موضوع: "بدون موضوع"

دانلود پایان نامه:آنالیز مولکولی ژن مولد کپسول PRP در نمونه های هموفیلوس آنفلوانزا تیپ B جدا شده از نمونه های بالینی به منظور انتخاب بهترین سویه واکسینال بومی

استاد مشاور:
جناب آقای دکتر محمدحسین بناءبازی
سال تحصیلی: 93-1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                    فهرست مطالب                صفحه

فصل اول: کلیات

خلاصه فارسی.. 1

فصل اول: کلیات

1-1: تاریخچه. 3

1-2: خصوصیات عمومی جنس هموفیلوس: 4

1-3: نیازهای غذایی.. 6

1-4: دسته بندی و تیپ بندی هموفیلوس آنفلونزا 8

1-4-1: بیوتایپ های هموفیلوس آنفلونزا: 8

1-4-2: سروتایپ های هموفیلوس آنفلونزا: 9

1-4-3: دیگر سیستم های دسته بندی: 9

1-5: خصوصیات پاتوژنیک… 9

1-5-1: آنتی ژن کپسولی.. 9

1-5-2: فاکتورهای ویرولانس و آنتی ژن های دیگر: 11

1-5-3: عوامل تشکیل کلنی و ویرولانس…. 12

1-6: علائم کلینیکی عفونتهای هوفیلوس آنفلونزا تیپ b.. 13

1-6-1: مننژیت… 15

1-7:درمان: 15

1-7-1: واکسن های موثر و مقایسه آنها 15

1-8: تشخیص: 18

1-8-1: روش کشت… 18

1-8-2: روش آگلوتیناسیون لاتکس (LAT). 19

1-8-3: روش مولکولی.. 19

1-9: ژنوم هموفیلوس آنفلونزا: 19

1-9-1: ژنوم مولد کپسول پلی ساکاریدی.. 21

1-9-1-1: منطقه I. 22

1-9-1-3: منطقه II. 22

1-9-1-2: منطقه III. 22

1-9-1-4: قطعه IS1016 23

1-9-1-5: تعداد کپی جایگاه cap. 24

1-9-1-6: تکامل ژنوم سویه های کپسول دار هموفیلوس آنفلونزا 25

1-9-1-7: ژنوتیپ های Hib.. 27

1-10: روش های تعیین تعداد کپی جایگاه cap در ژنوم هموفیلوس آنفلونزا: 28

1-11: Real-time PCR.. 28

1-11-1: تعریف و مفهوم : 28

1-11-2: مزایای روش Real-time PCR: 29

1-11-3: انواع روش های Real-time PCR: 29

1-11-4: روش های تعیین کمیت با Real-time PCR: 32

1-11-4-1: Absolute Quantification : 32

1-11-4-2: چگونگی رسم یک منحنی استاندارد: 32

1-11-4-3: Relative Quantification.. 33

1-11-5: کاربرد های Real-time PCR: 34

1-12: بیان مساله. 34

1-13: ضرورت انجام تحقیق.. 35

1-14: اهداف پژوهش…. 36

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

2-1: مطالعات انجام شده در ایران. 38

2-2: مطالعات انجام شده در خارج از ایران. 39

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1: محیط های کشت… 43

3-1-1: محیط کشت شکلات آگار. 43

3-1-1-1: مواد و تجهیزات مورد نیاز. 43

3-1-1-2: روش تهیه 1000 میلی لیتر محیط کشت شکلات آگار. 43

3-1-2: محیط کشت آگار خون دار. 44

3-1-2-1: روش تهیه 1000 میلی لیتر محیط کشت شکلات آگار. 44

3-1-3: محیط کشت BHI+ supplement مایع.. 44

3-1-3-1: مواد و دستگاه های مورد نیاز. 44

3-1-3-2: روش تهیه 500 میلی لیتر محیط کشت  BHI+ supplemenمایع.. 44

3-2: کشت نمونه ها 45

3-3: فریز کردن باکتری.. 45

3-3-1: مواد و تجهیزات لازم. 45

3-3-2: روش فریز کردن. 45

3-4: شناسایی عمومی هموفیلوس آنفلونزا 46

3-4-1: تست نیاز های غذایی.. 46

3-4-2: رنگ آمیزی گرم. 46

3-4-2-1: مواد و تجهیزات لازم. 46

3-4-2-2: روش رنگ آمیزی گرم. 46

3-5: واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR). 47

3-5-1: استخراج DNA  از باکتری به روش جوشاندن. 47

3-5-1-1: مواد و تجهیزات لازم. 47

3-5-1-2: روش استخراج.. 48

3-5-2: پرایمرها 48

3-5-2-1: آماده سازی پرایمرها 49

3-5-3: برنامه PCR.. 49

3-5-4: تهیه مستر میکس PCR.. 50

3-5-4-1: مواد و تجهیزات لازم. 50

3-5-4-2: روش تهیه مسترمیکس…. 50

3-5-5: تهیه 500 میلی لیتر بافر TAE 10X.. 53

3-5-5-1: مواد و تجهیزات لازم. 53

3-5-5-2: روش تهیه بافر. 53

3-5-6: الکتروفورز محصول PCR.. 53

3-5-6-1: مواد و تجهیزات مورد نیاز. 53

3-5-6-2: تهیه ژل آگارز جهت الکتروفوز. 53

3-5-6-3: روش الکتروفورز محصول PCR.. 54

3-6: استخراج PRP. 54

3-6-1: مواد و تجهیزات مورد نیاز. 54

3-6-2: تهیه  ml50 محلول CTAB 0.5 M… 54

3-6-3: تهیه ml 50  محلول NaCl 0.4 M… 55

3-6-4: روش استخراج PRP. 55

3-7: اندازه گیری PRP به روش بیال. 56

3-7-1: مواد و تجهیزات لازم. 56

3-7-2: روش اندازه گیری PRP. 56

3-8:تعیین تعداد کپی cap با استفاده از Real-time PCR: 57

3-8-1: مواد و تجهیزات لازم: 57

3-8-2: شرایط واکنش: 57

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-8-3: کمیت سنجی مطلق(Absolute quantification): 59

