2-28 انجمن ورزش آمادگی جسمانی قدراسیون ورزش های همگانی…………………..38

2-29 انجمن ورزش های طبیعی فدراسیون ورزش همگانی…………………………….39

2-30 انجمن ورزش صبحگاهی فدراسیون ورزش همگانی…………………………………39

2-31 انجمن ورزشی بازیها و تفریحات فدراسیون ورزش همگانی………………………40

2-32 انجمن ورزش بزرگسالان فدراسیون ورزش همگانی……………………………….40

2-33 انجمن اسکیت فدراسیون ورزش همگانی………………………………………..41

2-34 انجمن ورزشی کبدی فدراسیون ورزش همگانی…………………………………42

2-35 انجمن ورزشی یوگا فدراسیون ورزش همگانی………………………………..42

2-36 انجمن ورزشی کارمندان دولت فدراسیون ورزش همگانی…………………….43

2-37 انجمن ورزشی بیماران پیوند اعضا فدراسیون ورزش همگانی…………………..43

2-38 اهداف ورزش های همگانی…………………………………………………………..44

2-39 دستاوردهای ورزش و فعالیت بدنی…………………………………………………46

2-40 مروری بر تحقیقات داخلی………………………………………………………..51

2-41 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………..55

فصل 3:روش شناسی تحقیق

1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………59

2-3 روش تحقیق…………………………………………………………………………………59

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………..60

3-4 نمونه آماری………………………………………………………………………………….60

3-5 روش های جمع آماری داده ها واطلاعات………………………………………….60

3-5-1 مطالعات کتابخانه ای……………………………………………………………….60

3-5- 2 پرسشنامه…………………………………………………………………………….61

3-6 پایایی وروایی……………………………………………………………………………..61

3-6-1 بررسی پایایی ابزار تحقیق………………………………………………………….61

3-6-2 روایی پرسشنامه……………………………………………………………….62

3-7 روش های آماری مورداستفاده……………………………………………………62

3-7-1 تجزیه وتحلیل عامل تأییدی…………………………………………………….63

3-7- 2آ زمون تی نمونه مستقل ANOV……………………………………………………….

3 -7-3 جمع بندی………………………………………………………………………………63

فصل 4:یافته های تحقیق

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………..65

4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی……………………………………………………65

4-3 بررسی پایایی ابزار تحقیق………………………………………………………….77

4-4 تحلیل عاملی تأییدی…………………………………………………………………..78

4-5 بررسی نرمال بودن فرضیه ­ها…………………………………………………………81

4-6 بررسی فرضیات تحقیق……………………………………………………………80

4-21 جدول آماری جنسیت…………………………………………………………………81

4-22 آزمون نمونه های مستقل جنسیت……………………………………………………81

4-23  آزمون ANOVA سن………………………………………………………………84

4-24  آزمون فراوانی سن………………………………………………………………….84

4-25 جدول فراوانی وضعیت تأهل………………………………………………………..86

4-26  نمونه های مستقل وضعیت تأهل………………………………………………..86

4-27  آزمون ANOVAتحصیلات………………………………………………………..87

4-28 آزمون فراوانی تحصیلات……………………………………………………………..87

4-29  آزمون ANOVAدرآمد…………………………………………………………88

4-30  آزمون فراوانی درآمد…………………………………………………………………89

4-31  آزمون ANOVAهزینه کل………………………………………………………..90

4-32  آزمون فراوانی  هزینه………………………………………………………………..90

4-33  آزمون ANOVAهزینه ورزش……………………………………………………..91

4-34  آزمون فراوانی هزینه ورزش………………………………………………………..91

فصل 5:بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………..95

5-2 نتایج مربوط به فرضیات تحقیق……………………………………………………95

5-3 بحث………………………………………………………………………………………..96

5-4 پیشنهادات وراهکارها برای حضور بیشتر در ورزش همگانی…………………….97

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………98

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….99

چکیده:

این تحقیق باهدف بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی،گرایش، انگیزه­ها وموانع شرکت مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی و بررسی رشته­های ورزشی موردعلاقه آنها انجام شد. به این منظور روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شد و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید که روائی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر و پایائی آن از روش آلفای کرونباخ (آلفا= ./95) تائید گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شهروندان شهر کرمانشاه می باشند. در پژوهش حاضر از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه ای چندمرحله­ای استفاده شده است که شهر کرمانشاه را به 6 منطقه تقسیم نموده­ایم و سپس در هر منطقه 75 و در مجموع 450 پرسشنامه دربین افراد16 تا60سال توزیع نمودیم و در در پایان از داده های 420 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. پرسشنامه مشتمل بر52 سؤال رتبه بندی شده درزمینه بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی و گرایش مردم به ورزش وموانع شرکت آنان در ورزش و انگیزه­های انان برای شرکت در ورزش شهروندی و همگانی می­باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از دو نرم افزار SPSS و LISREL از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده­ها استفاده شده است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه­های آماری نظیر  فراوانی، درصد، به رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد و در سطح استنباطی، از آلفای كرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه، از روش مدل معادلات ساختاری برای رد یا تأیید فرضیات تحقیق، و برای بررسی میزان تبیین متغیرها توسط هر یک از سوالات مرتبط در پرسشنامه از تجزیه و تحلیل عاملی برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید تاییدی استفاده شده است. نتایج نشان داد که جنسیت افراد وسن آنها ووضعیت تأهل ومقطع تحصیلی  ومیزان سواد ودرآمدخانوار وهزینه­های خانواده وهزینه­های ماهیانه ورزش با میزان مشارکت آنها درفعالیت­های ورزشی تفاوت معنادار وجود دارد و مهمترین انگیزه مردم از ورزش کردن حفظ سلامتی می باشد و حدود 25 درصد مشغله زیاد و نداشتن وقت کافی را مانع اصلی در انجام و ادامه ورزش به صورت مستمر می­دانستند و 84 نفر نیز وجود هزینه بالای روزمرگی و مشکلات عمده مالی و 62 نفر نیز در دسترس نبودن و کمبود برخی لوازم و وسایل ورزشی را به عنوان موانع اساسی و عمده برای انجام فعالیت های ورزشی می­دانستند. ورزش فوتبال نیز بنا به دلایلی همچون پوشش کامل رسانه ها و هیجان بالای آن پرطرفدارترین ورزش و و سپس پیاده روی، بدنسازی و کوهنوردی و ورزش صبحگاهی در رتبه­ های بعدی بوده­ اند.

