کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو


 زمستان 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

 

چكیده 1

 

فصل اول: كلیات

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

1-4- اهداف پژوهش… 9

1-4-1- هدف کلی.. 9

1-4-2- اهداف جزیی.. 9

1-5- فرضیه‌های پژوهش… 9

1-6- تعریف مفهومی‌و عملیاتی متغیرها 10

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 13

2-2- پیشینه نظری متغیرهای پژوهش… 13

2-2-1- انگیزه پیشرفت… 13

2-2-2- انواع انگیزه پیشرفت… 14

2-3- نظریه‌های انگیزش پیشرفت… 16

2-3-1- نظریه تولمن.. 16

2-3-2- نظریه لوین.. 17

2-3-3- دیدگاه مک کللند. 18

2-3-4- نظریه دسی در زمینه انگیزش… 18

2-3-5- دیدگاه نیکولز. 19

2-3-6- الگوی هدفگرایی دویک در انگیزه پیشرفت در یادگیری.. 19

2-3-7- نظریه اندرو. 21

2-3-8- دیدگاه نظریه مثبت نگر. 22

2-4- پیشایندهای انگیزه پیشرفت… 23

2-4-1- پیامدهای انگیزه پیشرفت… 24

2-5- خلاقیت… 25

2-5-1- تعریف خلاقیت… 25

2-6- دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت… 27

2-6-1- دیدگاه غرب از خلاقیت… 27

2-6-2- دیدگاه شرق از خلاقیت… 27

2-6-3- نظریه‌ها و مکاتب روانشناسی درباره خلاقیت… 28

2-6-4- نظریه روان تحلیلگری.. 28

2-6-5- نظریه روان تحلیل گری جدید. 28

2-6-6- ای. جی. اسکاکتل.. 29

2-6-7- وایت… 30

2-6-8- نظریه تداعیگرایی.. 30

2-6-9- نظریه رفتارگرایان. 31

2-6-10- نظریه‌های انسان گرا 31

2-6-11- نظریه گشتالت و شناخت گرایی.. 32

2-6-12- دیدگاه گیلفورد نسبت به خلاقیت… 33

2-6-13- کوشلر. 34

2-7- فرآیند خلاقیت… 35

2-7-1- مرحله آمادگی.. 35

2-7-2- مرحله نهفتگی (تکوین) 36

2-7-3- مرحله اشراق (بینش) 36

2-7-4- مرحله اثبات (مقابله) 36

2-8- ویژگی‌های افراد خلاق.. 36

2-9- عوامل مؤثر بر خلاقیت… 37

2-9-1- عوامل خانوادگی مؤثر بر خلاقیت… 37

2-9-2- عوامل اجتماعی مؤثر بر خلاقیت… 37

2-9-3- موانع خلاقیت… 38

2-9-4- آموزش خلاقیت… 39

2-9-5- عملکرد تحصیلی.. 40

2-10- عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی.. 42

2-11- پیشینه تجربی مربوط به متغیرهای پژوهش حاضر. 44

2-11-1- پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج کشور. 44

 

فصل سوم: طرح پژوهش

3-1- مقدمه. 46

3-2- طرح پژوهش… 46

3-3- جامعه آماری.. 46

3-4- نمونه و روش نمونه گیری.. 47

3-5- ابزارهای اندازه گیری پژوهش… 47

3-6- روشه ای تجزیه و تحلیل داده ها 49

 

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه. 51

4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش حاضر. 52

4-3- یافته های توصیفی.. 53

4-4- یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش… 55

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 60

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 61

5-3- محدودیتهای پژوهش… 63

5-4- پیشنهادات پژوهش… 64

5-4-1- پیشنهادات نظری.. 64

5-4-2- پیشنهادات کاربردی.. 65

منابع و مآخذ. 66

چكیده انگلیسی.. 71
فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                       صفحه

 

جدول 4-1. فراوانی و درصد فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش بر اساس پایه تحصیلی به تفکیک جنسیت…. 52

جدول 4-2. میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمره متغیرهای انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی.. 53

جدول 4-3. میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمره متغیر خلاقیت و مولفه‌های آن. 54

جدول 4-4. میانگین و انحراف معیار انگیزه پیشرفت شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌های مستقل.. 55

جدول 4-5. میانگین و انحراف معیار  خلاقیت و مولفه‌های آن در شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌های مستقل  56

جدول 4-6. میانگین و انحراف معیار  عملکرد تحصیلی در شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌های

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مستقل.. 58

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                       صفحه

 

نمودار 4-1. فراوانی و درصد اعضای نمونه بر اساس جنسیت… 52

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش­آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه­ی دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی شهر ایلام  بودند که در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انجام پژوهش حاضر  تعداد 140 دانش­آموز  به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های انگیزه پیشرفت و خلاقیت در اختیار آنها قرار گرفت. پس از جمع­آوری اطلاعات، داده‌ها  بوسیله نرم افزار SPSS و آزمون تی تست گروه‌های مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین دانش آموزان تیزهوش و عادی از نظر انگیزه پیشرفت، خلاقیت و مولفه‌های آن و عملکرد تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد. لذا بر اساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گیری نمود که در بحث آموزش و تعلیم و تربیت و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان بایستی به نقش هوش، خلاقیت و انگیزه پیشرفت نوجه ویژه داشت.