3-8-3-1: انجام و تخلیص محصول PCR برای منحنی استاندارد. 59

3-8-3-2: تهیه منحنی استاندارد. 60

3-8-4: کمیت سنجی نسبی (Relative Quantification): 62

3-9: تعیین ژنوتیپ نمونه ها با استفاده از PCR : 62

فصل چهارم: نتایج

4-1: نتایج روش های تشخیص عمومی.. 65

4-1-1: نتایج نیاز غذایی.. 65

4-1-2: نتایج رنگ آمیزی گرم. 65

4-2: نتایج آزمون PCR.. 66

4-2-1: تایید هموفیلوس آنفلونزای کپسول دار بودن نمونه ها 66

4-2-2: تایید تیپ b بودن نمونه ها 68

4-2-3: نتیجه نهایی PCR.. 69

4-2-4: مشاهده سوش جهش یافته Hib‾ در میان نمونه ها 72

4-3: نتایج سنجش PRP  به روش بیال. 72

4-4: نتایج Real-time PCR.. 73

4-4-1: کمیت سنجی نسبی: 74

4-4-2: کمیت سنجی مطلق: 77

4-5: نتایج تعیین ژنوتیپ: 82

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1: بحث و نتیجه گیری.. 84

5-3: پیشنهادات… 87

منابع  …   89

خلاصه انگلیسی.. 98

فهرست جداول

جدول 1-1: نیاز گونه های مختلف هموفیلوس به فاکتورهای مختلف به فاکتورهای X و V   7

جدول 1-2: بیوتایپ های هموفیلوس آنفلونزا 8

جدول 3-1: لیست پرایمرها برای تایید Hib.. 48

جدول 3-2: برنامه PCR.. 50

جدول 3-3: مواد PCR.. 52

جدول3-4: پرایمرهای اولیگونوکلئوتیدی استفاده شده برای Real time PCR.. 58

جدول3-5: مواد واکنش برای Real-time PCR.. 61

جدول3-6 : برنامه واکنش Real-time PCR.. 61

جدول 3-7: پرایمر های مورد استفاده برای تعیین ژنوتیپ نمونه های منتخب… 63

جدول 3-8: برنامه دمایی واکنش PCR برای پرایمرهای K  و L.. 63

جدول 4-1: لیست نمونه ها و  نتایج PCR.. 70

جدول 4-2: میزان PRP نمونه های هموفیلوس آنفلونزا تیپ b.. 73

جدول 4-3 : نمونه های منتخب و میزان PRP. 74

جدول4-4: کمیت سنجی نسبی ژن rpoB و قطعه IS106 توسط Real-time PCR.. 75

جدول4-5: کمیت سنجی نسبی ژن rpoB و ژن capb توسط Real-time PCR.. 75

جدول4-6: نتایج مربوط به منحنی استاندارد جایگاه rpoB.. 78

جدول 4-7: نتایج مربوط به منحنی استاندارد جایگاه capB.. 78

جدول 4-8:  نتایج مربوط به منحنی استاندارد جایگاه IS1016. 78

جدول4-9: نتایج کمیت سنجی مطلق (تعداد کپی) جایگاه های rpoB, IS1016 و capB 79

جدول 4-10 : تعداد کپی جایگاه های capb و IS1016  نسبت به جایگاه تک کپی rpoB 80

فهرست تصاویر

شکل1-1: انتشار باسیل های گرم منفی، هموفیلوس و سایر باکتریهای نرمال و سخت رشد. 5

شکل 1-2: تست نوارهای X ، V و XV.. 7

شکل 1-3: ساختار پلی ساکارید های کپسولی هموفیلوس آنفلونزا (تیپ های a-f). 10

شکل 1-4: تظاهرات کلینیکی بیماریهای با عامل Hib بصورت درصد. 14

شکل 1-5: کشورهایی که از سال 1997 تا 2012 به برنامه واکسیناسیون علیه Hib پیوستن   18

شکل 1-6: نقشه ژنتیکی حلقوی Haemophilus influenza Rd.. 20

شکل 1-7: ساختار ژنتیکی جایگاه cap در هموفیلوس آنفلونزا سروتایپ های a,b,c,d,e,f. 21

شکل 1-8: جایگاه cap و ژن های تشکیل دهنده 24

شکل 1-9 : درخت تکاملی سویه های کپسول دار هموفیلوس آنفلونزا 26

شکل1-10 : تفاوت های بین ژنوتیپ I و II در جایگاه cap. 28

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

چکیده
1
مقدمه
2
الف) بیان مسئله
2
ب) سؤالات تحقیق
2
ج) فرضیه
2
د) ضرورت انجام تحقیق
3
ذ) اهداف و کاربردهای تحقیق
3
ر) روش تحقیق
3
ح) تقسیم مطالب
4
 
 
فصل اول: کلیات در تأمین مدنی و مصادیق آن
مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن
6
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی
6
بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین
6
بند دوم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیرمالی
7
گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیرمالی
9
مبحث دوم: مصادیق تأمین مدنی
10
گفتار اول: تأمین به نفع و ضرر خواهان
10
بند اول: تأمین به نفع خواهان
10
بند دوم: تأمین به ضرر خواهان
11
بند سوم: تفاوت‌های تأمین به نفع و ضرر خواهان
12
گفتار دوم: تأمین به نفع و ضرر محکوم له
13
بند اول: نحوه اخذ تأمین در احکام غیابی
13
بند دوم: اخذ تأمین در مرحله فرجام خواهی
19
بند سوم: نحوه اخذ تأمین در مرحله اعاده دادرسی
26
بند چهارم: نحوه اخذ تأمین در اعتراض ثالث
30
بند پنجم: نحوه اخذ تأمین در داوری
33
 
 
فصل دوم: تأمین‌های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته، دستور موقت)
مبحث اول: تأمین خواسته
37
گفتار اول: شرایط صدور قرار تأمین خواسته
37
بند اول: تعریف، تاریخچه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته
37
بند دوم: شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته
40
بند سوم: شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته
47
گفتار دوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی
50
بند اول: اقامه دعوی به استناد سند رسمی
50
بند دوم: اقامه دعوی به استناد در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته
56
بند سوم: صدور قرار تأمین خواسته بر اساس قوانین مصرحه داخلی
58
گفتار سوم: مواردی که با دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می شود
67
بند اول: تعریف، فلسفه و نوع تأمین خسارت احتمالی
68
بند دوم: تعیین میزان تأمین، ملاک تعیین، مهلت پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به قرار
69
بند سوم: شرایط پرداخت خسارت به خوانده
72
بند چهارم: تعین تکلیف خسارت احتمالی
76
مبحث دوم: دستور موقت
78
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دستور موقت
79
بند اول: مفهوم و تعریف لغوی دادرسی و دستور موقت
80
بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن
81
گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت
81
بند اول: درخواست ذینفع
82
بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی
83
بند سوم: زمان تقدیم دادخواست
84
بند چهارم: صلاحیت دادگاه
84
بند پنجم: اجازه مخصوص رئیس حوزه قضایی در جهت اجرای دستور موقت
84
گفتار سوم: تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن)
85
بند اول: تعیین میزان تأمینبند دوم: میزان تأمین
8586
بند سوم: مهلت تودیع تأمین
87
گفتار چهارم: ویژگی‌های اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه
88
بند اول: تبعی و موقتی بودن دستور موقت
88
بند دوم: لزوم فوریت و اخذ تأمین در صدور دستور موقت
89
بند سوم: عدم رفع دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین
89
بند چهارم: لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت
89
گفتار پنجم: آثار دستور موقت
89
بند اول: صدور دستور موقت در حین دادرسی
90
بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت
91
 