فصل اول: مقدمه و معرفی تحقیق

1-1- مقدمه

به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و موجب می شود، افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته و در تامین سلامت جسمی و روانی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد (معدن کن,69). بیش از 2000 سال قبل بقراط، پزشك یونانی در مورد نیاز انسان به فعالیت‌های حركتی مستمر، اعلام داشت كه فعالیت‌های بدنی برای سلامتی ضروری است و ارگان‌های بدن انسان در صورت داشتن تمرینات بدنی معتدل و مستمر، سلامتی خود را حفظ نموده، قوی شده، سرعت عمرشان كاهش پیدا كرده و عمرشان طولانی می‌گردد و چنانچه فعالیت حركتی از زندگی روزمرهشان دور شود، دستگاه‌های بدن او تنبل و آماده پذیرش بیماری‌های گوناگون گردیده و سرعت رشد آنها كاهش و سرعت عمرشان افزایش یافته و پیری در انسان تسریع می‌شود (قره، 1383). نوع زندگی در قرن حاضرماشینی است پیشرفت های تكنولوژیكی امروزی در عین حال كه رفاه و آسایش را برای بشر به ارمغان آورده است اما با كاهش حركت و فعالیتهای بدنی، شیوه های نوینی را بر زندگی انسان ها حاكم كرده و آثار زیانبار ناشی از فقر وكاهش حركت، زمینه ساز بروز بسیاری از مشكلات و ناراحتی­های جسمانی و روانی گردیده است. بدون تردید امروزه ورزش و تربیت بدنی به پدیده جهانی تبدیل شده است و در سال­های آغازین قرن بیستم به عنوان یك هنر و البته در راستای ایجاد جامعه سالم مورد توجه بوده است (دبورا، وست، چارلز و بوچر،1375). امروزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیربنایی برای تمام کشورها و جوامع محسوب می­شود و به طور چشمگیر و فزاینده مورد توجه همگان قرار گرفته است.از آثار مثبت این پدیده می­توان به تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینه­های درمانی و افزایش میزان تولید و بهره وری شهروندان اشاره کرد. مقوله ورزش و تربیت بدنی می­تواند به عنوان یک وسیله تفریح و گذران اوقات فراغت و ابزار مؤثر برای جلوگیری از انواع انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر باشد.علاوه بر این در دنیای معاصر که عصر هجوم ماهواره ها لقب گرفته است، پدیده ورزش می­تواند به عنوان ابزاری سالم و نسبتأ ارزان برای مقابله با انواع تهاجمات فرهنگی به کار گرفته شود(به نقل ازحمایت طلب1388). اختصاص دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه به فعالیتهای ورزشی و به ویژه در چارچوب ورزش همگانی، علاوه بر تاثیر آن در تأمین سلامت و نشاط فردی و ارتقای سلامت اجتماعی در پیشگیری از اشاعه برخی از آسیب های اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. از این رو توسعه ورزش همگانی و به صورت راهبردی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در امور زندگی شهری به شمار می­آید (ایازی، 1389). ورزش، این پدیده سازمان یافته اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 طی این دوران، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به خود گرفته و از جنبه­های گوناگونی قابل بررسی است.یکی از مهمترین جنبه­های آن، همگانی بودن آن یا به تعبیری ورزش همگانی است. ورزش همگانی با هدف افزایش مشارکت تمام گروه­های اجتماعی و فراهم کردن تکثرگرایی ورزشی، تقویت ورزش قهرمانی ، ورزش رقابتی، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه­گذاری شد. امروزه ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می­شود، یکی از زیرشاخص­های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می­گردد.همچنین به واسطه افزایش سلامت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینه­های درمانی و بهداشتی می­شود و بهره وری نیروی کار جامعه را بالا می­برد و از این راه به توسعه همه جانبه آن جامعه کمک می­کند. ورزش همگانی باوجودسادگی حرکات درزمینه سلامت شهروندان می تواندنقش مهمی را برعهده بگیرد. ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان است و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت بررسی گرایش شهروندان مهم است تا برنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام شود (معین الدینی 1391). تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از حوزه­های معارف بشری است (جوادی پور وسمیع نیا،1392)  و ورزش همگانی یکی از شاخه­های آن محسوب می­شود که در تأمین سلامت و بهداشت تن و روان انسان­ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است (رضوی، 1381)  اکثر روان شناسان معتقدند که تنها یک علت یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست، بلکه عوامل مختلفی باعث گرایش یا عدم گرایش افراد به امر ورزش می شوند (شفیعی، 1373).از طرفی گرایش افراد به هر موضوعی چند بعدی است بنابراین گرایش به موضوعات باید از از زوایای مختلف ارزیابی شودتا بتوان با تقسیم نمره مرکب به نمرات کوچکتر سهم هر بعد یا هربخش از گرایش را اندازه گیری و اعتبار آن را محاسبه کرد. شناخت خصوصیات و موقعیت افراد و آگاهی ازگرایش­های افراد به فعالیت­های حرکتی و ورزشی نقش مهمی درتصمیم گیری های تربیتی وآموزشی و بهداشتی داردو می تواند دست اندرکاران ومتولیان ورزش رادرفراهم کردن امکانات متناسب باتمایلات وتوانایی­ها ونیازهای جسمی و روانی افراد به منظورایجاد زمینه ­های لازم برای توسعه وگسترش فعالیت­های حرکتی و ورزشی وبرنامه ریزی واقع بینانه واصولی کمک کند.

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:19:00 ب.ظ ]