پایان نامه مقایسه تطبیقی تأثیرگذاری مؤلفه های ژئوپلتیک بر منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران

1-7- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..
8
1-7-1-قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………….
8
1-7-2- -قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………..
9
1-7-3- قلمرو مو ضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………….
9
1-8- پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………
9
1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………….
10
1-10- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….
10
1-11- محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….
11
1-12- تعاریف واژگان تحقیق………………………………………………………………………………………………
11
1-12-1-منطقه گرایی………………………………………………………………………………………………………….
11
1-12-2- جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………………………………………….
11
1-12-3- غرب اسیا……………………………………………………………………………………………………………
12
1-12-4- عوامل ژئوپولیتیک………………………………………………………………………………………………..
12
فصل دوم:ادبیات تحقیق
 
2-1- مفهوم منطقه………………………………………………………………………………………………………………
14
2-1-1- معیار جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………….
14
2-1-2- معیار نظامی  سیاسی………………………………………………………………………………………………..
14
2-1-3- معیار اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………
14
2-1-4- معیار مبادلات…………………………………………………………………………………………………………
15
2-2- دیدگاههای مختلف درمورد امنیت منطقه ای………………………………………………………………….
15
2-3- نگرش نوواقع گرایی…………………………………………………………………………………………………..
16
2-4- منطقه گرایی Regionalism ………………………………………………………………………………………..
17
2-5- تاریخچه منطقه گرایی…………………………………………………………………………………………………
19
2 – 5 – 1 منطقه گرایی به سه صورت تجلی می یابد………………………………………………………………
20
2-6- مفهوم قدرت منطقه ای………………………………………………………………………………………………..
22
2-6-1- نظم هژمونیك ……………………………………………………………………………………………………….
26
2-6-2- نظم موازنه ای ……………………………………………………………………………………………………….
26
2-6-3-نظم كنسرتی……………………………………………………………………………………………………………
26
2-6-4- نظم امنیت دسته جمعی……………………………………………………………………………………………
26
2-6-5- نظم جامعه امنیتی تكثرگرا………………………………………………………………………………………..
26
2-7- مفهوم منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن……………………………………………………………………….
27
2-8- مفهوم ژئوکالچر(geo  culture)………………………………………………………………………………..
30
2-9-مفهوم ژئوپولتیک……………………………………………………………………………………………………….
31
2-10-مفهوم ژئواکونومی……………………………………………………………………………………………………..
32
2-11-مفهوم قدرت و روابط بین‏ الملل در قرن بیست و یكم……………………………………………………
33
2-12- همگرایی و واگرایی………………………………………………………………………………………………….
34
2-13- همگرایی منطقه ای……………………………………………………………………………………………………
35
2-14- درجات همگرایی……………………………………………………………………………………………………..
37
2-14-1- مشترک المنافع……………………………………………………………………………………………………..
37
2-14-2- کنفدراسیون…………………………………………………………………………………………………………
37
2-14-3- فدراسیون…………………………………………………………………………………………………………….
38
2-14-4- اتحادیه………………………………………………………………………………………………………………..
38
2-15- سازمان منطقه ای………………………………………………………………………………………………………
38
2-16- سازمانهای بین المللی………………………………………………………………………………………………..
39
2-16-1- تعریف سازمانهای بین المللی ……………………………………………………………………………….
39
2-16-2- ویژگیهای سازمانهای بین المللی ……………………………………………………………………………
39
2-17- شخصیت بین المللی سازمانهای بین المللی …………………………………………………………………
40
2-18- آثار حقوقی کسب شخصیت بین المللی سازمانها………………………………………………………….
40
2-19- صلاحیت سازمانهای بین المللی…………………………………………………………………………………
40
2-19-1- صلاحیت تصریح شده سازمانهای بین المللی…………………………………………………………..
40
2-19-2- صلاحیت ضمنـِی سازمانهای بین المللی………………………………………………………………….
40
2-19-3- طریق استخراج صلاحیت ضمنی سازمانهای بین المللی……………………………………………..
41
2-20- عضویت در سازمانهای بین الملل ………………………………………………………………………………
41
2-20-1- وضعیت عضویت دولتها سازمانهای بین المللی…………………………………………………………
41
2-20-2- مزایا و مصونیت های سازمانهای بین المللی ……………………………………………………………
41
2-21- طبقه بندی سازمانهای بین المللی………………………………………………………………………………..
42
2 – 21 – 1 – از نظر جغرافیا……………………………………………………………………………………………….
42
2 – 21 – 2 – از نظر اهداف………………………………………………………………………………………………..
42
2 – 21 – 3 از نظر اختیارات………………………………………………………………………………………………..
42
2 – 21 – 4 از نظر نوع اعضاء………………………………………………………………………………………………
42
2-22-تقسیم بندی سازمانهای جهانی به سازمان ملل از نظر تخصصی……………………………………….
42
2-23- سازمانهای خارج از سازمان ملل ………………………………………………………………………………..
42
2-24- سازمانهای غیر دولتی………………………………………………………………………………………………..
43
2-25- طبقه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی…………………………………………………………………………………
43
2-25-1- سازمان‌های بین‌المللی بین‌الدولی…………………………………………………………………………….
43
2-25-2- سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی…………………………………………………………………………….
44
2-26- طبقه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی بر اساس تعداد اعضا…………………………………………………..
48
2-26-1- سازمان‌های بین‌المللی جهانی…………………………………………………………………………………
48
2- 26-2- سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای……………………………………………………………………………..
48
2-27- اقسام سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای………………………………………………………………………….
49
2-27-1- سازمان‌های منطقه‌ای باز………………………………………………………………………………………..
49
2-27-2- سازمان‌های منطقه‌ای نیمه باز یا نیمه بسته………………………………………………………………..
49
2-27-3- سازمان‌های منطقه‌ای بسته……………………………………………………………………………………..
49
2-28- طبقه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی بر اساس نوع فعالیت…………………………………………………..
50
2-28-1- سازمان‌های بین‌المللی با صلاحیت عام …………………………………………………………………..
50
2-28-2- سازمان‌های بین‌المللی با صلاحیت خاص ……………………………………………………………….
50
2-29- طبقه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی بر اساس هدف…………………………………………………………..
50
2-29-1- سازمانهای بین‌المللی با هدف همكاری……………………………………………………………………
50
2-29-2- سازمانهای بین‌المللی با هدف وحدت (فراملی یا فوق‌ملی)…………………………………………
51
2-29-3- شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی………………………………………………………………….
51
2-30- سطوح نظام بین الملل……………………………………………………………………………………………….
55
2-30-1- سطح نظام جهانی…………………………………………………………………………………………………
55
2- 30-2-سطح نظام مسلط………………………………………………………………………………………………….
55
2-30-3- سطح نظام­های منطقه­ای…………………………………………………………………………………………
55
2-31- انواع نظام های بین المللی………………………………………………………………………………………….
55
2-32-جایگاه جمعیت در ژئوپلیتیک……………………………………………………………………………………..
56
2-33-عوامل فرهنگی تاثیر گذار بر روابط بین الملل منطقه ای…………………………………………………..
57
فصل سوم :مواد و روش ها
 
3-1- محیط شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..
60
3-1-1- موقعییت ژئوپلیتیک ایران…………………………………………………………………………………………
60
3-2- حوزه های ژئوپلیتیك و ژئواكونومیكی مجاور ایران ……………………………………………………….
65
3-2-1-حوزه ژئوپلیتیك دریای خزر……………………………………………………………………………………..
65
3-2-2- حوزه ژئوپلیتیك خلیج فارس…………………………………………………………………………………..
65
3- 2-3- حوزه ژئوپلیتیك قفقاز آناتولی ……………………………………………………………………………….
65
3-2-4- حوزه ژئوپلیتیك دریای عمان و اقیانوس هند……………………………………………………………..
65
3-2-5- حوزه ژئوپلیتیك فلات ایران…………………………………………………………………………………….
65
3-2-6-  حوزه ژئوپلیتیك آسیای مركزی ………………………………………………………………………………
65
3-3- عناصر ژئوپلتیک  تاثیرگذار بر سیاست منطقه گرائی جمهوری اسلامی ایران……………………….
66
3-3-1- جغرافیای طبیعی ……………………………………………………………………………………………………
66
3-3-2-  ژئوكالچر ایران و تاثیر آن در منطقه(ژئوپلیتیك فرهنگی)…………………………………………….
67
3-3-3- ژئواكونومی ایران و نقش آن در منطقه ……………………………………………………………………..
68
3-3-4- جایگاه هیرو پولیتیک………………………………………………………………………………………………
71
3-4- عوامل اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….
72
3-4-1- قومیّت………………………………………………………………………………………………………………….
72
3-4-2- ساختار قومی و توزیع فضایی جمعیت در ایران………………………………………………………….
73
3-4-2-1- ایلات بلوچه……………………………………………………………………………………………………..
74
3-4-2-2- طوایف براهوئی………………………………………………………………………………………………….
74
3-4-2-3- اقوام ترك………………………………………………………………………………………………………….
74
3-4-2-4- كردها……………………………………………………………………………………………………………….
74
3-4-2-5- لرها و لك ها…………………………………………………………………………………………………….
75
3-4-2-6- ایلات عرب……………………………………………………………………………………………………….
75
3-5-آذری ها……………………………………………………………………………………………………………………..
75
3-6-كردها…………………………………………………………………………………………………………………………
76
3-7-عرب ها……………………………………………………………………………………………………………………..
78
3-8-بلوچ ها………………………………………………………………………………………………………………………
79
3-9-ترکمن ها………………………………………………………………………………………………………………….
79
3-10- تهدیدات ناشی از تنوع و تعدد قومی…………………………………………………………………………..
81
3-10-1- منازعات قومی……………………………………………………………………………………………………..
81
3-11- نیروهای همگرایی…………………………………………………………………………………………………….
82
3-11-1 دفاع وحراست از تمامیت ارضی………………………………………………………………………………
82
3-12- فرصت های ناشی از تنوع قومی…………………………………………………………………………………
83
3-12-1- تعدد قومی یا تکثر فرهنگی……………………………………………………………………………………
83
3-12-2- تنوع قومی و توسعه حوزه تأثیر ملی……………………………………………………………………….
84
3-12-3- تنوع قومی عامل توزیع فضایی جمعیت…………………………………………………………………..
85
3-12-4- تنوع قومی عامل رقابت بین اقوام……………………………………………………………………………
85
3-12-5- قومیت های فرامرزی و قابلیت تعاملات اقتصادی…………………………………………………….
85
3-13-انطباق حوزه هاى ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک و جایگاه منطقه و ایران………………………….
86
3-14-قومیت و نژاد در غرب آسیا………………………………………………………………………………………..
88
3-15- جمعیت ایران در گذر زمان………………………………………………………………………………………..
88
3-16- زبان‌های ایران………………………………………………………………………………………………………….
90
3-17-آمارهای زبانی…………………………………………………………………………………………………………..
92
3-18- تمدن ایرانی و تكثر فرهنگی ……………………………………………………………………………………..
95
3-19- معرفی كوتاه قومیتهای مرزنشین ایران ومیزان مجانست اقوام کشورهای مجاور………………..
95
3-19-1- آذری ها …………………………………………………………………………………………………………….
95
3-19-2- كردها………………………………………………………………………………………………………………….
96
3-19-3- عرب ها………………………………………………………………………………………………………………
96
3-19-4- بلوچ ها……………………………………………………………………………………………………………….
97
3-19-5- تركمن ها…………………………………………………………………………………………………………….
98
3-20- مرزهای سیاسی ایران خشکی و آبی……………………………………………………………………………
98
3-21- ویژگی های قدرت منطقه ای……………………………………………………………………………………..
101
3-21-1- منابع قدرت…………………………………………………………………………………………………………
101
3-21-2- نفوذ در منطقه………………………………………………………………………………………………………
104
3-21-3-تاثیر گذاری منطقه ای…………………………………………………………………………………………….
107
3-21-4- پذیرش از سوی سایر دولت ها………………………………………………………………………………
108
3-22- موافقت نامه تجارت منطقه ای……………………………………………………………………………………
109
3-22-1- منافع موافقت‌نامه تجاری……………………………………………………………………………………….
109
3-22-2- «هزینه‌های» موافقت‌نامه تجاری………………………………………………………………………………
110
3-23- سودمندی تجارت آزاد با همسایگان و در منطقه…………………………………………………………..
111
3-24- منافع سیاسی- امنیتی تجارت آزاد با همسایگان…………………………………………………………….
113
3-25- روش های پژوهش در علوم رفتاری ………………………………………………………………………….
114
3-25-1 – دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف…………………………………………………………
114
3-25-1-1- تحقیق بنیادی…………………………………………………………………………………………………..
114
3-25-1-2- تحقیق كاربردی………………………………………………………………………………………………..
114
3-26- دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها………………………………………
114
3-26-1 – تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی…………………………………………………………………………….
115
3-26-2- تحقیق پیمایشی (Survey Research)……………………………………………………………………..
115
3-26-2- 1- روش مقطعی (Cross Sectional)…………………………………………………………………….
115
3-26-2- 2- روش طولی (Longitudinal)……………………………………………………………………………
115
3-26-2- 3- روش دلفی (Delphi Technique)…………………………………………………………………….
115
3-27- تحقیق همبستگی (Correlational Research)……………………………………………………………..
115
3-27-1- همبستگی دو متغیری…………………………………………………………………………………………….
116
3-27-2- تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………..
116
3-27-3- تحلیل کوواریانس…………………………………………………………………………………………………
116
3-28- تحقیق پس رویدادی (Ex-Post Facto)……………………………………………………………………
116
3-29- تحقیق آزمایشی………………………………………………………………………………………………………..
116
3-30- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………
117
3-31- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………   3-31-1- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………..