 
فصل سوم: تأمین‌های پشتیبان دفاع (تأمین دعوای واهی، تأمین اتباع بیگانه)
مبحث اول: تأمین دعوی واهی (بی اساس)
93
گفتار اول: تعریف و تاریخچه دعوی واهی
93
بند اول: تعریف دعوی واهی
93
بند دوم: تاریخچه دعوی واهی
93
گفتار دوم: فلسفه، موارد و آیین دریافت تأمین
94
بند اول: فلسفه تأمین
94
بند دوم: موارد دریافت تأمین
94
بند سوم: آیین سپردن تأمین
95
گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین
96
بند اول: نوع تأمین
96
بند دوم: میزان تأمینبند سوم: مهلت پرداخت تأمین                                                                                    
9697
گفتار چهارم: آثار ضمانت اجرای صدور قرار تأمین
97
بند اول: توقیف دادرسی
97
بند دوم: قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده
97
بند سوم: جریمه نقدی
98
مبحث دوم: تأمین اتباع بیگانه
98
گفتار اول: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین
99
بند اول: تعاریف لغوی و اصطلاحی اتباع بیگانه
99
بند دوم: تاریخچه دریافت خسارت (تأمین) اتباع بیگانه
99
گفتار دوم: فلسفه اخذ تأمین، شرایط صدور آن و موارد معافیت از دادن تأمین
100
بند اول: فلسفه اخذ تأمین اتباع بیگانه
100
بند دوم: شرایط (صدور) اخذ تأمین از اتباع بیگانه
101
بند سوم: موارد معافیت از دادن تأمین
102
گفتار سوم: نوع، میزان، مهلت تودیع تأمین و ضمانت اجرای آن
103
بند اول: نوع تأمین
103
بند دوم: میزان تودیع تأمین از مدعی بیگانهبند سوم: مهلت تودیع تأمین
103104
بند چهارم: ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه
105
نتیجه گیری
106
پیشنهادات
108
منابع و مآخذ
110
چکیده انگلیسی
116
چكیده:

به طور كلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاكم) در جهت تأمین محکوم ‌به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان، تودیع خسارت سریع‌تر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنّن مورد ابداع واقع شده است. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اخذ تأمین قبل از طرح دعوی تا صدور حكم قطعی كه شامل تأمین ‌خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، دعوای اتباع بیگانه، بخش دوم، اخذ تأمین پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمین در احكام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه تأمین‌های پشتیبان (تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین در اجرای احكام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام خواهی) به ترتیب، در محاكم بیشترین كاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمین‌ها)، تأمین ‌خواسته به جهت كاربرد عملی، بیشترین مواد قانونی را به خود اختصاص داده و در ماده 108 قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده است: دسته‌ی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود، دسته‌ی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است البته در سایر دعاوی و قوانین موضوعه مانند: دعاوی واهی، اتباع بیگانه و نیز در برخی از مواد قانونی نظیر: قانون مدنی، امور حسبی و قانون آیین دادرسی كیفری موارد منع اخذ تأمین از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. در تأمین خواسته مقنّن در بند «د» ماده 108 ق.آ.د.م اخذ تأمین (خسارت احتمالی) از سوی خواهان را تنها «وجه نقد» و در تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور در اجرای حكم غیابی علاوه بر اخذ تأمین متناسب، به «ضامن معتبر» نیز تصریح و در سایر تأمین‌‌های مطروحه، سكوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تأمین، راهكارهای دقیق و مشخصی از سوی مقنّن ارائه نشده است، در واقع، به نوعی این مسئولیت را به قضات محاكم واگذار نموده كه با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. در بخش دوم اخذ تأمین پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم (اجرای حكم غیابی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، اعتراض به رأی داوری) نیز به جهت شكایت از آراء به‌‎ صورت عادی و فوق ‌العاده، به لحاظ توقف و تأخیر در اجرای حكم و در راستای جبران خسارت احتمالی شخص متضرّر، امری حتمی می‌باشد. در این پژوهش ابتدا ضمن بررسی جهات وضع تأمین‌های مالی و غیرمالی به بررسی مواردی از قبیل تأمین به نفع و ضرر خواهان، تأمین به نفع و ضرر محكوم ‌له، سپس به تأمین‌های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته و دستور موقت) و دفاع (تأمین دعوای واهی و بیگانه) در حقوق ایران و تطبیق با فرانسه بصورت تفصیلی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، اتباع بیگانه

مقدمه:

الف) بیان مسئله

قانون آیین ‌دادرسی ‌مدنی در هر كشور برای دسترسی خواهان به خواسته دعوا، تضمینات و تأسیسات سازگار با نظم حقوقی خود را ارائه می‌كند. در ایران نیز قانون آیین دادرسی ‌مدنی نهاد تأمین ‌خواسته را برای حمایت از بخشی از دعاوی وضع كرده است. این تأسیس از آن چنان اهمّیتی برخوردار است كه اقتدار خود را جهت ترغیب خوانده به ادای حق خواهان قبل از اقامه دعوا به رخ او می‌كشد و در نتیجه كاركرد حكم از آن بدست می‌آید. در مقابل تأمین دعوای واهی ظرفیتی است كه نه تنها می‌تواند از جریان هزینه بر دعوای بیهوده جلوگیری می‌كند. بلكه اقامه‌ كننده دعوای ایذایی را با ضمانت اجرای مضاعف روبرو می‌كند. در پایان‌نامه حاضر جایگاه این تأمین‌ها در نظام حقوقی و توفیق یا عدم توفیق هر نهاد در انجام مأموریت خود بررسی خواهد شد.

ب) سؤالات تحقیق

هر تحقیق در پی یافتن پاسخ برای سؤالاتی است كه منشأ پژوهش شده‌اند. این تحقیق نیز مستثنی از قاعده مذكور نیست سؤالاتی كه تحقیق حاضر در پی پاسخ‌ گویی به آنها خواهد بود به شرح ذیل است:

1- اساساً تطبیق عنوان «تأمین پشتیبان» برای تأمین‌های‌ خواسته و دعوای واهی صادق است یا خیر؟

2- آیا تأمین ‌خواسته می‌تواند نهاد مناسبی برای تضمین دسترسی خواهان به خواسته خود در همه مصادیق دعوای مالی باشد یا خیر؟

3- تأمین دعوای واهی آیا می‌تواند سطح تأثیرگذاری خود در بازدارندگی از طرح دعاوی بیهوده ببخشد؟

4- در کشور فرانسه چه قواعدی برای حمایت از دعوا و دفاع با عنوان تأمین وجود دارد؟

ج) فرضیه ها

هر تحقیق می‌تواند درستی یا نادرستی تئوری‌ها و فرضیه‌هایی را كه با موضوع آن مرتبط است اثبات كند در این تحقیق فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت..