 

واژه‌های کلیدی: انگیزه پیشرفت، خلاقیت، عملکرد تحصیلی، تیزهوش، دانش آموز

 

فصل اول
كلیات
 

1-1- مقدمه
یکی از عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت هر جامعه نظام آموزشی و تعلیم و تربیت آن جامعه است. لذا از آنجا که در هر نظام آموزشی، پیشرفت تحصیلی به عنوان مهمترین شاخص توفیق فعالیت­های علمی‌و آموزشی محسوب می­شود، بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان از اهمیت خاصی نزد پژوهشگران علوم تربیتی و روانشناسی برخوردار است. پژوهش­های صورت گرفته در مورد پیشرفت تحصیلی، عمدتاً بر روی نقش هوش متمرکز بوده است (چو[1]، 2010). به گونه­ای که تیزهوش بودن در نوع خود می­تواند عاملی اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، خلاقیت و … باشد لذا این نقش هوش می­تواند مبنایی برای جداسازی افراد در مدارس تیزهوشان و عادی باشد که خیلی از نظام­های آموزشی امروزه آن را مبنا قرار می‌دهند. در همین راستا با توجه با این امر دانش­آموزان قشر عظیمی‌از جامعه هستند لذا نقش عظیمی‌در پیشرفت و آینده­ی جامعه بازی می­کنند. یکی از عواملی که باعث مجزا کردن دانش آموزان از یکدیگر می‌شود میزان هوش آنهاست که مبنایی برای طبقه بندی دانش­آموزان به تیزهوش و عادی می­شود. که این امر به نوبه ی خود بر میزان پیشرفت و عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت، خلاقیت، سازگاری اجتماعی و … اثرگذار خواهد بود (نظری، 1390). یکی از عواملی که تحت تاثیر هوش قرار دارد میزان عملکرد تحصیلی افراد است که هرچه میزان هوش افراد بالاتر باشد به نوبه­ی خود عملکرد تحصیلی بهتری را به دنبال خواهد داشت. همچنین بر اساس مطالعات انگیزه پیشرفت که آن را به صورت میل یا علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در یک فعالیت خاص تعریف کرده­اند در دانش آموزان تیزهوش نسبت به دانش آموزان با هوش متوسط در سطح بالاتری قرار می­گیرد (الفیج و مورب[2]، 2008). از دیگر مواردی که تحت تاثیر میزان هوش در دانش آموزان است می‌توان به خلاقیت اشاره داشت. در همین راستا پیرخائفی و همکاران (1386) در پژوهشی با عنوان مقایسه خلاقیت و هوش دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی بیان داشتند که بین میانگین خلاقیت و هوش دانشجویان رشته‌های مختلف تفاوت معنی­داری وجود دارد و همچنین میزان خلاقیت با میزان هوش افراد در رابطه است. لذا با توجه به نقش هوش بر میزان عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت دانش آموزان بایستی تلاش نمود تا به وضوح نقش هوش در میزان این عوامل مشخص گشته و بر این اساس بتوان بستری مناسب برای پیشرفت و افزایش میزان کارایی دانش آموزان به عناون قشر آینده ساز جامعه فراهم نمود.

 

1-2- بیان مساله
زندگی تحصیلی، یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد. هوش در نظام آموزشی آنقدر واجد اهمیت است که متولیان مسائل آموزشی می­کوشند تا در جذب دانش­آموزان مستعد گوی سبقت را از یکدیگر بربایند. دلیل این سبقت علمی‌نیز اینست که بسیاری از تولیدات، اکتشافات و اختراعات علمی‌به قوت ذهنی دانش­آموزان آنان وابسته است (پیرخائفی و همکاران، 1386). لذا بر اساس مطالعات گوناگون داشتن هوش و تفاوت در زمینه­ هوش­ شناختی دانش­آموزان، منجر به متفاوت بودن بسیاری از ویژگی­های روانشناختی و پیامدها همچون، انگیزه پیشرفت، خلاقیت، عملکرد تحصیلی، موفقیت و پیشرفت تحصیلی و … می­شود.

هوش شناختی یکی از مباحث اصلی و مهم روان­شناسی را تشکیل می­دهد. روان­شناسان زیادی درباره­ی هوش و آزمون­های آن کار کرده­اند ولی تاکنون هیچ­کدام نتوانسته­اند تعریفی که مورد قبول همه­ی پژوهشگران قرار گیرد، ارائه دهند. خیلی مشکل است که در یک تعریف تمام جنبه­های هوش را در نظر گرفت زیرا هوش کیفیتی قابل رویت و احساس شدنی نیست بلکه یک صفت فرضی و یک مفهوم مجرد است و آنچه مورد مطالعه قرار می­گیرد خود هوش نیست بلکه آثار آن است. به علاوه هوش یک استعداد نیست بلکه مجموعه­ی استعدادهاست و حافظه، دقت، یادگیری و ادراک و غیره در آن اثر دارد (میلانی فر، 1388). با توجه به نقش هوش و تعاریف متعدد و گوناگون آن می‌توان به نقش آن در قابلیت مقایسه و بررسی تفاوت بین دانش آموزان تیزهوش و عادی پرداخت.