3-31-2-متغیروابسته…………………………………………………………………………………………………………..

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل چهارم:یافته های تحقیق
  117  117

  117
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….
120
4-2- تجارب همگرایی……………………………………………………………………………………………………….
124
4-2-1-همگرایی در اروپای غربی…………………………………………………………………………………………
124
4-2-2- همگرایی در آسیای جنوب شرقی……………………………………………………………………………..
125
4-3- اهمیت جغرافیای ایران در منطقه غرب آسیا……………………………………………………………………
125
4-4- ایران پل منطقه ای………………………………………………………………………………………………………
126
4-5- ایران منطقه ای در گذر زمان………………………………………………………………………………………..
128
4-6- غرب آسیا و نقش جغرافیایی ایران در منطقه………………………………………………………………….
129
4-7- جایگاه استراتژیك و ژئواكونومیك ایران………………………………………………………………………..
133
4-7-1- موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه غرب آسیا و جهان بعد از 11 سپتامبر ………………………
136
4-8- دلایل اهمیت ژئواستراتژیک ایران در قرن 21 (هارتلند انرژی)………………………………………….
141
4-9- نظریه بیضی استراتژیک جفری کمپ…………………………………………………………………………….
143
4-10- هلال خصیب…………………………………………………………………………………………………………..
144
4-11- اهمیت ژئوکالچر ایران………………………………………………………………………………………………
144
4-12-تحلیل وضعیت جهان اسلام………………………………………………………………………………………..
145
4-12-1-ریملند شیعی و نقش جمهوری اسلامی ایران در تمدن اسلامی……………………………………
145
4-13- بیداری اسلامی، و تغییر ژئوپلیتیک منطقه…………………………………………………………………….
147
4-13-1- سقوط صدام………………………………………………………………………………………………………..
147
4-13-2- جنگ سی و سه روزه……………………………………………………………………………………………
147
4-13-3- انقلاب در کشورهای عربی……………………………………………………………………………………
148
4-13-4- سناریوهای مربوط به “میدان نبرد تمدنی”……………………………………………………………….
149
4-14- سناریوی “ایران به مثابه قدرت مسلط منطقه ای”(ژئوکالچر)………………………………………….
150
4-15- اكو (ECO)……………………………………………………………………………………………………………..
150
4-16-زمینه‌های همگرایی اقتصادی در اكو……………………………………………………………………………..
151
4-16-1- مشابهت نظامهای اقتصادی…………………………………………………………………………………….
151
4-16-2- مكمّل بودن اقتصاد کشورهای منطقه اكو………………………………………………………………….
152
4-16-3- الگوی تجارت خارجی كشورها……………………………………………………………………………..
152
4-17- بازار مشترك اسلامی خاورمیانه………………………………………………………………………………….
154
4-17-1- زمینه ها………………………………………………………………………………………………………………
154
4-17-1-1- منابع و ذخایر…………………………………………………………………………………………………..
154
4-17-1-2-بازار منطقه ای خاورمیانه و آسیای مركزی…………………………………………………………….
154
4-17-1-3- راههای ارتباطی و حمل و نقل…………………………………………………………………………..
154
4-17-2- مراحل تشكیل بازار مشترك اسلامی در خاورمیانه…………………………………………………….
154
4-17-3- مزایای ایجاد بازار مشترك اسلامی در غرب آسیا………………………………………………………
154
4-18- بررسی موقعیت و چالش ها ی ژئوپلتیک درایران و غرب آسیا……………………………………….
155
4-19- موانع  همگرایى جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا و جهان اسلام……………………………..
161
 4-19-1- استبداد داخلى…………………………………………………………………………………………………….
161
4-20- اختلافات سیاسى……………………………………………………………………………………………………..
162
4-21- ملى‌گرایی افراطی……………………………………………………………………………………………………..
163
4-22- رقابت‌ به‌جای همکاری……………………………………………………………………………………………..
164
4-23- بى‌ثباتى سیاسى………………………………………………………………………………………………………..
165
4-24- استعمار خارجی……………………………………………………………………………………………………….
166
4-25- صهیونیسم……………………………………………………………………………………………………………….
167
فصل پنجم:تجزیه و تحلیل،ارزیابی فرضیه و نتیجه گیری
 
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….
169
5-2- ارزیابی فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………….
170
5-2-1- ارزیابی فرضیه اول………………………………………………………………………………………………….
170
5-2-2- ارزیابی فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………
171
5-3- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….
173
5-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………
175
5-4-1- پیشنهادات نظری…………………………………………………………………………………………………….
175
5-4-2- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………..
179
5-5- مقایسه دو تحقیق……………………………………………………………………………………………………….
179
منابع وماخذ
 
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………..
182
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..
185
منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………….
188
چکیده انگلیسی (Absract) ……………………………………………………………………………………………….
189
 

 
 
فهرست جداول
 
عنوان
صفحه
 
3-1- نتایج سرشماری جمعیت1390…………………………………………………………………………………..
89
 
3 -2- شاخصهای جمعیتی سال 1390…………………………………………………………………………………
90
 
3-3- ترکیب زبانی مردم ایران2008……………………………………………………………………………………
92
 
3-4- ترکیب زبانی مردم ایران2006……………………………………………………………………………………
93
 
3-5- جمعیت استانهای ایران بر پایه سرشماری سال‌های ۱۳۸۵‏، برآورد سال ۱۳۸۹‏و ۱۳۹۰ خورشید…….
94
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
2-1 – سهم جمعیتی هر یک از مناطق جغرافیایی دنیا از کل جمعیت دنیا………………………………….
57
3-1- تولیدات نفتی جهان…………………………………………………………………………………………………..
70
3-2- منابع تامین کننده انرژی جهان…………………………………………………………………………………….
70
3-3- الگوی مصرف انرژی های اولیه در مناطق مختلف…………………………………………………………
71
 

 

فهرست تصاویر
عنوان
صفحه
2 – 1 – فرآیندهای همگرایی وواگرایی………………………………………………………………………………….
34
3-1- نقشه سیاسی جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………
61
3 – 2 – نقشه سیاسی آسیا……………………………………………………………………………………………………
62
3-3- نقشه سیاسی جهان……………………………………………………………………………………………………..
63
3-4- نقشه کشورهای غرب آسیا…………………………………………………………………………………………..
64
3 -5- نقشه جغرافیای طبیعی ایران و غرب آسیا……………………………………………………………………..
67
3-6-  مسیرهای اصلی حمل و نقل  دریایی و زمین………………………………………………………………..
69
3-7- نقشه رودخانه های منطقه…………………………………………………………………………………………….
72
3-8 – محل سکونت اعراب  در منطقه غرب آسیا……………………………………………………………………
99
3-9- محل سکونت فارس ها در منطقه غرب آسیا………………………………………………………………….
100
3-10- محل سکونت ترک زبانها در منطقه غرب آسیا……………………………………………………………..
100
3-11- محل سکونت کردها در منطقه غرب آسیا…………………………………………………………………….
101
 
 
 
 
 
 

 

 

فهرست عکسها
عنوان
صفحه
3-1- جاده پایانه رازی خوی – ایران – ترکیه………………………………………………………………………
98
 

 

چکیده:

اساس منطقه گرایی بر این مبنا استوار است که نیل به یک وحدت جهانی در شرایط کنونی مشکل  به نظر می رسد و باید با عوامل پیوند دهنده منطقه ای زمینه حصول به آرمان جهانی شدن را فراهم ساخت .جهان گرایان که با این دیدگاه به قضیه منطقه گرایی توجه کرده اند، به این امید دل بسته اندکه پیوندهای منطقه ای که محصول نیاز طبیعی و جغرافیایی باشد می تواند در مراحل تکامل، به یک نظام جهانی بینجامد.مشترکات جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این امکان را به دولت های واقع در یک منطقه جغرافیایی می دهد که از امکانات خود با همکاری مشترک بهره برده و ضمن تامین کمبودهای یکدیگر در زمینه های مختلف به سرما یه گذاری و تولید مشترک  بپردازند.

در این فضای نوین،کشور ما نیز در یکی ازحساس ترین موقعیت های ژئوپلتیک جهان قرار گرفته ،به گونه ای که مناطق ژئوپلتیکی فعالی با کارکرد های گسترده و پرشمار گرداگرد آن را فراگرفته و آن را به صورت کانون جاذبه دیپلماسی منطقه ای وجهانی در آورده است.این موقعیت نه تنها باعث تاثیرگذاری ایران بر فرایند تحولات منطقه ای می شودبلکه کارکرد مناطق پیرامونی نیز می تواند مسائل ایران را زیر سایه خود قرار دهد.این پژوهش به بررسی موقعیت جغرافیایی  ایران و توان  نقش آفرینی منطقه ای ایران در غرب آسیا می پردازد همچنین تاثیر منابع انرژی  و ویژ گی ژئو کالچرایران بر نقش آفرینی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه بر منطقه گرایی  درغرب آسیا می پردازد.این پایان نامه در پنج فصل در پی پاسخ به این سؤال که ژئوپلیتیک چگونه بر نقش آفرینی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در مقیایسه با سایر کشورها در منطقه ی غرب آسیا مؤثراست که مفاهیم آن در فصول پنجگانه به صورت کلیات تحقیق و ادبیات تحقیق و مواد و روش ها و یافته های آن ارائه گردیده که در نهایت تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرضیه ها در فصل پنج نیز تهیه شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد وگرد آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی استفاده شده است روش تحقیق ژئوپلتیک با استفاده از داده های جغرافیایی و سیاسی در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترین نتایج تحقیق عبارتند از:  با توجه به مؤلفه های اثربخش ایران در زمینه انرژی و ژئوکالچر، ایران می تواند نقش موثری در منطقه گرایی غرب آسیا ایفا کند و همجنین تاثیر رشد و توسعه منطقه گرایی و اثرات آن بر رشد موقعیت اقتصاد در ایران به خوبی نمایان شده است و بابرقراری صلح و ثبات در منطقه از راه منطقه گرایی واتحاد منطقه ای و  کاهش  کشمکش بین دولت ها و بهر مندی از توانمندی های اثربخش ایران برای تقویت منطقه گرایی گام های مؤثری را برداشت.