1- صدق عنوان پشتیبان برای تأمین دعوا و دفاع مسلم و محرز است.

2- تأمین خواسته نمی‌تواند از تمام مصادیق دعاوی مالی در جهت تضمین حق خواهان حمایت كند.

3- با ارائه تفسیر نو از قانون سطح تأثیر تأمین دعوای‌واهی را در جهت كنترل دعاوی بیهوده بخشید.

4- در کشور فرانسه مقررات مربوط به این تأمین‌ها جامعیت بیشتری دارد.

د) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینكه موضوع این پژوهش یكی از مسائل مهم و مبتلا به دستگاه قضایی در واحد احكام مدنی، دادگاه بدوی و دادسرا بوده و نیز صرفنظر از اینكه تنها تعدادی از شارحین معروف آیین‌ دادرسی‌ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید مدنی (پیشین و فعلی) به جنبه نظری موضوع (و برخی هم به جنبه عملی آن) پرداخته‌اند، لذا، ضرورت تحقیق ما را بر آن داشت كه موضوع را جدای از جنبه تئوری آن، نگاهی ویژه‌ای به جنبه كاربردی آن داشته باشیم. زیرا، مشكلات و مسائل حقوقی در عمل پدیدار خواهند شد و این نوع مسائل باعث نظرات مشورتی گوناگون و آراء وحدت رویه در سطح جامعه خواهد شد.

ذ) اهداف و كاربردهای تحقیق

1- ارائه راهكار لازم در جهت حسن استفاده از تأسیس‌های موجود تأمین ‌خواسته و تأمین دعوای واهی در فرایند دادرسی، تبیین بطون مخفی این دو تأسیس اعم از جنبه اثباتی و سلبی و همچنین طراحی و مهندسی نظم حقوقی بین این دو نهاد از جمله اهداف تحقیق حاضر است و در مقام موارد تطبیق با پیشرفت‌های حقوق فرانسه مدنظر است.

2- در صورتی كه تحقیق بتواند پاسخ مناسبی برای سؤالات بیابد و بطور متقن درستی یا نادرستی      فرضیه‌های مطرح را اثبات كند سطح قابل توجهی از وكلا، مشاورین حقوقی، قضات و دانشجویان مقاطع تحصیلات تكمیلی را مخاطب خود قرار دهد.

ر) روش تحقیق

در این راستا، برای جمع‌آوری مطالب از روش كتابخانه‌ای، دیدگاه رویه قضایی ایران نیز جهت موضوع تحقیق بررسی و با مطالعه آراء مرتبط نقش این تأمین‌ها در ساماندهی دادرسی بررسی خواهد شد همچنین از مقالات و اطلاعات صاحبنظران حقوقی استفاده شده و در این خصوص، از شبكه‌ها (سایت) موجود در كشور به منظور استفاده بهینه و بروز از این منابع و اطلاعات بهره‌گیری شده است. بر این اساس، نوع تحقیق در این پژوهش، بصورت توصیفی تحلیلی می‌باشد.

 ح) تقسیم مطالب

پایان‌نامه حاضر، به سه فصل جداگانه تقسیم شده است و موضوع آن از دو دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، ضروری بنظر می‌رسید که قبل از پرداختن به مباحث اصلی، تعاریف و تاریخچه هر موضوع به جهت ارتباط مفهومی بیشتر در ابتدا مورد مطالعه قرار دهیم. بر این اساس، فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول به تأمین مدنی و جهات وضع آن و در مبحث دوم به مصادیق تأمین مدنی پرداخته، و در فصل دوم به موضوع تأمین‌های پشتیبان دعوا که شامل دو مبحث است مبحث اول به تأمین خواسته و موارد آن و در مبحث دوم به دستور موقت پرداخته شده و در فصل آخر (سوم) که به عنوان تأمین‌های پشتیبان دفاع اختصاص یافته و در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است در مبحث اول به تأمین دعوی واهی و در مبحث دوم به تأمین اتباع بیگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.    

مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن

از جمله ابتكارات ارزنده مقنّن، تأسیس پدیده‌ای بنام «تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. روش مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هر‌چه روز افزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوء ‌استفاده خواهان از طرح دعاوی بی‌اساس و واهی می‌باشد. مبحث حاضر به دو گفتار تقسیم شده است در گفتار اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی و سپس در گفتار دوم به جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی

در این قسمت، 1- تعریف و مفهوم تأمین (بند اول)، 2- تعریف و مفهوم مالی و غیر مالی (بند دوم) را از نظر لغوی و از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید حقوقی که به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.

بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین

تأمین در لغت به معنای «امن کردن، حفظ کردن و امن نمودن» آمده است.[1]

و در قوانین مختلف در موارد زیر بكار رفته است:

تأمین ممكن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممكن است درخواست كننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد. قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است كه مدیر تركه را تعیین نموده است. (ماده 349 ق.ا.ح)

ماده 121 ق.آ.د.م نیز بیان می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»

در ماده قبل تأمین عبارت از توقیف مال منقول و غیر منقول دانسته شده است در حالی كه تأمین در همه‌جا به این معنا نیست و ممكن است قرار تأمین صادر شود؛ اما مأمور اجرا مالی از شخصی كه تأمین علیه او صادر شده است توقیف ننماید. به عنوان مثال در ماده 109 قانون مذکور قرار تأمین علیه خواهان صادر      می‌شود ولی مالی از خواهان توقیف نمی‌شود و در نتیجه قرار تأمینی كه صادر می‌شود این خواهان است كه به سپردن تأمین به صندوق رضایت دهد یا به صدور قرار رد دادخواست وی.[2]

و در اصطلاح به معنی «وثیقه و تضمین است و قرار تأمین قراری است كه در حقیقت وثیقه‌ای برای متقاضی آن» مقرر می‌دارد.[3]

بند دوّم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیر مالی

 

 

