کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو


 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

چکیده

یکی از اهداف اصلی تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی فراهم نمودن شرایط مناسب برای استفاده از ابزار و امکانات حرکت و ورزش برای تحقق سلامت جامعه است. تربیت‌بدنی و ورزش وظیفه دارد برای تامین سلامت سالمندان تلاش نماید و با شناخت ویژگیهای سالمندی و شناسایی مشکلات و عوامل بازدارنده در تحقق سلامت سالمندان کوشش کرده و راهکارهایی را برای پیشگیری و به تاخیر انداختن بروز مشکلات ناشی از کم تحرکی ارائه دهد، تا بتواند فرد سالمند را برای داشتن یک زندگی سالم راهنمایی نماید.هدف از تحقیق حاضر تاثیر فعالیت بدنی در سالمندی و سابقه ورزشی در دوران جوانی بر تعادل وضعیتی افراد سالمند می باشد.تعداد 150 آزمودنی از بین سالمندان زن و مرد بالای 60 سال بصورت هدفدار انتخاب شدند.آزمودنیها بر اساس فعالیت ورزشی کنونی و سابقه ورزش در جوانی به 4 گروه به شرح زیر تقسیم شدند:گروه اول سالمندانی که در دوران جوانی ورزش می کرده و در دوران سالمندی نیز ورزش می کنند(40n=).گروه دوم سالمندانی که در دوران جوانی ورزش می کرده ولی در دوران سالمندی ورزش نمی کنند(34n=).گروه سوم سالمندانی که در دوران جوانی ورزش نمی کرده ولی در سالمندی ورزش می کنند(40n=).گروه چهارم سالمندانی که در دوران جوانی ورزش نمی کرده و در سالمندی نیز ورزش نمیکنند(36n=).از تمامی آزمودنیها آزمون تعادل برگ به عمل آمد.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t  مستقل استفاده و حداقل سطح معنی داری در این تحقیق آلفای )05/0 ( تعیین شد.نتایج تحقیق نشان داد بین گروه اول و گروه سوم از نظر تعادل وضعیتی اختلاف معنی داری وجود ندارد و کسانی که در گذشته ورزشکار نبوده اند ولی هم اکنون ورزش می کنند از تعادل وضعیتی مشابهی با افرادی که در گذشته ورزشکار بودند و هم اکنون نیز ورزش می کنند برخوردارند از نتایج تحقیق حاضر میتوان نتیجه گرفت که فعالیت ورزشی کنونی تاثیر بیشتری بر تعادل وضعیتی سالمندان نسبت به سابقه ورزشی در دوران جوانی آنها دارد.لذااز یافته های تحقیق حاضر می توان برای تشویق سالمندان به ورزش و فعالیت بدنی استفاده کرد و به سالمندانی که در دوران جوانی ورزشکار نبوده اند آگاهی داد که فعالیت کنونی نیز تاثیر مثبت و پیشرونده ای بر تعادل وضعیتی این گروه از جامعه دارد،همچنین سالمندانی را که در معرض خطر افتادن هستند شناسایی کرد و آنها را به یک برنامه پیشگیری که شامل تمرینات بدنی و فعالیت ورزشی است راهنمایی نمود.

وا ژه های کلیدی:فعالیت بدنی کنونی ، سابقه ورزشی ،  تعادل وضعیتی سالمندان.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول طرح تحقیق

1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-2بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….

1-3ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..

1-4اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-1 هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………….

1-4-2 اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………..

1-5  فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….

1-6  متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………

1-6-1 متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………..

1-6-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………..

1-7  جامعه آماری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………

1-8  معیارهای انتخاب نمونه…………………………………………………………………………………………………………

1-8-1 محدودیت های اعمال شده توسط محقق………………………………………………………………………………

1-8-2 محدودیتهای خارج از اختیار محقق………………………………………………………………………………………

1-9 تعریف عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2 بخش اول:مبانی نظری مفاهیم نظری…………………………………………………………………………………………

2-2-1 سالمندی…………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-2 عوامل اولیه و ثانویه در سالمندی………………………………………………………………………………………….