کلمات کلیدی: منطقه گرایی ،جمهوری اسلامی ایران،غرب آسیا،عوامل ژئوپولیتیک

 

 

 

 فصل اول

 

کلیات تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

در دو دهه اخیر منطقه گرایی به یکی از اصلی ترین موضوعات خاص رشته های علوم اجتماعی،سیاست مقایسه ای،اقتصاد بین الملل،روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین المللی تبدیل شده است. در تعریف مفهوم منطقه گرایی در میان پژوهشگران حوزه های مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد.در بیشتر موارد همگرایی در سیاست بین الملل با منطقه گرایی یکسان  بر آورد می شود.شاید یکی از دلایل این مساله آن باشد که همگرایی بسیار ملموس تر و عینی تر در سطح منطقه ملاحظه می شود در رویکردی دیگر منطقه گرایی گاه با فرا ملی گرایی یا گرایش های بین حکومتی یکسان شناخته می شود،که به گسترش چشمگیر همکاری های اقتصادی وسیاسی میان دولت ها وسایر کنشگران در مناطق جغرافیایی خاص اشاره دارد.عوامل موثر در تحلیل منطقه گرایی بسیار گسترده اند ودر بیشتر موارد منطقه گرایی بر حسب درجه انسجام اجتماعی(زبان،قومیت،نژاد،فرهنگ،مذهب،تاریخ و آگاهی از میراث مشترک)،همگرایی اقتصادی(الگوها و رژیم های تجاری و هم تکمیلی اقتصادی)،یکپارچگی سیاسی(نوع رژیم،ایدئولوژی و زمینه های فرهنگی مشترک) و انسجام سازمانی (وجود نهادهای رسمی منطقه ای)تجزیه و تحلیل می شود.در اصل منطقه به صورت ترکیبی از عواملی مانند نزدیکی جغرافیایی،درجه بالای ارتباطات،چارچوب های نهادی و هویت های فرهنگی مشترک تعریف می شود.با توجه به اینکه مناطق پویایی خاص دارند،ضروری است همکاری های منطقه ای بر اساس رشد تعامل های اقتصادی،سیاسی،اجتماعی وهویتی،میزان جریان های تجاری،ویژگی ها،ارزشها و تجارب مشترک مورد توجه قرار گیرد(الهه کولایی،2:1389)

 از زمان پایان یافتن جنگ سرد، بازگشت منطقه گرایی در تمام جهان مشهود شده است. توافقات تجاری منطقه ای نیز از جهت تعداد و نیزاز جهت برجستگی، به گونه قابل توجه رشد و افزایش داشته است. تنها از تاریخ ژوئیه سال 2007، به بعد تعداد 380 توافقات تجاری منطقه ای به اطلاع سازمان تجارت جهانی رسیده است.از این مجموعه 205 توافق در همان تاریخ در حال اجرا بود. فرایند منطقه گرایی، غیر قابل تغییر به نظر میرسد و با انتقاداتی که صرفا یک موج به نظر میرسد کنار گذاشته نخواهد شد. با این وجود چنین گرایشی مسایل اختلاف برانگیز را  از قبیل اینکه آیا منطقه گرایی مانع  فرایند جهانی شدن است یا سکوی پرتاب برای آن محسوب میشود، به وجود آورده است.تعدادی پروژه های منطقه گرا را به عنوان مانع جهانی شدن اقتصادی می بینند- دیگران آن را به عنوان مسیری به سوی چند جانبه گرایی در نظر میگیرند. آقای هیتن استدلال میکند که منطقه گرایی جدید را نمی توان به سادگی «سکوی پرتاب» در این فرایند طولی در نظر گرفت، اما این ضرورتا به این معنا نیست که منطقه گرایی جلو جهانی شدن مانع  ایجاد می کند. (الهه کولایی،6:1389)

1-2- بیان مسئله

پس از پایان جنگ سرد فکر منطقه گرایی در جهان مشهود می باشد چون یکی از راه های حل بحران های موجود در جهان استفاده از الگوی منطقه گرایی می باشد که وجود منافع مشترک احساس تهدید و دشمن مشترک، وجود زمینه های عینی مشترک نظیر فرهنگ ، امنیت ، سیاست های اقتصادی و رژیم سیاسی و استفاده بیشتر از توان موجود در منطقه و افزایش قدرت و جایگاه در عرصه جهانی که با استفاده از اتحاد و ائتلاف بین چند کشور در منطقه صورت میگیرد خود می تواند عاملی در تشدید فکر منطقه گرایی باشد.

امروزه شتاب و عجله به سوی منطقه گرایی و افزایش توافقات تجارت منطقه ای خود نشانگر میزان این اشتیاق می باشد در این راستا از اتحادیه اروپا می توان یکی از پیشگامان نام برد بطوریکه تشکیل اتحادیه اروپا که ما حصل منطقه گرایی می باشد آن هم بین کشورهایی که ( بعضاً اصلاً همدیگر را قبول نداشته ) نتیجه تصمیمات عاقلانه ای بود که توسط دولتمردان این کشور ها صورت گرفت.

با توجه به پیشینه موجود در زمینه منطقه گرایی اصولاً هر قدر انسجام اجتماعی ( زبان ، قومیت ، فرهنگ ، مذهب ، تاریخ ، آگاهی از میراث گذشته ) و انسجام اقتصادی و یک پارچگی سیاسی تو ام با انسجام سازمانی بیشتر باشد روند منطقه گرایی سریعتر و موثر تر خواهد شد و از طرف دیگر از آنجایی که منطقه عبارتست از گروهی از کشور ها و دولت های مجاور هم که از نظر جغرافیایی معمولا دارای موسسات سیاسی و اقتصادی مشترک باشند لذا منطقه گرایی به دلیل موقعیت جغرافیایی و طبیعی شان به راحتی شکل    می گیرد . بنابراین تلاش برای ایجاد منطقه گرایی باید بین کشورهایی صورت گیرد که این ویژگی را دارند.

منطقه گرایی بر خلاف جهانی سازی خواست و فرایند ارادی می باشد که دولت ها با شناخت ظرفیت های خود و طرف مقابل با ملاحظه نیازها و وابستگی متقابل اقدام به همکاری مشترک در راستای تامین منافع مشترک انجام می دهند با نگرش اجمالی به روند تاریخی منطقه گرایی به راحتی میتوان دید که در روش سنتی کنش گران و نیروهای عملیاتی صرفا در تمایلات دولتی خلاصه می شد ولی در نوع نوین منطقه گرایی کنش گران و نیروهای غیر دولتی نیز در برگرفته می شوند که نسبت به نوع کلاسیک جامع تر و بارزتر است زیرا به رشد یک پارچگی اجتماعی در محدوده یک منطقه و تعاملات اجتماعی بیشتر منتهی می گردد.

روند منطقه ای شدن خود مسلزم تغییر وضعیت ناهمگونی به وضعیت همگونی با توجه به ابعاد مختلف نظیر اقتصاد ، امنیت ، سیاست و فرهنگ و رژیم سیاسی موجود می باشد لذا کشور ها تلاش میکنند تا موجودیت و هویت نوینی را خلق کنند و هر کشور از هویت و منافع خود در ارتباط با همبستگی و مشارکت با سایر مجموعه ها دفاع کند و از بعد اخلاق گرایی هنجاری از نظر سیاست منطقه گرایی کشورها در تعامل با یکدیگر ضمن خلق هویت جدید مبتنی بر قالب های ادراکی و رفتاری و هنجارهای مشترک تلاش به ساختار اقتصادی براساس شرایط هم تکمیلی در اولویت کاری قرار می گیرد و در نتیجه زمینه برای شکل گیری و سازمان دهی مجموعه جدید فراهم خواهد شد.مجموعه ای که می تواند تولید اقتصادی را ارتقا دهد و زمینه همکاری اجتماعی را بیش از پیش فراهم آوردو ابزار آلات اقتصادی جایگزین اهداف نظامی شود و ماهیت ژئواکونومی به وجود آمده به خودی خود وسیله  اصلی برای تثبیت قدرت و شخصیت وجودی شان در صحنه بین المللی گردد و از طرفی هم در گذشته کسب قدرت با استفاده از عامل نظامی و در راستای آن کشور گشایی بود اما در جهان امروز عامل اقتصادی تجارت جهانی و بازار رقابت جایگزین آن شده است لذا برای افزایش توان اقتصادی و بالا بردن قدرت در سطح بین المللی باید به منطقه گرایی روی آورد . وحدتی که در سایه چنین اتحادی به وجود می آید خود یک نوع وحدت آرمانی بوده که بیشتر از طریق احساس نیاز و همکاری متقابل با رغبت و اراده عقل و تدوین به سوی آن کشیده   می شویم . اینک این سوال مطرح می شود : اگر کشورهای اروپایی با آن همه اختلاف سلیقه و داشتن کینه و دشمنی ها بعد از جنگ ها توانسنه اند اتحادیه ایی را تشکیل بدهند که روز به روز بر دامنه اتحاد و یکپارچگی شان بیفزاید ، آیاکشور های منطقه غرب آسیا که به دلایل مسلمان بودن اکثریت آنها و برخورداری از قیودات اخلاقی خصومتی تا آن حد را ندارند، امکان ره یابی به چنین اتحاد منطقه ای را تجربه نخواهند کرد؟ با توجه به تفاوت هایی که در بین کشورها در زمینه های مختلف وجود دارد به نظر می رسد که در عصر ارتباطات وسیعتر و سریعتر نیاز کشورها به همدیگر جهت تکمیل نواقصات خود و ایجاد زمینه داد و ستد بیشتر شده است. اینک این موضوع مطرح می شود از آنجایی که در ژئوپلتیک جهان علاوه بر عوامل طبیعی و انسانی و اقتصادی و امنیتی مسائل ایدئولوژیک نیز می توانند برای یک منطقه و منطقه گرایی مؤثر باشند. روند منطقه گرایی در غرب آسیا از چه روندی باید تبعیت کند. که در این زمینه می توان گفت ایران زیرساخت های لازم منطقه گرایی را در یک میدان کاربردی دارد که نه تنها متضمن منافع ملی خود بلکه منطقه و در نتیجه اقتدار و ارتقاء جایگاه بین المللی را در بر خواهد داشت. زیرا مؤلفه های ژئوپلتیک تأثیرگذار بر نقش آفرینی منطقه گرایی در غرب آسیا را در حد مطلوبی داشته و تمرکز بر منطقه گرایی و گسترش تعاملات در قالب اتحادیه ها و ائتلاف های سیاسی امنیتی، فرهنگی و اقتصادی با ملت ها و دولت های منطقه نه تنها فرصت هایی را برای ایفای نقش و نفوذ ایران در منطقه را فراهم می کند بلکه از خطرات احتمالی امنیتی در آینده نیز پیشگیری بعمل خواهد آورد که سرانجام قدرت بازیگری ایران در سطح روابط با قدرت های بزرگ افزایش خواهد یافت. که از این عوامل تأثیرگذار می توان از موقعیت جغرافیای ایران در غرب آسیا  ژئوکالچر و ژئواکونومی و توانمندی منابع انرژی و موقعیت هیرو پولیتیک و مذهب (بخصوص شیعه) و زبان نام برد. که از نظر موقعیت جغرافیای طبیعی، سرزمین ایران از شمال به دریای خزر و آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان دو منطقه تأثیرگذار و مهم هم مرز است و از جنوب نیز ایران به خلیج فارس و تنگه هرمز و اشراف بر آبهای گرم و آزاد خلیج فارس و اقیانوس هند نیز احاطه دارد که مناطق مذکور به دلیل حساسیت بین المللی ویژگی خاصی را به موقعیت ایران داده است. شکل کوه های مرتفع زاگرس و البرز ذخائر عظیم نفتی و گاز، موقعیت ترانزینی ایران، که نزدیک ترین راه منطقه غرب آسیا و جنوب شرق آسیا به اروپا و شمال آفریقا می باشد و علاوه بر آن وسعت ایران  در مقایسه با کشورهای منطقه  و قرار گرفتن ایران بین دو منطقه عظیم جمعیتی شرق و غرب که ایران را در طول حیاتش به یک معبر تجارتی و سیاحتی بین ساکنین دو بخش آسیای مرکزی و شرق از یک طرف و آسیای غربی و اروپا از طرف دیگر تبدیل کرده است.