پایان نامه ارشد:راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2
فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….
4
1-1-بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….
5
1-2- سؤال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..
6
1-3- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………
7
1-4- ضرورت  و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………
7
1-5- انگیزه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..
8
1-6- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….
8
1-7- محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..
9
1-8- موانع و محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………….
9
1- 9- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………
10
1-10- بهره وران تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..
14
1-11- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..
14
1-12- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………
14
1-12-1- توسعه…………………………………………………………………………………………………………………………..
14
1-12-2- گردشگری (توریسم)………………………………………………………………………………………………………
15
1-12-3- حوزه آبخیز……………………………………………………………………………………………………………………
15
فصل دوم: ادبیات و موضوع شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………..
16
2-1- تاریخچه گردشگری………………………………………………………………………………………………………………
17
2-2- گردشگری و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………
19
2-2-1 تعریف گردشگری……………………………………………………………………………………………………………….
19
2-2-2- تعریف گردشگر……………………………………………………………………………………………………………….
20
2-2-3-انواع توریسم…………………………………………………………………………………………………………………….
21
2-3- توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………………………..
25
2-5- توسعه پایدار جهانگردی………………………………………………………………………………………………………..
26
2-6- طبیعت و توریسم………………………………………………………………………………………………………………….
27
موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………. 2-6-1-
28
آب وهوا………………………………………………………………………………………………………………………… 2-6-2-
28
توپوگرافی وشکل زمین…………………………………………………………………………………………………….. 2-6-3-
28
مواد سطحی……………………………………………………………………………………………………………………  2-6-4-
28
آب………………………………………………………………………………………………………………………………… 2-6-5-
28
پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………. 2-6-6-
29
حیات جانوری…………………………………………………………………………………………………………………  2-6-7-
29
توریسم تابستانی………………………………………………………………………………………………………………. 2-6-8-
29
توریسم زمستانی………………………………………………………………………………………………………………. 2-6-9-
30
2-7- اکوتوریسم………………………………………………………………………………………………………………………….
30
2-7-1- اصطلاحات مرتبط با اکوتوریسم یا بوم گردی……………………………………………………………………….
31
2-8- محیط زیست و آلودگی های آن………………………………………………………………………………………………
32
2-8-1- تعریف محیط زیست………………………………………………………………………………………………………….
32
2-8-2- تعریف آلودگی زیست محیطی…………………………………………………………………………………………….
33
2-8-3- انواع آلودگی……………………………………………………………………………………………………………………
33
2-8-3-1- آلودگی خاک……………………………………………………………………………………………………………….
33
2-9- عناصر اصلی در ساختار صنعت گردشگری………………………………………………………………………………
33
2-10- تأثیر گردشگری بر اقتصاد…………………………………………………………………………………………………….
34
2-11- بررسی آثار مثبت اقتصادی گردشگری…………………………………………………………………………………….
35
2-12- آثار منفی اقتصادی گردشگری………………………………………………………………………………………………
36
2-13- اشتغال و گردشگری……………………………………………………………………………………………………………
36
فصل سوم: شهرستان تنکابن و ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه………………………………………….
38
3-1-1- موقعیت ، وسعت و جمعیت تنکابن……………………………………………………………………………………..
41
3-1-2- وجه تسمیه تنکاین…………………………………………………………………………………………………………….
41
3-1-3- وجه تسمیه شهسوار…………………………………………………………………………………………………………..
42
3-1-4- تقسیمات تنکابن……………………………………………………………………………………………………………….
42
3-1-5- اوضاع طبیعی تنکابن…………………………………………………………………………………………………………
44
3-1-5-1- درجه حرارت ودما……………………………………………………………………………………………………….
45
3-1-5-2- بارندگی و میزان رطوبت……………………………………………………………………………………………….
47
3-1-5-3- رطوبت نسبی تنکابن……………………………………………………………………………………………………..
50
3-1-5-4- پوشش ابر در تنکابن……………………………………………………………………………………………………..
51
3-1-6- راه های ارتباطی تنکابن……………………………………………………………………………………………………..
52
3-1-7- پوشش گیاهی و جانوری در تنکابن……………………………………………………………………………………..
53
3-1-8- اوضاع اقتصادی تنکابن………………………………………………………………………………………………………
54
3-1-9- رودخانه های تنکابن………………………………………………………………………………………………………….
55
3-1-10- جاذبه های تنکابن……………………………………………………………………………………………………………
56
3-2- آشنایی با محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………….
58
3-2-1- جاذبه های گردشگری محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………….
63
3-2-1-1- جاذبه های تاریخی و مذهبی…………………………………………………………………………………………..
63
3-2-1-1-1- قلعه اکر…………………………………………………………………………………………………………………..
63
3-2-1-1-2-  قلعه نرس و یچم قلای……………………………………………………………………………………………..
64
3-2-1-1-3- قلعه اسل محله………………………………………………………………………………………………………….
65
3-2-1-1-4- حمام قدیمی امیر اسعد………………………………………………………………………………………………
65
3-2-1-1-5- مسجد قدیمی امیر اسعد……………………………………………………………………………………………..
66
3-2-1-1-6- امامزاده عون (اوج) بن علی(ع)…………………………………………………………………………………..
68
3-2-1-1-7- امامزاده سید یحیی و سید ذکریا در عسل محله………………………………………………………………
69
3-2-1-2- جاذبه های طبیعی………………………………………………………………………………………………………….
69
3-2-1-2-1- منطقه ی گردشگری چالدره ی 2000…………………………………………………………………………..
69
3-2-1-2-2- رودخانه دوهزار………………………………………………………………………………………………………..
70
3-2-1-2-3- قله سیالان………………………………………………………………………………………………………………..
71
3-2-1-2-4- دشت زیبای دریاسر…………………………………………………………………………………………………..
71
3-2-1-2-5- آبشار سردابه……………………………………………………………………………………………………………
74
3-2-2-معرفی برخی از رستوران ها و متل در منطقه………………………………………………………………………….
75
3-2-2-1- رستوران کاکوی جنگل………………………………………………………………………………………………….
75
3-2-2-2-رستوران هام هام……………………………………………………………………………………………………………
76
3-2-2-3- رستوران نگین سبز………………………………………………………………………………………………………..
77
3-2-2-4- رستوران و ماهی سرای شاهمنصوری……………………………………………………………………………….
77
3-2-2-5- هتل و رستوران سیالان………………………………………………………………………………………………….
78
3-2-3- آلودگی های زیست محیطی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………..
78
فصل چهارم: یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..
80
4-1- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….
81
4-2- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..
81
4-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..
81
4-4- ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………
81
4-5- روش آماری ( شیوه تجزیه و تحلیل آماری)………………………………………………………………………………
82
4-6- متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….
82
4-7- تعریف متغیر کیفی…………………………………………………………………………………………………………………
83
4-8- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………
83
4-9- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………
83
4-10- تجزیه و تحلیل SWOT  در جهت ارائه راهکارهای توسعه توریسم در حوزه رود دوهزار تنکابن..
84
4- 10- 1 – نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها…………………………………………………………………….
84
4-10-1-1- عوامل مؤثر داخلی بر گردشگری در ناحیه مورد مطالعه…………………………………………………….
85
4-10-1-2- عوامل مؤثر خارجی بر گردشگری ناحیه مورد مطالعه……………………………………………………….
88
4-10-1-3- جمع بندی دیدگاه ها و ارائه اولویت های نهایی از تحلیل SWOT…………………………………..
90
4-11- یافته های پژوهش و تحلیل آمار و اطلاعات پرسشنامه گردشگران……………………………………………..
93
4-12- اطلاعات توصیفی ویژگی های افراد مورد مطالعه……………………………………………………………………..
93
مربوط به سه سؤال اصلی پرسشنامه ………………………………………………………………….. T4-13- آزمون های
145
فصل پنجم: نتیجه گیری ، ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادات…………………………………………………………………….
149
5-1- پاسخ پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..
151
5-2- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………….
151
5-2-1- نتایج حاصل از مطالعات میدانی و اطلاعات توصیفی……………………………………………………………..
151
5-3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………
152
5-4- آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………….
153
5-4-1- اثبات فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………….
153
5-4-2- اثبات فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………….
153
5-5- راهکارها………………………………………………………………………………………………………………………………
154
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….
156
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
160
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….
166
 