2-2-3 سیستم کنترل پوسچر و تعادل………………………………………………………………………………………………

2-2-4 کنترل پوسچر ایستاده…………………………………………………………………………………………………………

2-2-5 مکانیزمهای حرکتی در کنترل تعادل……………………………………………………………………………………….

2-2-6 مکانیزمهای حسی در کنترل تعادل…………………………………………………………………………………………

2-2-6-1 سیستم بینایی………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-6-2 سیستم وستیبولار…………………………………………………………………………………………………………..

2-2-6-3 سیستم حس عمقی………………………………………………………………………………………………………..

2-2-7 کنترل وضعیتی و تعادل در سالمندان……………………………………………………………………………………..

2-2-8 افزایش سن و سیستمهای حرکتی………………………………………………………………………………………….

2-2-8-1 تغییر در سیستم اسکلتی-عضلانی……………………………………………………………………………………..

2-2-8-2 تغییر در سیستم عصبی-عضلانی………………………………………………………………………………………

2-2-9 افزایش سن و سیستم های حسی………………………………………………………………………………………….

2-2-9-1 تغییر در سیستم بینایی سالمندان………………………………………………………………………………………..

2-2-9-2 تغییر در سیستم حس عمقی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

سالمندان……………………………………………………………………………….

2-2-9-3 تغییر در سیستم وستیبولار سالمندان…………………………………………………………………………………..

2-2-10 زمین خوردن در سالمندان…………………………………………………………………………………………………

2-2-11 ابزار و روش اندازه گیری تعادل در سالمندان………………………………………………………………………..

2-3 بخش دوم پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………

2-3-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………………….

2-3-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………..

 

فصل سوم روش تحقیق

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

3-2روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….

3-3 جامعه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….

3-4 نمونه های تحقیق و روش گزینش آنها………………………………………………………………………………………

3-5 توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..

3-6 وسایل و ابزارهای مورد استفاده در تحقیق………………………………………………………………………………….

3-7 روند انجام آزمون………………………………………………………………………………………………………………….

3-8 ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………

3-9 روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………………

3-10 طرح شماتیک تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

4-2 مشخصات نمونه ها……………………………………………………………………………………………………………….

4-3 بررسی فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..

4-3-1 آزمون فرض اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………..

4-3-2 آزمون فرض دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………….

4-3-3 آزمون فرض سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………

4-3-4 آزمون فرض چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………………….

4-3-5 آزمون فرض پنجم تحقیق…………………………………………………………………………………………………..

4-3-6 آزمون فرض ششم تحقیق…………………………………………………………………………………………………..

4-3-7 آزمون فرض هفتم تحقیق……………………………………………………………………………………………………

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. …….

5-2 خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..

5-3 نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….

5-4 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….

5-4-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………….

5-4-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………….

5-4-3 فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………

5-4-4 فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………

5-4-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………..

5-4-6 فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………………….

5-4-7 فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………..

5-5 پیشنهادات بر گرفته از تحقیق…………………………………………………………………………………………………..

5-6 پیشنهادهای تحقیقی در حیطه مورد نظر به محققین بعدی………………………………………………………………

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………

جدول 1-4 ویژگیهای عمومی آزمودنیها………………………………………………………………………………………………..

جدول 2-4ویژگیهای عمومی آزمودنیها به تفکیک گروهه………………………………………………………………………..

جدول 3-4نتایج آزمون t مستقل بین گروه اول و دوم…………………………………………………………………………….

جدول 4-4 نتایج آزمون t مستقل بین گروه اول وسوم…………………………………………………………………………..

جدول 5-4 نتایج آزمون t مستقل بین گروه اول و چهارم……………………………………………………………………………

جدول 6-4 نتایج آزمون t مستقل بین گروه دوم و سوم…………………………………………………………………………….

جدول 7-4 نتایج آزمون t مستقل بین گروه دوم و چهارم………………………………………………………………………….

جدول 8-4 نتایج آزمون t مستقل بین گروه سوم و چهارم………………………………………………………………………..

