کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو


 2-2- نظریه دلبستگی.. 14-13

2-3- دلبستگی یا وابستگی.. 15

2-4- نظریه های دلبستگی.. 20- 15

2-4-1- دلبستگی کودکی.. 17- 15 

2-4-2- دلبستگی بزرگسالی.. 18- 17

2-4-3- دلبستگی به خدا 20- 18

2-5- مدل های دلبستگی به خدا 22-20

2-6- دلبستگی به خدا در اسلام و مسیحیت… 24-22

2-7- سنجش و اندازه گیری دلبستگی به خدا 25-24

2-8- تاب آوری… 28- 25 

2-9- دیدگاه های تاب آوری.. 30- 28

2-10- تاب آوری و دلبستگی.. 30

2-11- کنترل عواطف… 31- 30 

2-12- دلبستگی به خدا،تاب آوری، کنترل عواطف و تحقیقات مرتبط.. 33- 31

 فصل سوم (روش پژوهش)…………… 36-34     

           3-1- روش مطالعه. 34

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 34

3-3- ابزار گردآوری داده ها 35- 34

3-4- روش اجرای پژوهش…. 36

3-5- ملاحظات اخلاقی.. 36

3-6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها… 36 

فصل چهارم (یافته های پژوهش)………. 61-37             

      4-1-  یافته های توصیفی… 37

4-2-یافته های استنباطی…. 62- 40

فصل پنجم( بحث و نتیجه گیری) 67- 62

5-1- بحث نتایج پژوهش…. 66- 62

5-2- نتیجه گیری پژوهش…. 66

5-3- محدودیت های پژوهشی.. 67

4-5- پیشنهادات پژوهشی.. 67

 

چکیده:

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی بود.  

روش:بدین منظور تعداد 220 نفر از بیماران سرطانی  مراجعه کننده به بیمارستان، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس،  دفترچه سوالات پژوهش شامل پرسشنامه ؛ دلبستگی به خدا(غباری و حدادی کوهسار،1390)،  تاب آوری(کانور و داویدسون،2003) وکنترل عواطف ویلیامز را تکمیل نمودند.  

نتایج:نتایج پژوهش، حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام  که در آن مولفه های دلبستگی به خدا به عنوان متغیر مستقل و کنترل عواطف به عنوان متغیر وابسته وارد معادله شدند، نشان داد، دلبستگی ایمن و اجتنابی به خدا 78 درصد از واریانس کنترل عواطف را تبیین نمودند.  همچنین نتایج ضرایب رگرسیون نشان داد بین دلبستگی ایمن به خدا و کنترل عواطف (001/0>p، 61/0-r = )  رابطه منفی و معنی دار و بین دلبستگی دوسوگرا (05/0>p، 16/0r = )  و اجتنابی(001/0>p، 34/0r = )   به خدا و کنترل عواطف رابطه مثبتت و معنی داری وجود دارد. همچنین  نتیجه تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام  که در آن مولفه های دلبستگی به خدا به عنوان متغیر مستقل و تاب آوری به عنوان متغیر وابسته وارد معادله شدند، نشان داد دلبستگی ایمن و اجتنابی  به خدا با هم  حدود77% متغیر تاب‌آوری را تبیین نمودند و مولفه دلبستگی اضطرابی  به خدا از معادله حذف شد.  نتایج ضرایب رگرسیون  نیز نشان داد؛ بین دلبستگی ایمن به خدا با تاب‌آوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(001/0>p)

نتیجه گیری:به نظر می رسد دل سپردن به پایگاه و پناهگاه امن خداوندی در قالب دلبستگی ایمن به خدا نقش موثری در شکل گیری تاب آوری و کنترل عواطف بیماران سرطانی دارد.

کلید واژگان: دلبستگی به خدا، تاب آوری، کنترل عواطف، سرطان

بیان مسئله

یکی از بیماری های مزمن سرطان است.  درحال حاضر سرطان با اختصاص 21 درصد مرگ و میرها به خود،  دومین علت مرگ و میر در کشورهای صنعتی محسوب می شود.  در کشورهای در حال توسعه نیز سرطان سرطان چهارمین علت مرگ و میر است.  در ایران بنابر آمار وزارت بهداشت، سرطان پس از بیماریهای قلبی و عروقی و سوانح، سومین علت مرگ و میر می باشد(گویا و موسوی، 1387)

امروزه، علیرغم پیشرفت های پزشکی، توسعه درمان های سرطان و افزایش تعداد نجات یافتگان از سرطان،این بیماری از لحاظ احساس درماندگی و ترس عمیقی که در فرد ایجاد می کند،  به همتاست.  با پیشرفت در روشهای درمان طبی، میزان بقاء افراد مبتلا به سرطان افزایش یافته است،اما مشکلات سازگاری با این بیماری مزمن در بسیاری ازافراد مبتلا، اختلالات روانی همچون؛ اضطراب،  افسردگی وخشم را به دنبال دارد (لی[1] و همکاران، 2012).  این روند باعث می شود بیماران سرطانی با مشکلات عدیده ای در زمینه کنترل عواطف خود مواجه شوند.   منظور از کنترل عواطف این است که فرد عواطف خود را در موقعیت های گوناگون تشخیص دهد و آن را ابراز و کنترل نماید(گروس[2]، 1998) و به جای آنکه از بروز هیجان ها جلوگیری کند،  آثار واکنشی آنها را کاهش داده تا فرصت کافی برای تصمیم های بهتر داشته باشد( شریفی و آقایار، 1386).  

فرد درکنترل وتنظیم عواطف،  با به دست آوردن توانایی بازنگری و بازسازی شدت وجهت یك عاطفه در خود و دیگران به تعدیل و مهار عواطف ( خشم،  افسردگی، اضطراب و عواطف مثبت)، به صورت درونی و تغییر جهت آنها به سمت سازش یافتگی می پردازد (پلیتری[3]، 2002). کنترل عواطف بر جنبه های مختلف زندگی فرد، تعاملات بین فردی، بهداشت روانی و سلامت فیزیکی و جسمی تاثیر دارد (دونهام[4]، 2008).

پژوهشها در زمینه عوارض روانشناختی سرطان همچون بسیاری از جنبه های دیگر روانشناسی بر آسیب شناسی روانی بیماریها متمرکز بوده اند(یعنی چرا افراد دچار مشکلات روانشناختی می شوند).  اما نگاه متفاوت و مثبت نگر به روانشناسی توجهش را معطوف به ویژگیهایی از افراد نموده است که باعث می شوند هنگام قرار گرفتن فرد در معرض استرس و شرایط ناگوار همچون سرطان نه تنها بهبود می یابند بلکه در مواردی به لحاظ روانشناختی ارتقا می یابند(شارما[5] و همکاران، 2012؛گیلسپی[6]، 2007).  یکی از این ویژگی ها وفرایند های پویای انسانی تحت عنوان تاب آوری مطرح شده است.

تاب آوری به مفهوم انعطاف پذیری،  بهبود و بازگشت به حالت اولیه پس از رویارویی با شرایط ناگوار است.  مقاومت موفقیت آمیز افراد تاب آور در برابر موقعیت های چالش برانگیز،  باعث می شود افراد علیرغم مواجهه با استرس های مزمن و تنیدگی ها از آثار نامطلوب آن کاسته و سلامت روانی خود را حفظ  كنند (ویلسون[7] و دودک[8]،  2004).  یکیازعوامل موثر بر سلامتروان وکنترل عواطف همچون اضطراب، افسردگی وخشم درافراد، تابآوری[9]است( شیخ و همکاران، 2013؛احمدیو همکاران، 2014؛احمدی، شیخ، سرابندی، 1390)

مفهوم تاب آوری بر اساس اصول اولیه نظریه دلبستگی قرار دارد و برخی از محققان و صاحب نظران بر این باورند که تاب آوری ریشه در نظریه دلبستگی دارد (کلر[10]، 2003).

دلبستگی،  سیستم  عاطفی،  رفتاری وشناختی سازماندهی شده ای است که با انتخاب طبیعی طراحی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شده است تا نزدیکی بین نوزاد ناتوان و اولین مراقبین او را حفظ کند(کیرک پاتریک[11]، 1997). بر این اساس در دوران نوزادی دلبستگی عاطفی نسبت به یک یا چند نفر از مراقبین اولیه برای تامین حمایت، حفاظت و امنیت شکل می گیرد.  در شرایطی که موضوع دلبستگی(مراقب) به اندازه کافی پاسخگو و حمایت کننده باشد(دلبستگی ایمن)، آنچه نظریه دلبستگی از آن تحت عنوان مدل های درون کاری[12] مثبت از خود و دیگران نام می برد در فرد شکل می گیرد و وقتی موضوع دلبستگی(مراقب) به اندازه کافی پاسخگو و حمایت کننده نباشد(دلبستگی ناایمن)،  مدل درون کاری منفی از خود و دیگران در نوزاد شکل می گیرد(هرتل و دوناهو، 1995).  این الگوهای فعال درونی اولیه از خود و دیگران،   بافتی را فراهم می نمایدکه این بافت به عنوان فیلتر شناختی برای تعبیر و تفسیر داده ها و درون سازی پیوند های عاطفی بعدی عمل کرده و تجربیات بین فردی را معنا می بخشد(برترتون و مانهلند، 1999).  بنابراین،  دلبستگی ساختار سازمان یافته ای است که مجموعه پیچیده هیجانها،  رفتارها و شناختهایی را که با تلاش کودک در دسترسی به احساس ایمنی، آرامشو کاوش در محیط شکل گرفته و در طول عمر تحول می یابد را توصیف می کند(سروف، 1997).

بالبی و اینثورث معتقدند،  تاب آوری نتیجه ایمن بودن دلبستگی است.  زیرا کودک با استفاده از تکیه گاه امن دلبستگی (والدین)،  به عنوان منبع آرامش،  به مقابله با سختیها و شرایط ناگوار پرداخته و به کاوش محیط می پردازد(تراویس و کومبوس- ارمه، 2007).  دلبستگی ایمن باعث رشد صفات روانشناختی مثبت همچون تاب آوری،  عواطف مثبت و امید در افراد می شود که این صفات نیز مهارتهای مقابله، احساس ارزش وظرفیت تحمل و سازش با تنیدگی را افزایشمی دهند(میکولنسر و شاور، 2007).  افرادی که پاسخ های پذیرا در زمینه نیازهای فیزیکی وعاطفی دریافت می کنند در شرایط ناگوار مقاومت و تاب آوری بیشتری دارند.  محبت و عواطف مثبت،  عنصری است که به افراد کمک می کند تا شهامت و جرات تردید ناپذیری برای مقابله با شرایط سخت کسب کنند (فانیوف، 2008).  بنابراین،  سبک دلبستگی را می توان به عنوان یکی از منابع تاب آوری در نظر گرفت که منعکس کننده توانایی تنظیم، تعدیل یا کاهش موثر پاسخ های هیجانی به رویداد های ناگوار مانند بیماری سرطان است(بارتلی،  هد و استنفلد، 2007).

امروزه با گسترش نظریه دلبستگی، علاوه بر دلبستگی به والدین در بعد معنوی نیزحضور خداوند و ارتباط افراد با خداوند نوعی دلبستگی قلمداد می شود (کرک پاتریک و شاور، 1992).

دلبستگی به خدا[13] تحت عنوان ارتباط وگرایش عاطفی فرد به خداوند تعریف می شود.  در این تعلق خاطر،  خداوند به عنوان پایگاه امنی[14] شناخته می شود که در همه شرایط می توان او را جستجو کرد( گرانکوئیست[15]،  میکولنسر[16] و شاور[17]، 2010).  ارتباط با خدا به لحاظ نظری، در چارچوب نظریه دلبستگی بالبی و مبتنی بر دیدگاه دلبستگی به والدین(مراقب- کودک) می باشد(کیرک پاتریک[18]، 2005؛ سروف[19]،  فلیسون[20] و فلیسون، 2006؛ گرانکوئیست و کیرک پاتریک، 2011) در همین راستا، کیرک پاتریک (1994)، معتقد است،  چهار ویژگی که اینثورث[21] (1985)،  برای دلبستگی انسانی (دلبستگی مراقب- کودک) برشمرده است در ارتباط با خداوند به عنوان چهره دلبستگی  قابل ردیابی است.  بر این اساس او پنج معیار برای دلبستگی به خدا برشمرده است.

1) جستجو و حفظ مجاورت با خداوند: در دلبستگی به خدا اگر چه فرد  نمی تواند به طور فیزیکی به خدا نزدیک شود اما بسیاری از رفتارهای مذهبی همانند نماز خواندن،   دعا کردن و زیارت اماکن متبرکه، در ادیان و مذاهب مختلف شبیه به وارسی های متناوب کودک برای اطمینان از این که چهره دلبستگی در دسترس و پاسخگو است می باشد و نوعی رفتار مجاورت جویانه با خداست.

2) خداوند به عنوان پناهگاه امن: همانطور که کودک در شرایط استرس زا و بحرانی به سمت چهره اصلی دلبستگی(مراقب) بر می گردد،  فرد مومن نیز در شرایط استرس،  درماندگی و بحران به خداوند به عنوان پناهگاه مطمئن پناه می برد.

3) خداوند به عنوان پایگاه ایمن: همانطور که کودک،  مادر را پایه و اساس ایمنی می داند و در محیط کاوش می کند.  فرد مومن نیز با اعتقاد به این که خدا پایه و اساس ایمنی است، احساس قدرت کرده و این امر باعث افزایش اعتماد به نفس و امنیت وی در لحظات اضطراب و ترس می شود.

4) جدایی و فقدان: خداوند فراگیر است و همه جا حضور دارد،  بنابراین فرد نمی تواند همانطور که از یک چهره دلبستگی انسانی جدا می شود یا او را از دست می دهد از خدا نیز جدا شود.  افرادی که از آیین ها ی دینی و مذهبی دور می شوند،  نوعی اضطراب جدایی را تجربه می کنند و برای رسیدن به آرامش و احساس امنیت،  در صدد جوارجویی با خداوند بر می آیند.

 5) خداوند به عنوان قادر و دانای کل: رابطه انسان و خدا بهتر از رابطه مراقب- کودک این ویژگی را آشکار می کند و این ویژگی در ارتباط فرد با خدا نسبت به رابطه دو فرد عاشق بزرگسال نیز دائمی تر بوده و بیشتر حفظ می شود. شاید از مهمترین تفاوت های موضوع دلبستگی به والدین و دلبستگی بزرگسالی با دلبستگی به خدا همین ویژگی باشد.

شکل گیری الگوی درون کاری اولیه از خود و دیگران در دوران کودکی و در ارتباط با والدین(بالبی، 1969)،  بافتی را فراهم می نمایدکه این بافت به عنوان فیلتر شناختی برای تعبیر و تفسیر داده های درونی و بیرونی عمل می کند.  این الگوهای درون کاری مثبت یا منفی نسبت به خود و دیگرانعلاوه برکودکی، در دلبستگی به خدا (میکولنسر و همکاران، 2008)، نیز مطرح          می

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1398-07-19] [ 04:43:00 ب.ظ ]
آنها عواملی که در انتخاب بازیکنان نقش دارند شناسایی شوند. آزمودنی­ها در چهار گروه سنی زیر 16، زیر 15، زیر 14 و زیر 13 سال قرار گرفتند. نتایج این تحقیق می­تواند به مربیان کمک کند تا خصیصه­های مورد نیاز برای فرایند استعدایابی در فوتبال را بشناسند. برای ارزیابی مهارت­های روانی از پرسشنامه اتاوا-3 (OMSAT-3) استفاده شد. همچنین مهارت­های تکنیکی با آزمون­های شش گانه پیشنهادی فدراسیون فوتبال انگلیس اندازه­گیری شدند. آزمون­های فیزیولوژیکی عبارت بودند از پرش ارتفاع، دراز و نشست، دوی سرعت 10 متر، دوی سرعت 40 متر و دوی رفت و برگشت 300 یارد (280 متر). برای سنجش ویژگی­های آنتروپومتریکی نیز از اندازه گیری­های قد، وزن، شاخص توده بدنی، طول ساق، طول ران، ضخامت زیر جلدی چهار ناحیه بدن و درصد چربی بدن استفاده شد. تحلیل واریانس چند متغیره در سطح معنی داری 05/0 برای تحلیل یافته­ها استفاده شد. از بین چهار دسته مقیاس­های مورد ارزیابی، مقیاس­های فیزیولوژیکی از لحاظ آماری توانایی بیشتری در تفکیک سطوح داشتند. نتایج پژوهش حاضر تفاوت معنی داری بین بازیکنان نخبه و زیرنخبه در سه دسته ویژگی­های فیزیولوژیکی، تکنیکی و روانی نشان داد (05/0 >P). اما در ویژگی­های آنتروپومتریکی تفاوت معنی داری دیده نشد (05/0 >P). ورزشکاران نخبه در آزمون­های دراز و نشست، دوی رفت و برگشت، دوی سرعت 10 متر و دوی سرعت 40 متر (از آزمون­های فیزیولوژیکی)، دویدن با توپ، چرخیدن، سرعت، دریبل و شوت زدن (از آزمون­های تکنیکی)، هدف گذاری، آرمیدگی، مقابله با استرس، فعال سازی، تمرکز، بازیابی تمرکز و طرح مسابقه (از مهارت­های روانی) تفاوت معنی داری با بازیکنان زیرنخبه داشتند (05/0 >P). این یافته­ها نشان می­دهند که یک رویکرد چند متغیره با در نظر گرفتن تفاوت­های سنی می­تواند به طور موفقیت آمیزی فوتبالیست­های نخبه را از همنوعان زیر نخبه خود در سنین نوجوانی متمایز کند. پیشنهاد می­شود در فرایند استعدادیابی در سنین زیر 13 و زیر 14 سال کمتر از ارزیابی­های فیزیولوژیکی استفاده شده و تأکید بیشتری بر ویژگی­های تکنیکی شود. اما در رده­های سنی زیر 15 و زیر 16 قابلیت­های جسمانی اهمیت بیشتری پیدا می­کنند.

واژه­های کلیدی: استعدادیابی، فوتبال، بازیکنان نخبه و زیرنخبه، ویژگی­های روانی، تکنیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی

 

فهرست مطالب:

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

1-1  مقدمه. 2

1-2بیان مسئله. 3

1-3اهداف تحقیق. 4

1-3-1 هدف اصلی: 4

1-3-2 اهداف اختصاصی: 4

1-4فرضیه ها و سئوالهای تحقیق. 5

1-5ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

1-6محدودیتهای تحقیق. 7

1-6-1 محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر: 7

1-6-2محدودیتهای کنترل شده: 7

1-7تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 8

1-7-1 تعاریف مفهومی: 8

1-7-2 تعاریف عملیاتی: 9

فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق

2-1مقدمه. 11

2-2مبانی نظری.. 12

2-2-1ویژگیهای فوتبال  12

2-2-1-1 فوتبال از گذشته تا امروز 12

2-2-1-2 ویژگیهای جسمانی بازیکنان فوتبال. 14

2-2-1-3آمادگی مهارتی بازیکنان فوتبال  17

2-2-1-4 آمادگی روانی بازیکنان فوتبال. 18

2-2-2 نمو، رشد و بالیدگی در بازیکنان فوتبال    19

2-2-2-1 اصول نمو، رشد و بالیدگی در فوتبال. 19

2-2-2-2 منحنی های نمو. 20

2-2-2-3 استفاده از منحنی های نمو در فوتبال. 20

2-2-2-4 بالیدگی و فوتبالیستهای جوان. 20

2-2-2-5 رشد ویژگیهای رفتار حرکتی از کودکی تا بزرگسالی. 22

2-2-3 تفاوتهای فردی.. 22

2-2-4 توانایی‌های حرکتی. 24

2-2-5 پیش‌بینی موفقیت 25

2-2-6فرآیند استعدادیابی    26

2-2-7 عامل سن. 28

2-2-8تعامل بین طبیعت و تربیت   31

2-2-9مدل های استعدادیابی. 32

2-2-10 معیارهای استعدادیابی. 33

2-2-10-1 ویژگیهای روانی. 34

2-2-10-2 ویژگیهای تکنیکی. 35

2-2-10-3 ویژگیهای فیزیولوژیکی. 35

2-2-10-4 ویژگیهای آنتروپومتریکی. 36

2-2-11 رویکرد چندبعدی.. 36

2-3-1تحقیقات داخلی    37

2-3-2تحقیقات خارجی  42

فصل سوم: روش تحقیق

3-1مقدمه. 50

3-2روش تحقیق. 50

3-3جامعه آماری.. 50

3-4نمونه آماری و نحوه گزینش… 51

3-5متغیرهای تحقیق. 51

3-6ابزارها و شیوه جمع آوری اطلاعات.. 51

3-6-1مهارتهای روانی: 52

3-6-2ویژگیهای تکنیکی: 53

3-6-2-1 دریبل زدن. 53

3-6-2-2 سر زدن. 54

3-6-2-3 دویدن با توپ.. 54

3-6-2-4 شوت زدن. 55

3-6-2-5 سرعت.. 56

3-6-2-6 چرخش… 57

3-6-3 ویژگیهای فیزیولوژیکی: 57

3-6-3-1 آزمون پرش ارتفاع (توان بی هوازی بدون اسید لاکتیک): 58

3-6-3-2 آزمون دوی رفت و برگشت 300 یارد (توان بی هوازی با اسید لاکتیک): 59

3-6-3-3 آزمون دراز و نشست (استقامت عضلانی قسمت میانی بدن(: 60

3-6-3-4 آزمون دوی سرعت 10 متر و 40 متر (سرعت): 60

3-6- 4 ویژگیهای آنتروپومتریکی: 60

3-6-4-1 قد: 61

3-6-4-2 وزن: 62

3-6-4-3 درصد چربی بدن (با اندازهگیری ضخامت زیر پوست): 62

3-6-4-4 طول اندام ها: 64

3-6-5 سن تقویمی: 64

3-7روش آماری.. 65

 

فصل چهارم :یافته­ها ونتایج تحقیق

4-1 مقدمه. 67

4-2 اطلاعات توصیفی مربوط به یافته ها 67

4-2-1 توزیع آزمودنیها در گروه ها (بر اساس سن و سطح عملکرد) 67

4-2-2 ویژگیهای جمعیت شناختی. 67

4-2-3ویژگیهای روانی 68

4-2-4ویژگیهای تکنیکی    70

4-3-3 ویژگیهای فیزیولوژیکی. 70

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4-3-4 ویژگیهای آنتروپومتریکی. 71

4-3 آزمون فرضیه های تحقیق. 71

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

5-1 مقدمه. 83

5-2 خلاصه تحقیق. 83

5-3 بحث و بررسی. 85

5-4 نتیجه گیری.. 94

5-5 پیشنهادها 96

5-5-1 پیشنهادهای برخاسته از تحقیق. 96

5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 96

 

فهرست منابع. 98

پیوستها 111

 

فهرست جداول

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول 3-1: تاریخ تولد بازیکنان در چهار گروه سنی. 51

جدول 3-2 نحوه محاسبه چگالی بدن با استفاده از مجموع چهار اندازه گیری ضخامت پوستی (دورنین و ورمرسلی، 1974) 63

جدول 4-1 فراوانی آزمودنیها در هر گروه 67

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار ویژگیهای جمعیتی آزمودنیها 67

جدول 4-3 میانگین امتیازات آزمودنیها در آزمونهای فیزیولوژیکی. 70

جدول 4-4 میانگین امتیازات آزمودنیها در آزمونهای آنتروپومتریکی. 71

جدول 4-5 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت دو گروه در مجموع ویژگیهای روانی. 71

جدول 4-6 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت دو گروه در سه زیر مقیاس پرسشنامه اتاوا-3. 71

جدول 4-7 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت دو گروه در مهارتهای روانی به تفکیک زیرمقیاسها 72

جدول 4-8 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت دو گروه در مجموع ویژگیهای تکنیکی. 72

جدول 4-9 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت دو گروه در شش مهارت تکنیکی. 73

جدول 4-10 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت دو گروه در مجموع ویژگیهای فیزیولوژیکی. 73

جدول 4-11 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت دو گروه نخبه و زیر نخبه در پنج آزمون فیزیولوژیکی. 73

جدول 4-12 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت دو گروه در مجموع ویژگیهای آنتروپومتریکی. 74

جدول 4-13 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت دو گروه در 10 آزمون آنتروپومتریکی. 74

جدول 4-14 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت چهار گروه سنی در مجموع ویژگیهای روانی. 74

جدول 4-15 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت چهار گروه سنی در مهارتهای روانی به تفکیک زیر مقیاسها 75

جدول 4-16 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت چهار گروه سنی در سه مهارت روانی پایه. 76

جدول 4-17 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت چهار گروه سنی در چهار مهارت روان تنی. 76

جدول 4-18 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت چهار گروه سنی در پنج مهارت شناختی. 77

جدول 4-19 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت چهار گروه سنی در مجموع ویژگیهای تکنیکی. 78

جدول 4-20 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت چهار گروه سنی در شش مهارت تکنیکی. 78

جدول 4-21 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت چهار گروه سنی در مجموع ویژگیهای فیزیولوژیکی. 79

جدول 4-22 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت چهار گروه سنی در پنج آزمون فیزیولوژیکی. 79

جدول 4-23 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت چهار گروه سنی در مجموع ویژگیهای آنتروپومتریکی. 80

جدول 4-24 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت چهار گروه سنی در 10 ویژگی آنتروپومتریکی. 81

 

فهرست اشکال

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

شکل 3-1: نحوه برگزاری آزمون دریبل زدن. 53

شکل 3-2: نحوه برگزاری آزمون سر زدن. 54

شکل 3-3: نحوه برگزاری آزمون دویدن با توپ.. 55

شکل 3-4: نحوه برگزاری آزمون شوت زدن. 56

شکل 3-5: نحوه برگزاری آزمون سرعت.. 56

شکل 3-6 نحوه برگزاری آزمون چرخیدن. 57

تصویر 3-1 وضعیت شروع برای انجام آزمون پرش ارتفاع. 58

تصویر 3-2 وضعیت شروع برای اجرای آزمون دوی رفت و برگشت.. 59

تصویر 3-3 نحوه اندازه گیری لایه زیرپوستی در ناحیه جلو بازو 63

تصویر 3-4 نحوه اندازه گیری طول ران. 64

نمودار 4-1 مهارتهای روانی بازیکنان نخبه و زیرنخبه. 68

نمودار 4-2 میانگین نمرات آزمودنیها در مهارتهای روانی پایه. 68

نمودار 4-3 میانگین نمرات آزمودنیها در مهارتهای روان تنی. 69

نمودار 4-4 میانگین نمرات آزمودنیها در مهارتهای شناختی. 69

نمودار 4-5 میانگین نمرات آزمودنیها در آزمونهای تکنیکی. 70

 

 

 

فصل اول:

طرح تحقیق

 

«رَبنا آتنا من لَدنک رَحمَه و هَیّی لَنا من اَمرِنا رَشَداً»

بار الها تو در حق ما به لطف خاص خود رحمتی عطا فرما و بر ما وسیله رشد و هدایت کامل مهیا ساز.

قرآن کریم/ الکهف/ 9

1-1       مقدمه

گسترش سریع دانش بشری در حوزه­های مختلف علوم و همچنین پیچیدگی پدیده­های مرتبط با زندگی انسان در عصر حاضر، نیاز به انتخاب شیوه­ها و راهکارهای جدید مبتنی بر یافته­های علمی را می­طلبد. اما علی­رغم پیچیدگی رفتار انسان و عوامل بسیار مداخله کننده در آن می­توان با به کارگیری روش مناسب به شناخت آن پرداخت. نژادهای انسانی دارای خصوصیات انحصاری هستند اما در کلیه نژادها استثناءهایی وجود دارند که نسبت به سایر افراد دارای خصوصیات برجسته و سرآمد هستند. یافتن استعدادها و استثناءهای برتر در بین جمعیت انسانی کاری بس مشکل است. فرایند شناسایی ورزشکاران مستعد برای شرکت در برنامه‌های تمرینی سازمان ‌یافته یکی از مهمترین مسائل در ورزش‌های معاصر است. هر فرد می‌تواند نقاشی، خطاطی یا آواز خواندن را یاد بگیرد، اما تعداد اندکی هستند که به مقام تبحر و استادی در آنها می‌رسند. در ورزش هم مانند هنر کشف مستعدترین افراد و انتخاب آنها در سنین اولیه زندگی و سپس کنترل و نظارت پیوسته و کمک به آنان برای رسیدن به بالاترین سطح مهارت نکته بسیار مهمی است (9).

تشخیص استعدادها، تعیین میزان آنها و تمیز تفاوت‌های فردی در استعدادهای مختلف از مهمترین کارهای متخصصان، مربیان و مشاوران ورزشی است. ارزیابی ویژگی­های مختلف ورزشکاران (مانند ویژگی­های فیزیولوژیکی، روانی و حرکتی) می­تواند به ایجاد تمایز بین ورزشکاران رشته­های مختلف، تعیین پست­های بازی و ایجاد تمایز بین ورزشکاران یک رشته در سطوح مختلف کمک کند (98، 99). بعلاوه، توانایی تشخیص نخبه­ها از زیر نخبه­ها می­تواند بر موفقیت یک تیم تأثیر گذار باشد (109). بنابراین ارزیابی و طبقه بندی صحیح ورزشکاران بر اساس ویژگی­های مختلف نیازمند این است که کیفیت­های ضروری برای آن ورزش تجزیه و تحلیل شوند. از این رو انجام آزمون­های چندبعدی روی ورزشکاران در سنین پایه می­تواند در تشخیص عوامل زمینه ساز موفقیت در ورزش سودمند باشد (157).

بر خلاف ورزش­های انفرادی که در آنها یک ملاک تک بعدی (مانند زمان یا مسافت) برای تشخیص افراد وجود دارد، در ورزش­های تیمی عملکرد افراد به ترکیبی از ویژگی­های متفاوت بستگی دارد (109). شواهد علمی زیادی وجود دارد که نشان دهندۀ نقش عوامل روانی، تکنیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی در عملکرد بازیکنان فوتبال است (برای نمونه به مقاله مروری ویلیامز[1] و فرانکز[2]، 1998، رجوع شود). بنابراین شناسایی بازیکنان مستعد در سنین پائین بدون اندازه­گیری این عوامل چند بعدی میسر نیست. در حال حاضر، چنین رویکرد چند بعدی در جامعه علمی مورد پذیرش عمومی قرار دارد (85). لذا هدف اصلی این پژوهش پیدا کردن تفاوت­های روانی، تکنیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی بین بازیکنان زیر 16 سال فوتبال در دو سطح نخبه و زیر­نخبه است. در این فصل ابتدا موضوع تحقیق، کاربرد و ضرورت آن بررسی می­شود. سپس سئوال­ها، پیش فرض­ها و محدودیت­هایی که در تحقیق لحاظ شدند ارائه می­شوند و در پایان تعاریف مفهومی و عملیاتی و واژه­های کلیدی تحقیق بیان می­شوند.

 

1-2      بیان مسئله

بسیاری از متخصصان، ورزش را با یک ساختار هرمی توصیف می­کنند که در آن سطح عملکرد یک بازیکن بر اساس سطح رقابت­هایی که در آن شرکت دارد (مثلاً محلی، ملی و بین المللی) شناسایی می­شود (76). توضیح اینکه، تعداد بازیکنانی که می­توانند در یک سطح مشخص از مسابقات شرکت کنند با بالاتر رفتن سطح عملکرد کاهش می­یابد، لذا بازیکنان بسیار کمی می­توانند در بالاترین سطح (رأس هرم) فعالیت کنند. براساس شیوه­های علمی به کار گرفته شده توسط متخصصین می‌توان گفت که قهرمانان نخبه رشته‌های ورزشی دارای ویژگی‌های منحصر به فرد نسبت به سایرین هستند. این خصوصیات فردی ورزشکار را قادر می‌سازد بر دیگران برتری یابد.

وقتی بازیکنان در سطوح مختلف رقابتی بر اساس ویژگی­های عملکردی با هم مقایسه شوند واضح است که بازیکنان سطوح بالاتر نمرات بهتری نسبت به بازیکنان سطوح پائین­تر کسب می­کنند. با این حال، وقتی بازیکنانی که در یک سطح مسابقات قرار دارند با هم مقایسه می­شوند این قاعده لزوماً حکمفرما نیست. بنابراین برای اینکه مکانیزم­هایی که به شکوفایی در ورزش منجر می­شوند را شناسایی کنیم، باید بر روی گروهی از ورزشکاران مستعد پژوهش کنیم که همه آنها در سطح بالایی از عملکرد نسبت به سن خود هستند. این مهم با مقایسه ورزشکاران نخبه و زیر­نخبه میسر است (108).

برای موفقیت در امر استعدادیابی[3]، شاید با ارزش‌ترین امر شناسایی ویژگی­های وراثتی و مهیا نمودن محیط مناسب برای فرد مستعد است. این روند باعث می‌شود تعداد نخبگان ورزشی در هر رشته افزایش یافته و مربیان و دست‌اندرکاران حق انتخاب وسیع­تری در بین بهترین‌ها داشته باشند. بر طبق شواهد موجود با وجود اینکه حدود پنجاه سال است که مربیان به طور غیر رسمی به استعدادیابی و ارزیابی وضعیت جسمانی و روانی افراد مشغول اند اما تا پیش از کشورهای اروپای شرقی که در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 برنامه­های ویژه ای برای شناسایی ورزشکاران مستعد طراحی کردند، هیچ کشوری چنین برنامه­ای نداشت (3). هان[4] و همکاران (1990) چنین اظهار نموده­اند که روش­های موثر گزینش و پرورش استعدادهای ورزشی را می­توان از عوامل اصلی تسلط و برتری کشورهای اروپای شرقی در المپیادهای ورزشی چند دهه اخیر دانست (به نقل از پینار[5] و همکاران، 1998).

پژوهشگرانی که بر رشد استعداد در ورزش تمرکز دارند اغلب تصدیق می­کنند که عملکرد سطح جهانی حاصل عوامل مختلفی است (123، 128، 134) و جهت کمک به ورزشکاران برای رسیدن به چنین سطحی، داشتن بصیرت بر معیارهای تاثیر گذار در رشد موفقیت آمیز در حرفه ورزشی اهمیت زیادی دارد (91). معیارهای استعدادیابی در اکثر ورزش­ها به چهار دسته تقسیم می­شوند: ویژگی‌های پیکرسنجی، ویژگی‌های فیزیولوژیکی، ویژگی‌های روان‌شناختی و ویژگی‌های تکنیکی (133).

ویژگی­های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی فوتبالیستهای مرد نخبه به خوبی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده­اند (مانند چاماری[6] و همکاران، 2004؛ ریلی[7]، بانگزبو[8] و فرانکز[9]، 2000؛ ریلی و گیلبورن[10]، 2003). اما نباید فراموش کرد که بازی فوتبال در طی سالهای اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده است و بعید نیست که نیازمندی­های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی برای موفقیت در فوتبال نسبت به دهه­های گذشته تغییرات شگرفی پیدا کرده باشد. علاوه بر افزایش سرعت بازی، اجرای حرکت­های اساسی مانند پاس دادن، دریبل زدن و شوت کردن سرعت بیش­تری نسبت به گذشته دارد. نبرد برای تصاحب توپ سخت­تر شده است و مهارت­های مختلف بازیکنان توسعه یافته است (133). بنابراین برای بازی کردن در سطوح بالا، لازم است که بازیکنان تمرینات شدید و طاقت فرسایی را از سنین پائین شروع کنند. با این حال، فقط تعداد اندکی به این سطح می­رسند. چه ویژگی­هایی آن دسته از افرادی را که موفق می­شوند متمایز می­کند؟ در این پژوهش با یک رویکرد چند بعدی به دنبال پاسخ دادن به این سئوال هستیم. هر دوی ورزشکاران نخبه و زیر­نخبه در مطالعه حاضر در باشگاه­های حرفه­ای فوتبال بازی می­کنند، با این تفاوت که ورزشکاران نخبه سابقۀ دعوت به تیم ملی را دارند.

 

اهداف تحقیق
1-3-1 هدف اصلی:

تعیین میزان ویژگی­های روانی، تکنیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی فوتبالیست­های زیر 16 سال در دو سطح نخبه و زیر­نخبه

1-3-2 اهداف اختصاصی:

تعیین ویژگی­های روانی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه
تعیین ویژگی­های تکنیکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه
تعیین ویژگی­های فیزیولوژیکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه
تعیین ویژگی­های آنتروپومتریکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه
تعیین تفاوت ویژگی­های روانی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال
تعیین تفاوت ویژگی­های تکنیکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال
تعیین تفاوت ویژگی­های فیزیولوژیکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال
تعیین تفاوت ویژگی­های آنتروپومتریکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال
 

فرضیه­ها و سئوال­های تحقیق
فرضیه­های تحقیق عبارتند از:

1 بین ویژگی­های روانی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد.

2 بین ویژگی­های تکنیکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد.

3 بین ویژگی­های فیزیولوژیکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد.

4 بین ویژگی­های آنتروپومتریکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد.

5 بین ویژگی­های روانی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد.

6 بین ویژگی­های تکنیکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد.

7 بین ویژگی­های فیزیولوژیکی بازیکنان نخبه و زیر در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد.

8 بین ویژگی­های آنتروپومتریکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد.

بنابراین سئوال­های اصلی که این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ آنهاست عبارتند از:

آیا بین ویژگی­های روانی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد؟
آیا بین ویژگی­های تکنیکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد؟
آیا بین ویژگی­های فیزیولوژیکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد؟
آیا بین ویژگی­های آنتروپومتریکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد؟
آیا بین ویژگی­های روانی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد؟
آیا بین ویژگی­های تکنیکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد؟
آیا بین ویژگی­های فیزیولوژیکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد؟
آیا بین ویژگی­های آنتروپومتریکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 

1-5      ضرورت و اهمیت تحقیق

فقط معدودی از ورزشکاران قادر به فراگیری و اجرای مهارت­های پیچیده ورزشی هستند و شناسایی این افراد مستعد نیاز به شناخت تفاوت­های ژنتیکی و عوامل محیطی مؤثر بر اجرای حرکات در آنها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:42:00 ب.ظ ]
پایان نامه درمورد جایگاه سازش/:مفهوم اموال عمومی
مفهوم اموال عمومی:
اصطلاح اموال عمومی در برابر اموال اختصاصی به کار می رود . ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است که بر طبق مصالح عامه بر اساس قانون از آن استفاده می شود . (اصل 45 ق.ا ).

به طور کلی می توان انفال و ثروتهای عمومی که در اختیار حکومت اسلامی است مانند : رودخانه ها ، زمین های موات و… که طبق قانون از آنها بهره برداری می شود ؛ اموالی که جهت استفاده عموم می باشد و قابل تصرف و تملک نیستند، مانند: شوراع ، پارک ها ، میادین و… که  برای استفاده اختصاصی نیست و متعلق به عموم مردم است را جزء اموال عمومی تلقی نمود . (هندی ، 1386 ، ص67 ).

اموال عمومی به دو صورت ممکن است که مورد استفاده قرار گیرد :

اول، اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره برداری قرار می گیرد :مانند پلها ، باغها ، کاروانسراها

دوم، اموالی که به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته و تنها بنگاه خاصی حق بهره برداری از آن را دارد. مانند: بیمارستان های عمومی ، راه آهن و … که به سود عموم مورد بهره برداری قرار می گیرد.( کاتوزیان ،1387 ،ص 69 ).

بنابراین اموال عمومی به آن دسته از اموالی تلقی می گردد که به طور مستقیم یا با واسطه ، از طرف دولت برای رفع نیازمندیهای عمومی اختصاص داده شده و دولت تنها از جنبه ی ولایتی که بر عموم دارد می تواند آن را اداره کند و هیچ شخصی حق تملّک و تصاحب آن اموال را ندارد .

 

مفهوم اموال دولتی
در خصوص اموال دولتی تعریف قانونی وجود ندارد. امّا آیین نامه مربوط به ماده 122 قانون محاسبات عمومی[1] (مصوب1/9/ 74)در ماده 2 ، تعریف اموال دولتی را این گونه مقرر می دارد :« ( اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند .»

در تعریف اموال دولتی با دو لفظ « وزارتخانه » و « موسسه دولتی » روبرو شدیم حال برای درک بهتر ، به تعریف این دو لفظ که در قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/86 ) به آن اشاره گردیده می پردازیم. ماده یک این قانون وزارتخانه را این چنین تعریف نموده که :« واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.»

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

در ماده 2 همان قانون برای موسسه دولتی این تعریف را بیان می نماید :« واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولت شناخته می شود .»[2]

 

ب) بررسی سازش در اموال عمومی و دولتی بر اساس اصل 139 ق .ا

پس از شناخت اموال عمومی و دولتی[3]، حال وقت آن رسیده که به بررسی اصل 139 قانون اساسی[4]و شرایط لازم در آن جهت ، ایجاد صلح و سازش نسبت به این اموال بپردازیم .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:41:00 ب.ظ ]
این نکته قابل ذکر است که در حال حاضر چند قانون در مورد این جرم در انگلستان وجود دارد که مجموعاً تحت عنوان قوانین راجع به جلوگیری از فساد از آنها نامبرده می شود.

شرط دوم: برای تحقق جرم مورد بحث در قانون ایران جنبه مالی داشتن آن چیزی است که گرفته می شود. بنابراین هرگاه کارمند در عوض مقاله­ای که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ می‏گردد، یا نمره قبولی که به او یا فرزندش داده می­شود یا رأی که به نفع او در یک محکمه خانواده صادر می‏شود یا این که فرزندش در مدرسه خوبی ثبت­نام و یا به خودش شغل خوبی پیشنهاد می­گردد یا دیگری با او ازدواج می کند، یا به صرف خواهش و درخواست کسی کاری را (برخلاف وظیفه) انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند مرتشی محسوب نخواهد شد. این شرط که از به کار رفته شدن کلمات و عباراتی چون «وجه»، «مال»، «سند»، «ارزان­تر از قیمت» و «گران­تر از قیمت» در متن مواد 3 «قانون تشدید …» و 590 قانون تعزیرات استنباط می شود، موضع قانون ایران را در این مورد قابل انتقاد ساخته است.

زیرا از یک سو تفکیک بین آنچه که جنبه مادی دارد و آنچه که فاقد این جنبه می­باشد همیشه آسان نیست. در همان مثال­های ارائه شده فوق استخدام فرد، پرداخت حقوق به وی را در پی خواهد داشت. همین طور فرض کنید که ثبت­نام در مدرسه یا چاپ مقاله در روزنامه به شکل به اصطلاح رپرتاژ آگهی برای

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

همه در قبال پرداخت وجه ممکن باشد ولی لطفی که در این مورد به کارمند می­شود نگرفتن پول از او در قبال این خدمات است.

حال آیا در این حالت می­توان کارمند را مرتشی محسوب کرد؟ اگر طرف مقابل که فرضاً راننده تاکسی است قبول کند که کارمند را در قبال کاری که برای او کرده است، هر روز بطور مجانی به محل کارش برساند چه طور؟ پاسخ به سؤالات فوق چندان آسان نیست. شاید بتوان از به کار رفته شدن قید «غیر مستقیم» در مواد قانونی ایران استفاده کرد. و لااقل برخی از موارد فوق را تحت شمول جرائم ارتشاء قرار دارد. از جمله به نظر می­رسد که مواردی چون آگهی یا ثبت نام در مدرسه بدون اخذ وجه، نگرفتن کرایه تاکسی و… با استفاده از این تفسیر، به مفهوم اخذ «غیر مستقیم» وجه تعبیر گردند. لیکن مواردی که اساساً جنبه مالی برای آنها متصور نیست، مثل اولویت در ثبت نام در یک مدرسه یا دانشگاه دولتی که اساساً پولی برای ثبت نام دریافت نمی­کند را نمی­توان حتی با پذیرفتن تفسیر فوق تحت شمول مقررات راجع به ارتشاء قرار دارد.

شرط سوم: تحقق جرم ارتشاء در حقوق ایران هر چند جنبه مالی و مادی داشتن آنچه که گرفته می­شود شرط تحقق این جرم در حقوق ایران می­باشد لیکن در اینجا نیز مثل مواردی چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و سایر جرائمی که موضوع آنها را مال تشکیل می­دهد میزان و ارزش اقتصادی مالی که به عنوان رشوه داده شده است تأثیری از لحاظ حقوق ایران برخلاف حقوق امریکا در 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:40:00 ب.ظ ]
پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: ارائه یک مدل ریاضی به منظور بررسی اثر گیاهان در پاکسازی خاک های آلوده
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : ارائه یک مدل ریاضی به منظور بررسی اثر گیاهان در پاکسازی خاک های آلوده

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تھران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجھ کارشناسی ارشد
مھندسی شیمی- مھندسی محیط زیست
عنوان :
ارائه یک مدل ریاضی به منظور بررسی اثر گیاھان در پاکسازی خاکھای آلوده
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
رفع برخی از آلودگیھای خطرناک نظیر فلزات سنگین، ترکیبات نفتی، مواد رادیو اکتیو و حلالھای صنعتی از خاک با کمک گیاھان, از جمله روشھای پاکسازی است که استفاده از آن به دلایل مختلف روبه تزاید است. علل اقبال

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

عمومی به فرآیند مذکور عبارتند از: عدم وجود ھرگونه اغتشاشی در محل، عدم وجود آلودگی ھای ثانویه نظیر آلودگی ھای صوتی، عدم نیاز به تکنیک ھای پیچیده مھندسی برای پیاده سازی، با صرفه بودن به لحاظ اقتصادی و قابلیت استفاده برای گستره وسیعی از آلودگی ھا. با وجود آنکه در این راستا کوشش ھای آزمایشگاھی و تجربی زیادی صورت پذیرفته است، ولی متاسفانه علیرغم اھمیت بالای مفاھیم نظری و تئوری این پدیده، کمتر از این جنبه بدان پرداخته شده است. متن حاضر تلاشی در راستای بررسی مفاھیم تئوری و ریاضی پدیده گیاه خاک درمانی می باشد. در ابتدا، مفاھیم اولیه و اصول کلی آن بصورت گذرا مطرح می گردد. در این بخش ھمچنین به مکانیزم ھای حاکم اشاراتی شده است. مدلھای موفق با تلفیق معادلات پیوستگی و بقای جرم و اعمال فاکتورھای مرتبط با گیاه و میکروارگانیسم ھا در معادلات مذکور، روابطی را پدید آورده که از طریق روشھای حل عددی و تحلیلی امکان پیش بینی ھای دقیق که با مقادیر تجربی انتشار آلودگی مطابقت دارد, فراھم آورد. در پایان این پژوھش با تغییر بعضی از پارامترھای تاثیر گذار در خاک سعی شد تا اثر انھا برروی کاھش مواد آلوده در خاک مورد بررسی قرار گیرد.
با افزایش اثر جذب, سرعت انتقال جرم بین خاک و ریشه, سرعت رشد ماکزیمم و میانگین حجم آب جذب شده میزان غلظت مواد آلوده در ریشه و ساقه گیاه افزایش می یابد. ھمچنین با افزایش میزان کربن آلی موجود در خاک و میزان غلظت بیومس میکروبی, غلظت مواد آلوده در گیاه کاھش می یابد. در ادامه عواملی که برروی غلظت بیومس میکروبی در خاک تاثیر دارند ھمانند استرس دمایی و اثر سوبسترای اضافی در خاک نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از افزایش این تغییرات, کاھش میزان بیومس میکروبی و افزایش غلظت مواد آلوده در خاک می باشد.
مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:39:00 ب.ظ ]