فهرست جداول

جدول 3-1: تقسیمات کشوری در محدوده استان 1389………………………………………………………………………….
43
جدول 3-2: وضع جوی شهرستان تنکابن در سال 1351………………………………………………………………………….
46
جدول 3-3: وضع جوی شهرستان تنکابن در سال 1354…………………………………………………………………………..
46
جدول 3-4: میزان درجه حرارت متوسط ماهیانه بر حسب سانتیگراد…………………………………………………………
47
جدول 3-5: نزولات جوی یا باران در ماه های سنوات مختلف به میلیمتر……………………………………………………
48
جدول 3-6: مبزان کل بارندگی در سال های مختلف……………………………………………………………………………….
48
جدول 3-7: اوضاع جوی شهرستان تنکابن در سال های 51 و 54……………………………………………………………..
49
جدول 3-8:   نمودار تعداد روزهای بارندگی در منطقه تنکابن………………………………………………………………….
50
جدول 3-9: سال های 59 تا 68 میانگین رطوبت نسبی در ایستگاه های منطقه تنکابن و رامسر…………………….
51
جدول 3-10: پوشش ابر در آسمان تنکابن……………………………………………………………………………………………..
52
جدول 3-11: مسیر دسترسی به تنكابن از راه جاده تهران – چالوس…………………………………………………………..
53
جدول 4-1: بررسی نقاط قوت در تحلیل سوات………………………………………………………………………………………
86
جدول 4-2: بررسی نقاط ضعف در تحلیل سوات……………………………………………………………………………………
87
جدول 4-3: بررسی فرصت ها در تحلیل سوات……………………………………………………………………………………..
88
جدول 4-4: بررسی تهدید ها در تحلیل سوات……………………………………………………………………………………….
89
جدول 4-5: اولویت بندی نقاط قوت و ضعف در تحلیل سوات……………………………………………………………….
91
جدول 4-6: اولویت بندی فرصت ها و تهدیدها در تحلیل سوات……………………………………………………………..
92
جدول 4-7 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت………………………………………………………………………..
93
جدول 4-8: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سن………………………………………………………………………………..
94
جدول4-9 : توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب سطح تحصیلات……………………………………………………………….
95
جدول 4-10: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب دفعات سفر………………………………………………………………….
96
جدول 4-11 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب مدت اقامت…………………………………………………………………
97
جدول 4-12: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب مکان اقامت…………………………………………………………………..
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید />98
جدول 4-13 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نحوه اطلاع یابی گردشگران…………………………………………..
99
جدول 4-14: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب میزان تشویق دوستان به منطقه…………………………………………
100
جدول 4-15 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تمایل سفر مجدد به منطقه……………………………………………
101
جدول 4-16 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب استفاده از خدمات در منطقه…………………………………………
102
جدول 4-17: فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید از مناظر و راهپیمایی در اطراف رودخانه دوهزار……
103
جدول 4-18: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کوهنوردی در منطقه دوهزار……………………………….
104
جدول4-19: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی سراها در منطقه…………………………………………..
105
جدول 4-20: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش اماکن متبرکه در منطقه………………………………………..
106
جدول 4-21: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازارهای محصولات زراعی در منطقه دوهزار………..
107
جدول 4-22: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش استفاده از چشمه های آب در منطقه……………………..
108
جدول 4-23: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازارهای محصولات دامی در منطقه……………………..
109
جدول 4-24: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی گیری و شکار تفریحی در منطقه………………….
110
جدول 4-25: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید ازبافت قدیمی روستا در منطقه…………………..
111
جدول 4-26:   توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش قایق رانی در منطقه………………………………………….
112
جدول 4-27: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تورهای علمی در منطقه………………………………………….
113
جدول 4-28: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش برگذاری کمپ ها در طبیعت منطقه دوهزار………………
114
جدول4-29: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسب سواری در منطقه…………………………………………….
115
جدول 4-30: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش دوچرخه و موتورسواری در منطقه…………………………..
116
جدول 4-31: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسکی روی برف در منطقه دوهزار………………………….
117
جدول 4-32: فراوانی نمونه بر حسب نقش بازدید گردشگران از فعالیت کشاورزان و دامداران………………………
118
جدول 4-33: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه دوهزار……………………….
119
جدول 4-34: فراوانی نمونه بر حسب نقش نا کافی بودن خدمات اطلاع رسانی و تبلیغات گردشگری درمنطقه.
120
جدول 4-35: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه دوهزار……………………….
121
جدول 4-36: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش عدم تمایل مردم و بخش خصوصی در سرمایه گذاری..
122
جدول4-37: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش نا کافی بودن تنوع غذایی رستوران های منطقه……………
123
جدول4-38: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش نا مناسب بودن زیرساخت ها در منطقه………………………
124
جدول4-39: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش عدم وجود پارکینگ مناسب خودرو  ………………………..
125
جدول4-40: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم توجه به زیباسازی در منطقه………………………….
126
جدول 4-41: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات بهداشتی و خدماتی………………………..
127
جدول 4-42: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات اقامتی در منطقه……………………………..
128
جدول 4-43: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات رفاهی در منطقه……………………………..
129
جدول4-44: توزیع فراوانی افراد نمونه  بر حسب نقش عدم آشنایی گردشگران با مزایا………………………………..
130
جدول 4-45: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تعارض فرهنگی گردشگران و بومیان………………………
131
جدول 4-46: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش توزیع نا مناسب گردشگران…………………………………….
132
جدول4-47: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کم توجهی دولت به گردشگری…………………………….
133
جدول 4-48: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش وجود رودخانه پر آب دوهزار…………………………………
134
جدول4-49 توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش چشم انداز طبیعی در منطقه دوهزار………………………..
135
جدول 4-50: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش نزدیکی منطقه دوهزار به شهر………………………………
136
جدول 4-51: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود ارتفاعات و قلل مرتفع در منطقه………………….
137
جدول 4-52:توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود محیط آرام و بدون آلودگی…………………………
138
جدول 4-53: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود آداب و رسوم غنی در منطقه………………………
139
جدول 4-54: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود منابع انسانی جویای کار…………………………….
140
جدول 4-55: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش برخورد دوستانه مردم بومی با گردشگران……………..
141
جدول4-56  : مشخصه های آماری پاسخ افراد نمونه در خرده مقیاس پتانسیل و استعدادهای گردشگری……….
142
جدول 4-57 : مشخصه های آماری پاسخ افراد نمونه به خرده مقیاس موانع و ضعف های گردشگری…………..
143
جدول 4-58: مشخصه های آماری پاسخ افراد نمونه به خرده مقیاس فرصت و قوتهای گردشگری……………….
144
جدول 4-59 : مشخصه های آماری افراد نمونه برحسب نقش و استفاده از استعداد های گردشگری منطقه……..
145
برای مقایسه نقش استعدادهای گردشگری………………………………………………………T جدول 4-60: نتایج آزمون
145
جدول 4-61 : مشخصه های آماری افراد نمونه برحسب نقش ضعف های گردشگری………………………………….
146
برای مقایسه نقش ضعف های گردشگری……………………………………………………….Tجدول 4-62: نتایج آزمون
146
جدول 4-63 : مشخصه های آماری افراد نمونه برحسب نقش قوت های گردشگری……………………………………
147
برای مقایسه نقش قوت های گردشگری………………………………………………………..T جدول 4-64: نتایج آزمون
147
 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1: توزیع افراد نمونه بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………………
94
نمودار4-2: توزیع افراد نمونه بر حسب سن……………………………………………………………………………………………….
95
نمودار 4-3 : توزیع افراد نمونه بر حسب مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………
96
نمودار 4-4 : توزیع فراوانی نمونه برحسب دفعات سفر به منطقه دوهزار……………………………………………………….
97
نمودار 4-5 : توزیع فراوانی نمونه برحسب مدت اقامت درمنطقه دوهزار……………………………………………………….
98
نمودار 4-6: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب مکان اقامت در منطقه دوهزار تنکابن…………………………………….
99
نمودار 4-7 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نحوه اطلاع یابی گردشگران……………………………………………….
100
نمودار 4-8 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب میزان تشویق دوستان به منطقه…………………………………………….
101
نمودار 4-9 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تمایل سفر مجدد گردشگران………………………………………………
102
نمودار 4-10 : : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب استفاده از خدمات در منطقه دوهزار………………………………..
103
نمودار 4-11 : توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید از مناظر و راهپیمایی در اطراف رودخانه……….
104
نمودار 4-12 : توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کوهنوردی در منطقه دوهزار………………………………….
105
نمودار 4-13 : توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی سراها در منطقه دوهزار………………………………..
106
نمودار 4-14: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش اماکن متبرکه در منطقه دوهزار………………………………..
107
نمودار 4-15: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازار های محصولات زراعی…………………………………..
108
نمودار 4-16: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش چشمه های آب در منطقه دوهزار……………………………
109
نمودار 4-17: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازارهای محصولات دامی در منطقه دوهزار……………..
110
نمودار 4-18: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی گیری و شکار در منطقه…………………………………
111
نمودار 4-19: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید از بافت قدیمی روستا منطقه…………………………
112
نمودار 4-20: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش قایق رانی در منطقه دوهزار………………………………………..
113
نمودار 4-21: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تورهای علمی در منطقه دوهزار…………………………………
114
نمودار 4-22: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش برگذاری کمپ ها در طبیعت منطقه دوهزار ………………..
115
نمودار 4-23: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسب سواری در منطقه دوهزار……………………………………
116
نمودار 4-24: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش دوچرخه و موتور سواری در منطقه…………………………….
117
نمودار 4-25: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسکی روی برف در منطقه دوهزار……………………………..
118
نمودار 4-26: فراوانی نمونه بر حسب نقش بازدید گردشگران از فعالیت کشاورزان و دامداران…………………………
119
نمودار 4-27: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه…………………………………….
120
نمودار 4-28 : فراوانی نمونه بر حسب نقش نا کافی بودن خدمات اطلاع رسانی گردشگری درمنطقه………………..
121
نمودار 4-29: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه…………………………………….
122
نمودار 4-30: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم تمایل مردم و بخش خصوصی در سرمایه گذاری.
122
نمودار 4-31:توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ناکافی بودن تنوع غذایی رستورانهای منطقه……………….
123
نمودار 4-32: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش نا مناسب بودن زیرساخت ها……………………………………..
124
نمودار 4-33: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم وجود پارکینگ مناسب خودرو………………………..
125
نمودار 4-34: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم توجه به زیباسازی در منطقه…………………………….
126
نمودار 4-35: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات بهداشتی و خدماتی……………………………
127
نمودار 4-36: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات اقامتی در منطقه………………………………..
128
نمودار 4-37: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات رفاهی در منطقه………………………………..
129
نمودار 4-38: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش عدم آشنایی گردشگران با مزایا…………………………………..
130
نمودار 4-39: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تعارض فرهنگی گردشگران و بومیان………………………….
131
نمودار 4-40: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش توزیع نا مناسب گردشگران………………………………………..
132
نمودار 4-41: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کم توجهی دولت به گردشگری………………………………
133
نمودار 4-42 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش وجود رودخانه پر آب دوهزار…………………………………..
134
نمودار 4-43: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش چشم انداز طبیعی………………………………………………….
135
نمودار 4-44: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش نزدیکی منطقه دوهزار به شهر…………………………………
136
نمودار 4-45: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود ارتفاعات و قلل مرتفع………………………………….
137
نمودار 4-46: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم وجود محیط آرام و بدون آلودگی…………………….
138
نمودار 4-47: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود آداب و رسوم غنی……………………………………….
139
نمودار 4-48: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود منابع انسانی جویای کار……………………………….
140
نمودار 4-49: توزیع فراوانی افراد نمونه  بر حسب نقش برخورد دوستانه مردم بومی با گردشگران……………………
141
 

فهرست نقشه ها

نقشه3-1: نقشه ماهواره ای تنکابن…………………………………………………………………………………………………………….
39
نقشه 3-2: موقعیت تنکابن در استان و کشور …………………………………………………………………………………………….
40
نقشه 3-3:تقسیمات کشوری شهرستان تنکابن در سال 1389………………………………………………………………………..
43
نقشه 3-4: دوراهی لتاک تا گلعلی آباد……………………………………………………………………………………………………….
59
نقشه 3-5: پارک چالدره به سرجیپشت………………………………………………………………………………………………………
60
نقشه 3-6: کلیشم به هالوکله…………………………………………………………………………………………………………………….
61
نقشه 3-7: هلوکله به دریاسر……………………………………………………………………………………………………………………
62
فهرست تصاویر