این موقعیت خاص باعث شده که ایران از تمدن های بزرگ چین و هند و مدنیت های بین النهرینی، مصر و یونان و رم نیز بی نصیب نماند و از نظر ژئوکالچر (ژئوپلتیک فرهنگی) نیز به دلیل همگونی فرهنگی اعم از زبان و مذهب با کشورهای همجوار مستقر در چهار سوی خود از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند بسیاری از کشورهای مستقل امروزی نظیر عراق، افغانستان بخشی از قفقاز جنوبی و آسیای میانه جزئی از ایران بودند و تاریخ مشترک آنها به عنوان نقطه اتصالی نسل های بشری می تواند در همگرایی نوین مؤثر باشد. شایان ذکر است است از آنجاییکه ایران به دلیل قرار گرفتن در مرکز چند منطقه غنی منابع طبیعی نظیر دریای خزر منطقه آسیای مرکزی از اهمیت خاص ژئواکونومی نیز برخوردار است که از این اهرم در راستای سیاست منطقه گرایی می تواند بیشترین بهره را ببرد و همچنین می تواند از منابع نفتی و فرآورده های آن که مبنای توسعه صنعتی کشورهای قدرتمند و صنعتی جهانی می باشد نام برد که یکی از محورهای اصل بحث ژئواکونومی می باشد و بجز موارد گفته شده مسائلی نظیر جایگاه هیدرولوژیک (نقش آب) که می توان گفت اگرچه ایران جز مناطق کم بارش نسبت به جهان می باشد. اما نسبت به کشورهای حوزه خاورمیانه از جایگاه مطلوبی بهره مند است و به همراه این مزیت از نقطه نظر جمعیتی ایران در بین کشورهای آسیای مرکزیو غرب آسیا و قفقاز و خلیج فارس بیشترین جمعیت را دارد. که خود می تواند مبنای خوبی برای همکاری و منطقه گرایی در غرب آسیا به حساب آید. که در این پایان نامه عوامل ژئوپلتیک به عنوان متغیر ثابت و منطقه گرایی به عنوان متغیری وابسته در محدوده منطقه  در غرب آسیا مورد تأکید قرار می‎گیرد. (پیشگاهی فرد،32:1382)

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

ماهیت نظام بین الملل در دنیای امروز به گونه­ای است که به همان اندازه که دامنه­های نقش و نفوذ و منافع ملی قدرت ها در دنیا افزایش می یابد به همان اندازه نیز ضرورت گسترش تعامل و همکاری و نیاز به ائتلاف ها و تمرکز بر منطقه گرایی نیز گسترش می یابد. به عنوان نمونه حضور آمریکا درمناطق مختلف جهان زمانی اتفاق افتاد که منافع آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یک ابرقدرت در مناطق مختلف جهان گسترش یافت و به تبع نیاز به شناخت ملت­ها و ائتلاف با دولت­های جهان در مناطق مختلف یک امر اجتناب ناپذیر گردید. درسال 2009 نیز همزمان با شکست استراتژی بوش در ایجاد یک دنیای تک قطبی به رهبری آمریکا، دولت اوباما استراتژی جدید آمریکا را مبتنی بر ایجاد همکاری و ائتلا ف با دولت ها و ملت ها­ی دوست و رقیب برای حل مسائل جهانی و منطقه­ای و به عبارت دیگر تمرکز بر نوعی منطقه گرایی قرار داده است.

ایران نیز به دلیل ژئوپلتیک حساس خود از جمله قرارگرفتن در بین بحران­های منطقه­ای عراق و افغانستان و همچنین ماهیت مسایل سیاسی – امنیتی که با آن­ها روبرو است، از جمله برنامه هسته­ای، به نوعی با مسایل نظام امنیت بین الملل درارتباط مستقیم است. گسترش نقش و دامنه­های منافع سیاسی- امنیتی و اقتصادی ایران درسطح منطقه­ای و جهانی با نیاز به تعامل و شناخت بیشتر از مناطق مختلف جهان به خصوص منطقه خاورمیانه و غرب آسیا افزایش یافته است. حضور فعال ایران درمناطق مختلف جهان تا جایی­ که با اهداف اقتصادی و سیاسی – امنیتی و استراتژیک ایران هماهنگ باشد به نفع یک قدرت درحال رشد مانند ایران است. منطق روابط بین الملل در دنیا­ی امروز به گونه­ای است که وجود تعامل، ائتلاف و اتحاد را یک امر ضروری می سازد. دستیابی به چنین امری بدون یک سیاست خارجی فعال امکان پذیر نیست. از آنجا که مسایل ایران با مسایل جهانی در ارتباط هستند، تقویت منطقه گرایی و افزایش دامنه های نقش و نفوذ ایران می تواند درخدمت اهداف توسعه­ای و رفع تهدیدات امنیتی  و رشد اقتصادی کشور قرارگیرد.

1-4-سؤ ال تحقیق

ژئو پلیتیک چگونه بر نقش آفرینی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران موثراست ؟

1-5- فرضیات تحقیق

تحقیق پیش رو دارای دو  فرضیه می باشد:

1- موقعیت جغرافیایی  ایران می تواند بر نقش آفرینی منطقه ای ایران در غرب آسیا موثر باشد.

2- منابع انرژی و ویژ گی ژئو کالچرمی تواند بر نقش آفرینی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه در منطقه گرایی غرب آسیا مؤثر باشد.

1-6 – اهداف تحقیق

اهداف تحقیق بصورت زیر می باشد

تبیین و شناخت مؤلفه های اثربخش ایران در زمینه انرژی و ژئوکالچر بر نقش آفرینی منطقه گرایی ایران
تحلیل توانمندی های ایران بر نقش آفرینی منطقه گرایی ایران
-بررسی محدوده واقعی نفوذ جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا
نشان دادن اینکه برقراری صلح و ثبات در منطقه از راه منطقه گرایی واتحاد منطقه ای و کاهش کشمکش بین دولت ها صورت می گیرد  و توانمندی های اثربخش ایران برای تقویت این منطقه گرایی می تواند نقش مؤثری داشته باشد.
تحلیل رشد و توسعه منطقه گرایی و اثرات آن بر رشد موقعیت اقتصاد در ایران . 
1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1-قلمرو زمانی تحقیق  

قلمرو زمانی در این پایان نامه از سال1357الی 1394یعنی زمانی است که جمهوری اسلامی ایران ظاهر می شود وتا امروز که نقش یک قدرت منطقه ای را بازی می کند.

 

 

1-7-2- قلمرو مکانی تحقیق                                                                                                                                                           

قلمرومکانی تحقیق حاضرغرب آسیا یا جنوب غربی آسیا منطقه‌ای در آسیا است که با جنوب خاور اروپا و شمال خاور آفریقا همسایه است. ایران هم به لحاظ این تقسیمات در غرب آسیا واقع شده است.

غرب آسیا شامل کشورهای ایران،ارمنستان،جمهوری آذربایجان،بحرین،قبرس،گرجستان،عراق، اردن،کویت،لبنان،عمان،فلسطین،قطر،عربستان سعودی،سوریه،ترکیه،امارات متحده عربی،یمن می باشد.از نظر محدوده زمانی دو دهه اخیر می باشد.

1-7-3- قلمرو مو ضوعی تحقیق

این تحقیق مقایسه تطبیقی تاثیر گذاری مولفه های ژئوپولیتیک بر منطقه گرایی جمهوری اسلامی

ایران را مورد مطالعه قرار میدهد.

1-8- پیشینه ی تحقیق

1-در سال 1380،دکتر عزت الله عزتی در کتاب ژئوپلتیک در قرن بیست و یکم ژئوپلتیک را تکیه گاه واقعیت ها دانسته و از طرفی هم برای ورود به صحنه سیاسی بین المللی اتکاء به قدرتی را که دارای منبع و منشأ جغرافیایی یعنی در حقیقت حیطه ژئوپلتیکی باشد را ضروری قلمداد نموده است.  واز موقعییت جغرافیایی وانسان بعنوان دو عامل  مهم ثابت ومتغیردرژئو پلیتیک ودو قطب اصلی اشاره نموده است

2- در سال 1385،دکتر عمران علیزاده در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود از عوامل ژئوپلتیک تأثیرگذار بر همگرایی های منطقه ای اشاره نموده که در آن محوریت جمهوری اسلامی ایران را با بیان مشترکاتی نظیر قومیت، زبان و خط، دین و مذهب و فرهنگ و تاریخ میراث مشترک مورد تأکید قرار داده و این تشابهات را موجب تقویت در همگرایی برای منطقه گرایی را متذکر شده اند .

 

دانلود پایان نامه:آنالیز مولکولی ژن مولد کپسول PRP در نمونه های هموفیلوس آنفلوانزا تیپ B جدا شده از نمونه های بالینی به منظور انتخاب بهترین سویه واکسینال بومی

استاد مشاور:
جناب آقای دکتر محمدحسین بناءبازی
سال تحصیلی: 93-1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                    فهرست مطالب                صفحه