جدول 9-4 نتایج آزمون ANOVA……………………………………………………………………………………………………..

جدول 10-4 نتایج آزمون تعقیبی LSD  در بین چهار گروه…………………………………………………………………….

ضمائم

ضمیمه شماره (1)……………………………………………………………………………………………………………………………..

ضمیمه شماره(2)……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

1-1 مقدمه

در آغاز قرن بیست و یکم قرار داریم، قرنی که در آن امید به زندگی برای جهانیان از مرز 66 سال عبور کرده است و هر سال 7/1% به جمعیت جهان افزوده می‌شود، ولی این افزایش برای جمعیت 65 سال و بالاتر 5/2% است. نیم قرن پیش، اغلب مردم قبل از 50 سالگی می‌مردند، در حالی که امروز اکثر مردم خصوصاً در کشورهای توسعه یافته   بیش از 65 سال عمر می‌کنند(2). این فاصله ترکیبی سنی، جمعیت جهان را به سوی سالمند شدن سوق می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود که ربع قرن دیگر 2/1 میلیارد نفر (حدود 14%) از ساکنان کره خاکی را افراد 60 سال و بالاتر تشکیل خواهند داد(5،19،62). ایران نیز از این تغییر جمعیتی بی‌نصیب نمانده است. شاخصهای آماری نشان می‌دهند که روند پیر شدن جمعیت در کشور ما نیز آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود. که درفاصله 20 ساله ی 1375 تا 1359 به میانه سنی جمعیت کشور10 سال افزوده شود.

دستاوردهای توسعه مانند بهبود شرایط اقتصادی – اجتماعی، ارتقای وضعیت بهداشت، تغذیه، ورزش، مسکن و پیشرفت دانش و فن‌آوری پزشکی از عوامل عمده افزایش امید به زندگی به شمار می‌آیند. گرچه پدیده پیر شدن جمعیت از نتایج مثبت توسعه به شمار می‌آید، ولی اگر برای مواجهه با آن در جهانی توسعه یافته آماده نباشیم، عوارض و پیامدهای منفی بسیاری در پی خواهد داشت، از جمله آنکه سریعتر بودن رشد جمعیت سالمندان به کل جمعیت، منجر به کاهش نسبی جمعیت اقتصادی موالد و تغییر ضریب وابستگی اقتصادی می‌‌شود که در صورت عدم چاره‌اندیشی، خود می‌تواند مانعی برای توسعه اقتصادی باشد(2). اگر این واقعیت را در کنار آسیب‌پذیری بالای افراد سالمند در برابر بیماریهای جسمی و روان شناختی قرار دهیم به سهولت در می‌یابیم که هزینه‌های بهداشتی مربوط به سالمندان برای دولت‌ها کمرشکن خواهد بود.

دیدگاه سنتی که بر عقاید متخصصین علوم بهداشتی مسلط بود،کاهش تحرک بدنی سالمندان و کاهش تعادل آنان را عوارض همراه و اجتناب ناپذیر روند طبیعی سالمندی می دانست و به همین علت توجه پیشگیرانه ای یه این مشکل مبذول نمیگردید.با این حال امروزه به تدریج مشخص شده که کاهش تعادل سالمندان نه به علت کهولت بلکه در پی آثار تجمعی تدریجی نواقص و ناتوانیهای متعدد که بسیاری از آنها قابل اصلاح هستند ،به وجود می آید.  سالمندان امروز تفاوت بسیار زیادی با سالمندان دیروز دارند و معنای سالمندی نیز در جامعه علمی امروز با آنچه در قدیم می‌پنداشتند فاصله بسیار دارد. تصویری که شاید هنوز هم بسیاری از ما از فرد سالمند در ذهن داریم، موجودی فرتوت، ضعیف، بیمار و فاقد توانایی است که در زندگی انتظار چیزی جز مرگ را ندارد، در حالی که اغلب سالمندان امروز به برکت تحولات عمیق علمی، اجتماعی و اقتصادی، افرادی سالم، فعال و مشتاق مشارکت در امور خانواده و جامعه هستند، از این رو مراقبت از سالمندان و تشویق آنان برای زندگی سالمتر و راحت‌تر، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از اهداف اصلی تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی فراهم نمودن شرایط مناسب برای استفاده از ابزار و امکانات حرکت و ورزش برای تحقق سلامت جامعه است. تربیت‌بدنی و ورزش وظیفه دارد برای تامین سلامت سالمندان تلاش نماید و با شناخت ویژگیهای سالمندی و شناسایی مشکلات و عوامل بازدارنده در تحقق سلامت سالمندان کوشش کرده و راهکارهایی را برای پیشگیری و به تاخیر انداختن بروز مشکلات ناشی از کم تحرکی ارائه دهد، تا بتواند فرد سالمند را برای داشتن یک زندگی سالم راهنمایی نماید.لذا نقش فعالیت بدنی و ورزش در افزایش کیفیت زندگی و سلامتی جسمی و روحی افراد سالمند غیر قابل انکار می باشد.

