دانلود پایان نامه ارشد: مبانی معرفت شناختی دینی دراندیشه آیت الله طالقانی و استاد مطهری

3.اهداف تحقیق.. 5

4. پرسشهای پژوهش… 5

5. فرضیه های تحقیق.. 6

6. روش و منابع تحقیق.. 6

7. پیشینه پژوهش… 6

8. ضرورت انجام تحقیق: 7

9. سیر بحث: 7

فصل اول : مفاهیم و کلیات… 8

1- 1 . مفهوم شناسی مسأله. 9

1-1-1. معرفت : 9

1-1-2. دین : 9

1-1-3. معرفت دینی : 12

1-1-4. معرفت شناسی دینی یا فلسفه معرفت دینی : 14

1-1-5. مبانی : 15

1 ـ 2 : جایگاه وشخصیت آیت الله طالقانی واستاد مطهری.. 15

1-2-1. زندگی نامه آیت الله سید محمود طالقانی.. 16

1-2-2. زندگی نامه استاد مطهری و مبانی فکری ایشان. 23

1ـ 3 .تبار شناسی مسأله. 29

1-3-1. چیستی احیاگری دینی.. 30

1-3-2. ویژگی احیاگر تفکّر دینی.. 31

1-3-3. احیاگری دینی در اسلام. 32

1-3-4. امام محمد غزالی و احیای علوم دین.. 35

1-3-5. فیض کاشانی.. 36

1-3-6. سید جمال اسد آبادی و عصر جدید. 37

1-3-6-1. دو امتیاز ویژه سید جمال. 40

1-3-6-2. دردهاى جامعه اسلامی در اندیشه سید جمال. 42

1-3-6-3. چاره دردها در نگرش سیدجمال. 42

1-3-7. اقبال لاهوری و احیاءِ تفّکر دینی دراسلام. 46

1-3-8. تلاش های اولیه برای احیاء و اصلاح اندیشه دینی در ایران. 48

1-3-9. رویکردهای احیاگرانه آیت الله طالقانی.. 51

1-3-10. استاد مطهری در سلسله محییان. 52

1-3-10-1. رویکردهای  احیاگرانه استاد مطهری.. 53

1-3-10-2. خلاصه عملکردهای احیاگرانه استاد مطهری.. 55

1-3-11. امام خمینی «ره» و شیوه احیای تفكر دینی.. 55

1-3-11-1. علل انحطاط دینی در اندیشه امام خمینی«ره» 56

جمع بندی فصل اول 61

 

فصل دوم:مبانی معرفت شناختی دینی در اندیشه آیت الله طالقانی.. 62

2 ـ 1 : روش های معرفت شناختی دینی.. 63

مقدمه : 63

2 ـ 1 ـ 1 : جایگاه معرفت علمی  تجربی ایشان در معرفت دینی.. 63

2-1-1-1. ماهیت مطالعه تجربی دین.. 64

2-1-1-2. ویژگی های معرفتی مطالعه تجربی.. 64

2-1-2. جایگاه روش عقلی ایشان در حوزه معرفت دینی.. 70

2-1-3. جایگاه معرفت شهودی  عرفانی ایشان در حوزه معرفت دینی.. 74

2-1-4.  جایگاه روش اجتهادی فقاهتی  ایشاندر معرفت دینی.. 76

2-1-5. جایگاه روش نقلی تفسیری  ایشان در معرفت دینی.. 78

2-1-5-1. ویژگی های تفسیر پرتو از قران. 79

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-1-6. جایگاه روش تاریخی  تطبیقی ایشان در حوزه معرفت دینی.. 79

2-2. بررسی با رویکرد رابطه شناختی در اندیشه آیت الله طالقانی 82

2-2-1. دین و سیاست… 82

2-2-2. دین و اقتصاد. 85

2-2-3. دین و اخلاق.. 89

2-3. آسیب شناختی معرفت دینی دراندیشه آیت الله طالقانی.. 91

جمع بندی فصل دوم: 98

فصل سوم:مبانی معرفت شناختی دینی در اندیشه استاد مطهری.. 99

3-1. بررسی با رویکرد روش های معرفت شناختی.. 100

3-1-1. جایگاه معرفت علمی تجربی استاد در معرفت شناختی دینی.. 100

3-1-2. روش معرفت عقلی فلسفی استاد در حوزه معرفت دینی.. 105

3-1-2-1. عقل در نگاه استاد مطهری : 106

3-1-2-2. رابطه عقل و دین در نگاه استاد مطهری.. 107

3-1-2-3. اصالت معرفت‏ عقلى‏ در اسلام‏. 109

3-1-3. جایگاه معرفت شهودی عرفانی استاد در حوزه معرفت دینی.. 111

3-1-3-1. نسبت عرفان با اسلام در اندیشه استاد مطهری.. 114

3-1-4. جایگاه روش اجتهادی فقهی استاد در حوزه معرفت دینی.. 115

3-1-4-1. اجتهادِ ممنوع‏. 116

3-1-4-2. اجتهادِ مشروع‏. 117

3-1-5. جایگاه روش نقلی روایی استاد در معرفت دینی.. 120

3-1-5-1. ویژگی های روش تفسیری استاد مطهری 121

3-1-6. جایگاه روش تاریخی تطبیقی  استاد در معرفت شناختی دینی.. 123

 

