کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو


 2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..14
2-2 سیر مفهومی…………………………………………………………………………………………………………….15
    2-2-1 امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………..15
       2-2-1-1 بررسی معنا و مفهوم سه واژه ………………………………………………………………16
       2-2-1-2 ریشه یابی واژه امنیت …………………………………………………………………………20
       2-2-1-3 تعاریف مختلف درباره امنیت ………………………………………………………………21
       2-2-1-4 سطوح مختلف امنیت ………………………………………………………………………….24
       2-2-1-5 انواع امنیت …………………………………………………………………………………………..25
          2-2-1-5-1 امنیت نظامی ……………………………………………………………………………….25
          2-2-1-5-2 امنیت سیاسی ……………………………………………………………………………..25
          2-2-1-5-3 امنیت اقتصادی …………………………………………………………………………..25
          2-2-1-5-4 امنیت منابع و زیست محیطی ……………………………………………………26
          2-2-1-5-5 امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………26
          2-2-1-5-6 امنیت انسانی…………………………………………………………………………………27
      2-2-1-6 ویژگی های امنیت………………………………………………………………………………….28
      2-2-1-7 تبارشناسی امنیت …………………………………………………………………………………30
      2-2-1-8 سیر تاریخی مفهوم امنیت …………………………………………………………………….31
      2-2-1-9 احساس امنیت…………………………………………………………………………………………33
2-3 تاریخچه موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………35
2-4 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….37
     2-4-1 مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………..37
     2-4-2 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………56
 2-5 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………..64
    2-5-1 امنیت در دیدگاه روانشناختی…………………………………………………………………………65
    2-5-2 امنیت در دیدگاه جامعه شناختی……………………………………………………………………71
2-6 چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………….118
2-7 الگوی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………120
2-8 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..121
   2-8-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………..121
   2-8-2 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………….121
فصل سوم:روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………..122
3-1 مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………..123
3-2 روش تحقیق :………………………………………………………………………………………………………….123
3-3 جامعه آمار ……………………………………………………………………………………………………………. 124
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………..125
3-5 متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………. 126
     3-5- 1 تعاریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرهای تحقیق…………………………………….126
3-6 اعتبار :………………………………………………………………………………………………………………………133
3-7 پایایی …………………………………………………………………………………………………………………….. 134
    3-8 تکنیک جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….134
3-9 تکنیک آماری مورد استفاده برای توصیف و تبیین داده ها……………………………………135
فصل چهارم: یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………..136
4-1 مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………137
4-2 یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………….138
4-3 یافته های تحلیلی …………………………………………………………………………………………………. 161
فصل پنجم: نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………169
5-1 بحث و نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………..170
5-2 بررسی فرضیه های کلی تحقیق حاضر……………………………………………………………………172
    5-3 مقایسه نتایج تحقیق با یافته های تحقیقات مشابه پیشین ………………………………….176
    5-4 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………… 177
   5-4-1  پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………… 177          
   5-4-2 پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………………………….. 177
   5-4-3  محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………….. 178
پیوست………………………………………………………………………………………………………………..179
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………184
فهرست منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………….190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول

2-1   برر سی مطالعات تجربی امنیت اجتماعی در داخل کشور
53
2-2   برر سی مطالعات تجربی امنیت اجتماعی در خارج از کشور
62
2-3   امنیت در جامعه شناسی خرد و کلان
74
2-4    ماهیت همبستگی در جامعه از دید دورکیم
80
2-5     ابعاد علقه امنیت
88
2-6    اشکال امنیت از دید مالر
104
3-1  ابعاد علقه امنیت
127
3-2  شاخص­های سنجش استفاده از اینترنت به تفکیک هر یک از ابعاد آن
132
4-2-1  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “جنس”
138
4-2-2  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “سن”
139
4-2-3  توزیع فراوانی پاسخگویان از حیث “مقطع تحصیلی “
140
4-2-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” وضعیت تأهل”
141
4-2-5  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “وضعیت اشتغال”
142
4-2-6  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان درآمد ماهیانه خانوار”
143
4-2-7  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری افراد از امنیت مالی”
144
4-2-8  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری از امنیت جانی”
145
4-2-9  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری از امنیت فکری”
146
4-2-10 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری افراد از امنیت جمعی”
147
4-2-11 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان استفاده از اینترنت در روز”
148
4-2-12 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “سابقه استفاده از اینترنت”
149
4-2-13 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” استفاده از انواع سایت های ابزاری اینترنت”
150
4-2-14  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه های طیف  “میزان استفاده از سایت های ابزاری مختلف”
151
4-2-15 توزیع فراوانی پاسخگویان از حیث ” استفاده از انواع سایت های ارتباطی اینترنت”
152
4-2-16 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان استفاده از سایت های ارتباطی اینترنت”
153
4-2-17  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “نوع سایت مورد استفاده”
154
4-2-18   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “الگوی استفاده(سایت های فیلتر شده و فیلتر نشده)”
155
4-2-19 توزیع فراوانی “میزان استفاده پاسخگویان از کل سایت های ابزاری”
156
4-2-20  توزیع فراوانی ” میزان استفاده پاسخگویان از کل سایت های ارتباطی “
157
4-2-21 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت اجتماعی”
158
4-3-1 مربوط به رابطه بین میزان استفاده افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی
159
4-3-2 مربوط به رابطه بین مدت زمان (سابقه) استفاده افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

احساس امنیت اجتماعی
160
4-3-3 مربوط به رابطه بین میزان استفاده ابزاری افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی
161
4-3-4 مربوط به رابطه بین نوع استفاده ابزاری افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی
162
4-3-5 مربوط به رابطه بین میزان استفاده ارتباطی افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی
163
4-3-6 مربوط به رابطه بین نوع استفاده ارتباطی افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی
164
4-3-7 مربوط به آزمون شفه استفاده ارتباطی افراد از اینترنت
165
4-3-8 مربوط به رابطه بین الگوی استفاده افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی
166
4-3-9   مربوط به آزمون شفه الگوی استفاده افراد از اینترنت
167
4-3-10  مربوط به رابطه بین استفاده افراد از سایت­های اینترنتی و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی
168
4-3-11  مربوط به آزمون شفه استفاده افراد از سایت­های اینترنتی
169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار

2-1   مدل مفهومی تحقیق
39
4-2-1  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “جنس“
138
4-2-2  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “سن“
139
4-2-3   توزیع فراوانی پاسخگویان از حیث “دوره تحصیلی”
140
4-2-4   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” وضعیت تأهل”
141
4-2-5   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “وضعیت اشتغال”
142
4-2-6  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان درآمد ماهیانه خانوار “
143
4-2-7  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان استفاده از اینترنت در روز “
146
4-2-8 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “سابقه استفاده از اینترنت”
147
4-2-9 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “نوع استفاده ابزاری از اینترنت”
148
4-2-10 توزیع فراوانی پاسخگویان از حیث “فعالیت های گوناگون در اینترنت”
150
4-2-11 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “نوع سایت مورد استفاده”
152
4-2-12 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب”الگوی استفاده(سایت های فیلتر شده و فیلتر نشده)”
153
4-2-13 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” استفاده ابزاری از اینترنت”
154
4-2-14 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” استفاده بیانگر(ارتباطی) از اینترنت”
155
4-2-15 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری افراد از امنیت مالی “
156
4-2-16 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت جانی ”
157
4-2-17 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت فکری “
158
4-2-18 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت جمعی “
159
4-1-19 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت اجتماعی “
160
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
تحقیق حاضر به بحث درباره احساس امنیت اجتماعی به عنوان یکی از نیازهای ضروری بشر در دوران امروز که خصوصاً ارتباطات و اطلاعات یکی از لوازم ضروری آن به نظر می رسد،          می پردازد. مطابق با برخی رویکردها، جهانی شدن به طور عام و جهانی شدن فرهنگی یکی از عواملی است که امروزه امنیت اجتماعی را به خطر انداخته است. بدین اعتبار سوال اصلی این است که آیا استفاده از اینترنت که از لوازم جهانی شدن فرهنگی است باعث تضعیف احساس امنیت اجتماعی می شود؟
این نوشتار با استفاده از روش پیمایش و در بین نمونه ای 191 نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان اجرا شده است. چارچوب نظری، یک چارچوب تلفیقی از نظریه های مکتب کپنهاگ و نظریه چلبی بر اساس آجیل پارسنز می باشد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که هرچه میزان و سابقه استفاده از اینترنت بیشتر شود، احساس امنیت اجتماعی کاهش پیدا        می کند. همچنین بین نوع و میزان استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی نیز رابطه وجود دارد. به گونه ای که از یکسو استفاده بیانگر از اینترنت در مقایسه با مصرف ابزاری آن احساس امنیت اجتماعی را بیشتر کاهش می دهد و از سوی دیگر کسانی که از سایت های فیلتر شده استفاده می کنند، احساس امنیت اجتماعی پایین تری نیز نسبت به بقیه دارند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
فصل اول: کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1 مقدمه:
انسان برای تسلط بر طبیعت، فرار از ناامنی[1] و تهدید، تأمین نیازهای اساسی خود و در یک کلمه برای دستیابی به امنیت و احساس ایمنی، زندگی اجتماعی را برگزید. وانگهی به موازات گسترش اجتماعات و یا پیچیده­تر شدن روابط و تعاملات اجتماعی، وارد روابط گوناگونی شد که عرصه­های زندگی را تحت عناوین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… از هم متمایز کرده و امنیت او را تحت الشعاع قرار داد. بدین ترتیب، بشر با تجمع و تشکیل جامعه، بستری نو برای تهدید امنیت خود فراهم آورد که از زندگی جمعی او ناشی می­شد؛ او که برای فرار از ناامنی و دستیابی به احساس امنیت، جامعه را تشکیل داده بود، به زودی دریافت که این بار امنیتش نه تنها از سوی طبیعت و عوامل طبیعی، بلکه از سوی انسان ها و عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز تهدید می­شود. از این رو دغدغه همیشگی او جهت دستیابی به امنیت در مقوله تحت عنوان امنیت اجتماعی ظهور کرد. در مجموع پس از اینکه امنیت فردی مورد شناسایی قرار گرفت، افراد برای تحقیق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروه­های مختلف اجتماعی هستند، این سطح از امنیت تحت عنوان امنیت اجتماعی[2] مورد توجه و بحث قرار می گیرد. امنیت اجتماعی نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر است. باید توجه داشت که احساس امنیت اجتماعی از خود امنیت اجتماعی مهم­تر است زیرا در یک جامعه ممکن است امنیت اجتماعی وجود داشته

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1398-07-19] [ 04:37:00 ب.ظ ]
فهرست جداول

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:36:00 ب.ظ ]
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی 
با عنوان : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان 
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
عنوان :
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان 
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
هدف از این پژوهش به تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امرو مالیاتی استان کردستان پرداخته است . جامعه و نمونه آماری این

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پژوهش راکلیه کارکنان ادارات امور مالیاتی استان کردستان 278 نفر تشکیل داده اند تمام 278 نفر انتخاب شدند و در نهایت 278 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است در مبانی نظری این پژوهش به بحث در مورد سرمایه اجتماعی و اثر بخشی کارکرد ها و تئوری های سرمایه اجتماعی و اثر بخشی پرداخته شده است و سپس در پایان چارچوب نظری پژوهش طراحی گردیده است . ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایانی در بین پاسخگویان توزیع گردید .
نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین تمام ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی همکاران در انجام وظایف میزان مشارکت همکاران در امور اعتماد متقابل همکاران و احساس و میزان اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. به این معنی که تغییرات در میزان سرمایه اجتماعی کارکنان باعث ایجاد نوسان در متغیر وابسته خواهد بود .
نتیجه تحلیل رگرسیون بیانگر این است که ابعاد چهار گونه سرمایه اجتماعی به طور خالص0.238 درصد از واریانس اثر بخشی مدیران در معادله را تبیین می کنند و متغیر میزان مشارکت همکاران در اداره امور تعیین کننده ترین عامل تاثیر گذار بر اثر بخشی مدیران در جامعه مورد مطالعه است این عامل به میزان 0.46 درصد از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می دهد.
تعداد صفحه :139
قیمت : شش هزار تومان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:35:00 ب.ظ ]
پایان نامه درمورد اعتبار برند/:مفهوم دانش محصول
مفهوم دانش محصول
ویتنر[1]و همکاران(1991) در تحقیقی در مورد نقش دانش محصول در ارزیابی توسعه برند انجام دادند و دریافتندکه دانش محصول در پذیرش توسعه برند توسط متخصصان تاثیر تعدیل­کننده دارد. بر اساس تعریف براکس[2] (1985) می­توان دانش محصول را به سه دسته­ی مهم تقسیم بندی کرد.