در این بین یکی از مسایل و مشکلات اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشور، مساله­ی پایین بودن سطح عملکرد تحصیلی دانش­آموزان و دانشجویان آن کشور است (زهراکار، 1386). این پدیده، علاوه بر زیان­های هنگفت اقتصادی، سلامت روانی فراگیرندگان را مخدوش می­نماید. منظور از افت عملکرد تحصیلی، کاهش عملکرد تحصیلی درسی فراگیرنده از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است. در این بین عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تاثیر می­گذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به چهار دسته شامل عوامل فردی، عوامل آموزشگاهی، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی تقسیم کرده­اند (زهراکار، 1386). که در بین عوامل فردی، یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی افراد، هوش و توانایی ذهنی اوست.

متغیر دیگری که تحت تاثیر میزان هوش در افراد قرار می­گیرد و در ارتباط با میزان هوش است، انگیزه پیشرفت است که پیامد بالا بودن میزان آن به نوبه ی خود بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثر می­گذارد. لذا می‌توان بیان داشت که یکی از مسائلی که ذهن بسیاری از اندیشمندان علوم انسانی و حتی عموم مردم را به خود مشغول کرده است موفقیت در زندگی و عوامل مربوط به آن است. همه ما همواره به این امر فکر می­کنیم که چگونه برخی از افراد حتی در سخت­ترین شرایط، دست از تلاش برای دستیابی به موفقیت بر نمی­دارند، در حالی که برخی دیگر اینگونه نیستند. همین امر، روانشناسان را بر آن داشت که در زمینه انگیزه پیشرفت[3] و عوامل موثر بر آن شروع به تحقیق کنند و عوامل انگیزشی[4] موثر در فراوانی رفتار در انسان در جهت نیل به پیشرفت را مورد پژوهش قرار دهند (بیکر و تارمیزی[5]، 2010). بر اساس مطالعات گوناگون یکی از عواملی که می­تواند به عنوان زمینه­ای مرتبط با انگیزه پیشرفت در نظر گرفته شود میزان هوش است. به این صورت، زمانی که فرد توان هوشی خود را در حد انجام یک تکلیف می­بیند عاملی می­شود که بر میزان انگیزش او اثرگذار می­شود هرچند که در این بین عواملی می­توانند این میزان اثرگذاری را کاهش یا افزایش دهند. گیج و برلاینر[6] (1992) انگیزه پیشرفت را به صورت میل یا علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در یک فعالیت خاص تعریف کرده­اند. بعضی افراد دارای انگیزه سطح بالایی هستند و در رقابت با دیگران برای کسب موفقیت به سختی تلاش می­کنند. در مقابل، برخی دیگر انگیزه چندانی برای پیشرفت و موفقیت ندارند و از ترس شکست، آماده خطر کردن برای کسب موفقیت نیستند. به هرحال، این نیاز افراد را برای رسیدن به موفقیت در رقابت با معیار برتری، با انگیزه می‌کند (بابلج و سیمیک[7]، 2011). انگیزه پیشرفت سبب می­شود که فرد همواره نوع و میزان رفتار و تلاش خود را کنترل کند تا به اهداف خود دست یابد. البته رابطه انگیزه پیشرفت با خودکنترلی[8] رابطه ای دوسویه است به گونه ای که اگر فرد خودکنترلی پایینی داشته باشد نمی‌تواند رفتار[9]، هیجان[10] و فکر[11] خود را برای دست یابی به اهدافش کنترل کند، بنابراین ناکامی[12] حاصل از این امر سبب می‌شود انگیزه کمتری برای پیشرفت داشته باشد (الفیج و مورب[13]، 2008).

در همین رابطه، اسلاوین[14] (2006، ترجمه سیدمحمدی، 1385) انگیزه پیشرفت را به عنوان میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت­هایی که موفقیت در آن­ها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است، تعریف کرده است. وی معتقد است افراد دارای انگیزش پیشرفت سطح بالا برای حل مشکلات و رسیدن به موفقیت بسیار کوشا و جدی هستند، در صورت شکست، دست از تلاش بر نمی­دارند و تا رسیدن به موفقیت به کوشش خود ادامه می­دهند. در رابطه با این که انگیزه پیشرفت بالا به موفقیت می­انجامد یا این که موفقیت موجب بالا رفتن سطح انگیزه پیشرفت می­شود، پژوهش­ها نتایج قاطعی را به دست نداده­اند. آن چه که مشخص شده این است که انگیزه پیشرفت در ابتدا تحت تأثیر تجربه­های فرد در خانواده است. یعنی هر چه تجربه‌‌­های موفقیت‌آمیز فرد در خانواده بیشتر باشد، انگیزش وی بالاتر است. پس از آن که فرد وارد مدرسه شد و تجارب بیشتری کسب نمود، در این شرایط موفقیت و انگیزش پیشرفت روی یکدیگر اثر می­گذارند. به عبارت دیگر، افزایش موفقیت باعث افزایش انگیزش پیشرفت می­شود که در مقابل، انگیزش پیشرفت بالا نیز باعث موفقیت بیشتر می‌شود (بابلج و سیمیک، 2011).