 

1-2 بیان مسئله

پدیده پیری جمعیت پدیده‌ای است که به علت بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی و کاهش میزان مرگ و میر و نیز افزایش میزان امید به زندگی در کشورهای توسعه یافته صنعتی جهان وجود دارد،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1398-07-19] [ 05:04:00 ب.ظ ]
شاخص‎های پیاده راه/،پایان نامه گسترش پیاده ‏راه ها
شاخص‎های پیاده راه

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخصها
تعاریف
عرض مسیر
در کل یک مسیر پیاده دارای پهنای کافی باشد تا بتواند پهار حوزه فرضی (حوزه لبه، مبلمان، عبور و جداره) متمایز را تأمین نماید.
دسترسی مناسب برای معلولین
برای اطمینان از اینکه معلولین نیز دارای حق دسترسی یکسان به محل کار، مغازه ها و حمل و نقل عمومی هستند
فواصل پیاده معقول
مسافت پیاده ای که به راحتی بتوان آن را در فاصله مبدأ تا مقصد طی کرد، (5 تا 10 دقیقه پیاده روی)
امنیت
امنیت پیاده تحت تاثیر مقیاس و کیفیت نورپردازی فضا قرار دارد
جذابیت بصری و هویت اجتماعی
طراحی مناسب باید صمیمیت و خودمانی بودن محیط پیاده را ارتقاء دهد
سر و صدا و کیفیت هوا
حریم بین معبر سواره و پیاده، به حفظ عابرین از محیط نامطلوب و ناخوشایند سواره کمک می نماید
پارکینگ مناسب
برنامه ریزی و طراحی دقیق تسهیلات مربوط به پارکینگ
(محمدی و همکاران، 1392: 9-1).

 

2-10- پیاده روی
پیاده‏روی[1]، ساده‏ترین نوع جابجایی بین مبدا و مقصد بوده و تنها گونهای از حمل و نقل است که بصورت مستقل و غیروابسته به هیچ‏گونه ابزار یا وسیله‏ای خارجی امکانپذیری می‏باشد: «حرکت پیاده، طبیعی ترین، قدیمی ترین و ضروری ترین شکل جابجایی انسان در محیط است و پیاده‏روی هنوز مهمترین امکان برای مشاهده مکانها، فعالیتها، احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزشها و جاذبه‏های نهفته در محیط است».

پیاده‏روی، مهمترین روش جابه جایی افراد در شهرهاست. پیاده‏روی، ابتدایی ترین نوع حمل و نقل شهری است و می تواند ایمن ترین و راحت ترین آن نیز باشد .امروزه در سیاست های برنامه ریزی شهری به دنبال تقویت محیط های پیاده و از بین بردن موانعی هستیم که توانایی ما را برای پیاده‏روی آسان محدود

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

می‏کند (محمدی و همکاران، 1392: 9-1). محققان پیاده‏روی را قدیمی ترین و اساسی ترین حالت سفرهای شهری می‏دانند که اغلب در زمان طراحی سیستم های حمل و نقل شهری مورد کم توجهی قرار می‏گیرد (Zegeer et al, 2002). فعالیت پیاده‏روی را می توان قدم‏زدن مابین فضاهای شهری جهت اهداف تفریحی، ورزشی، دسترسی به تسهیلات شهری و مقاصد کاری دانست(Dobbs, 2009). پیاده‏روی هم به لحاظ فیزیکی که قابلیت انعطاف پذیری و هماهنگی بسیار بالاتری با مسیر دارد و هم روانی که امکان مکاشفه و ارتباط با فضا را فراهم می نماید بر حرکت سواره برتری دارد.