فصل اول: کلیات

خلاصه فارسی.. 1

فصل اول: کلیات

1-1: تاریخچه. 3

1-2: خصوصیات عمومی جنس هموفیلوس: 4

1-3: نیازهای غذایی.. 6

1-4: دسته بندی و تیپ بندی هموفیلوس آنفلونزا 8

1-4-1: بیوتایپ های هموفیلوس آنفلونزا: 8

1-4-2: سروتایپ های هموفیلوس آنفلونزا: 9

1-4-3: دیگر سیستم های دسته بندی: 9

1-5: خصوصیات پاتوژنیک… 9

1-5-1: آنتی ژن کپسولی.. 9

1-5-2: فاکتورهای ویرولانس و آنتی ژن های دیگر: 11

1-5-3: عوامل تشکیل کلنی و ویرولانس…. 12

1-6: علائم کلینیکی عفونتهای هوفیلوس آنفلونزا تیپ b.. 13

1-6-1: مننژیت… 15

1-7:درمان: 15

1-7-1: واکسن های موثر و مقایسه آنها 15

1-8: تشخیص: 18

1-8-1: روش کشت… 18

1-8-2: روش آگلوتیناسیون لاتکس (LAT). 19

1-8-3: روش مولکولی.. 19

1-9: ژنوم هموفیلوس آنفلونزا: 19

1-9-1: ژنوم مولد کپسول پلی ساکاریدی.. 21

1-9-1-1: منطقه I. 22

1-9-1-3: منطقه II. 22

1-9-1-2: منطقه III. 22

1-9-1-4: قطعه IS1016 23

1-9-1-5: تعداد کپی جایگاه cap. 24

1-9-1-6: تکامل ژنوم سویه های کپسول دار هموفیلوس آنفلونزا 25

1-9-1-7: ژنوتیپ های Hib.. 27

1-10: روش های تعیین تعداد کپی جایگاه cap در ژنوم هموفیلوس آنفلونزا: 28

1-11: Real-time PCR.. 28

1-11-1: تعریف و مفهوم : 28

1-11-2: مزایای روش Real-time PCR: 29

1-11-3: انواع روش های Real-time PCR: 29

1-11-4: روش های تعیین کمیت با Real-time PCR: 32

1-11-4-1: Absolute Quantification : 32

1-11-4-2: چگونگی رسم یک منحنی استاندارد: 32

1-11-4-3: Relative Quantification.. 33

1-11-5: کاربرد های Real-time PCR: 34

1-12: بیان مساله. 34

1-13: ضرورت انجام تحقیق.. 35

1-14: اهداف پژوهش…. 36

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

2-1: مطالعات انجام شده در ایران. 38

2-2: مطالعات انجام شده در خارج از ایران. 39

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1: محیط های کشت… 43

3-1-1: محیط کشت شکلات آگار. 43

3-1-1-1: مواد و تجهیزات مورد نیاز. 43

3-1-1-2: روش تهیه 1000 میلی لیتر محیط کشت شکلات آگار. 43

3-1-2: محیط کشت آگار خون دار. 44

3-1-2-1: روش تهیه 1000 میلی لیتر محیط کشت شکلات آگار. 44

3-1-3: محیط کشت BHI+ supplement مایع.. 44

3-1-3-1: مواد و دستگاه های مورد نیاز. 44

3-1-3-2: روش تهیه 500 میلی لیتر محیط کشت  BHI+ supplemenمایع.. 44

3-2: کشت نمونه ها 45

3-3: فریز کردن باکتری.. 45

3-3-1: مواد و تجهیزات لازم. 45

3-3-2: روش فریز کردن. 45

3-4: شناسایی عمومی هموفیلوس آنفلونزا 46

3-4-1: تست نیاز های غذایی.. 46

3-4-2: رنگ آمیزی گرم. 46

3-4-2-1: مواد و تجهیزات لازم. 46

3-4-2-2: روش رنگ آمیزی گرم. 46

3-5: واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR). 47

3-5-1: استخراج DNA  از باکتری به روش جوشاندن. 47

3-5-1-1: مواد و تجهیزات لازم. 47

3-5-1-2: روش استخراج.. 48

3-5-2: پرایمرها 48

3-5-2-1: آماده سازی پرایمرها 49

3-5-3: برنامه PCR.. 49

3-5-4: تهیه مستر میکس PCR.. 50

3-5-4-1: مواد و تجهیزات لازم. 50

3-5-4-2: روش تهیه مسترمیکس…. 50

3-5-5: تهیه 500 میلی لیتر بافر TAE 10X.. 53

3-5-5-1: مواد و تجهیزات لازم. 53

3-5-5-2: روش تهیه بافر. 53

3-5-6: الکتروفورز محصول PCR.. 53

3-5-6-1: مواد و تجهیزات مورد نیاز. 53

3-5-6-2: تهیه ژل آگارز جهت الکتروفوز. 53

3-5-6-3: روش الکتروفورز محصول PCR.. 54

3-6: استخراج PRP. 54

3-6-1: مواد و تجهیزات مورد نیاز. 54

3-6-2: تهیه  ml50 محلول CTAB 0.5 M… 54

3-6-3: تهیه ml 50  محلول NaCl 0.4 M… 55

3-6-4: روش استخراج PRP. 55

3-7: اندازه گیری PRP به روش بیال. 56

3-7-1: مواد و تجهیزات لازم. 56

3-7-2: روش اندازه گیری PRP. 56

3-8:تعیین تعداد کپی cap با استفاده از Real-time PCR: 57

3-8-1: مواد و تجهیزات لازم: 57

3-8-2: شرایط واکنش: 57

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-8-3: کمیت سنجی مطلق(Absolute quantification): 59

3-8-3-1: انجام و تخلیص محصول PCR برای منحنی استاندارد. 59

3-8-3-2: تهیه منحنی استاندارد. 60

3-8-4: کمیت سنجی نسبی (Relative Quantification): 62

3-9: تعیین ژنوتیپ نمونه ها با استفاده از PCR : 62

فصل چهارم: نتایج

4-1: نتایج روش های تشخیص عمومی.. 65

4-1-1: نتایج نیاز غذایی.. 65

4-1-2: نتایج رنگ آمیزی گرم. 65

4-2: نتایج آزمون PCR.. 66

4-2-1: تایید هموفیلوس آنفلونزای کپسول دار بودن نمونه ها 66

4-2-2: تایید تیپ b بودن نمونه ها 68

4-2-3: نتیجه نهایی PCR.. 69

4-2-4: مشاهده سوش جهش یافته Hib‾ در میان نمونه ها 72

4-3: نتایج سنجش PRP  به روش بیال. 72

4-4: نتایج Real-time PCR.. 73

4-4-1: کمیت سنجی نسبی: 74

4-4-2: کمیت سنجی مطلق: 77

4-5: نتایج تعیین ژنوتیپ: 82

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1: بحث و نتیجه گیری.. 84

5-3: پیشنهادات… 87

منابع  …   89

خلاصه انگلیسی.. 98

فهرست جداول

جدول 1-1: نیاز گونه های مختلف هموفیلوس به فاکتورهای مختلف به فاکتورهای X و V   7

جدول 1-2: بیوتایپ های هموفیلوس آنفلونزا 8

جدول 3-1: لیست پرایمرها برای تایید Hib.. 48

جدول 3-2: برنامه PCR.. 50

جدول 3-3: مواد PCR.. 52

جدول3-4: پرایمرهای اولیگونوکلئوتیدی استفاده شده برای Real time PCR.. 58

جدول3-5: مواد واکنش برای Real-time PCR.. 61

جدول3-6 : برنامه واکنش Real-time PCR.. 61

جدول 3-7: پرایمر های مورد استفاده برای تعیین ژنوتیپ نمونه های منتخب… 63

جدول 3-8: برنامه دمایی واکنش PCR برای پرایمرهای K  و L.. 63

جدول 4-1: لیست نمونه ها و  نتایج PCR.. 70

جدول 4-2: میزان PRP نمونه های هموفیلوس آنفلونزا تیپ b.. 73

جدول 4-3 : نمونه های منتخب و میزان PRP. 74

جدول4-4: کمیت سنجی نسبی ژن rpoB و قطعه IS106 توسط Real-time PCR.. 75

جدول4-5: کمیت سنجی نسبی ژن rpoB و ژن capb توسط Real-time PCR.. 75

جدول4-6: نتایج مربوط به منحنی استاندارد جایگاه rpoB.. 78

جدول 4-7: نتایج مربوط به منحنی استاندارد جایگاه capB.. 78

جدول 4-8:  نتایج مربوط به منحنی استاندارد جایگاه IS1016. 78

جدول4-9: نتایج کمیت سنجی مطلق (تعداد کپی) جایگاه های rpoB, IS1016 و capB 79

جدول 4-10 : تعداد کپی جایگاه های capb و IS1016  نسبت به جایگاه تک کپی rpoB 80

فهرست تصاویر

شکل1-1: انتشار باسیل های گرم منفی، هموفیلوس و سایر باکتریهای نرمال و سخت رشد. 5

شکل 1-2: تست نوارهای X ، V و XV.. 7

شکل 1-3: ساختار پلی ساکارید های کپسولی هموفیلوس آنفلونزا (تیپ های a-f). 10

شکل 1-4: تظاهرات کلینیکی بیماریهای با عامل Hib بصورت درصد. 14

شکل 1-5: کشورهایی که از سال 1997 تا 2012 به برنامه واکسیناسیون علیه Hib پیوستن   18

شکل 1-6: نقشه ژنتیکی حلقوی Haemophilus influenza Rd.. 20

شکل 1-7: ساختار ژنتیکی جایگاه cap در هموفیلوس آنفلونزا سروتایپ های a,b,c,d,e,f. 21

شکل 1-8: جایگاه cap و ژن های تشکیل دهنده 24

شکل 1-9 : درخت تکاملی سویه های کپسول دار هموفیلوس آنفلونزا 26

شکل1-10 : تفاوت های بین ژنوتیپ I و II در جایگاه cap. 28

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

چکیده
1
مقدمه
2
الف) بیان مسئله
2
ب) سؤالات تحقیق
2
ج) فرضیه
2
د) ضرورت انجام تحقیق
3
ذ) اهداف و کاربردهای تحقیق
3
ر) روش تحقیق
3
ح) تقسیم مطالب
4
 
 
فصل اول: کلیات در تأمین مدنی و مصادیق آن
مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن
6
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی
6
بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین
6
بند دوم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیرمالی
7
گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیرمالی
9
مبحث دوم: مصادیق تأمین مدنی
10
گفتار اول: تأمین به نفع و ضرر خواهان
10
بند اول: تأمین به نفع خواهان
10
بند دوم: تأمین به ضرر خواهان
11
بند سوم: تفاوت‌های تأمین به نفع و ضرر خواهان
12
گفتار دوم: تأمین به نفع و ضرر محکوم له
13
بند اول: نحوه اخذ تأمین در احکام غیابی
13
بند دوم: اخذ تأمین در مرحله فرجام خواهی
19
بند سوم: نحوه اخذ تأمین در مرحله اعاده دادرسی
26
بند چهارم: نحوه اخذ تأمین در اعتراض ثالث
30
بند پنجم: نحوه اخذ تأمین در داوری
33
 
 
فصل دوم: تأمین‌های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته، دستور موقت)
مبحث اول: تأمین خواسته
37
گفتار اول: شرایط صدور قرار تأمین خواسته
37
بند اول: تعریف، تاریخچه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته
37
بند دوم: شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته
40
بند سوم: شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته
47
گفتار دوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی
50
بند اول: اقامه دعوی به استناد سند رسمی
50
بند دوم: اقامه دعوی به استناد در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته
56
بند سوم: صدور قرار تأمین خواسته بر اساس قوانین مصرحه داخلی
58
گفتار سوم: مواردی که با دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می شود
67
بند اول: تعریف، فلسفه و نوع تأمین خسارت احتمالی
68
بند دوم: تعیین میزان تأمین، ملاک تعیین، مهلت پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به قرار
69
بند سوم: شرایط پرداخت خسارت به خوانده
72
بند چهارم: تعین تکلیف خسارت احتمالی
76
مبحث دوم: دستور موقت
78
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دستور موقت
79
بند اول: مفهوم و تعریف لغوی دادرسی و دستور موقت
80
بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن
81
گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت
81
بند اول: درخواست ذینفع
82
بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی
83
بند سوم: زمان تقدیم دادخواست
84
بند چهارم: صلاحیت دادگاه
84
بند پنجم: اجازه مخصوص رئیس حوزه قضایی در جهت اجرای دستور موقت
84
گفتار سوم: تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن)
85
بند اول: تعیین میزان تأمینبند دوم: میزان تأمین
8586
بند سوم: مهلت تودیع تأمین
87
گفتار چهارم: ویژگی‌های اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه
88
بند اول: تبعی و موقتی بودن دستور موقت
88
بند دوم: لزوم فوریت و اخذ تأمین در صدور دستور موقت
89
بند سوم: عدم رفع دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین
89
بند چهارم: لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت
89
گفتار پنجم: آثار دستور موقت
89
بند اول: صدور دستور موقت در حین دادرسی
90
بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت
91
 