تفسیر تیتر نیوکاسل -پایان نامه

تفسیر تیتر نیوکاسل -پایان نامه
by مدیر اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸
غیر از اهمیت تغذیه، نیوکاسل یک عامل بیماریزا تشخیص داده شده در انسان است.از طرف دیگر گزارش‌هایی از بیماری معمولا چندان مستند نیست. اما مهمترین عامل کلینیکی اثبات شده در عفونت های انسان، عفونت چشم که معمولا شامل قرمزی یک طرفه یا دو طرفه چشم ، ترشح بیش از حد از چشم، ادم پلک چشم، کونژکتیویت و ادم و پرخونی زیر ملتحمه دیده می شود.  عفونت معمولا به صورت گذرا است و قرنیه چشم درگیر نمی شود.
          مدارکی دال بر سیستمیک شدن ویروس وجود دارد که به خوبی اثبات نشده است وشامل لرزش ، سردرد، تب همراه و یا بدون کونژکتیویت است. شواهد نشان می دهند که سویه های حدت دار نیو کاسل ممکن است
 در انسان ایجاد عفونت و علائم کلینیکی بکنند .عفونت انسان با VND  معمولا در نتیجه تماس مستقیم
 با ویروس مثل پاشیدن مایع آلانتوئیک عفونی آلوده به چشم در آزمایشگاه ها ، تماس دست آلوده با چشم،
تماس با ویروس در اثر تماس با پرنده ویا لاشه آلوده وتماس با واکسن هنگام واکسیناسیون در روش اسپری می‌تواند صورت بگیرد.چنین عفونتی معمولا با رعایت بهداشت و محافظت از چشم ایجاد نمی شود. این عفونت ها معمولا با ضد عفونی دقیق وپوشیدن لباس مناسب جلوگیری می شود. تا کنون هیچ گزارشی از انتقال انسان به انسان
گزارش نشده است (Lana et al., 1988).
 
 
 
1-1-5- اپیدمیولوژی
         بیماری نیوکاسل توسط گروهی از ویروس های بسیار نزدیک به هم که سروتیپ 1 (پارامیکسو ویروس‌های  PMV-1) پرندگان را تشکیل می‌دهند، ایجاد می‌گردند. مهمترین نوع ارتباط ویروس بیماری نیوکاسل و سایر سروتیپ‌های پارامیکسو ویروس با ویروس های سروتیپ 3 بوده است. قبلاً سویه‌های ویروس بیماری نیوکاسل و موارد جدا شده را گروه سرمی همگون در نظر می‌گرفتند و همین تفکر اساس روش‌های واکسیناسیون را در اکثر کشور‌ها تشکیل می‌داده است.
          با این وجود روش های سرم شناسی دقیق تری که اخیرا به وجود آمده و مهمتر از همه با استفاده از آنتی بادی های مونو کلونال موش نشان داده اند که تنوع آنتی ژنی قابل توجهی بین سویه های مختلف ویروس بیماری نیوکاسل وجود دارد.
         این تفاوتها که بین موارد جدا شده یافت شده اند تا حد زیادی در شناخت همه گیری ویروس بیماری نیوکاسل (به خصوص در همه گیری هایی با منشا کبوتران که در دهه 80 در سرتاسر دنیا ظاهر گردید) مفید بوده است.
         ویروس های بیماری نیوکاسل را بر اساس بیماریزا ییشان در شرایط آزمایشگاه که در ماکیان به 5  پاتو تیپ تقسیم می کنند :
         1 – ویروس های ویستروپیک ولووژنیک (VVND)، شکل بسیار حاد بیماری را بوجود می آورند که همراه با ضایعات هموراژیک مشخص در لوله گوارش است (فرم Doyle ).
         2 – ویروس های نورو تروپیک ولووژنیک (NVND) ،به دنبال ایجاد نشانه های تنفسی و عصبی باعث بروز مرگ و میر بالایی می شود (فرم Beach).
         3- ویروس های مزوژنیک باعث ایجاد نشانه های تنفسی می شوند و مرگ و میر بالایی را سبب می شوند (فرم Beaudette ).
         4- برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید ویروس های لنتوژنیک  تنفسی  باعث  ایجاد عفونت  تنفسی  خفیف یا پنهان می گردند (Hitchner) .
         5- ویروس های روده ای بدون نشانه باعث ایجاد عفونت روده ای پنهان می گردند .برخی از واکسن های زنده تجاری از این نوع هستند(Alexander et al., 2008).
 