به طور کلی می­توان حرکت پیاده را به هفت فعالیت مختلف تقسیم کرد که عبارتند از: قدم زدن، ایستادن، نشستن، درازکشیدن، دویدن، بازی کردن و تماشا کردن.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:03:00 ب.ظ ]
پاییز 1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چكیده 2
فصل اول-كلیات تحقیق. 5
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….6
2-بیان مساله……………………………………………………………………………………………………….7
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………….8
4-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………..10
5-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………12
6-سوالات………………………………………………………………………………………………………..14
7-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………..16
8-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………18
9-موانع و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………..21
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم تحقیق. 24
مبحث اول-تعریف جرم 25
گفتار اول-تعریف جرم در لغت.. 25
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. 26
مبحث دوم-تعریف مجازات.. 29
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت.. 29
گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. 31
مبحث سوم-مفهوم حاشیه نشینی و زاغه نشینی. 34
مبحث چهارم- تبعات حاشیه نشینی. 37
مبحث پنجم-تاریخچه حاشیه نشینی. 39
مبحث ششم- ویژگیهای ترکیب جمعیتی. 42
گفتار اول-ویژگیهای فرهنگی. 42
گفتار دوم-ویژگیهای اخلاقی. 43
گفتار سوم-خدمات اجتماعی و رفاهی. 43
گفتار چهارم-ویژگی امنیت.. 44
فصل سوم-تاثیرات حاشیه نشینی بر ارتکاب جرایم 47
گفتار اول-تئوری دورکیم 48
گفتار دوم- مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی. 49
گفتار سوم- تئوری ادوین ساترلند 50
مبحث دوم -جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم 52
گفتار اول – مسکن و نقش جرم زایی آن. 52
گفتار سوم – ارزش مسکن ، به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش جرم زایی آن. 54
مبحث سوم-تبیین حاشیه نشینی. 54
مبحث چهارم-دلایل حاشیه نشینی. 58
مبحث پنجم-حاشیه نشینی و تهدید امنیت اجتماعی. 71
گفتار اول-امنیت اجتماعی و توازن منطقه‌ای.. 74
گفتار دوم-علل گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین. 76
گفتار سوم-تحلیل مسیر عوامل تأثیرگذار بر جرائم و تهدید امنیت اجتماعی. 78
گفتار چهارم-آسیب‌شناسی مهاجرت، حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی. 80
گفتار پنجم-مشاركت مردمی و توانمندسازی حاشیه‌نشینان در جهت امنیت پایدار اجتماعی. 82
مبحث ششم- حاشیه نشینی و تاثیر آن در افزایش بزهکاری.. 84
مبحث هفتم :جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتكاب جرایم 85
مبحث هشتم-اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در مناطق حاشیه نشینی. 91
بند اول – تغییر كاربری اراضی. 91
بند دوم – تصرف عدوانی. 92
بند سوم- فروش مال غیر. 92
بند چهارم –

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ساخت و سازهای غیرمجاز. 93
گفتار دوم– اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در بعد از شكل گیری حاشیه نشینی. 94
بند اول- سرقت.. 94
بند دوم – قتل عمد 95
بند سوم – نزاعهای دسته جمعی. 96
بند چهارم- تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست.. 97
بند پنجم – اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلی. 98
بند ششم- جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق. 99
مبحث نهم- حاشیه نشینی و گروه های آسیب پذیر. 99
گفتار اول- حاشیه نشینی و بزهکاری کودکان. 99
گفتار دوم- حاشیه نشینی و کارکودکان. 100
گفتار سوم- بزهکاری کودکان. 100
گفتار چهارم- زنان حاشیه نشین و جرم 101
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 104
ننتیجه گیری.. 104
پیشنهاد و راهكارها جهت پیشگیری و كاهش جرم در مناطق حاشیه نشینی: 106
فهرست منابع. 115
چکیده انگلیسی. 123
 
چكیده
از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقة زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و… به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند. هدف اصلی از نگارش این

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:02:00 ب.ظ ]
قیمت های مواد نیز مشخص می باشند.
پارامترهای کمی وکیفی تقاضای محصول مشخص می باشد.
پارامترهای هزینه ای در زنجیره تأمین معلوم می باشند.
 6-1- ساختار تحقیق
در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، نوآوری تحقیق و اهمیت آن ارائه شده است.
در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق و کارهای عملی در تحقیقات گذشته ارائه شده است، این فصل شامل سه بخش است که در مورد مفاهیم زنجیره تأمین، مروری بر مطالعات گذشته مربوط به مسائل انتخاب تأمین کننده و برنامه ریزی دو سطحی بیان شده است.
در فصل سوم مدلریاضی برنامه ریزی دو سطحی بیان شده است و روش مورد استفاده برای حل آن در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم شامل ورودی ها و خروجی های حل مدل ارائه شده توسط الگوریتم ازدحام تجمعی می باشد و با ارائه مثال های عددی مدل مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است.
فصل پنجم شامل خلاصه ای از کارهای انجام شده در این پایان نامه و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده مطرح شده است.
فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه
سازمان های بزرگ غالبا ساختار پیچیده ای دارند و در بخش های مختلف سازمان، میزان متفاوتی از اطلاعات و مسئولیت ها وجود دارد و روابط متقابل آنها نیز متفاوت است. روش های برنامه ریزی دو سطحی می توانند به طور واضحی تقابل بین مدیران سیستم و مشتریان را نشان

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دهند[2].
در مسائل برنامه ریزی دوسطحی BLP یک رابطه سلسله مراتبی بین سطح بالا و پایین وجود دارد. از این مسائل در سیستم های برنامه غیرمتمرکز مورد استفاده قرار می گیرید که سطح بالا به

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:01:00 ب.ظ ]
بررسی منابع. 8

2-1- طبقه بندی بلدرچین.. 9

2-2- تاریخچه اهلی کردن بلدرچین ژاپنی.. 10

2-3- پراکندگی و محل زیست… 11

2-4- ویژگی‌های عمومی بلدرچین.. 11

2-5- اندازه و طول عمر بلدرچین.. 12

2-6- افزودنی‌های غذایی غیر مغذی.. 12

2-6-1- محرک رشد. 12

2-7-راه‌های استفاده از دارو. 13

2-7-1- درمان با آب… 13

2-7- 2-درمان همراه غذا 14

2-7-3- درمان به وسیله تزریق.. 14

2-7-4- درمان توسط آئروسل.. 14

2-8- بررسی‌های انجام شده در زمینه استفاده بیش از حد دارو. 15

2-9- مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در پرورش صنعتی دام و طیور. 16

2-10- باقی مانده‌های دارویی.. 17

2-11- باقی مانده‌های دارویی در محصولات دامی خطر جدی سلامت انسان. 18

2-12- تاریخچه استفاده از گیاهان دارویی.. 18

2-12-1- نقش‌های گیاهان دارویی و بر خورد با آن‌ها 19

2-13-مواد موجود در گیاهان دارویی.. 20

2-13-1- آلکالوئیدها 20

2-13- 2-گلوکوزیدها 21

2-13-3- ساپونین ها 22

2-13-4- مواد تلخ.. 23

2-13-5- تانن ها 23

2-14- سیاه‌دانه. 23

2-14-1- معرفی سیاه‌دانه. 23

2-14-2- گیاه شناسی.. 24

2-14-3- مصارف طبی و سنتی سیاه‌دانه. 25

2-14-4-استانداردهای بذری.. 26

2-14-5- ارزش غذایی.. 26

2-14-6- ترکیبات… 26

2-14-7- ماده مؤثره 27

2-14-8-خواص دارویی.. 27

2-14-9- اکولوژی.. 27

2-15- کلیاتی در مورد سیستم ایمنی.. 28

2-15-1- لزوم تقویت سیستم ایمنی.. 30

2-16-نقش سیاه‌دانه در سیستم ایمنی.. 30

2-17- مطالعات انجام شده روی سیاه‌دانه. 31

مواد و روش‌ها 34

3-1- زمان و محل آزمایش… 35

3-2- آماده سازی سالن.. 35

3-3-خرید مواد خوراکی و تنظیم جیره‌ها 36

3-4- بلدرچین‌های مورد آزمایش… 37

3-5- اقدامات انجام شده در روز ورود بلدرچین‌های یک روزه 37

3-6- مدیریت پرورش و تغذیه. 38

3-6-1-برنامه نوری، دما و رطوبت سالن.. 38

3-7- فراسنجه‌های اندازه گیری شده 38

3-7-1- خوراک مصرفی.. 39

3-7-2- افزایش وزن. 39

3-7-3- ضریب تبدیل غذایی.. 40

3-7-4- صفات لاشه. 40

3-7-5-اندازه گیری فاکتورهای خونی.. 40

3-7-5-1- اندازه‌گیری متابولیت‌های سرم. 41

3-7-5-2-اندازهگیری غلظت هموگلوبین خون. 42

3-7-5-3- هماتوکریت… 42

3-7-5-4- شمارش گلبول‌های قرمز خون. 43

3-7-6 – روش انجام تیتر آنتی بادی SRBC.. 43

3-8- مدل آماری و تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها 44

نتایـــج.. 45

4-1- صفات عملکرد 46

4-1-1- مصرف خوراک هفتگی.. 46

4-1-2- افزایش وزن هفتگی.. 46

4-1-3- ضریب تبدیل غذایی.. 48

4-2- پارامترهای بیو‌شیمیایی اندازه گیری شده سرم خون و فاکتورهای خونی.. 51

4-3- بازده و وزن نسبی اجزای لاشه (28 روزگی) 54

4-4- بازده و وزن نسبی اجزای لاشه (42 روزگی) 55

4-9- SRBC.. 56

بحث و نتیجه گیری.. 58

5-1- صفات عملکرد 59

5-1-1- مصرف خوراک.. 59

5-1-2- افزایش وزن. 59

5-1-3- ضریب تبدیل غذایی.. 60

5-2- پارامترهای بیو‌شیمیایی اندازه گیری شده سرم  خون و فاکتورهای خونی.. 61

5-2-1- کلسترول، تری گلیسرید، 61

5-2-2 LDL، VLDL، HDL. 62

5-2-3- آلبومین و پروتئین تام. 62

5-2-4- گلبول‌های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت… 63

5-3- بازده و وزن نسبی اجزای لاشه. 64

5-5- SRBC.. 64

5-6- نتیجه گیری.. 65

5-7-پیشنهادات… 66

منابع و مأخذ: 67

چکیده انگلیسی.. 76

فهرست جدول‌ها
جدول 2-1 : مشخصات عمومی و تولیدی بلدرچین ژاپنی……………………………………………………………………………12

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

جدول 3-1 : ترکیب جیره غذایی مورد استفاده در آزمایش ………………………………………………………………………….36

جدول3-2:   ترکیب سیاه‌دانه مورد استفاده در  آزمایش……………………………………………………………………………….37

جدول 4-1: اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جیره بلدرچین بر( مصرف غذا، افزایش وزن، ضریب تبدیل)در

دوره‌های پرورشی مختلف……………………………………………………………………………………………………………………… 50

جدول 4-2 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جیره بلدرچین بر فاکتورهای خونی و بیو‌شیمیایی سرم در

42روزگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

جدول 4-3 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جیره بلدرچین بر ( بازده لاشه، اندام‌های ایمنی و داخلی در

28 روزگی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

جدول 4-4 :  اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جیره بلدرچین بر( بازده لاشه، اندام‌های ایمنی و داخلی در