متغیر دیگر پژوهش حاضر که می­تواند تحت تاثیر میزان هوش و تیزهوشی یا عادی بودن فرد قرار گیرد میزان خلاقیت[15] است. از اهداف عمده­ی تعلیم و تربیت، شکوفا کردن استعدادهای مختلف انسان می­باشد که از مهم­ترین آنها می­توان به استعداد ارائه راه­حل­های بدیع و نو برای مسائل متنوع اشاره کرد. بنابراین ایجاد زمینه برای حل مسئله و در نظر گرفتن راه حل­های جدید برای آن نیز می­تواند از جمله اهداف تعلیم و تربیت قرار گیرد. امروزه جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به افراد خلاق نیاز دارد، میزان پیشرفت یک جامعه در گرو چگونگی تربیت و پرورش نسل جوان است. لذا با در نظر داشتن این مهم می­توان، مسئله خلاقیت را از مهم­ترین مسائل در قلمرو روانشناسی آموزشگاهی دانست (نظری، 1390). خلاقیت بعنوان ویژگی شگرف انسانی نه تنها در دوران كودكی و جوانی، بلكه در تمامی طول عمر قابل ظهور است. در واقع توانایی شخص برای خلاق و نوآور بودن ممكن است در مراحلی بصورت كمون باقی بماند اما می­توان آنرا دوباره احیاء كرد. خلاقیت واژه­ای است که اکثر محققان به تعریف و ترسیم افراد خلاق می‌پردازند. که آن می­تواند به عنوان آفرینندگی حل مسئله تعریف شود (استادی، 1384). از آنجایی که پیشرفت تحصیلی و ظهور استعداد و خلاقیت دانش­آموزان بدون وجود فاکتور میزانی از هوش در آنان میسر نیست لذا موضوعی که بیش از همه در ارتباط با خلاقیت اهمیت دارد، بحث رابطه­ی آن با هوش دانش آموزان است. اما هنوز نتایج حاصل از این بررسی­ها به قطعیت نرسیده است.

لذا بر اساس مطالب ذکر شده در بالا مساله اساسی پژوهش حاضر اینست که آیا بین عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت معنی داری وجود دارد یا خیر؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
دانش­آموزان و همچنین افراد تحصیل کرده­ی یک جامعه نیروی اصلی و پویا جهت پیشرفت آن جامعه است که با توجه به پیامدهای پیشرفت هر کدام چه جامعه و چه افراد جامعه، نتایج آن بسیار گرانبها و بهم مرتبط است. در این زمینه نقش عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت نیز به خوبی واضح است چرا که دانش آموزان با عملکرد تحصیلی بهتر، انگیزه پیشرفت بالاتر و خلاقیت بهتر نتیجه اش پویایی و پیشرفت جامعه است که این مهم جهت یافتن علل و عوامل زمینه­ای مداخله­کننده در این متغیرها برای هر جامعه و پژوهشگری ارزشمند خواهد بود. لذا گفتگو درباره علل رفتاری دانش­آموزان، روشنگر برخی از دیدگاه­های مختلف درمورد انگیزش است. به طوری كه برخی از معلمان رفتار دانش­آموزان را از دیدگاه رفتاری و محیطی بررسی می­كنند و برخی بر نقش علل درونی یا به اتخاذ بینابینی­ تأكید می­ورزند. این مطلب نشان می­دهد الگوهای انگیزشی متفاوتی وجود دارند كه لازم است معلمان درباره الگوها یا نظریه‌های انگیزشی، چرا و چگونگی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بیندیشند تا رفتار خود در مدرسه را هدایت كنند. رفتار دانش­آموزان نیز نشان می­دهد كه انگیزش خصیصه مهمی است كه همه فعالیت­های آنان را تحت تأثیر قرار می­دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1398-07-19] [ 04:48:00 ب.ظ ]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
امروزه کاربرد آلیاژهای آلومینیوم و منیزیم در صنایع خودروسازی و هوافضا به دلیل بالا بودن استحکام این آلیاژها و سبک وزن بودن آن‌ها رو به افزایش است. از آن‌جا که قابلیت شکل‌دهی این آلیاژها در دمای محیط پایین می‌باشد، شکل‌دهی این آلیاژها در دماهای بالا شکل‌پذیری آن‌ها را بهبود می‌دهد. از این رو در این پژوهش، شکل‌دهی آلیاژ آلومینیوم AA7075 در فرآیند هیدروفرمینگ گرم یک لوله سه‌راهی در دماهای بالا بررسی شده است. بدین منظور، فرآیند در نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS شبیه‌سازی شده و جهت حصول اطمینان از صحت آن، نتایج با داده‌های آزمایش تجربی ارائه شده در مقالات موجود مقایسه شده است. در ادامه اثر دما بر شکل‌دهی لوله‌ی آلومینیومی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد افزایش دما در فرآیند هیدروفرمینک گرم لوله‌های سه‌راهی سبب بهبود توزیع ضخامت و افزایش ارتفاع برآمدگی در لوله‌ی سه‌راهی می‌شود. همچنین در فرآیند هیدروفرمینگ گرم می‌توان با فشارداخلی کمتر نسیت به فرآیند هیدروفرمینگ سرد، لوله با توزیع ضخامت یکنواخت‌تر و ارتفاع برآمدگی بیشتر تولید کرد.
در این پژوهش از روش طراحی آزمایش تاگوچی برای بدست آوردن داده‌های مورد نیاز برای  بین متغیرهای ورودی و خروجی این فرآیند استفاده شد. تعداد 32 آزمایش با استفاده از شبیه‌سازی اجزای محدود فرآیند در دمای 150 درجه سانتی‌گراد برای آلیاژ AA6063 ، انجام شد. مدل رگرسیون خطی برای برآزش داده‌های آزمایشی استفاده شد. برای بهینه‌سازی متغیرهای ورودی فرآیند با هدف تولید لوله بدون عیوب چروکیدگی و ترکیدگی از مدل رگرسیون خطی به عنوان تابع هدف استفاده شد. نتایج شبیه‌سازی اجزای محدود انجام شده با استفاده از کمیت‌های بهینه ، حصول اهداف بهینه‌سازی را نشان می‌دهند.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل1:  مقدمه                                                                                         1
1-1         فرآیند هیدروفرمینگ                                                                      2
1-2         تاریخچه و دسته‌بندی روش هیدروفرمینگ                                            4
1-3         هیدروفرمینگ ورق                                                                         4
1-4         کشش عمیق هیدرومکانیکال                                                             5
1-5         هیدروفرمینگ فشار بالای ورق                                                           6
1-6         هیدروفرمینگ لوله                                                                         7
1-7         مزایای روش هیدروفرمینگ                                                               9
1-8         ابزار و تجهیزات سیستم هیدروفرمینگ                                                9
1-9         هیدروفرمینگ گرم                                                                        10
1-10      عیوب محصولات هیدروفرمینگ لوله                                                   11
1-11      پیشینه پژوهش                                                                            12
1-12      اهداف و ساختار پایان‌نامه                                                                16
فصل2:  الگوریتم ژنتیک                                                                            19
2-1         مقدمه                                                                                       20
2-2         بیان ریاضی یک مسئله بهینه سازی                                                   20
2-2-1  بردار طراحی                                                                                21
2-2-2  فضای طراحی                                                                               21
2-2-3  قیدهای طراحی                                                                             21
2-2-4  تابع هدف                                                                                    22
2-3         الگوریتم ژنتیک                                                                            22
2-3-1  عملگر انتخاب                                                                              24
2-3-2  عملگر پیوند (ادغام)                                                                       24
2-3-3  عملگر جهش                                                                               25
2-4         تعیین پارامترهای الگوریتم ژنتیک و نکات کاربردی                                 27
2-5         معیار همگرایی                                                                             27
فصل3:  شبیه‌سازی فرآیند هیدروفرمینگ گرم                                                 29
3-1         مقدمه                                                                                       30
3-2         شبیه‌سازی اجزا محدود سرد فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌ی سه‌راهی              30
3-3         شبیه‌سازی گرم فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌های سه‌راهی                           35
فصل4:  بهینه‌سازی                                                                                 39
4-1.      مقدمه                                                                                       40
4-2.      متغیرهای ورودی و خروجی فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌ی سه‌راهی               40
4-3.      طراحی آزمایش                                                                            41
4-3-1.               تعاریف و اصطلاحات طراحی آزمایش                                                  42
4-3-2.               مراحل طراحی آزمایش                                                                   42
4-3-3.               طراحی آزمایش به روش تاگوچی                                                       46
4-4.      رگرسیون خطی                                                                            48
4-5.      بهینه‌سازی به روش الگوریتم ژنتیک                                                   49
فصل5:  نتایج و بحث                                                                                51
5-1         مقدمه                                                                                       52
5-2         اثر دما بر توزیع ضخامت آلومینیوم                                                     52
5-3         اثر دما بر ارتفاع برآمدگی                                                                54
5-4         بررسی تأثیر دما بر نیروهای شکل‌دهی                                                54
5-5         تولید لوله در قالب با شعاع گوشه‌ی تیزتر به کمک هیدروفرمینگ گرم          56
5-6         بررسی نتایج شبیه‌سازی انجام شده با استفاده از کمیت‌های بهینه               58
5-6-1  حرکت بهینه‌ی سنبه‌ی متقابل                                                          60
5-6-2  مقایسه نتایج شبیه‌سازی و نتایج آزمایش‌ها                                           62
5-6-3  مقایسه محصول سرد(هوانگ) و گرم                                                   63
فصل6:  نتیجه‌گیری و پیشنهادها                                                                 65
6-

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

1         نتیجه‌گیری                                                                                 66
6-2         پیشنهادها                                                                                  66
ضمیمه                                                                                                  72
مراجع                                                                                                   73
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل‌ها
شکل ‏1‑1 مراحل یک فرآیند هیدروفرمینگ لوله   2
شکل ‏1‑2 موارد استفاده روش هیدروفرمینگ برای قطعات خودرو.(الف) قطعات مورد استفاده در بدنه‌ی خودرو. (ب)محفظه‌ی سوخت خودرو . (پ) محور بادامک. (ت) اگزوز خودرو. (ث) سازه‌ی خودرو    3
شکل ‏1‑3 تقسیمات فرآیند هیدروفرمینگ   4
شکل ‏1‑4 هیدروفرمینگ ورق   5
شکل ‏1‑5 کشش عمیق هیدرومکانیکال   6
شکل ‏1‑6 هیدروفرمینگ فشار بالای ورق برای ورق تکی   7
شکل ‏1‑7 هیدروفرمینگ فشار بالای ورق برای ورق دولایه   7
شکل ‏1‑8 مراحل تولید لوله‌ی سه‌راهی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌ی سه‌راهی   8
شکل ‏1‑9 فرآیند هیدروفرمینگ لوله.الف)پارامترهای یک فرآیند هیدروفرمینگ لوله ب) لوله‌ی سه‌راهی تولید شده توسط هیدروفرمینگ پ) اجزا یک سیستم اگزوز تولید شده به روش هیدروفرمینگ لوله   9
شکل ‏1‑10 اجزا سیستم هیدروفرمینگ لوله   10
شکل ‏1‑11  عیوب ایجاد شده در حین فرآیند هیدروفرمینگ   12
شکل ‏1‑12 سیستم گرمایش ترکیبی   15
شکل ‏2‑1 انواع فرزندان ایجاد شده در الگوریتم ژنتیک   26
شکل ‏3‑1 ابعاد لوله و قالب   31
شکل ‏3‑2 شبکه‌بندی لوله (مدل یک چهارم)   31
شکل ‏3‑3 شبکه‌بندی قالب (مدل یک چهارم)   32
شکل ‏3‑4 شبکه‌بندی سنبه‌ی متقابل (مدل یک چهارم)   32
شکل ‏3‑5 نمای مونتاژ شده‌ی مدل   32
شکل ‏3‑6 تغییرات فشار داخلی در طی فرآیند   33
شکل ‏3‑7 میزان جابجایی سنبه‌ی متقابل در طی فرآیند   33
شکل ‏3‑8 میزان جابجایی محوری در طی فرآیند   34
شکل ‏3‑9 مسیر بررسی توزیع ضخامت   34
شکل ‏3‑10 مقایسه‌ی نتایج کار تجربی هوانگ و شبیه‌سازی اجزا محدود   35
شکل ‏3‑11 ابعاد قالب هیدروفرمینگ شکل‌دهی محدب   36
شکل ‏3‑12 لوله‌ی تولید‌شده‌ی کار تحقیقاتی هاشمی و همکارانش   37
شکل ‏3‑13 مقایسه توزیع ضخامت کار تجربی هاشمی و شبیه‌سازی اجزا محدود   37
شکل ‏4‑1 ارتفاع برآمدگی در لوله‌ی سه‌راهی   40
شکل ‏4‑2 موقعیت نقطه‌ی C   41
شکل ‏4‑3  کمیت‌های منحنی سه مرحله‌ای فشار داخلی   44
شکل ‏4‑4  کمیت‌های نمودار تغذیه‌ی محوری با سرعت ثابت   44
شکل ‏4‑5 کمیت‌های نمودار حرکت سنبه‌ی متقابل   44
شکل ‏5‑1 نمودار تنش حقیقی-کرنش حقیقی آلیاژ  AA7075  52
شکل ‏5‑2 توزیع ضخامت در دماهای مختلف   53
شکل ‏5‑ 3 ارتفاع برآمدگی لوله در دماهای مختلف   54
شکل ‏5‑4 توزیع ضخامت در راستای طول لوله   55

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:47:00 ب.ظ ]
پایان نامه درمورد اعتبار برند/:مفهوم ریسک درک شده
 مفهوم کیفیت درک شده
کیفیت درک شده مصرف­کنندگان از نام­تجاری، به دلیل فرآیند درگیری ادراکی در فرآیند تصمیم گیری می­باشد. کیفیت درک شده بالا وقتی اتفاق می­افتد که مصرف­کنندگان تمایز و برتریی در نام تجاری نسبت به نام­های تجاری رقیب را تشخیص می­دهند. این تصمیمات خرید مصرف­کنندگان را تحت تاثیر قرار می­دهد و باعث انتخاب یک نام تجاری نسبت به نام های تجاری رقیب می­شود. این نشانگر­ آن است که کیفیت درک شده بالا انتخاب مصرف­کنندگان را تحت تاثیر قرار می­دهد که متعاقبا منجر به افزایش ارزش ویژه نام تجاری می­شود. برای بازاریابان کیفیت درک شده بالا می­تواند از قیمت بالا حمایت نماید که این نیز به نوبه خود باعث ایجاد حاشیه سود بیشتر برای شرکت می­گردد که می­تواند دوباره برارزش ویژه نام­تجاری سرمایه­گذاری گردد (یو و همکارانش[1]، 2000). آکر (1991) همچنین پیشنهاد کرد که کیفیت درک شده یک تداعی معانی است که معمولا محور اصلی ارزش ویژه نام تجاری می­باشد.

کیفت­درک­شده­ عبارت است از ارزیابی­کلی مشتری از استانداردهای فرآیند دریافت خدمات. در پژوهش­های پیشین، ارتباط بین کیفت­درک­شده و رضایت، به اثبات رسیده است. برخی از صاحب نظران بر این عقیده اندکه کیفیت درک شده، میزان انطباق بین عملکرد درک شده و انتظارات مشتری است. برخی دیگر از پژوهشگران، کیفیت درک شده را نتیجه رضایت می­دانند. ارزش درک شده به طور مثبت می­تواند توسط کیفیت درک شده، تحت تاثیر قرار بگیرد. اما ارتباط لزوما مثبتی بین درک مشتری از کیفیت و درک وی از ارزش وجود ندارد. ممکن است مشتریان به دلیل قیمت­های پایین، ارزش بالایی را از محصولات یا خدماتی که کیفیت پایینی دارند، ادراک کنند (زنجبریان و همکاران، 1391). کیفیت­درک­شده می­تواند، به صورت درک مشتری از کیفت کلی یا برتری محصول یا خدمات به توجه به هدف مور انتظارش، در مقایسه با گزینه­های دیگر، تعریف شود. در نهایت کیفیت درک شده، احساس کلی و ناملموس درباره برند است بنا به نظر آکر (1991) کیفیت درک شده از طریق، دلیلی برای خرید، ایجاد تمایز، اضافه پرداخت قیمت، تمایل اعضای کانال توزیع به استفاده از محصولات با کیفیت ادراک شده بالاتر  و توسعه­ی برند، می­تواند ارزش نموده و درواقع بر ارزش وی‍ژه برند تجاری تاثیر گذارد (کرباسی و همکاران،1390).

2-2-7) مفهوم ریسک درک شده
ریسک درک شده، همچون انتظارات معقول معین مشتریان از ضرر، یک ساخت مهم در شرح و فهم ارزیابی مشتری، انتخاب و رفتار خرید می­باشد ( اولسن و همکاران[2]، 2011).

اگرچه، با تولیدات و خدمات، کاهش می­یابد، ریسک درک شده و ترس­ها به نظر می­رسد که یک پدیده­ی در حال رشد در چندین ناحیه مصرف باشد ریسک و احتمال خطر ادراک شده عبارت است از عدم اطمینان در محیط خرید جایی که مصرف کنندگان ممکن ­است درنظر بگیرند که یک اشتباه و یا تصمیم نامناسب است. ریسک درک شده توسط مشتری پدیده نامعلومی است که مشتری در روند خرید با آن مواجه می­شود. این پدیده در اثر تصمیمات غلط یا نامناسب، که ناشی از فرضیات ذهنی مشتری است، ایجاد می­شود. این ریسک ها معمولا در فرایند تصمیم­گیری خرید، صرف نظر از ماهیت اتفاقات خرید، نقش مهمی را بازی می­

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

کنند و هر خرید شامل درجه­ای از ریسک است. بایور عقیده دارد مصرف­کنندگانی که به فکر خرید مخصوصی هستند دچار اشتباه می­شوند و در نتیجه ممکن است ازخرید خود ناراضی و ناراحت شوند. او دریافت که رفتار مصرف­کنندگان ریسک آفرین است و شاید آن­ها قادر نباشند مقصود خرید خود را بیابند، درحالی که ریسک درک شده ممکن است خرید آن­ها را تحت تاثیر قرار دهد (گیفن و همکاران[3]، 2003).  تیلور اطلاعات گذشته را با ساختار ریسک در رفتار مصرف­کننده ترکیب کرد و بیان نمود که اتهامات محیطی خطرهایی را در فرایند تصمیم­گیری خرید ایجاد می­کند که بنا بر سطح اعتماد به نفس افراد متناوب است (چو و لی، 2008).

برای مدت طولانی پیشنهاد می­شود، که افزایش دانش مصرف­کنندگان، یک استراتژی مهم برای کاهش ریسک درک شده بوده است، زیرا اطلاعات یا تجربه­های بیشتر موجب یک فرآیند یادگیری می­شود که مصرف­کنندگان را به درک خطر کمتر سوق می­دهد. به همین جهت، شمول ریسک­درک شده و دانش  مصرف­کننده، می­تواند محاسبه­های دارای پیش قدر را به علت متغیرهای خط، محدود کند اطمینان با اعتبار اظهار می­شود که، همانند دانش، مهم­ترین جنبه­ی یک فهم عمیق ریسک درک شده باشد. میچل[4] (1999) عدم اطمینان را به عنوان یکی از اساسی­ترین صفات ریسک درک شده مطرح کرد. اطمینان، به عنوان میزان محکومیت انسان بوده حالت احساس اطمینان از این که ارزیابی او از یک محصول، یا صفت، درست می­باشد، یک ساخت خوب ساخته شده در نوشته­های گرایشی­– قصدی است، اطمینان در ارزیابی رضایتمندی­، به عنوان یک تعدیل­کننده­ی مهم پیشنهاد می­شود که بر رابطه وفاداری بر رضایتمندی اثر می­گذارد تا حد اطلاعات ما، هیچ برررسی، اطمینان و ریسک درک شده را در یک چارچوب رابطه وفاداری – رضایتمندی ترکیب نمی­کند (چاندراشکاران[5] و همکاران، 2007).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:46:00 ب.ظ ]
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی ، از لحاظ روش گرد آوری و استنتاج داده ها استقرایی- تحلیلی  و از لحاظ نحوه اجرا و طرح تحقیق پس رویدادی است. همچنین به دلیل بررسی میزان پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی  ، این تحقیق از نوع پژوهش های توصیفی می باشد. حجم جامعه آماری که در این تحقیق 720 نفر مدیر ارشد و حسابدار شاغل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 184 نفر برآورد شده است،هم چنین یافته های تحقیق حاضر نشان داد که:

پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت حقوق مالکیت دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا)مدیران و کارکنان دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
 

 

مقدمه:

بررسی ادبیات موجوددر زمینه حاکمیت شرکتی نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافقی دراین مورد وجود نداردو تفاوت های چشمگیری درتعریف حاکمیت شرکتی براساس وضعیت فرهنگی،
اقتصادی …هرکشوردیده می شود.تعاریف موجود از حاکـمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار
می گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی[1]  بیان می شود .در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان  به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت ومالکان آنها ، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان،اعتباردهندگان ، دارندگان اوراق قرضه و…وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان[2] دیده می شود.تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران ودیگر ذینفعان تاکید دارند.

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است .هریک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد.به عنوان مثال ،تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی واقتصادی است ،در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوریهای اقتصادی ،حقوقی وسازمانی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

است وتئوری ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می باشد.

شکاف بین مالکیت وکنترل در شرکتها مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی[3] بین سهامداران ومدیران شرکتها ایجاد می کند که باعث توجه سهامداران به ریسک نمایندگی ناشی از به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی می شود . عدم تقارن اطلاعاتی، زمانی که مدیران گرایش به تعقیب نمودن منافعشان به هزینه سهامدار دارند،یک مانع اخلاقی ایجاد می کند. بر اساس تئوری نمایندگی جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهوری به نام مشکل نمایندگی می شود. در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان کارگزاران وسهامداران به عنوان کارگمار تعریف شده اند،و تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ،تفویض می شود.مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع وجود دارد.در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است .در عمل این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ،مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند.مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه مدیریت به نفع خودش میتواند به چندین شکل شامل قصور ،استفاده از مزایا ،پاداش بالا ،قدرت طلبی و… نمایان شود که باعث افزایش ریسک نمایندگی می شود.

همچنین عدم تقارن اطلاعاتی ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی ودرست شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند، یک ابهام در

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:45:00 ب.ظ ]
9-1.تجزیه و تحلیل داده ها………………………… 6
10-1.مدلهای تحقیق………………………….. 6
11-1.متغیرهای تحقیق………………………….. 8
12-1. تعریف واژه گان کلیدی………………………….. 11
13-1.خلاصه فصل………………………….. 12
14-1. چارچوب فصول بعد…………………………. 12
فصل دوم؛ ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2. مقدمه: …………………………14
2-2. عدم تقارن اطلاعاتی………………………….. 16
3-2. اطلاعات متقارن…………………………. 16
4-2. اطلاعات نامتقارن…………………………. 16
5-2. اهمیت اطلاعات نامتقارن…………………………. 17
6-2. عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی………………………….. 17
7-2.معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی…………………………. 20
8-2. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی………………………….. 21
9-2. بازار های کارا و اطلاعات…………………………… 22
10-2. عدم تقارن اطلاعاتی از دیدگاه های مختلف…………………………… 22
1-10-2. مدل اکرلوف و همکاران…………………………. 22
2-10-2. مدل تینیک…………………………… 23
3-10-2. مدل کاپلان وگالی………………………….. 25
4-10-2. مدل کیم و ورچیا………………………… 26
5-10-2. مدل اسکات و همکاران…………………………. 27
11-2. نقد شوندگی سهام…………………………. 27
12-2. ریسک نقدینگی…………………………..

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

28
13-2. ریسک نقدینگی و قیمت دارایی ها………………………… 29
14-2. پیشینه تحقیق………………………….. 29
1-14-2. تحقیقات داخلی………………………….. 29
2-14-2. تحقیقات خارجی………………………….. 34
15-2. خلاصه فصل………………………….. 37
فصل سوم؛ روش تحقیق
1-3. مقدمه…………………………. 39
2-3. روش تحقیق………………………….. 39
3-3. جامعه آماری………………………….. 39
4-3. نمونه آماری………………………….. 40
5-3.فرضیه ها………………………… 42
6-3. مدلهای تحقیق………………………… 42
7-3.متغیر های تحقیق…………………………. 44
8-3. روش گردآوری داده ها………………………… 48
9-3. روش های آماری مورد استفاده …………………………48
10-3. خلاصه فصل………………………….. 48
فصل چهارم؛ محاسبات و یافته های تحقیق
1-4.مقدمه…………………………. 50
2-4. نتایج آمار توصیفی………………………….. 50
3-4. تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق………………………….. 52
4-4. بخش اول : بررسی اثر نقدینگی و ریسک نقدینگی روی عدم تقارن اطلاعاتی……… 52
5-4. بخش دوم : بررسی اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام……….. 59
6-4. خلاصه فصل………………………….. 66
فصل پنجم؛ نتیجه­ گیری و پیشنهادات
1-5. مقدمه…………………………. 68
2-5. خلاصه و نتیجه گیری…………………………. 68
3-5. پیشنهاد کاربردی………………………….. 71
4-5. پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………………….. 71
منابع و ماخذ…………………………. 72
چکیده:
این تحقیق عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه رابطه میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را بررسی می کند. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:44:00 ب.ظ ]