1-1-6- ریخت شناسی
         در بررسی ویروس بیماری نیوکاسل با میکروسکوپ الکترونی با کنتراست منفی اغلب به صورت اجزای ویروسی چند شکلی دیده می شوند. بطوریکه آنها کروی هستند و 500- 100 نانومتر قطر دارند. هرچند که شکل نواری آنها در حدود 100 نانومتر هستند ودر طول های مختلف دیده می شوند.سطح خارجی ویروس دارای برآمدگیهایی به درازای 8 نانومتر می باشد.در اغلب میکرو الکترو گراف ها نوکلئو کپسید ویروس به صورت استخوان شاه ماهی دیده می شود که حدودا 18 نانومتر عرض و تقارن مارپیچی دارد که هم در ویروس های سالم و هم در اجزای ویروسی لیز شده دیده می شود(Saif et al., 2008).

دانلود پایان نامه:بررسی تیتر آنتی‌بادی حاصل از برنامه‌های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA
Posted in متفرقه
 
 

 

دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیکی
by مدیرخرداد ۵, ۱۳۹۸
مزایای بهره گیری از تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات
با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهانی و رشد قابل ملاحظه آن،ضرورت استفاده از بازاریابی اینترنتی را در امر صادرات می توان به شرح زیر بیان نمود: ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مکانی، دستیابی سریع به اطلاعات در حجم وسیع، صرفه جویی های زمانی و مکانی، کاهش هزینه های بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی ، دسترسی جهانی و مشتری گرایی، به طوری که استفاده از فن آوری اینترنت باعث تسهیل در قیمت گذاری و طراحی تعیین مشخصات کالاها به صورت on-line شده و بدین ترتیب مشتری گرایی روز به روز افزایش می یابد. به واسطه موارد ذکر شده فوق، صادرات افزایش یافته، که خود باعث افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زایی خواهد شد.( ملاحسینی ،١٣۸۰ :۱۳)
 
۲۰-۲-مطالعات صورت گرفته پیرامون زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیکی
تحقیقات و مطالعات زیادی چه در داخل و چه در خارج از کشور زیر ساختارهای مورد نیاز تجارت­الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده اند که هر یک برخی جنبه های زیرساختارهای تجارت الکترونیکی را نمایان می­سازد. که با یک بررسی دقیق و موشکافانه می توان آنها را با یکدیگر تلفیق نمود و یک مدل نسبتاً جامع از زیر ساختارهای تجارت الکترونیکی را به وجود آورد. اینک برخی از این مطالعات مورد بررسی قرار می گیرد. برخی از زیر ساختارهای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از(صباغی محمد، ١٣٨٢ : ٩٧)
شبکه ‐ وب سرور ‐ پشتیبانی وب سرور و نرم افزار‐ کاتالوگ الکترونیکی ‐ طراحی­صفحات وب و نرم افزار ساخت سیستم و نرم افزار تعاملات.
در ابعادی دیگر، زیر ساختار مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی را می توان به صورت زیر بیان نمود:
نیروی برق قابل اطمینان ‐ شبکه های ا ستاندارد و با کیفیت ارتباطی باید دارای پهنای باند عریض و مناسب برای مرتبط ساختن شرکت ها و مصرف کنندگان باشند . دسترسی آسان مصرف کنندگان و کارکنان شرکت ها به شبکه های ارتباطی ، سیستم های کامپیوتری منسجم داخلی برای شرکت ها همراه با برنامه ها و استانداردهای ذخی ره سازی داده ها به صورتی که قابل اتصال به شرکای تجاری و مصرف کنندگان باشد ، تسهیلات کامپیوتری استاندارد برای دسترسی کارکنان شرکت و دسترسی مصرف کنندگان ، تسهیلات اعتباری
و بانکی مناسب برای شرکت ها و مصرف کنندگان، سیستم های امنیتی، ذخیره سازی داده ها و ارتباطا ت، متخصصان فنی برای اجرا و عملیاتی کردن سیستم های تجارت الکترونیکی ، زیرساختار حمل و نقل مناسب ، مدیریت متعهد ، چشم انداز کارآمد و مناسب ، ارزیابی و اصلاح فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی ، نمونه اولیه فازبندی شده برای اجرای دقیق تجارت الکترونیکی.
همچنین در مطالعات دیگر زیرساختارهای ذیل مورد تأکید قرار گرفته اند(فتحی سعید، ١٣٨٣ و نوروزی حسین، ١٣٨١):
 
 
۱-۲۰-۲-زیرساختار اطلاعاتی
شامل فناوری و استانداردها است . با وجود توسعه شتابان فناوری و استانداردهای تجارت الکترونیکی، کشورهای در حال توسعه، برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید عملاً حرف زیادی برای گفتن ندارند .کلیه اقدامات توسعه ای در این زمینه عملاً در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است .زیرساختار جهانی اطلاعات به عنوان مهم ترین تسهیل کننده اطلاعات تجارت الکترونیکی است که کشورهای جهان سوم به منظور طراحی زیرساختار فنی باید به آن بپردازند .
اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور مهم ترین سازمان بین المللی است که اقدام به طراحی استانداردهای مربوط به آن نموده است . با وجود اقدامات سازمان های بین المللی،کشورهای در حال توسعه، نظیر کشور ایران، نیز باید اقدامات بومی لازم را جهت پیاده سازی زیرساختار فنی مناسب برای تجارت الکترونیکی شروع کنند . کاری که تا به امروز به درستی صورت نگرفته، و این امر مانع بزرگی در رشد و گسترش تجارت
الکترونیکی در ایران به شمار می رود.
 