42روزگی)……………………………………………………………………………………………………………………………………………57

جدول 4-5 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه بر SRBC هفته‌های مختلف بر بلدرچین……………………………………….57

فهرست شکل‌ها
شکل 2-1- رده بندی بلدرچین…………………………………………………………………………………………………. 9

شکل 2- 2 : تصویر شما تیک گیاه دارویی سیاه‌دانه و بذر سیاه‌دانه……………………………………………… 25

فهرست نمودارها
نمودار 4-1 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جیره بلدرچین بر مصرف خوراک در 21- 0 روزگی…………….. 46

نمودار 4-2 :  اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جیره بلدرچین بر افزایش وزن در 21- 0 روزگی ……………….. 47

نمودار 4-3 :  اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جیره بلدرچین بر افزایش وزن در 42- 22 روزگی …………….. 47

نمودار 4-4 :  اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جیره بلدرچین بر افزایش وزن در 42- 0 روزگی ……………….. 48

نمودار 4-5 :  اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جیره بلدرچین بر ضریب تبدیل غذا در 21- 0 روزگی………… 49

نمودار 4-6 :  اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جیره بلدرچین بر ضریب تبدیل غذا در 42- 22 روزگی………. 49

نمودار 4-7 :  اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جیره بلدرچین بر ضریب تبدیل غذا در 42- 0 روزگی………… 50

نمودار 4-8 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه  بر کلسترول خون بلدرچین در 42 روزگی…………………………… 52

نمودار 4-9 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه  بر تری گلسرید خون بلدرچین در 42 روزگی……………………… 52

نمودار 4-10 :  اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه  بر LDL خون بلدرچین در 42 روزگی…………………………….. 53

نمودار 4-11 :  اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه  بر گلبول‌های قرمز خون بلدرچین در 42 روزگی……………… 53

نمودار 4-12: اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه بر SRBC در بلدرچین در 42     روزگی……………………………..56

چکیده
هدف از انجام این  پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین بود. بدین منظور 240 قطعه بلدرچین یک روزه در 4 تیمار  و 4 تكرار و 15قطعه بلدرچین در هر تكرار در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. گروه­های آزمایشی شامل تیمار شاهد(جیره پایه+0% سیاه‌دانه)، تیمار یک (جیره پایه+5/0% سیاه‌دانه)، تیمار دو (جیره پایه+1% سیاه‌دانه)، تیمار سه (جیره پایه+5/1% سیاه‌دانه) و پس از آنالیز سیاه‌دانه جیره مطابق با NRC سال1994 تنظیم شد. طول دوره آزمایش 6 هفته بود. مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در پایان هر هفته اندازه گیری شد. و در پایان دوره برای اندازه گیری فاکتورهای خونی از هر تکرار دو بلدرچین برای خون گیری انتخاب گردید، برای اندازه گیری پاسخ  ایمنی علیهSRBC  روزهای 14 و 28 خون گوسفندی به صورت عضلانی تزریق گردید 7 و 14 روز پس از تزریق  خون گیری از دو بلدرچین انجام شد در روزهای 28 و 42 از هر تیمار 2 قطعه بلدرچین برای اندازه گیری بازده لاشه و اندام‌های ایمنی انتخاب شد. 21 – 0 روزگی تیمار 3   نسبت به سایر تیمارها مصرف خوراک بیشتری داشت و تفاوت معنی داری را نشان داد (05/0 ≥ p)، تیمار 2 بیشترین افزایش وزن و بهترین ضریب تبدیل را نسبت به سایر تیمارها  نشان داد (05/0 ≥ p)، تیمار شاهد بیشترین میزان  LDL، کلسترول و تری گلسرید را داشت (05/0 ≥ p)، تیمارهای 2و 3 به طور معنی داری  بیشترین میزان گلبول‌های قرمز را نسبت به تیمار شاهد داشتند (05/0 ≥ p)، درصد بورس نسبت به وزن زنده در 42 روزگی تیمار

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:00:00 ب.ظ ]