تصویر 3-1: رودخانه چشمه کیله……………………………………………………………………………………………………….
54
تصویر 3-2: اوضاع اقتصادی تنکابن……………………………………………………………………………………………………
55
تصویر  3-3: دشت دریاسر………………………………………………………………………………………………………………..
58
تصویر 3-4: دوراهی لتاک…………………………………………………………………………………………………………………
58
تصویر 3-5: قلعه اکر که اکنون چیزی از آن باقی نمانده است………………………………………………………………..
63
تصویر 3-6: تپه اکر…………………………………………………………………………………………………………………………..
64
تصویر 3-7: تپه اکر…………………………………………………………………………………………………………………………..
64
تصویر 3-8: نمای بیرونی حمام امیر اسعد……………………………………………………………………………………………
65
تصویر 3-9: نمای داخلی حمام امیر اسعد…………………………………………………………………………………………..
66
تصویر 3-10: نمای بیرونی مسجد امیر اسعد………………………………………………………………………………………..
67
تصویر 3-11: نمای داخلی مسجد امیر اسعد………………………………………………………………………………………..
67

 

پایان نامه کارشناسی ارشد: پرندگان در اساطیر ایران و سایر ملل

 

 

 

مقدمه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………         1

 

بخش اول: کلیات

فصل اول: تعریف و تاریخچه مجازات زندان…………………………………………..         8

مبحث اول: تعریف زندان……………………………………………………………… 8

مبحث دوم: مشروعیت زندان از نظر اسلام……………………………………………         11

بند 1) مشروعیت زندان در قرآن کریم…………………………………………………         12

بند 2) مشروعیت زندان از نظر سنت………………………………………………….         13

بند 3) مشروعیت زندان از نظر عقلی………………………………………………….         14

بند 4) مشروعیت زندان از نظر اجماع………………………………………………..         15

مبحث سوم: تاریخچه پیدایش زندان…………………………………………………….         16

بند 1) حبس قبل از اسلام……………………………………………………………….         17

بند 2) زندان در ایران باستان…………………………………………………………..         19

بند 3) حبس پس از ظهور اسلام……………………………………………………….         20

بند 4) حبس در قانون مجازات عمومی………………………………………………..         23

بند 5) حبس در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………         24

مبحث چهارم: سیستم­های متداول اجرای مجازات زندان……………………………….         27

بند 1) سیستم­های خارجی اجرای مجازات زندان………………………………………         27

بند 2) سیستم­های داخلی اجرای مجازات زندان………………………………………..         29

فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم…………………………………………………..         33

 

بخش دوم: آثار زندان

فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان……………………………………………………         42

فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان……………………………………………………         50

مبحث اول: آثار شخصی………………………………………………………………..         53

بند 1) مشکلات خانوادگی………………………………………………………………         54

بند 2) بازماندن از کار و فعالیت……………………………………………………….         55

بند 3) طرد اجتماعی و دارا شدن سوءپیشینه…………………………………………..         58

بند 4) پذیرش ارزش­های اجتماعی……………………………………………………..         60

بند 5) فاسد شدن تدریجی……………………………………………………………….         61

بند 6) ابتلا به بیماری­های روانی و جسمی…………………………………………….         61

مبحث دوم: آثار اجتماعی……………………………………………………………….         62

فصل سوم: زندان و تکرار جرم ……………………………………………………….         65

مبحث اول: چگونگی اثرگذاری زندان در ارتکاب مجدد جرم…………………………         65

مبحث دوم: علل تأثیر زندان در تکرار جرم……………………………………………         86

 

بخش سوم: راه­های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم

فصل اول: راه­های موجود در رفع اثر زندان در تکرار جرم………………………….         95

مبحث اول: تدابیر کاهش­دهنده اثر زندان……………………………………………….         104

بند 1) آزادی مشروط……………………………………………………………………         105

بند 2) نظام نیمه­آزادی ………………………………………………………………….         108

بند 3) تعویق صدور حکم ……………………………………………………………..         108

بند 4) تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………         109

بند 5) مجازات­های تخییری…………………………………………………………….         112

مبحث دوم: جایگزین­های مجازات حبس……………………………………………….         114

بند 1) درمان و مراقبت ………………………………………………………………..         114

بند 2) خدمات عمومی رایگان………………………………………………………….         115

بند 3) جزای نقدی………………………………………………………………………         116

بند 4) حبس در منزل…………………………………………………………………..         117

بند 5) نظارت الکترونیکی……………………………………………………………..         120

بند 6) پادگان­های آموزشی-اصلاحی……………………………………………………         121

بند 7) جزای نقدی روزانه………………………………………………………………         121

بند 8) توقیف پایان­هفته­ای………………………………………………………………         122

بند 9) اقدامات تأمینی و تربیتی…………………………………………………………         122

بند 10) محرومیت از حقوق اجتماعی………………………………………………….         123

بند 11) مجازات شفاهی………………………………………………………………..         123

مبحث سوم: راهکارهای بین­المللی جهت کاهش اثرات زندان…………………………         125

فصل دوم: راه­های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم……………………………         128

بند 1) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی………………………………………….         128

بند 2)  وضع قوانین ساده و صریح…………………………………………………….         130

بند 3) کدبندی قوانین……………………………………………………………………         131

بند 4) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم………………………………………         131

بند 5) توجه به اشتغال زندانیان…………………………………………………………         132

بند 6)  بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان………………………….         132

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند 7) آشنا ساختن خانواده زندانی با شرایط جدید وی………………………………….         133

بند 8) بالابردن سطح فرهنگ جامعه…………………………………………………..         134

بند 9)  بکارگیری کارمندان و مدیران باتجربه و کارآمد در زندان……………………         135

بند 10) مراقبت و حمایت همه­جانبه از زندانیان پس از آزادی………………………..         135

بند 11) تسریع روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی…………………………..         136

بند 12) استفاده وسیع­تر از قرار کفالت…………………………………………………         137

بند 13) نگهداری از متهمان در محیط­های غیر از زندان……………………………..         137

بند 14) مشارکت بیشتر قوای سه­گانه………………………………………………….         138

بند 15) تفکیک زندانیان………………………………………………………………..         138

بند 16) آشنا نمودن زندانیان با ارزش­های مذهبی……………………………………..         138

بند 17) تغییر محیط فرهنگی زندان……………………………………………………         139

نتیجه…………………………………………………………………………………….         141

فهرست منابع…………………………………………………………………………… 145

 

 


چکیده

«مجازات زندان» از جمله اصلی­ترین مجازات­هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم­های قضایی کشورهای جهان اعمال می­شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی­هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب­های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایان­نامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.