۲-۲۰-۲-زیرساختار حقوقی و قانونی
هنگام طراحی زیرساختار حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی، دولت ها باید توجه داشته باشند که این کار تأثیرات بسیا ر اساسی بر عملکرد تجاری کشور به جای خواهدگذاشت. مسائل زیادی مطرح است که کشورهای جهان سوم در جهت طراحی و تنظیم قانون تجارت الکترونیکی باید مد نظر قرار دهند : ترویج مسائل جنسی، کینه توزی های نژادی، پشتیبانی مشتری، حق کپی برداری و مالیات . این که این قوانین و حمایت های­حقوقی چگونه باید پیاده شود، امری است که به واسطه فعالیت های تحقیقاتی و سیاست گذاری دنبال می شود . قانون استاندارد بین المللی، و همچنین قوانینی که خود کشورها تصویب کرده اند، از جمله نمونه های این گونه مبانی حقوقی است.
 
۳-۲۰-۲-زیرساختار مالی
یکی از مشکلات کشورهای جهان سوم، مسأله تسهیل جریان سرمایه، در توسعه زیرساختار مالی تجارت الکترونیکی است . طراحی زیرساختار مالی و بانکداری الکترونیکی، به نوبه خود مستلزم اقداماتی مانند امنیت اسناد، امضای الکترونیکی، امنیت اطلاعات شخصی و اعتماد است که در کشور ما صورت نگرفته و می بایست اقدامات شایسته ای در این خصوص صورت گیرد.

 

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه شیوه های حل مساله و ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی در بین زنان شاغل شهرستان ساری

دکتر رمضان حسن زاده
پائیز 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

عنوان ج

سپاسگزاری.. هـ

تقدیم به. و

چكیده 1

فصل اول کلیات پژوهش

1-1- بیان مسئله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3- اهداف پژوهش…. 8

الف- اهداف کلی.. 8

ب-اهداف جزیی.. 8

1-4- فرضیه های پژوهش…. 8

1-5- تعریف متغیرها و اصطلاحات… 8

1-5-1- تعریف مفهومی(نظری): 8

1-5-2- تعریف عملیاتی (عملی): 9

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه. 11

2-1-  مبانی نظری پژوهش…. 11

2-1-1- تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به شخصیت… 11

2-1-1-1- تعریف شخصیت: 11

2-1-1-2- تعریف تیپ… 13

2-1-2- نظریه های شخصیت… 13

2-1-2-1- رویکرد زیستی : 13

2-1-2-2- رویکرد صفات : 14

2-1-2-3- رویکرد یادگیری اجتماعی.. 16

2-1-2-4- رویکرد روانکاوی : 18

2-1-3- درون گرایی – برونگرایی.. 19

2-1-4- تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به شیوه های حل مساله. 20

2-1-4-1- مساله : 20

2-1-4-2- تعریف مسأله : 21

2-1-4-3- حل مساله: 21

2-1-4-4- تعریف حل مساله : 21

2-1-5- مفهوم حل مسائله در مکتب های مختلف… 25

2-1-5-  1- حل مساله از دیدگاه روان پویایی.. 25

2-1-5-2- حل مساله از دیدگاه انسان گرایانه. 25

2-1-5-4- از دیدگاه رفتارگرایان. 26

2-1-5-5- نظریه شناخت گرایان. 27

2-1-5-6- حل مساله از دیدگاه گشالت… 27

2-1-5-7- توصیف  شناخت از حل مساله. 28

2-1-5-8- اثرات مهارت حل مساله در زمینه های مختلف… 29

الف: افزایش سلامت روانی جسمانی.. 29

ب. پیشگیری از مشکلات روانی و اجتماعی.. 29

2-1-6- تاریخچه «حل مسئله » 29

2-1-7-فرآیند مراحل حل مسأله. 31

2-1-7-1- مسأله به عنوان مقابله ای مسئله دار. 32

2-1-8- تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به سازگاری زناشویی.. 34

2-1-8-1- ازدواج.. 34

2-1-8-2- سازگاری زناشوئی: 35

2-1-8-3- صمیمیت و انس بین زن و مرد و استمرار آن : 36

2-1-8-4- سازش و تفاهم در محیط خانوادگی : 37

2-1-8-5- برخی از یافته ها در این زمینه : 38

2-1-8-6- راهکارهایی برای ایجاد روابط صمیمانه تر با همه. 39

2-2- تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع. 40

2-2-1- پژوهشهای انجام شده در ایران. 40

2-2-2- پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران. 41

فصل سوم روش  پژوهش

مقدمه. 44

3-1-  روش پژوهش…. 44

3-2- جامعه آماری.. 44

3-3-  حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 44

3-4-  روش گردآوری اطلاعات… 44

3-5- ابزار اندازه گیری داده ها 45

3-5-1- پرسشنامه شخصیت آیزنگ: 45

3-5-2- پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ… 46

3-5-2-1- روایی و پایایی: 46

3-5-3-  مقیاس سازگاری زناشویی دونفره اسپانیر. 47

3-6-  روش های تجزیه و تحلیل داده ها 47

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 49

4-1-  تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 49

4-1- 1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن.. 49

4-1-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر وضعیت تحصیلی.. 50

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده(آزمون فرضیات) 51

4-2-1- آزمون فرض قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) 51

4-3- آزمون فریدمن(اولویت بندی متغیرها) 51

4-3- 1- اولویتبندی ابعاد تحقیق (شیوه های حل مساله) 52

4-3-1-1-  نتیجه آزمون و رتبه اهمیت هر كدام از متغیرها: 52

4-3-2- اولویتبندی ابعاد تحقیق (عامل های شخصیت) 53

4-3-3- نتیجه آزمون و رتبه اهمیت هر كدام از متغیرها: 54

4-4- آزمون کلموگروف- اسمیرنف… 54

4-4-1- فرضهای پژوهشی: 54

نتیجه: 55

4-5- تجزیه و تحلیل استباطی داده ها 56

4-5-1- تحلیل فرض های پژوهشی . 56

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه. 61

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 62

5-2- پیشنهادات تحقیق.. 66

5-2-1- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 66

5-2-2- پیشنهاد به محققان آینده 67

5-3- محدودیتهای پژوهش…. 68

5-3-1- محدودیت های تحت کنترل پژوهشگر. 68

5-3-2- محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر. 68

منابع فارسی: 69

منابع انگلیسی: 71

پیوست… 75

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک سن.. 49

جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک وضعیت تحصیلی.. 50

جدول 4-4- میانگین رتبه های داده شده به شاخص‌ها طبق تست فریدمن.. 53

جدول 4-6- میانگین رتبه های داده شده به شاخص‌ها طبق تست فریدمن.. 54

جدول 4-7- آزمون کلموگروف– اسمیرنف جهت نرمال بودن جامعه. 55

جدول4-8 ضریب همبستگی پیرسون بین مولفه های شیوه های حل مساله با سازگاری زناشویی.. 56

جدول4-9- ضریب همبستگی پیرسون بین عامل های شخصیت با سازگاری زناشویی.. 58

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار4-1 فراوانی نسبی نمونه آماری بر حسب سن.. 50

نمودار4-3 فراوانی نسبی نمونه آماری بر حسب تحصیلات.. 51

 

 

چكیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی  ارتباط تیپ شخصیتی (درونگرایی – برونگرایی) و شیوه های حل مساله با سازگاری زناشویی زنان شاغل شهرستان ساری صورت گرفت.روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان شاغل در شهرداری و بانک های  دولتی – خصوصی بود.نمونه پژوهش شامل 120 زن شاغل بود.ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه شخصیت آیزنگ و پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپاینر و پرسشنامه حل مساله کسیدی و لانگ. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از روش آمار توصیفی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.تحلیل داده ها نشان می دهد که بین تیپ شخصیت و شیوه های حل مساله با سازگاری زناشویی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

کلمات کلیدی: تیپ شخصیتی (درونگرایی – برونگرایی)،شیوه های حل مساله، سازگاری زناشویی

 

فصل اول

كلیات پژوهش

 

مقدمه

شاید به جرات بتوان گفت ازدواج بخش مهمی از زندگی است که بر نتایج تحصیل و شغل تاثیر برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید مستقیم می گذارد.ازدواج نافرجام سوابق تحصیلی و شغلی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد،چنان چه ازدواجی با موفقیت به انجام نرسد و زن و شوهر نتوانند به تفاهم کافی برسند،می تواند به آشفتگی روانی و اختلال شخصیت منجر گردد(تایبر[1]،1990،ترجمه تمدن،1377).

ازدواج یکی از حوادث مهمی است که در زندگی هر انسانی رخ می دهد،همانگونه که می دانیم برخی از ازدواج ها مشوق رشد و شکوفایی زوجین است، حال آنکه برخی دیگر از ازدواج ها  می توانند برای همسران مصیبت هایی را فراهم کنند. واقعا چرا بعضی از زوج ها با تفاهم و سازگاری زندگی را می گذرانند، در حالی که گروهی از همسران در حل و فصل ساده ترین مسائل زندگی نیز با دشواری و سردرگمی مواجه هستند؟

شخصیت[2] به صورت مستقیم و به عنوان عاملی تاثیرگذار بر فرآیند ارتباطی زوج ها اثر دارد.شخصیت یک نفر انواع معین و متفاوتی از واکنش ها را از طرف مقابل فرا می خواند و بالطبع رضایت زناشویی و میزان سازگاری آن ها را متاثر می سازد( هاستون[3]،2000).

کنار آمدن و سازگاری موفقیت آمیز مستلزم مجموعه ای مهارت های حل مساله بین فردی است.مهارت های حل مساله[4] به صورت مستقیم به مساله سازگاری مربوط می شود. هر یک از ما به کرات در زندگی خانوادگی خود با مشکلاتی مواجه بوده ایم و تصمیم گرفته ایم که چگونه با آنها مقابله کنیم.بسیاری از اوقات ، فرآیند حل مساله زندگی روزمره به گونه ای خودبه خود صورت  می گیرد که دقیقا متوجه چگونگی انجام آن نمی شویم.از طرف دیگر،نقص  در مهارت های حل مساله منجر به اختلالهای گوناگونی از جمله افسردگی، نابسامانی،مشکلات مربوط به ازدواج و تربیت فرزند و روابط نادرست بین فردی می گردد(سعید،1384).

1-1- بیان مسئله

سازگاری زناشویی[5] با توجه به اهمیت نهاد خانواده در جوامع امروزی ، ارتباط آن با کیفیت زندگی و تاثیرگذار بر جنبه های مختلف جسمی و روانی از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است.سازگاری زناشویی عبارت است از وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر را دارند و فرآیندی است که در طول زندگی زن و شوهر بوجود  می آید که لازمه آن انطباق سلیقه ها، شناخت صفات شخصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای مراوده ای است(قربان علی پور،1388).سازگاری زناشویی را می توان به عنوان نظام خانواده یا حتی بخشی از نیروهای تامین حیات و احیاء کننده خانواده دانست.براساس نظریه لاک و والاس[6]، سازگاری زناشویی به عنوان برون سازی هر یک از زوجین در موقعیت زمانی معین تعریف شده است(دهکردی،1387).از جمله عوامل موثر بر سازگاری زناشویی ، متغیرهای شخصیتی است.مطالعات انجام شده به طور عمومی نشانگر آن است که ویژگی های شخصیتی با تمام عملکردهای انسان ارتباط دارد.به باور کوپر[7] (2010) تفاوت های بین  فردی معناداری در بین افراد وجود دارد و این تفاوت های بین فردی در شخصیت قابل پیش بینی و توجیه است. آلپورت[8] به پیوند ویژگی های مختلف شناختی و عاطفی انسان به شخصیت تاکید می کند و معتقدند شخصیت سازمان پویای درون شخصی است که از نظام روانی جسمانی تشکیل یافته ، و این نظام ها الگوهای شاخص رفتار،افکار و احساسات شخص را ایجاد می کند(پورشریفی ، مهریار،1382). و به درک ما از رفتار خاص کمک می کند که به پیش بینی بهتر اعمال آنی یک فرد خاص می انجامد(لاینون و گوداشتاین[9]،ترجمه نقشبندی1382).

از متداولترین طبقه بندیهایی که روانشناسان برای شخصیت به کار می برند درونگرایی و برونگرایی[10] می باشد ،که برای اولین بار توسط کارل یونگ[11] به کار رفت . درونگرایان درمقایسه برونگرایان خوددارترند و از بروز احساسات خود بیشتر جلوگیری می کنند .همین طور شواهد نشان می دهد که درون گرایان در یادگیری بیشتر تحت تأثیر تنبیه قرار می گیرند در حالی که برونگرایان بیشتر از پاداش تأثیر می پذیرند (پروین ،1384).

در همین رابطه نتایج پژوهش های مختلفی مانند(عبداله زاده،1382؛ احدی ؛1386 برادبوری و فین چام[12]،2000 ؛نمچک و السن[13] نقل از شکرکن و همکاران1385؛ فیشر و مک نولتی[14] 2008) نشان می دهد ابعاد مختلف شخصیت نقش مهمی در تبیین سازگاری زناشویی دارند.چنانچه بررسی مجموع این پژوهش ها حاکی از آن است که بین ابعاد شخصیتی برونگرایی،دلپذیر بودن و باوجدان بودن با رضایت زناشویی رابطه دارد و بعد روان رنجور خویی به صورت منفی با رضایت زناشویی در ارتباط است.

عامل دیگری که احساس می شود می تواند سازگاری زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد شیوه های حل مساله زوجین می باشد(آبراهام و براین[15]،2000).مهارت حل مساله فرآیندی شناختی- رفتاری است که افراد بوسیله آن راهبردهای موثر مقابله با موقعت مساله ساز در زندگی را کشف و شناسایی می کنند(کسیدی و لانگ[16]،1996).بطور کلی حل مساله به فرآیند شناختی-رفتاری-ابتکاری فرد اطلاق می شود که بوسیله آن فرد می خواهد راهبردهای موثر سازگارانه مقابله ای برای مشکلات روزمره را تعیین، کشف یا ابداع کند.به عبارت دیگر حل مساله یک راهبرد مقابله ای مهم است که توانایی و پیشرفت شخصی و اجتماعی را افزایش و تنیدگی و مشکلات روانی را کاهش می دهد(دزوریلا و شیدی[17]،1992 به نقل ازبرغندان،1390).از نظر بلاک و هرسن[18] (1995،به نقل از کهرازئی،1380) کنار آمدن و سازگاری موفقیت آمیز با محیط اجتماعی مستلزم مجموعه ای از مهارت های حل مساله بین فردی است.مهارت حل مساله به صورت مستقیم به مساله سازگاری مربوط می شود.

پژوهش های انجام شده موید تاثیر مهارت حل مساله در سازگاری می باشد. پژوهشی به منظور بررسی رابطه بین شیوه های حل مسئله شیوه حل تعارض و سلامت روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه تهران انجام شد .نتیجه این تحقیق نشان داد که بین شیوه حل مساله، شیوه مقابله با تعارض و سلامت روانشناختی رابطه معنی دار وجود دارد( باباپور خیرالدین،1381، به نقل از فرغان فر،1385).در پژوهش دیگری فقیر پور (1381)به بررسی نقش مهارت های اجتماعی در سازگاری زناشویی پرداخت.نتایج پژوهش وی نشان داد که مهارت های ارتباطی و مهارت حل مساله با سازگاری زناشویی رابطه معنادار وجود دارد.بولتر و وامپلر[19](1999، به نقل از دانش،1383)، در یک پژوهش فراتحلیلی ،16 پژوهش مربوط به زوج درمانگری را که از برنامه التقاطی آموزشی مهارت های ارتباطی([20]CC) استفاده کرده بودند بررسی کردند.نتایج نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی به پیشرفت های چشمگیری در ارتباط زوج ها با یکدیگر و نیز به تغییرات متوسط در درک زوج ها از یکدیگر منتهی شد.

 

دانلود پایان نامه ارشد:بهبود عمر گلجایی گل بریده داوودی CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس

 
تابستان 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-1- کلیات و گیاه­شناسی………………………………………………………………………………………. 11

1-2-بیان مساله……………………………………………………………………………………………………. 12

1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم                                                                                                  

بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1- اهمیت گل داوودی………………………………………………………………………………………. 14

2-2- عمر گلجایی گل داوودی……………………………………………………………………………….. 14

2-3- انسداد آوندی………………………………………………………………………………………………. 14

2-4- ضدعفونی کننده‏ها…………………………………………………………………………………………. 14

2-5- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 15

2-5-1- نمکهای هیدروکسی کینولین………………………………………………………………………… 15

2-5-2- اسانسهای گیاهی………………………………………………………………………………………. 17

2-5-3- مس………………………………………………………………………………………………………. 17

2-5-4- هومیک اسید……………………………………………………………………………………………. 18

فصل سوم

مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………………………….. 19

3-1- مشخصات طرح…………………………………………………………………………………………… 20

3-2- مواد گیاهی…………………………………………………………………………………………………. 20

3-3- معرفی تیمارها……………………………………………………………………………………………… 20

3-4- نحوه آماده سازی گل‏ها………………………………………………………………………………….. 20

3-5- اندازه‏گیری صفات………………………………………………………………………………………… 21

3-5-1- طول عمر گلجایی……………………………………………………………………………………… 21

3-5-2- درصد ماده خشک در پایان عمر گلجایی………………………………………………………… 21

3-5-3- کاهش مواد جامد محلول (درجه بریکس)……………………………………………………….. 21

3-5-4- جذب محلول…………………………………………………………………………………………… 21

3-5-5- کاهش وزن تر………………………………………………………………………………………….. 21

3-5-6- شمارش باکتری  ساقه………………………………………………………………………………… 21

3-5-7- شمارش باکتری محلول………………………………………………………………………………. 22

3-5-8- اندازه­گیری رنگیزه کاروتنوئید گلبرگ……………………………………………………………… 22

3-5-9- اندازه‏گیری کلروفیل a و b و کل برگ‏ها………………………………………………………… 22

3-5-10- اندازه‏گیری پروتئین گلبرگ………………………………………………………………………… 22

3-5-11- اندازه‏گیری فعالیت آنزیم پراکسیداز……………………………………………………………… 22

3-5-12- اندازه‏گیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز……………………………………………….. 22

3-6- تجزیه و تحلیل داده‏ها……………………………………………………………………………………. 22

فصل چهارم

نتایج………………………………………………………………………………………………………………….. 23

4-1- عمر گلجایی……………………………………………………………………………………………….. 25

4-2- شمارش باکتری محلول………………………………………………………………………………….. 25

4-3- شمارش باکتری ساقه…………………………………………………………………………………….. 26

4-4- کاهش مواد جامد محلول (درجه بریکس)…………………………………………………………… 27

4-5- جذب محلول………………………………………………………………………………………………. 27

4-6- درصد ماده­ی خشک……………………………………………………………………………………… 28

4-7- کاهش وزن تر……………………………………………………………………………………………… 29

4-8- کلروفیل کل………………………………………………………………………………………………… 29

4-9- پروتئین گلبرگ……………………………………………………………………………………………. 30

4-10- رنگیزه کاروتنوئید گلبرگ………………………………………………………………………………. 31

4-11- فعالیت آنزیم پراکسیداز………………………………………………………………………………… 31

4-12- فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز…………………………………………………………………. 32

فصل پنجم

بحث…………………………………………………………………………………………………………………. 33

5-1- بحث…………………………………………………………………………………………………………. 34

5-2- نتیجه‏گیری کلی……………………………………………………………………………………………. 38

5-3- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. 38

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 39

 

فهرست جداول

جدول 4-1-  تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‏گیری شده بر روی گل شاخه بریده‏ی داوودی    24

جدول 4-2- مقایسه‏ی میانگین اثر تیمارهای مختلف روی صفات گل شاخه بریده‏ی داوودی…….. 24

فهرست اشکال

شکل 4-1- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر عمر گلجایی  گل داوودی          25

شکل 4-2- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  بر میزان باکتری محلول  گل داوودی 26

شکل 4-3- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان باکتری ساقه  گل داوودی    26

شکل 4-4- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر کاهش درجه­ی بریکس  گل داوودی        27

شکل 4-5- اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  بر میزان جذب محلول گل داوودی 28

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شکل 4-6- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان ماده­ی خشک  گل داوودی  28

شکل 4-7- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان کاهش وزن تر  گل داوودی 29

شکل 4-8- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان کلروفیل کل  گل داوودی    30

شکل 4-9- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان پروتئین  گل داوودی        30

شکل 4-10- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان کلروفیل کل  گل داوودی  31

شکل 4-11- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان پرکسیداز گل داوودی      32

شکل 4-12- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان سوپراکسید دیسموتاز گل داوودی  32

 

چکیده

 

داوودی (Chrysanthemum morifolum L.)  جز گل­های شاخه بریده­ی مهم دنیا است که امروزه رتبه دوم جهانی را پس از گل رز از لحاظ اقتصادی و کشت و کار دارا می‏باشد. یکی از مشکلات مهم این گل انسداد آوندی و بر هم خوردن تعادل آبی در است. بدین منظور مطالعه‏ای بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار اسید  فولویک اسید در 3 سطح (50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر(، اسانس گیاهی بهارنارنج در 3 سطح (10، 30 و 50 درصد) و نانو ذرات مس در 3 سطح (5، 10 و 20 میلی گرم در لیتر) همراه با شاهد، در 3 تکرار و 36 پلات و چهار شاخه گل در هر پلات درآزمایشگاه پس از برداشت دانشکده کشاورزی انجام شد. دراین آزمایش عمر گلجایی، کاهش وزن تر، درصد ماده‏ی خشک، میزان کلروفیل a و b، کاهش درجه‏ی بریکس، جمعیت باکتری­های انتهای ساقه و محلول گلجایی ، رنگیزه کاروتنوئید و فعالیت آنزیم‏های موجود در گلبرگ مورد ارزیابی قرار گرفته است.  با توجه به نتایج اثر تیمارهای مورد استفاده نشان داد که بیشترین عمر گلجایی مربوط به نانوذرات مس با میانگین 17 روز و کمترین آن از تیمار اسانس بهار نارنج با میانگین 14 روز  بوده است. مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر تعداد باکتری‏های محلول نشان داد که بیشترین میزان مربوط به تیمار شاهد با میانگین 67/90 واحد بوده، و کمترین آن از تیمار N1 (5 میلی‏گرم در لیتر نانوذرات مس) با میانگین 33/49 واحد بدست آمد. مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر کاهش درجه بریکس نشان داد که بیشترین کاهش درجه بریکس مربوط به تیمار N2 (10 میلی‏گرم در لیتر نانوذرات مس) با میانگین 39/1 درصد و کمترین آن از تیمار B2 (30 درصد اسانس بهار نارنج) با میانگین 53/0 درصد بدست آمده است.اثر تیمارهای مورد استفاده بر مقدار جذب آب نشان داد که بیشترین جذب آب به تیمار  B1(10 درصد اسانس بهارنارنج) با میانگین 20/1 میلی‏لیتر بر گرم وزن تر و کمترین آن به تیمار شاهد با میانگین 88/0 میلی‏لیتر بر گرم وزن تر اختصاص داشته است. همچنین بررسی تاثیر تیمارهای آزمایشی بر درصد ماده‏ی خشک نشان داد که بیشترین میزان مربوط به تیمار N1 (5 میلی‏گرم در لیتر نانوذرات مس) با میانگین 33/32 درصد و کمترین آن از تیمار شاهد با میانگین 33/11 درصد بدست آمده است. با توجه به نتایج بدست آمده، تاثیر تیمارها بر بهبود خصوصیات کیفی پس از برداشت گل داوودی  معنی‏دار  بوده است.

کلمات کلیدی: عمر گلجایی، اسانس گیاهی، فولویک اسید، نانوذرات مس،گل داوودی.