 
فصل سوم: تأمین‌های پشتیبان دفاع (تأمین دعوای واهی، تأمین اتباع بیگانه)
مبحث اول: تأمین دعوی واهی (بی اساس)
93
گفتار اول: تعریف و تاریخچه دعوی واهی
93
بند اول: تعریف دعوی واهی
93
بند دوم: تاریخچه دعوی واهی
93
گفتار دوم: فلسفه، موارد و آیین دریافت تأمین
94
بند اول: فلسفه تأمین
94
بند دوم: موارد دریافت تأمین
94
بند سوم: آیین سپردن تأمین
95
گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین
96
بند اول: نوع تأمین
96
بند دوم: میزان تأمینبند سوم: مهلت پرداخت تأمین                                                                                    
9697
گفتار چهارم: آثار ضمانت اجرای صدور قرار تأمین
97
بند اول: توقیف دادرسی
97
بند دوم: قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده
97
بند سوم: جریمه نقدی
98
مبحث دوم: تأمین اتباع بیگانه
98
گفتار اول: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین
99
بند اول: تعاریف لغوی و اصطلاحی اتباع بیگانه
99
بند دوم: تاریخچه دریافت خسارت (تأمین) اتباع بیگانه
99
گفتار دوم: فلسفه اخذ تأمین، شرایط صدور آن و موارد معافیت از دادن تأمین
100
بند اول: فلسفه اخذ تأمین اتباع بیگانه
100
بند دوم: شرایط (صدور) اخذ تأمین از اتباع بیگانه
101
بند سوم: موارد معافیت از دادن تأمین
102
گفتار سوم: نوع، میزان، مهلت تودیع تأمین و ضمانت اجرای آن
103
بند اول: نوع تأمین
103
بند دوم: میزان تودیع تأمین از مدعی بیگانهبند سوم: مهلت تودیع تأمین
103104
بند چهارم: ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه
105
نتیجه گیری
106
پیشنهادات
108
منابع و مآخذ
110
چکیده انگلیسی
116
چكیده:

به طور كلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاكم) در جهت تأمین محکوم ‌به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان، تودیع خسارت سریع‌تر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنّن مورد ابداع واقع شده است. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اخذ تأمین قبل از طرح دعوی تا صدور حكم قطعی كه شامل تأمین ‌خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، دعوای اتباع بیگانه، بخش دوم، اخذ تأمین پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمین در احكام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه تأمین‌های پشتیبان (تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین در اجرای احكام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام خواهی) به ترتیب، در محاكم بیشترین كاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمین‌ها)، تأمین ‌خواسته به جهت كاربرد عملی، بیشترین مواد قانونی را به خود اختصاص داده و در ماده 108 قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده است: دسته‌ی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود، دسته‌ی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است البته در سایر دعاوی و قوانین موضوعه مانند: دعاوی واهی، اتباع بیگانه و نیز در برخی از مواد قانونی نظیر: قانون مدنی، امور حسبی و قانون آیین دادرسی كیفری موارد منع اخذ تأمین از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. در تأمین خواسته مقنّن در بند «د» ماده 108 ق.آ.د.م اخذ تأمین (خسارت احتمالی) از سوی خواهان را تنها «وجه نقد» و در تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور در اجرای حكم غیابی علاوه بر اخذ تأمین متناسب، به «ضامن معتبر» نیز تصریح و در سایر تأمین‌‌های مطروحه، سكوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تأمین، راهكارهای دقیق و مشخصی از سوی مقنّن ارائه نشده است، در واقع، به نوعی این مسئولیت را به قضات محاكم واگذار نموده كه با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. در بخش دوم اخذ تأمین پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم (اجرای حكم غیابی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، اعتراض به رأی داوری) نیز به جهت شكایت از آراء به‌‎ صورت عادی و فوق ‌العاده، به لحاظ توقف و تأخیر در اجرای حكم و در راستای جبران خسارت احتمالی شخص متضرّر، امری حتمی می‌باشد. در این پژوهش ابتدا ضمن بررسی جهات وضع تأمین‌های مالی و غیرمالی به بررسی مواردی از قبیل تأمین به نفع و ضرر خواهان، تأمین به نفع و ضرر محكوم ‌له، سپس به تأمین‌های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته و دستور موقت) و دفاع (تأمین دعوای واهی و بیگانه) در حقوق ایران و تطبیق با فرانسه بصورت تفصیلی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، اتباع بیگانه

مقدمه:

الف) بیان مسئله

قانون آیین ‌دادرسی ‌مدنی در هر كشور برای دسترسی خواهان به خواسته دعوا، تضمینات و تأسیسات سازگار با نظم حقوقی خود را ارائه می‌كند. در ایران نیز قانون آیین دادرسی ‌مدنی نهاد تأمین ‌خواسته را برای حمایت از بخشی از دعاوی وضع كرده است. این تأسیس از آن چنان اهمّیتی برخوردار است كه اقتدار خود را جهت ترغیب خوانده به ادای حق خواهان قبل از اقامه دعوا به رخ او می‌كشد و در نتیجه كاركرد حكم از آن بدست می‌آید. در مقابل تأمین دعوای واهی ظرفیتی است كه نه تنها می‌تواند از جریان هزینه بر دعوای بیهوده جلوگیری می‌كند. بلكه اقامه‌ كننده دعوای ایذایی را با ضمانت اجرای مضاعف روبرو می‌كند. در پایان‌نامه حاضر جایگاه این تأمین‌ها در نظام حقوقی و توفیق یا عدم توفیق هر نهاد در انجام مأموریت خود بررسی خواهد شد.

ب) سؤالات تحقیق

هر تحقیق در پی یافتن پاسخ برای سؤالاتی است كه منشأ پژوهش شده‌اند. این تحقیق نیز مستثنی از قاعده مذكور نیست سؤالاتی كه تحقیق حاضر در پی پاسخ‌ گویی به آنها خواهد بود به شرح ذیل است:

1- اساساً تطبیق عنوان «تأمین پشتیبان» برای تأمین‌های‌ خواسته و دعوای واهی صادق است یا خیر؟

2- آیا تأمین ‌خواسته می‌تواند نهاد مناسبی برای تضمین دسترسی خواهان به خواسته خود در همه مصادیق دعوای مالی باشد یا خیر؟

3- تأمین دعوای واهی آیا می‌تواند سطح تأثیرگذاری خود در بازدارندگی از طرح دعاوی بیهوده ببخشد؟

4- در کشور فرانسه چه قواعدی برای حمایت از دعوا و دفاع با عنوان تأمین وجود دارد؟

ج) فرضیه ها

هر تحقیق می‌تواند درستی یا نادرستی تئوری‌ها و فرضیه‌هایی را كه با موضوع آن مرتبط است اثبات كند در این تحقیق فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت..

1- صدق عنوان پشتیبان برای تأمین دعوا و دفاع مسلم و محرز است.

2- تأمین خواسته نمی‌تواند از تمام مصادیق دعاوی مالی در جهت تضمین حق خواهان حمایت كند.

3- با ارائه تفسیر نو از قانون سطح تأثیر تأمین دعوای‌واهی را در جهت كنترل دعاوی بیهوده بخشید.

4- در کشور فرانسه مقررات مربوط به این تأمین‌ها جامعیت بیشتری دارد.

د) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینكه موضوع این پژوهش یكی از مسائل مهم و مبتلا به دستگاه قضایی در واحد احكام مدنی، دادگاه بدوی و دادسرا بوده و نیز صرفنظر از اینكه تنها تعدادی از شارحین معروف آیین‌ دادرسی‌ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید مدنی (پیشین و فعلی) به جنبه نظری موضوع (و برخی هم به جنبه عملی آن) پرداخته‌اند، لذا، ضرورت تحقیق ما را بر آن داشت كه موضوع را جدای از جنبه تئوری آن، نگاهی ویژه‌ای به جنبه كاربردی آن داشته باشیم. زیرا، مشكلات و مسائل حقوقی در عمل پدیدار خواهند شد و این نوع مسائل باعث نظرات مشورتی گوناگون و آراء وحدت رویه در سطح جامعه خواهد شد.

ذ) اهداف و كاربردهای تحقیق

1- ارائه راهكار لازم در جهت حسن استفاده از تأسیس‌های موجود تأمین ‌خواسته و تأمین دعوای واهی در فرایند دادرسی، تبیین بطون مخفی این دو تأسیس اعم از جنبه اثباتی و سلبی و همچنین طراحی و مهندسی نظم حقوقی بین این دو نهاد از جمله اهداف تحقیق حاضر است و در مقام موارد تطبیق با پیشرفت‌های حقوق فرانسه مدنظر است.

2- در صورتی كه تحقیق بتواند پاسخ مناسبی برای سؤالات بیابد و بطور متقن درستی یا نادرستی      فرضیه‌های مطرح را اثبات كند سطح قابل توجهی از وكلا، مشاورین حقوقی، قضات و دانشجویان مقاطع تحصیلات تكمیلی را مخاطب خود قرار دهد.

ر) روش تحقیق

در این راستا، برای جمع‌آوری مطالب از روش كتابخانه‌ای، دیدگاه رویه قضایی ایران نیز جهت موضوع تحقیق بررسی و با مطالعه آراء مرتبط نقش این تأمین‌ها در ساماندهی دادرسی بررسی خواهد شد همچنین از مقالات و اطلاعات صاحبنظران حقوقی استفاده شده و در این خصوص، از شبكه‌ها (سایت) موجود در كشور به منظور استفاده بهینه و بروز از این منابع و اطلاعات بهره‌گیری شده است. بر این اساس، نوع تحقیق در این پژوهش، بصورت توصیفی تحلیلی می‌باشد.

 ح) تقسیم مطالب

پایان‌نامه حاضر، به سه فصل جداگانه تقسیم شده است و موضوع آن از دو دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، ضروری بنظر می‌رسید که قبل از پرداختن به مباحث اصلی، تعاریف و تاریخچه هر موضوع به جهت ارتباط مفهومی بیشتر در ابتدا مورد مطالعه قرار دهیم. بر این اساس، فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول به تأمین مدنی و جهات وضع آن و در مبحث دوم به مصادیق تأمین مدنی پرداخته، و در فصل دوم به موضوع تأمین‌های پشتیبان دعوا که شامل دو مبحث است مبحث اول به تأمین خواسته و موارد آن و در مبحث دوم به دستور موقت پرداخته شده و در فصل آخر (سوم) که به عنوان تأمین‌های پشتیبان دفاع اختصاص یافته و در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است در مبحث اول به تأمین دعوی واهی و در مبحث دوم به تأمین اتباع بیگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.    

مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن

از جمله ابتكارات ارزنده مقنّن، تأسیس پدیده‌ای بنام «تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. روش مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هر‌چه روز افزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوء ‌استفاده خواهان از طرح دعاوی بی‌اساس و واهی می‌باشد. مبحث حاضر به دو گفتار تقسیم شده است در گفتار اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی و سپس در گفتار دوم به جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی

در این قسمت، 1- تعریف و مفهوم تأمین (بند اول)، 2- تعریف و مفهوم مالی و غیر مالی (بند دوم) را از نظر لغوی و از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید حقوقی که به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.

بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین

تأمین در لغت به معنای «امن کردن، حفظ کردن و امن نمودن» آمده است.[1]

و در قوانین مختلف در موارد زیر بكار رفته است:

تأمین ممكن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممكن است درخواست كننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد. قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است كه مدیر تركه را تعیین نموده است. (ماده 349 ق.ا.ح)

ماده 121 ق.آ.د.م نیز بیان می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»

در ماده قبل تأمین عبارت از توقیف مال منقول و غیر منقول دانسته شده است در حالی كه تأمین در همه‌جا به این معنا نیست و ممكن است قرار تأمین صادر شود؛ اما مأمور اجرا مالی از شخصی كه تأمین علیه او صادر شده است توقیف ننماید. به عنوان مثال در ماده 109 قانون مذکور قرار تأمین علیه خواهان صادر      می‌شود ولی مالی از خواهان توقیف نمی‌شود و در نتیجه قرار تأمینی كه صادر می‌شود این خواهان است كه به سپردن تأمین به صندوق رضایت دهد یا به صدور قرار رد دادخواست وی.[2]

و در اصطلاح به معنی «وثیقه و تضمین است و قرار تأمین قراری است كه در حقیقت وثیقه‌ای برای متقاضی آن» مقرر می‌دارد.[3]

بند دوّم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیر مالی

 

 

پایان نامه ارشد:راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2
فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….
4
1-1-بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….
5
1-2- سؤال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..
6
1-3- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………
7
1-4- ضرورت  و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………
7
1-5- انگیزه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..
8
1-6- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….
8
1-7- محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..
9
1-8- موانع و محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………….
9
1- 9- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………
10
1-10- بهره وران تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..
14
1-11- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..
14
1-12- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………
14
1-12-1- توسعه…………………………………………………………………………………………………………………………..
14
1-12-2- گردشگری (توریسم)………………………………………………………………………………………………………
15
1-12-3- حوزه آبخیز……………………………………………………………………………………………………………………
15
فصل دوم: ادبیات و موضوع شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………..
16
2-1- تاریخچه گردشگری………………………………………………………………………………………………………………
17
2-2- گردشگری و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………
19
2-2-1 تعریف گردشگری……………………………………………………………………………………………………………….
19
2-2-2- تعریف گردشگر……………………………………………………………………………………………………………….
20
2-2-3-انواع توریسم…………………………………………………………………………………………………………………….
21
2-3- توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………………………..
25
2-5- توسعه پایدار جهانگردی………………………………………………………………………………………………………..
26
2-6- طبیعت و توریسم………………………………………………………………………………………………………………….
27
موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………. 2-6-1-
28
آب وهوا………………………………………………………………………………………………………………………… 2-6-2-
28
توپوگرافی وشکل زمین…………………………………………………………………………………………………….. 2-6-3-
28
مواد سطحی……………………………………………………………………………………………………………………  2-6-4-
28
آب………………………………………………………………………………………………………………………………… 2-6-5-
28
پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………. 2-6-6-
29
حیات جانوری…………………………………………………………………………………………………………………  2-6-7-
29
توریسم تابستانی………………………………………………………………………………………………………………. 2-6-8-
29
توریسم زمستانی………………………………………………………………………………………………………………. 2-6-9-
30
2-7- اکوتوریسم………………………………………………………………………………………………………………………….
30
2-7-1- اصطلاحات مرتبط با اکوتوریسم یا بوم گردی……………………………………………………………………….
31
2-8- محیط زیست و آلودگی های آن………………………………………………………………………………………………
32
2-8-1- تعریف محیط زیست………………………………………………………………………………………………………….
32
2-8-2- تعریف آلودگی زیست محیطی…………………………………………………………………………………………….
33
2-8-3- انواع آلودگی……………………………………………………………………………………………………………………
33
2-8-3-1- آلودگی خاک……………………………………………………………………………………………………………….
33
2-9- عناصر اصلی در ساختار صنعت گردشگری………………………………………………………………………………
33
2-10- تأثیر گردشگری بر اقتصاد…………………………………………………………………………………………………….
34
2-11- بررسی آثار مثبت اقتصادی گردشگری…………………………………………………………………………………….
35
2-12- آثار منفی اقتصادی گردشگری………………………………………………………………………………………………
36
2-13- اشتغال و گردشگری……………………………………………………………………………………………………………
36
فصل سوم: شهرستان تنکابن و ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه………………………………………….
38
3-1-1- موقعیت ، وسعت و جمعیت تنکابن……………………………………………………………………………………..
41
3-1-2- وجه تسمیه تنکاین…………………………………………………………………………………………………………….
41
3-1-3- وجه تسمیه شهسوار…………………………………………………………………………………………………………..
42
3-1-4- تقسیمات تنکابن……………………………………………………………………………………………………………….
42
3-1-5- اوضاع طبیعی تنکابن…………………………………………………………………………………………………………
44
3-1-5-1- درجه حرارت ودما……………………………………………………………………………………………………….
45
3-1-5-2- بارندگی و میزان رطوبت……………………………………………………………………………………………….
47
3-1-5-3- رطوبت نسبی تنکابن……………………………………………………………………………………………………..
50
3-1-5-4- پوشش ابر در تنکابن……………………………………………………………………………………………………..
51
3-1-6- راه های ارتباطی تنکابن……………………………………………………………………………………………………..
52
3-1-7- پوشش گیاهی و جانوری در تنکابن……………………………………………………………………………………..
53
3-1-8- اوضاع اقتصادی تنکابن………………………………………………………………………………………………………
54
3-1-9- رودخانه های تنکابن………………………………………………………………………………………………………….
55
3-1-10- جاذبه های تنکابن……………………………………………………………………………………………………………
56
3-2- آشنایی با محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………….
58
3-2-1- جاذبه های گردشگری محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………….
63
3-2-1-1- جاذبه های تاریخی و مذهبی…………………………………………………………………………………………..
63
3-2-1-1-1- قلعه اکر…………………………………………………………………………………………………………………..
63
3-2-1-1-2-  قلعه نرس و یچم قلای……………………………………………………………………………………………..
64
3-2-1-1-3- قلعه اسل محله………………………………………………………………………………………………………….
65
3-2-1-1-4- حمام قدیمی امیر اسعد………………………………………………………………………………………………
65
3-2-1-1-5- مسجد قدیمی امیر اسعد……………………………………………………………………………………………..
66
3-2-1-1-6- امامزاده عون (اوج) بن علی(ع)…………………………………………………………………………………..
68
3-2-1-1-7- امامزاده سید یحیی و سید ذکریا در عسل محله………………………………………………………………
69
3-2-1-2- جاذبه های طبیعی………………………………………………………………………………………………………….
69
3-2-1-2-1- منطقه ی گردشگری چالدره ی 2000…………………………………………………………………………..
69
3-2-1-2-2- رودخانه دوهزار………………………………………………………………………………………………………..
70
3-2-1-2-3- قله سیالان………………………………………………………………………………………………………………..
71
3-2-1-2-4- دشت زیبای دریاسر…………………………………………………………………………………………………..
71
3-2-1-2-5- آبشار سردابه……………………………………………………………………………………………………………
74
3-2-2-معرفی برخی از رستوران ها و متل در منطقه………………………………………………………………………….
75
3-2-2-1- رستوران کاکوی جنگل………………………………………………………………………………………………….
75
3-2-2-2-رستوران هام هام……………………………………………………………………………………………………………
76
3-2-2-3- رستوران نگین سبز………………………………………………………………………………………………………..
77
3-2-2-4- رستوران و ماهی سرای شاهمنصوری……………………………………………………………………………….
77
3-2-2-5- هتل و رستوران سیالان………………………………………………………………………………………………….
78
3-2-3- آلودگی های زیست محیطی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………..
78
فصل چهارم: یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..
80
4-1- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….
81
4-2- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..
81
4-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..
81
4-4- ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………
81
4-5- روش آماری ( شیوه تجزیه و تحلیل آماری)………………………………………………………………………………
82
4-6- متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….
82
4-7- تعریف متغیر کیفی…………………………………………………………………………………………………………………
83
4-8- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………
83
4-9- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………
83
4-10- تجزیه و تحلیل SWOT  در جهت ارائه راهکارهای توسعه توریسم در حوزه رود دوهزار تنکابن..
84
4- 10- 1 – نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها…………………………………………………………………….
84
4-10-1-1- عوامل مؤثر داخلی بر گردشگری در ناحیه مورد مطالعه…………………………………………………….
85
4-10-1-2- عوامل مؤثر خارجی بر گردشگری ناحیه مورد مطالعه……………………………………………………….
88
4-10-1-3- جمع بندی دیدگاه ها و ارائه اولویت های نهایی از تحلیل SWOT…………………………………..
90
4-11- یافته های پژوهش و تحلیل آمار و اطلاعات پرسشنامه گردشگران……………………………………………..
93
4-12- اطلاعات توصیفی ویژگی های افراد مورد مطالعه……………………………………………………………………..
93
مربوط به سه سؤال اصلی پرسشنامه ………………………………………………………………….. T4-13- آزمون های
145
فصل پنجم: نتیجه گیری ، ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادات…………………………………………………………………….
149
5-1- پاسخ پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..
151
5-2- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………….
151
5-2-1- نتایج حاصل از مطالعات میدانی و اطلاعات توصیفی……………………………………………………………..
151
5-3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………
152
5-4- آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………….
153
5-4-1- اثبات فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………….
153
5-4-2- اثبات فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………….
153
5-5- راهکارها………………………………………………………………………………………………………………………………
154
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….
156
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
160
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….
166
 