1.دانش ذهنی یا درک شده

دانش عینی
دانش بر مبنای تجربه
اسمیت[3] (1998) اشاره می­کنند که مصرف­کنندگان با سطوح بالاتر دانش محصول، تشخیصی تر و مطلع تر از آنهایی هستند که دانش محصول با سطوح پایین­تر دارند. بنابراین، با سطح بالاتری از دانش محصول یک مصرف­کننده، شانس کمتری برای ایجاد ارزشیابی نامنظم با این نتیجه وجود دارد که مصرف­کنندگان مطلع علاقه به ارزش­گذاری این موضوع دارند.

دانش خود ادراک شده به عنوان عامل تاثیرگذار مثبت و مستقیمی برای قصد خرید محصولات بادوام برند اصلی عمل می­کند (برگر و همکاران[4]، 1994). در زمینه جعل غیر فریب آمیز، مصرف کنندگان با سطوح بالاتری از دانش محصول قادر به ارزیابی دقیقتری از محصولات تقلبی جعل شده هستند و کمتر مورد علاقه و متمایل به محصولات تقلبی جعل شده می­شوند. بنابراین، آنها بایستی تاییدکمتری برای نوع محصولات تقلبی جعل شده داشته و اولویت کمتری برای محصولات تقلبی جعل شده نشان دهند. آلبا و هتکینسون[5] (1987) اشاره دارندکه دانش محصول بر دو نوع تقسیم می­شودکه اولی مهارت و تخصص و دومی تبحر با کالا، دانش محصول ویژگی است که در تمام ابعاد فرایند تصمیم­گیری موثر است.

2-2-10-1) خصوصیات دریافت شده محصول
خصوصیات محصول می­تواند به سبک­های مختلفی دسته بندی شود. دیدگاه وسیع کلر[6] (1993) درباره مفهوم خصوصیت محصول اظهار می­دارد که خصوصیات آن ویژگی­های توصیفی می­باشند که یک محصول را توصیف می­نمایند. استوکمانس[7] (1991) نشان می­دهد که یک محصول می­تواند به عنوان یک مجموعه ذاتی و خصوصیات برونی یا به عنوان یک مجموعه خصوصیات دریافت شده دیده شود. مصرف­کننده از خصوصیات دریافت­ شده در روند تصمیم ساز استفاده می­نماید. یک رابطه مثبت بین پیوند برند و خصوصیات دریافت شده محصول و انتخاب­برند توسط تعداد زیادی محققان از دهه 60 میلادی بنا نهاده شد (ندونگادی[8]، 1990).

2-2-10-2) وی‍‍‍‍‍ژگی محصولات
مهمترین عامل درانتخاب یک کالا شناخت مشتری نسبت به آن کالا است. حتی توزیع­کنندگان و عوامل پخش نیز باید نسبت به کالایی که روی آن کار می­کنند شناخت دقیق و تخصصی پیدا کنند تا به توانند در هنگام لزوم با تکیه بر اطلاعات خود، کالا را به فروش برسانند یا از آن دربرابر کالاهای مشابه دفاع نمایند برای شناخت یک کالا تنها آگاهی ازخواص فیزیکی، شیمیایی یا کاربرد آن کافی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

نیست، بلکه بسیاری ازاطلاعات دیگر باید مورد استفاده قرار گیرد. محصول باید دارای وی‍‍ژگی­هایی باشد تا مورد مبادله قرارگیرد. زیرا ویژگی­های مهم کالا که تقاضا را تحریک و مصرف­کننده را مصمم به خرید می­کند عبارتند از­:

1- قیمت رقابتی : قیمت یک کالا به معنی تعداد واحدهایی پولی است که در هنگام مبادله دو کالا بر سر آن توافق می­شود. اما قیمت رقابتی یعنی حدودی از قیمت یک کالا که بیشترین حجم ازآن کالا به آن قیمت به فروش می­رسد و سایر ویژگی­های کالا را تحت الشعاع قرار می­دهد به همین علت اگر مشتری دریابد قیمت کالایی در حدود قیمتهای رقابتی نیست احتمالا با وجود سایر ویژگی­های مورد علاقه، از انتخاب آن کالا خودداری خواهد نمود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:33:00 ب.ظ ]
1-1 مقدمه

در دنیای پرشتاب امروز اطلاعات به یکی از نیازهای اساسی زندگی بشر تبدیل شده‌است. اختراع چاپ، سرآغاز ارتباطات نوین، بنیان جامعه شفاهی را درهم ریخته و ورود وسایل ارتباط‌جمعی مانند کتاب، روزنامه، رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت، فاصله‌ی زمان ارتباط میان‌فردی و جمعی‌ را تا سرحد ممكن کاهش داده است. هم­اكنون انقلاب تکنولوژی ارتباطی افزون‌تر از پیش درجریان است. تکنولوژی دیجیتال بر زندگی ما سایه افکنده و همه‌چیز درحال دیجیتالایز شدن است. با ورود سیستم­های دیجیتال رسانه‌ها دست‌خوش تغییر شده­اند، اتاق‌های خبر متحول گردیده، تحریریه اخبار، تدوین خبر، آرشیو، اتاق ضبط صدا، پخش اخبار و اتاق مدیر خبر یک­پارچه و تحت عنوان واحدی به نام «نیوزروم»[1] معرفی شده ‌است‌. «پاول(1998)»[2] از این تغییرات به عنوان «اتاق خبرتلویزیونی یک پارچه»یاد می­کند(افق،1386، ص26). امروزه، اتاق‌های خبر علاوه ‌بر تفاوت‌های ماهوی و ظاهری نسبت به گذشته از ویژگی‌ها وشاخصه‌های منحصربه‌فردی برخوردارند و پیروی آنها از اصول، سیاست‌ها وشیوه‌های مدیریتی متفاوت، باعث تمایز آشکار در پخش اخبار بین رسانه‌های صاحب نیوزروم و فاقد آن‌ شده است. بکارگیری این تکنولوژی قدرت انتخاب و گستره دسترسی مخاطبان را نیز از نظر تعیین نوع، حجم و زمان دریافت پیام متحول كرده‌است. در اتاق­های خبر جدید می‌توان حجم انبوهی از بازخوردهای مخاطبان را از طریق پست الکترونیکی، پیام کوتاه، تلفن‌های همراه و دیگر سرویس‌ها دریافت و پردازش کرد و دوباره آنها را در چرخه تولید خبر بکار گرفت. برخورداری از اینترنت نیز یکی از ویژگی‌های اتاق‌های خبر نوین است که به فعال­شدن بیشتر مخاطب و فرهنگ تعامل رسانه و مخاطب کمک نموده‌ است. در این اتاق‌ها که به سیستم دیجیتال مجهز هستند وبگاه­ها به عنوان بازتاب‌دهنده‌ی نوشتاری رویدادهای تصویری باعث تغییر و به عبارتی دست‌کاری ساختار و ماهیت خبری رسانه شده‌اند. از این رو دانش مدیریت در اتاق‍های خبر عصر دیجیتال یکی از عنوان‌های مهم حوزه مطالعات و تحقیقات ارتباطات است. «گسترش کیفی ارتباطات جمعی، توسعه کمی وسایل ارتباط‌جمعی، ابداع و بکارگیری مداوم شیوه‌های نوین و بدنبال آن افزایش سرعت انعکاس رویدادها، تلاش مستمر و پی­گیر کارکنان این وسایل را اجتناب­ناپذیر ساخته‌ است و گردانندگان این وسایل نیاز روزمره به نیروی متخصص را بشدت احساس می کنند»(معتمدنژاد، 1382،ص16). در رسانه‌های برخوردار از نیوزروم مدت­ها است بساط کاغذ برچیده شده‌‌ است، كی‌بورد بجای قلم، رایانه بجای ماشین­تحریر، فکس و تلکس وظیفه ثبت، انتقال متن و ده‌ها عمل دیگر را برعهده دارند. تمامی بخش‌های سازمان خبری بویژه اتاق خبر تحت شبکه هستند. خبرهای مکتوب و تصاویر خبری از تحریریه و اتاق تدوین خبر با سرعت بسیار زیاد به پخش ارسال می‌شوند وگویندگان خبری[3] با استفاده از تل‌پرامپتر[4] و لب‌تاپ متن‌های آماده را به آسانی قرائت می‌کنند. در اتاق‌های خبر نوین تمام اطلاعات بر روی یک ابرکامپیوتر منتقل شده‌اند و تمام سردبیران و دبیران و حتی گویندگان به آن اطلاعات و تصاویر دسترسی دارند. استفاده از ابزارهای نوین در اتاق خبر سرعت عمل کاربران را افزایش و میزان خطای آنان را تا حدود زیادی کاهش داده است. میزان نیروی انسانی در فرایند تولید با جایگزین‌شدن رایانه‌ها به حداقل رسیده، هرچند میزان کاهش نیرو به عنوان یکی از مزایای نیوزروم در همه شبکه‌ها به میزان یکسان اعمال نشده است. در این سیستم هوشمند، مدیریت هدایت‌گر اصلی است و می‌تواند بر تمام اجزای این فرایند از تولید تا پخش نظارت داشته‌ باشد. البته استفاده از مزایای نیوزروم به­طور کامل تابعی از شیوه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در فرایند تولید اخبار است. برخورداری شبکه‌های تلویزیونی کشور به‌ویژه شبکه‌های محلی از دانش علمی مورد نیاز برای بهره‌گیری از امکانات دیجیتال در اتاق خبر و شیوه‌ی بکارگیری نیروی انسانی متناسب با توانایی‌ها وآموزش‌های آنها برای متحول­کردن اتاق خبر عصر دیجیتال در مقایسه با عصر آنالوگ بسیار تعیین­کننده است.

بسیاری از دست‌اندرکاران پخش تلویزیونی خبر در سراسر جهان استفاده از انواع گوناگون سیستم‌های خبری دیجیتال را شروع کرده‌اند و یا در حال اخذ این تکنولوژی هستند. «در اروپا استفاده از امکانات سیستم دیجیتال[5]  بصورت کامل از سال 1996 آغاز شد.

سرویس‌های خبری دیجیتال تلویزیون سوئد«اس تی وی» [6]سال 1999و پخش کننده‌های رادیو و تلویزیونی بزرگتر مانند«بی بی سی»)بنگاه سخن پراکنی بریتانیا)[7]( و«آی تی ان» درسال 1998 راه‌اندازی شدند.شبکه خبری«سی ان ان»[8] (شبکه تلویزیونی کابلی) نیز در سال 1999 تجهیزات آنالوگ ادارات مرکزی خود را در ایالت آتلانتا با سیستم‌های دیجیتال عوض کرد.اما کامل‌ترین شبکه دیجیتال به شبکه تجاری«تل­پنج»[9] اسپانیا تعلق دارد که درآگوست 1998راه­اندازی شد»(افق،1386، ص41-39). اتاق‌های خبر در روند تکاملی و مدرن شدن با یک پرسش اساسی روبرو هستند، اینکه آیا با وجود توسعه و تحولات تکنولوژیکی در این حوزه و صرف هزینه‌های گزاف برای تجهیز و بهره‌گیری ازسیستم‌های دیجیتال، می‌توان ادعا کرد علاوه برتغییرات شگرف در ساختارهای فیزیکی، در حوزه محتوای اخبار تغییرات اساسی رخ داده و اساسا با قبل، قابل مقایسه است؟

کارشناسان و دست‌اندرکاران امر، یعنی کسانی که به عنوان نیروهای صف با مقوله بهره‌گیری از سیستم دیجیتال در اتاق‌های خبر درگیر هستند اعتقاد دارند تغییر در محتوای واقعی برنامه‌های خبری در مقایسه با قبل بسیار اندک است.«تل پنج» تبدیل تکنولوژی از آنالوگ به دیجیتال را درسال1997 زمانی که یک پایگاه خبری کوچک با منابع انسانی محدود بود با دو هدف سرعت بخشیدن و مقرون به صرفه بودن، عملیات خبری را آغاز کرد و با صرف هزینه‌ای بالغ بر 6 میلیون یورو انتظار می‌رفت این سرمایه‌گزاری باعث افزایش تعداد خبرهای تولیدی شود، اما نظرسنجی‌ها نشان داد فقط 6/11 درصد روزنامه‌نگاران شبکه‌های«تل پنج و آنتنا چهار[10] اسپانیا بر این باورند که با اجرای این برنامه تغییرات چشم‌گیری در محتوای اخبار ایجاد شده‌است (همان، ص45) ). مشاهدات عینی در روند تدریجی دیجیالی‌شدن شبکه‌های ملی و استانی کشور در دهه اخیر موید این نظر است که استفاده از تکنولوژی‌های نوین و مدرن به آن میزان که حوزه شکل و ساختار فیزیکی رسانه را متحول می‌کند در حوزه محتوا اثرگذار نیست. به‌نظر می‌رسد علت این امر را باید در ماهیت دو مقوله ساختار و محتوا جستجو كرد. تغییر و تحول در محتوا بطور مستقیم با دو عنصر دانش و خلاقیت و میزان بهره‌گیری هوشمندانه از این دو عنصر ارتباط دارد. بالتبع فراهم­کنندگان اصلی زمینه‌های دانش‌بنیان و بستر بروز خلاقیت‌ها­ی فردی و گروهی برای ایجاد تحول در ماهیت و محتوای اخبار در هر سازمان رسانه‌ای، مدیران و تصمیم‌گیران آنها هستند.

به­قول سایمون[11]1360،«مدیران همان تصمیم‌گیرندگانند که در زمان‌های متفاوت در مواجهه با گزینه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا با یک تصمیم عقلانی گزینه‌ای را انتخاب کنند که نتیجه بهتری داشته باشد.»(اربطانی،1388، ص4-1) بنا بر این تعریف، نیروی انسانی اعم از مدیران و تصمیم‌گیران و مجریان در اتاق خبر در تغییر روند حرکت برنامه‌ها از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب نقش اساسی دارند. ساختارهای سازمانی که در قالب خط‌مشی، قوانین و مقررات نمود پیدا می‌کند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌برد اهداف سازمان دارد. در سازمان‌های رسانه‌ای جهان با توجه به تحولات و توسعه رسانه‌ها تغییر و تحول در ساختار‌های قدیمی ضرورتی اجتناب‌ناپزیر است. در واقع بحث در باره­ی ساختار رسانه‌ها تا زمانی که تکنولوژی، تمایزات مربوط به رسانه‌‌های چاپی، رسانه‌های پخش و آنلاین را از بین می‌برد ادامه‌ خواهد یافت. یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌های رسانه‌ای تصمیم­گیری در باره‌ی اندازه‌ی تفویض و تخصیص میزان قدرت و اختیار به افراد و گروه‌های بالادستی و پایین­دستی است که معمولا در قالب سازمان‌های رسمی و غیررسمی، تمرکز‌یافته و تمرکز­نایافته‌، نظارت‌محدود و نظارت­گسترده اعمال می‌شود. برای مثال«در سازمان تمرکزگرا اصل وحدت فرماندهی مبین این است که یک زیردست بایستی زیر نظر تنها یک سرپرست کار کند، در حالی که در بسیاری از اتاق‌های خبر، گزارش­گران در مقابل چندین سرپرست مسئول می‌باشند»(همان، ص143). پیروی مدیریت سازمان از هریک از ساختارهای فوق منجر به نتایج متفاوتی خواهد شد.«در سازمان‌های رسانه‌ای امروزی، جانبداری از اصل وحدت فرمان، باعث عدم انعطاف‌پذیری و مانع عملکرد موفق می‌شود، با این وجود کارمندان باید بدانند که جهت انجام وظایف متفاوتی که ‌دارند در قبال چه کسی مسئول هستند»(همان، ص144). فرهنگ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید سازمانی به معنای روحیه حاکم بر افراد یک سازمان است و به عنوان الگوی کلی رفتار، باورها و ارزش‌های مشترک اعضاء سازمان را شامل می‌شود.(هافستد[12] 1980 )با توجه به تعریفی که از فرهنگ سازمانی ارایه شد؛ میزان اهمیت و نقش  آن در سازمان‌های رسانه‌ای که وظیفه ساخت برنامه متناسب با ارزش‌ها‌، سنت‌ها و باورهای مردم را بر عهده دارند بیش از پیش آشکار می‌شود. هافتست همچنین متذکر می‌شود که کشورهای ‌آمریکای شمالی و اروپای غربی بر فرد‌گرایی تاکید دارند.

 

این امر بر نحوه‌ی تلقی کارکنان و مدیران از روابطشان با یکدیگر و نیز بین فرد و سازمان تاثیر می‌گذارد»(همان، ص61). با گسترش جمعیت، توسعه و صنعتی‌شدن جوامع و به ‌موازات آن رقابت رسانه‌‌های جمعی برای جذب مخاطب که ایجاد نیازهای کاذب و افزایش ولع مصرف در مخاطبان بخشی از اثرات این رقابت به شمار می‌رود، دست‌یابی به فناوری‌های نوین و گران ارتباطی و اطلاعاتی و نقش  امکانات مادی و سرمایه‌ای در ماندگاری، توسعه و گسترش شبکه‌های تلویزیونی را بیش از پیش آشکار می­کند. از سوی دیگر اتخاذ درست سیاست‌های مالی از سوی مدیران رسانه برای حفظ و نگهداری نیروهای موجود، جذب نیروهای متخصص و فنی جدید و برنامه‌های تشویقی رفاهی و …بر عملکرد کارکنان و کمیت و کیفیت اخبار تاثیر دارد.

 

1-2بیان مسأله

اگر خبر را اطلاع‌رسانی در باره­ی موضوعی بدانیم كه می‌تواند برای گروه زیادی از مردم جالب و تازه باشد و یا به قول «لورد نورث كلیف»[13] خبر مردم است(توكلی، 1389، ص 26). تازگی و نو بودن، نقطه آغاز چینش مناسب خبر است. و یا به قول «نیكلاس داگلاس»[14] اگر توانستید توجه مخاطب را در اولین جمله در هشت ثانیه اول جلب كنید به هدف رسیده‌اید در غیر این‌صورت خواننده وقت خود را برای ادامه تلف نخواهد كرد» (همان، ص46). مخاطبان در مواجهه با بسته، بخش، بولتن و یا مجموعه خبری كه حاصل دست‌پخت سردبیران خبر است با مجموعه‌ای از اخبار متفاوت مواجه هستند و بطور طبیعی قضاوت‌های متفاوتی خواهند داشت. به عبارتی بخش خبری شامل تعدادی خبر است كه با وجود متفاوت‌بودن هم‌جهت است و در ‌نهایت قرار است مخاطب را برای رسیدن به یك ذهنیت از پیش تعیین‌شده رهنمون نماید. در این راستا یكی از مباحث مطرح  در حوزه خبر، مدیریت اتاق خبر است. مدیریت اتاق خبر، فرایند تولید خبر و پخش آن را برعهده دارد. اما خود متاثر از عامل‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1398-06-28] [ 09:34:00 ب.ظ ]