فهرست جداول

جدول 3-1: تقسیمات کشوری در محدوده استان 1389………………………………………………………………………….
43
جدول 3-2: وضع جوی شهرستان تنکابن در سال 1351………………………………………………………………………….
46
جدول 3-3: وضع جوی شهرستان تنکابن در سال 1354…………………………………………………………………………..
46
جدول 3-4: میزان درجه حرارت متوسط ماهیانه بر حسب سانتیگراد…………………………………………………………
47
جدول 3-5: نزولات جوی یا باران در ماه های سنوات مختلف به میلیمتر……………………………………………………
48
جدول 3-6: مبزان کل بارندگی در سال های مختلف……………………………………………………………………………….
48
جدول 3-7: اوضاع جوی شهرستان تنکابن در سال های 51 و 54……………………………………………………………..
49
جدول 3-8:   نمودار تعداد روزهای بارندگی در منطقه تنکابن………………………………………………………………….
50
جدول 3-9: سال های 59 تا 68 میانگین رطوبت نسبی در ایستگاه های منطقه تنکابن و رامسر…………………….
51
جدول 3-10: پوشش ابر در آسمان تنکابن……………………………………………………………………………………………..
52
جدول 3-11: مسیر دسترسی به تنكابن از راه جاده تهران – چالوس…………………………………………………………..
53
جدول 4-1: بررسی نقاط قوت در تحلیل سوات………………………………………………………………………………………
86
جدول 4-2: بررسی نقاط ضعف در تحلیل سوات……………………………………………………………………………………
87
جدول 4-3: بررسی فرصت ها در تحلیل سوات……………………………………………………………………………………..
88
جدول 4-4: بررسی تهدید ها در تحلیل سوات……………………………………………………………………………………….
89
جدول 4-5: اولویت بندی نقاط قوت و ضعف در تحلیل سوات……………………………………………………………….
91
جدول 4-6: اولویت بندی فرصت ها و تهدیدها در تحلیل سوات……………………………………………………………..
92
جدول 4-7 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت………………………………………………………………………..
93
جدول 4-8: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سن………………………………………………………………………………..
94
جدول4-9 : توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب سطح تحصیلات……………………………………………………………….
95
جدول 4-10: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب دفعات سفر………………………………………………………………….
96
جدول 4-11 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب مدت اقامت…………………………………………………………………
97
جدول 4-12: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب مکان اقامت…………………………………………………………………..
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید />98
جدول 4-13 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نحوه اطلاع یابی گردشگران…………………………………………..
99
جدول 4-14: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب میزان تشویق دوستان به منطقه…………………………………………
100
جدول 4-15 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تمایل سفر مجدد به منطقه……………………………………………
101
جدول 4-16 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب استفاده از خدمات در منطقه…………………………………………
102
جدول 4-17: فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید از مناظر و راهپیمایی در اطراف رودخانه دوهزار……
103
جدول 4-18: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کوهنوردی در منطقه دوهزار……………………………….
104
جدول4-19: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی سراها در منطقه…………………………………………..
105
جدول 4-20: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش اماکن متبرکه در منطقه………………………………………..
106
جدول 4-21: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازارهای محصولات زراعی در منطقه دوهزار………..
107
جدول 4-22: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش استفاده از چشمه های آب در منطقه……………………..
108
جدول 4-23: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازارهای محصولات دامی در منطقه……………………..
109
جدول 4-24: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی گیری و شکار تفریحی در منطقه………………….
110
جدول 4-25: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید ازبافت قدیمی روستا در منطقه…………………..
111
جدول 4-26:   توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش قایق رانی در منطقه………………………………………….
112
جدول 4-27: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تورهای علمی در منطقه………………………………………….
113
جدول 4-28: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش برگذاری کمپ ها در طبیعت منطقه دوهزار………………
114
جدول4-29: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسب سواری در منطقه…………………………………………….
115
جدول 4-30: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش دوچرخه و موتورسواری در منطقه…………………………..
116
جدول 4-31: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسکی روی برف در منطقه دوهزار………………………….
117
جدول 4-32: فراوانی نمونه بر حسب نقش بازدید گردشگران از فعالیت کشاورزان و دامداران………………………
118
جدول 4-33: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه دوهزار……………………….
119
جدول 4-34: فراوانی نمونه بر حسب نقش نا کافی بودن خدمات اطلاع رسانی و تبلیغات گردشگری درمنطقه.
120
جدول 4-35: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه دوهزار……………………….
121
جدول 4-36: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش عدم تمایل مردم و بخش خصوصی در سرمایه گذاری..
122
جدول4-37: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش نا کافی بودن تنوع غذایی رستوران های منطقه……………
123
جدول4-38: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش نا مناسب بودن زیرساخت ها در منطقه………………………
124
جدول4-39: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش عدم وجود پارکینگ مناسب خودرو  ………………………..
125
جدول4-40: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم توجه به زیباسازی در منطقه………………………….
126
جدول 4-41: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات بهداشتی و خدماتی………………………..
127
جدول 4-42: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات اقامتی در منطقه……………………………..
128
جدول 4-43: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات رفاهی در منطقه……………………………..
129
جدول4-44: توزیع فراوانی افراد نمونه  بر حسب نقش عدم آشنایی گردشگران با مزایا………………………………..
130
جدول 4-45: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تعارض فرهنگی گردشگران و بومیان………………………
131
جدول 4-46: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش توزیع نا مناسب گردشگران…………………………………….
132
جدول4-47: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کم توجهی دولت به گردشگری…………………………….
133
جدول 4-48: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش وجود رودخانه پر آب دوهزار…………………………………
134
جدول4-49 توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش چشم انداز طبیعی در منطقه دوهزار………………………..
135
جدول 4-50: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش نزدیکی منطقه دوهزار به شهر………………………………
136
جدول 4-51: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود ارتفاعات و قلل مرتفع در منطقه………………….
137
جدول 4-52:توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود محیط آرام و بدون آلودگی…………………………
138
جدول 4-53: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود آداب و رسوم غنی در منطقه………………………
139
جدول 4-54: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود منابع انسانی جویای کار…………………………….
140
جدول 4-55: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش برخورد دوستانه مردم بومی با گردشگران……………..
141
جدول4-56  : مشخصه های آماری پاسخ افراد نمونه در خرده مقیاس پتانسیل و استعدادهای گردشگری……….
142
جدول 4-57 : مشخصه های آماری پاسخ افراد نمونه به خرده مقیاس موانع و ضعف های گردشگری…………..
143
جدول 4-58: مشخصه های آماری پاسخ افراد نمونه به خرده مقیاس فرصت و قوتهای گردشگری……………….
144
جدول 4-59 : مشخصه های آماری افراد نمونه برحسب نقش و استفاده از استعداد های گردشگری منطقه……..
145
برای مقایسه نقش استعدادهای گردشگری………………………………………………………T جدول 4-60: نتایج آزمون
145
جدول 4-61 : مشخصه های آماری افراد نمونه برحسب نقش ضعف های گردشگری………………………………….
146
برای مقایسه نقش ضعف های گردشگری……………………………………………………….Tجدول 4-62: نتایج آزمون
146
جدول 4-63 : مشخصه های آماری افراد نمونه برحسب نقش قوت های گردشگری……………………………………
147
برای مقایسه نقش قوت های گردشگری………………………………………………………..T جدول 4-64: نتایج آزمون
147
 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1: توزیع افراد نمونه بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………………
94
نمودار4-2: توزیع افراد نمونه بر حسب سن……………………………………………………………………………………………….
95
نمودار 4-3 : توزیع افراد نمونه بر حسب مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………
96
نمودار 4-4 : توزیع فراوانی نمونه برحسب دفعات سفر به منطقه دوهزار……………………………………………………….
97
نمودار 4-5 : توزیع فراوانی نمونه برحسب مدت اقامت درمنطقه دوهزار……………………………………………………….
98
نمودار 4-6: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب مکان اقامت در منطقه دوهزار تنکابن…………………………………….
99
نمودار 4-7 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نحوه اطلاع یابی گردشگران……………………………………………….
100
نمودار 4-8 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب میزان تشویق دوستان به منطقه…………………………………………….
101
نمودار 4-9 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تمایل سفر مجدد گردشگران………………………………………………
102
نمودار 4-10 : : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب استفاده از خدمات در منطقه دوهزار………………………………..
103
نمودار 4-11 : توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید از مناظر و راهپیمایی در اطراف رودخانه……….
104
نمودار 4-12 : توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کوهنوردی در منطقه دوهزار………………………………….
105
نمودار 4-13 : توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی سراها در منطقه دوهزار………………………………..
106
نمودار 4-14: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش اماکن متبرکه در منطقه دوهزار………………………………..
107
نمودار 4-15: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازار های محصولات زراعی…………………………………..
108
نمودار 4-16: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش چشمه های آب در منطقه دوهزار……………………………
109
نمودار 4-17: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازارهای محصولات دامی در منطقه دوهزار……………..
110
نمودار 4-18: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی گیری و شکار در منطقه…………………………………
111
نمودار 4-19: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید از بافت قدیمی روستا منطقه…………………………
112
نمودار 4-20: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش قایق رانی در منطقه دوهزار………………………………………..
113
نمودار 4-21: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تورهای علمی در منطقه دوهزار…………………………………
114
نمودار 4-22: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش برگذاری کمپ ها در طبیعت منطقه دوهزار ………………..
115
نمودار 4-23: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسب سواری در منطقه دوهزار……………………………………
116
نمودار 4-24: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش دوچرخه و موتور سواری در منطقه…………………………….
117
نمودار 4-25: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسکی روی برف در منطقه دوهزار……………………………..
118
نمودار 4-26: فراوانی نمونه بر حسب نقش بازدید گردشگران از فعالیت کشاورزان و دامداران…………………………
119
نمودار 4-27: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه…………………………………….
120
نمودار 4-28 : فراوانی نمونه بر حسب نقش نا کافی بودن خدمات اطلاع رسانی گردشگری درمنطقه………………..
121
نمودار 4-29: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه…………………………………….
122
نمودار 4-30: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم تمایل مردم و بخش خصوصی در سرمایه گذاری.
122
نمودار 4-31:توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ناکافی بودن تنوع غذایی رستورانهای منطقه……………….
123
نمودار 4-32: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش نا مناسب بودن زیرساخت ها……………………………………..
124
نمودار 4-33: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم وجود پارکینگ مناسب خودرو………………………..
125
نمودار 4-34: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم توجه به زیباسازی در منطقه…………………………….
126
نمودار 4-35: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات بهداشتی و خدماتی……………………………
127
نمودار 4-36: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات اقامتی در منطقه………………………………..
128
نمودار 4-37: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات رفاهی در منطقه………………………………..
129
نمودار 4-38: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش عدم آشنایی گردشگران با مزایا…………………………………..
130
نمودار 4-39: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تعارض فرهنگی گردشگران و بومیان………………………….
131
نمودار 4-40: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش توزیع نا مناسب گردشگران………………………………………..
132
نمودار 4-41: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کم توجهی دولت به گردشگری………………………………
133
نمودار 4-42 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش وجود رودخانه پر آب دوهزار…………………………………..
134
نمودار 4-43: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش چشم انداز طبیعی………………………………………………….
135
نمودار 4-44: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش نزدیکی منطقه دوهزار به شهر…………………………………
136
نمودار 4-45: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود ارتفاعات و قلل مرتفع………………………………….
137
نمودار 4-46: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم وجود محیط آرام و بدون آلودگی…………………….
138
نمودار 4-47: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود آداب و رسوم غنی……………………………………….
139
نمودار 4-48: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود منابع انسانی جویای کار……………………………….
140
نمودار 4-49: توزیع فراوانی افراد نمونه  بر حسب نقش برخورد دوستانه مردم بومی با گردشگران……………………
141
 

فهرست نقشه ها

نقشه3-1: نقشه ماهواره ای تنکابن…………………………………………………………………………………………………………….
39
نقشه 3-2: موقعیت تنکابن در استان و کشور …………………………………………………………………………………………….
40
نقشه 3-3:تقسیمات کشوری شهرستان تنکابن در سال 1389………………………………………………………………………..
43
نقشه 3-4: دوراهی لتاک تا گلعلی آباد……………………………………………………………………………………………………….
59
نقشه 3-5: پارک چالدره به سرجیپشت………………………………………………………………………………………………………
60
نقشه 3-6: کلیشم به هالوکله…………………………………………………………………………………………………………………….
61
نقشه 3-7: هلوکله به دریاسر……………………………………………………………………………………………………………………
62
فهرست تصاویر


تصویر 3-1: رودخانه چشمه کیله……………………………………………………………………………………………………….
54
تصویر 3-2: اوضاع اقتصادی تنکابن……………………………………………………………………………………………………
55
تصویر  3-3: دشت دریاسر………………………………………………………………………………………………………………..
58
تصویر 3-4: دوراهی لتاک…………………………………………………………………………………………………………………
58
تصویر 3-5: قلعه اکر که اکنون چیزی از آن باقی نمانده است………………………………………………………………..
63
تصویر 3-6: تپه اکر…………………………………………………………………………………………………………………………..
64
تصویر 3-7: تپه اکر…………………………………………………………………………………………………………………………..
64
تصویر 3-8: نمای بیرونی حمام امیر اسعد……………………………………………………………………………………………
65
تصویر 3-9: نمای داخلی حمام امیر اسعد…………………………………………………………………………………………..
66
تصویر 3-10: نمای بیرونی مسجد امیر اسعد………………………………………………………………………………………..
67
تصویر 3-11: نمای داخلی مسجد امیر اسعد………………………………………………………………………………………..
67

 

پایان نامه کارشناسی ارشد: پرندگان در اساطیر ایران و سایر ملل

 

 

 

مقدمه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید