کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو


 1-4.هدف های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 11

1-4-1.هدف کلی پژوهش…………………………………………………………………………………….. 11

1-4-2.اهداف جزیی پژوهش…………………………………………………………………………………. 11

1-5.سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 11

1-6.فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 11

1-7.اصطلاحات وتعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………. 12

1-7-1.تعریف میگرن…………………………………………………………………………………………… 12

1-7-2.تحریف شناختی………………………………………………………………………………………… 12

1-7-3.طرحواره هیجانی……………………………………………………………………………………….. 13

1-8.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………. 13

 

فصل دوم:گستره نظری موضوع وسوابق پژوهش

بخش اول:ادبیات وگستره نظری………………………………………………………………………………….. 15

2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2.ادبیات وگستره نظری میگرن………………………………………………………………………………… 15

2-2-1.تاریخچه………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-2.تعریف میگرن…………………………………………………………………………………………… 16

2-2-3.علل میگرن………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-4.انواع میگرن………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-4-1.میگرن با پیش درآمد ………………………………………………………………………….. 18

2-2-4-2.میگرن بدون پیش درآمد………………………………………………………………………. 19

2-2-4-3.انواع دیگر میگرن ……………………………………………………………………………… 19

2-2-5.پاتوژنز……………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-6.تشخیص بیماری……………………………………………………………………………………….. 22

2-2-7.تشخیص های افتراقی میگرن………………………………………………………………………… 23

2-2-8.فرضیه های مرتبط با میگرن………………………………………………………………………….. 24

2-2-8-1.فرضیه عروقی میگرن………………………………………………………………………….. 24

2-2-8-2.فرضیه عصبی میگرن…………………………………………………………………………… 25

2-2-9.سیستم عروقی تری ژمینال در میگرن………………………………………………………………. 25

2-2-10.هیدروکسی تریپتامین در میگرن……………………………………………………………………. 26

2-2-11.دوپامین در میگرن……………………………………………………………………………………. 26

2-2-12.دستگاه عصبی سمپاتیک در میگرن……………………………………………………………….. 27

2-2-13.یافته های بالینی……………………………………………………………………………………….. 27

2-2-14.میگرن همراه با اورا (میگرن کلاسیک…………………………………………………………….. 28

2-2-15.میگرن قاعده ای (بازیلار……………………………………………………………………………. 28

2-2-16.درمان میگرن…………………………………………………………………………………………… 29

2-2-17.درمان پیشگیرانه میگرن……………………………………………………………………………… 32

2-2-18.جامعه و فرهنگ………………………………………………………………………………………. 33

2-2-19.جنبه‌های محیطی……………………………………………………………………………………… 34

2-2-20.سبک زندگی…………………………………………………………………………………………… 34

2-2-21.خصوصیات روانشناختی میگرن…………………………………………………………………… 34

2-3. ادبیات و گستره ی نظری تحریف های شناختی………………………………………………………… 35

2-3-1.تعریف شناخت‌…………………………………………………………………………………………. 35

2-3-2.روانشناسی شناختی……………………………………………………………………………………. 35

2-3-3.افکار خودآیند…………………………………………………………………………………………… 36

2-3-4.موضع فلسفی کلی در زمینه شناخت………………………………………………………………. 36

2-3-5.مدلABC الیس…………………………………………………………………………………………. 37

2-3-6.تناوب­گرایی تعبیری……………………………………………………………………………………. 37

2-3-7.مدل شتاختی بک……………………………………………………………………………………….. 38

2-3-8.مدل بک از دو بخش تشکیل شده است…………………………………………………………… 38

2-3-9.نظریه آسیب شناسی روانی رفتار در مانی عقلانی-هیجانی……………………………………. 40

2-3-10.رایج ترین عقاید غیر منطقی……………………………………………………………………….. 41

2-3-11.ده خطای شناختی از نظر آلبرت الیس……………………………………………………………. 44

2-4.ادبیات و گستره ی نظری طرحواره های هیجانی………………………………………………………… 53

2-4-1.تعریف هیجان ومولفه های آن………………………………………………………………………. 53

2-4-2.هیجان و نظریه های هیجان………………………………………………………………………….. 53

2-4-3.اجزای هیجان……………………………………………………………………………………………. 54

2-4-4.تاریخچه هیجان…………………………………………………………………………………………. 54

2-4-5.نظریه‌های هیجان  ……………………………………………………………………………………… 55

2-4-5-1.نظریه جیمز – لانگه……………………………………………………………………………. 55

2-4-5-2.نظریه ارزیابانه…………………………………………………………………………………… 55

2-4-5-3.نظریه رفتارگرایی……………………………………………………………………………….. 55

2-4-5-4.نظریه بازخوراند چهره…………………………………………………………………………. 55

2-4-6.وظایف هیجان‌ها  ……………………………………………………………………………………… 55

2-4-7.فیزیولوژی هیجان‌ها……………………………………………………………………………………. 56

2-4-8.جنبه های مختلف هیجان در روانشناسی………………………………………………………….. 56

2-4-9.ماهیت هیجان……………………………………………………………………………………………. 56

2-4-10.واکنش های فیزیولوژیک هیجان…………………………………………………………………… 58

2-4-11.ابزارهای مطالعه ی هیجان………………………………………………………………………….. 58

2-4-12.انواع واکنش های هیجانی…………………………………………………………………………… 59

2-4-13.عملکرد ذهن در هیجان…………………………………………………………………………….. 62

2-4-14.اساس عصبی هیجان…………………………………………………………………………………. 64

2-4-15.نظریه های مربوط به هیجان………………………………………………………………………… 65

2-4-16.نتیجه هیجان……………………………………………………………………………………………. 67

2-4-17.هیجان و سلامت……………………………………………………………………………………… 69

2-4-18.مغز هیجانی……………………………………………………………………………………………. 71

2-4-19.به کار بردن درست هیجان ها …………………………………………………………………….. 73

2-4-20تعریف هیجان خواهی………………………………………………………………………………… 73

2-4-21.نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن…………………………………………………………….. 74

2-4-22.ویژگی های افراد هیجان خواه…………………………………………………………………….. 75

2-4-23.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. 78

2-4-24. مفهوم طرحواره………………………………………………………………………………………. 79

2-4-25.طرحواره های هیجانی……………………………………………………………………………….. 79

2-4-26. درمان هیجان محور لسلی گرینبرگ……………………………………………………………… 80

2-4-27.مدل طرحواره درمانی هیجانی لیهی………………………………………………………………. 81

2-4-28.دستیابی به هیجان ها…………………………………………………………………………………. 83

2-4-29.شناسایی طرحواره های هیجانی……………………………………………………………………. 84

2-4-30.تعریف طرحواره های هیجانی ……………………………………………………………………. 84

2-4-31.انواع طرحواره های هیجانی………………………………………………………………………… 85

2-5.بخش دوم:سوابق پژوهشی…………………………………………………………………………………… 91

2-5-1.سوابق پژوهشی خارج از ایران………………………………………………………………………. 91

2-5-2.سوابق پژوهشی داخل ایران………………………………………………………………………….. 92

2-6.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………. 96

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 98

3-2.خصوصیات طرح پژوهش……………………………………………………………………………………. 98

3-3.جامعه آماری مورد مطالعه……………………………………………………………………………………. 99

3-4.روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………….. 99

3-5.ابزارهای اندازه گیری………………………………………………………………………………………….. 99

3-5-1.پرسشنامه تحریف های شناختی…………………………………………………………………….. 99

3-5-2..مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی………………………………………………………………… 102

3-6.فرایند اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………. 105

3-7.روش پردازش و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. 106

3-8.خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………… 107

 

فصل چهارم:ارایه نتایج کمی،پردازش وتحلیل داده ها

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 109

4-2) ازمون فرضیه اول پژوهش………………………………………………………………………………….. 109

4-3.آزمون فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………………………… 129

4-4.خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………… 144

 

فصل پنجم:بحث ،تحلیل،نتیجه گیری

5-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 146

5-2.بررسی یافته های پژوهش وارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی………………………………………. 146

5-3.جمع بندی ونتیجه گیری از یافته های پژوهش………………………………………………………….. 148

5-4.محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 149

5-5.پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………… 150

5-5-1.پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………….. 150

5-5-2.پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………. 150

5-6.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….. 151

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….. 152

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………… 158

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 176

فهرست جدول ها

جدول 3-1؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوط به آنها درپرسشنامه تحریف شناختی……………………… 100

جدول 3-2؛ میانگین وانحراف استاندارد شاخص های مربوط به ازمون تحریف شناختی…………….. 101

جدول3-3؛ نمره میانگین وانحراف استاندارد تحریف های شناختی درجنسیت………………………… 102

جدول3-4؛ ضریب پایایی………………………………………………………………………………………….. 102

جدول3-5؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوطه در پرسشنامه طرحواره های هیجانی………………………. 103

جدول 4-1؛ ماتریکس کواریانس برای فرضیه اول……………………………………………………………. 110

جدول 4-2؛آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه…………………………………………………….. 110

جدول 4-3؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بی­اعتمادسازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم……….. 111

جدول 4-4؛ تفاوت بین­گروهی میانگین عدم درک در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………. 113

جدول 4-5؛ تفاوت بین­گروهی میانگین احساس گناه در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………… 114

جدول 4-6؛ تفاوت بین­گروهی میانگین ساده انگاری هیجان در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم.. 115

جدول 4-7؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فاقد ارزشیابی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………. 117

جدول 4-8؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فقدان کنترل در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم…………. 118

جدول 4-9؛ تفاوت بین­گروهی میانگین کرختی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………….. 119

جدول 4-10؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بسیار منطقی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………. 121

جدول 4-11؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تداوم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………….. 122

جدول 4-12؛ تفاوت بین­گروهی میانگین هوشیاری ضعیف در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم…. 123

جدول 4-13؛ تفاوت بین­گروهی میانگین عدم پذیرش احساسات در بین شرکت­کننده­های مبتلا و

سالم……………………………………………………………………………………………………………………. 125

جدول 4-14؛ تفاوت بین­گروهی میانگین نشخوارفکری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……… 126

جدول 4-15؛ تفاوت بین­گروهی میانگین اظهارگری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………….. 127

جدول 4-16؛ تفاوت بین­گروهی میانگین احساس شرم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……… 129

جدول4-17؛ماتریکس کواریانس فرضیه دوم………………………………………………………………….. 130

جدول 4-18؛ آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه………………………………………………….. 130

جدول 4-19؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تحریف همه یاهیچ در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم. 131

جدول 4-20؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تعمیم مبالغه امیز در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم….. 133

جدول 4-21؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فیلترذهنی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………….. 134

جدول 4-22؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بی توجهی به امر مثبت در بین شرکت­کننده­های مبتلا برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید و

سالم…………………………………………………………………………………………………………………….. 135

جدول 4-23؛ تفاوت بین­گروهی میانگین نتیجه گیری شتابزده در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 137

جدول 4-24؛ تفاوت بین­گروهی میانگین درشت بینی و ریزبینی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم 138

جدول 4-25؛ تفاوت بین­گروهی میانگین استدلال احساسی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم…. 139

جدول 4-26؛ تفاوت بین­گروهی میانگین باید بهتر در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………. 141

جدول 4-27؛ تفاوت بین­گروهی میانگین برچسب زدن در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم………. 142

جدول 4-28؛ تفاوت بین­گروهی میانگین شخصی سازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……. 143

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1: تفاوت بین­گروهی میانگین بی­اعتمادسازی………………………………………………………. 111

نمودار4-2: تفاوت بین­گروهی میانگین عدم درک…………………………………………………………….. 112

نمودار4-3: تفاوت بین­گروهی میانگین احساس گناه…………………………………………………………. 114

نمودار4-4: تفاوت بین­گروهی میانگین ساده انگاری هیجان………………………………………………… 115

نمودار4-5: تفاوت بین­گروهی میانگین فاقد ارزشیابی……………………………………………………….. 116

نمودار4-6: تفاوت بین­گروهی میانگین فقدان کنترل………………………………………………………….. 118

نمودار4-7: تفاوت بین­گروهی میانگین کرختی………………………………………………………………… 119

نمودار4-8: تفاوت بین­گروهی میانگین بسیار منطقی…………………………………………………………. 120

نمودار4-9: تفاوت بین­گروهی میانگین تداوم………………………………………………………………….. 122

نمودار4-10: تفاوت بین­گروهی میانگین هوشیاری ضعیف………………………………………………….. 123

نمودار4-11: تفاوت بین­گروهی میانگین عدم پذیرش احساسات………………………………………….. 124

نمودار4-12: تفاوت بین­گروهی میانگین نشخوارفکری………………………………………………………. 126

نمودار4-13: تفاوت بین­گروهی میانگین اظهارگری…………………………………………………………… 127

نمودار4-14: تفاوت بین­گروهی میانگین احساس شرم………………………………………………………. 128

نمودار4-15: تفاوت بین­گروهی میانگین تحریف همه یاهیچ……………………………………………….. 131

نمودار4-16: تفاوت بین­گروهی میانگین تعمیم مبالغه امیز…………………………………………………… 132

نمودار4-17: تفاوت بین­گروهی میانگین فیلترذهنی…………………………………………………………… 134

نمودار4-18: تفاوت بین­گروهی میانگین بی توجهی به امر مثبت………………………………………….. 135

نمودار4-19: تفاوت بین­گروهی میانگین نتیجه گیری شتابزده………………………………………………. 136

نمودار4-20: تفاوت بین­گروهی میانگین درشت بینی و ریزبینی…………………………………………… 138

نمودار4-21: تفاوت بین­گروهی میانگین استدلال احساسی…………………………………………………. 139

نمودار4-22: تفاوت بین­گروهی میانگین باید بهتر…………………………………………………………….. 140

نمودار4-23: تفاوت بین­گروهی میانگین برچسب زدن………………………………………………………. 142

نمودار4-24: تفاوت بین­گروهی میانگین شخصی سازی…………………………………………………….. 143

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) استفاده شد.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد وهمراهان آن ها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد50نفر از افراد مبتلا به میگرن از کلینیک صدیق شهرستان خرم آباد و50 نفر سالم از بین همراهان آنها انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه،”طرحواره های هیجانی لیهی” و”تحریف های شناختی”، و برای پردازش داده ها از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی مانند، مانوا، میانگین، انحراف استاندارد استفاده شد.یافته ها بیانگر آن بود که بیشتر زیرمقیاس های طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی از جمله،بی اعتمادسازی،احساس گناه،ساده انگاری هیجان،فاقد ارزشیابی،فقدان کنترل،عدم پذیرش احساسات،نشخوار فکری، اظهارگری، احساس­شرم، تحریف همه یا هیچ، تعمیم مبالغه آمیز، فیلتر ذهنی، درشت بینی-ریزبینی،استدلال احساسی، باید-بهتر، با میگرن در ارتباط هستند .ولی در چندین مورد ازجمله،عدم درک،کرختی،بسیار منطقی، تداوم، هوشیاری ضعیف، بی توجهی به امرمثبت، نتیجه گیری شتابزده، برچسب زدن، شخصی سازی ارتباط معنی داری یافت نشد.
1-1. مقدمه

بشر از مدت ها پیش با سردرد آشنا بوده و روش های مختلف درمان آن را می شناخته است. در یك كتیبه سنگی باستانی كه مربوط به پنج هزار سال پیش است مطلبی با عنوان”بیمار مبتلا به سردرد” دیده میشود. دو هزار و پانصد سال پیش، مردم چین با درمان سردرد آشنا بودند. پزشكان چینی برای درمان سردرد، طب سوزنی و داغ كردن را توصیه كرده اند. در آثاربقراط(377-450 ق م) كه حدود ۲۴۰۰ سال پیش نوشته شده، به مطالبی در مورد بیماران مبتلا به سردرد بر می خوریم. سقراط(399-450 ق.م)،فیلسوف یونانی و شاگردش افلاطون(348-428 ق.م) به ارتباط بین كشش یا تحریك ماهیچه ای و سردرد پی بردند.

پیشرفت بعدی در مطالعه سردرد، نتیجه كار پزشكان سرزمین های خلافت اسلامی، ایرانیان و دانشمندان مسلمان به ویژه ابونصر فارابی(950-870)،ابوریحان بیرونی(1048-973) وابوعلی سینا(1037-980) می باشد. ابوعلی سینا در دایره المعارف معروف خود “قانون” به شرح چندین سردرد از جمله میگرن پرداخته است(قهفرخی،1391).

هم چنین امروزه سردردها ، یکی از هدف های تحقیقات پزشکی به شمار می روند . تخمین زده می شود که شش نفر از صد نفر به میگرن ها،که نوعی از سردردهای مزمن محسوب می شوند، مبتلا هستند و معمولا” خانم ها بیشتر به میگرن مبتلا می شوند .

سردرد یکی از شایع ترین مشکلات روزمره بشر است به گونه ای که در بسیاری از مواقع افراد را مجبور می کند تا در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند .کمتر کسی است که سردرد راتجربه نکرده باشد،90 درصد افراد حداقل یک بار درسال دچار سردرد می شوند(هاریسون[1]،1390).

علل سر درد بی شمار و معمولا” خوش خیم هستند و سالانه در سراسر جهان حداقل ٤٠ درصد افرادرا به راحتی برای یك مرتبه هم كه شده گرفتار می نماید.این شیوع برای جمعیت شهری یا روستایی تفاوت چندانی را نشان نمی دهد(هونکاسالو وکاپریو[2]،1995؛راسکی[3]،هیداچی[4]،رولند[5]،2000).

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1398-06-28] [ 09:28:00 ب.ظ ]
دکتر عبدالرضا شاه محمدی
زمستان 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

1-1بیان مساله تحقیق : 2

1-2اهمیت موضوع پژوهش: 4

3-1 اهداف پژوهش: 5

4-1 سوالات پژوهش: 6

5-1روش تحقیق : 6

6-1 جامعه آماری: 7

فصل دوم : پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………….8

نزاع میان عقلانیت‌های گوناگون در یونان باستان. 9

تطور عقلانیت در دوران مسیحی.. 11

رنسانس… 12

ویژگی های عصر رنسانس… 14

رنسانس و بازگشت به عقل خودبنیاد متافیزیک یونانی.. 14

تبیین آرا و عقاید ارتباطی در رنسانس : 16

هگل: عقلانی ، واقعی و واقعی ، عقلانی است… 19

رنسانس در علوم. 26

نقش نهضت ترجمه بر رنسانس در علوم. 27

جامعه قرون وسطی در تحول. 27

انسانگرایان و فرهنگ… 28

تقسیم‌بندی رنسانس… 29

انقلاب‌های فکری عصر رنسانس… 29

نیکلاس کوپرنیک ستاره شناس لهستانی.. 30

انقلاب فکری گالیله. 31

انقلاب فکری دکارت… 32

فصل سوم: مدرنیته و عقلانیت… 35

مدرنیته. 36

گونه‌شناسی منتقدان عقلانیت مدرن. 38

بررسی‌ مفهوم‌ مدرنیته‌ از دیدگاه‌ هابرماس… 40

مدرن بودن چیست و رهاورد مدرنیته کدام است؟. 49

عقلانیت ومدرنیته. 50

روما نیست های آلمانی..……………………………………………………………………………………………..57

اگزیستان سیالیست ها………………………………………………………………………………………………..57

مارکس و فروید……………………………………………………………………………………………………….58

دیلتای.. 60

نیچه. 60

هوسرل. 61

هایدگر. 62

نئومارکسیست‌ها یا مکتب فرانکفورت… 63

مدرنیزاسیون به عنوان عقلانیت… 63

نگاهی به مفهوم عقلانیت در اندیشه ماکس وبر. 70

وبر و علم. 73

ماکس وبر. 74

وبر و تفکر پست مدرن. 79

کنت… 81

پارتو. 83

دیدگاه میشل فوکو. 88

آثار و اندیشه ها 88

ریشه های نگرش فلسفی فوکو. 93

جمع بندی شناخت شناسی فوکو. 94

فصل چهارم: عقلانیت ارتباطی.. 97

عقلانیت… 98

مفهوم عقلانیت و هنجاری بودن. 99

عقلانیت ابزاری.. 100

عقلانیت اخلاقی.. 100

عقلانیت انتقادی.. 101

عقلانیت ارتباطی.. 102

ریشه های عقلانیت ارتباطی هابرماس… 102

عقلانیت ارتباطی.. 104

موازین عقلانیَت ارتباطی.. 105

تلخیص آرای هابرماس… 113

از عقلانیت هدفمند ” وبر” تا عقلانیت ارتباطی “هابرماس”. 118

کنش ارتباطی و کنش راهبردی.. 118

جمع بندی.. 120

هابرماس و فوکو. 126

حوزه عمومی در اندیشه هابرماس… 130

افول حوزه عمومی.. 135

کنش ارتباطی.. 135

افول حوزه عمومی.. 136

پست‌مدرن‌ها 137

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 142

ایرادهایی بر رویكرد هابرماس… 143

انتقادات بر هابرماس… 147

رویكرد اپل و نقد او بر هابرماس… 153

جداول تحلیل ساختار……………………………………………………………………………………………….154

منابع. 163

1بیان مساله تحقیق :
سیر مطالعه عقلانیت ارتباطات ریشه در فلاسفه پیشین  دارد كه شاخصه های این فلاسفه : ماركس و منتقدین اندیشه او در كتب فرانكفورت همچون ماركوزه، هوركهایمر و وبر بودند كه در نهایت به زایش عقلانیت ارتباطی توسط هابرماس انجامید

طبق نظر هابرماس ارتباط از طریق زبان ضرورتاً مستلزم مطرح كردن ادعای اعتبار مشخصاً حقیقت حقانیت صداقت است كه وضع آن را به هنگام اختلاف نظر، نهایتاً فقط از طریق گفتگو می‌توان حل كرد. هابرماس علاوه بر این معتقد است كه اهل یك زبان، شرایطی را كه چنین گفتگویی در آن نتیجه‌ای واقعاً صحیح به بار می‌آورد كاملاً می‌شناسند و این شرایط را او بر حسب ویژگی‌های «وضعیت» مساوات‌طلبانه [و] «آرمانی گفتار» توضیح داده است. عقلانیت ارتباطی بر این نكته دلالت دارد كه انسان این توانایی را دارد كه در شرایطی نزدیك به این وضعیت آرمانی («گفتمان» در اصطلاح هابرماس) با هدف دستیابی به وفاق، به احتجاج بپردازد.

هابرماس بر مفهوم عقلانیت ارتباطی تكیه می‌كند تا این نكته را بیان دارد كه آنچه اَشكال دموكراتیك سازمان اجتماعی نشان از آن دارند، از اولویت‌هایی صرف در سنت فرهنگی و سیاسی فراتر است. در دیدگاه او، کنش-گفتاری را بدون اتخاذ موضع در قبال ادعای اعتباری كه پیش می‌كشد، حتی نمی‌توان فهم كرد، و این موضع به نوبه خود گفتگویی رها از قیود را تدارك می‌بیند كه وضعاین ادعا را مشخص می‌سازد. بنابراین، ترتیبات اجتماعی و سیاسی مانع چنین گفتگویی را از موضعی فارغ از هرگونه تعهد برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید ارزش خاص می‌توان به نقد كشید، چون طبق نظر هابرماس نیل به توافق[1]  یا هدفی است كه برای زبان انسانی، امری ذاتی است. برنامۀ فلسفی مشابهی را كارل‌‑اُتو اَپل نیز مطرح كرده است؛ او بر ویژگی‌های «استعلایی» احتجاج، بیشتر تأكید می‌كند.

یورگن هابرماس متفكر برجستۀ نسل دوم مكتب فرانكفورت، مفهوم عقلانیت ارتباطی را بدین منظور مطرح ساخت تا آنچه را كه «نقصان هنجاری» كار متفكران اولیه این سنت می‌انگاشت برطرف كند. این نقصان از جمله، فقدان هرگونه مبنای روشن فلسفی برای نقد جامعۀ مدرن بود.

هابرماس تصریح می‌كند كه شركت‌كنندگان در كنش ارتباطی باید بتوانند اظهارات مطرح شده در جریان گفتگو را از منظر اعتبارشان بنگرند، و باید هم در باب شیوه‌های مناسب حل و فصل موارد اختلاف بر سر ادعای اعتبار و هم در باب شرایطی (كه همواره ضدواقعیت است) كه در آن پیگیری چنین شیوه‌هایی نتیجۀ واقعاً صحیحی به بار می‌آورد شناخت كامل داشته باشند. برای مثال، وقتی كه پی بردن به اعمال فشار پنهانی، وفاقی را كه قبلاً حاصل شده بود بی‌اعتبار می‌سازد، این شناخت بسیج می‌شود.

در سنت فلسفه غرب، مفهوم عقلانیت برای مدتی مدید با قوۀ تأمل و ارایۀ دلیل برای باورها و كنش‌های ناشی از آنها مرتبط بوده است. وانگهی در فلسفه مدرن، غالباً فقط باورهای قادر به هدایت كنش هدف محورند كه نامزد مفهوم عقلانیت قلمداد می‌شوند. در مقابل، هابرماس اظهار می‌دارد كه [آن] نوع كنشی كه محور آن، نیل به توافق در زبان است، قابل تقلیل به كنشی نیست كه محور آن را مداخلۀ موفقیت‌آمیز در دنیای عینی تشكیل می‌دهد. رسیدن به اهداف کنش-گفتاری به جز آنها كه به سبك بیان مربوطند از طریق همكاری ممكن است؛ این امر بستگی به این دارد كه دیگران، ادعاهای متكلم راجع به اعتبار را آزادانه بپذیرند؛ این، چیزی بیش از معلولی است كه بتوان به طور مكانیكی آن را ایجاد كرد. از این رو قوۀ نیل به وفاق از طریق پیش نهادن ادله، شكل متمایزی از عقلانیت را نشان می‌دهد كه «در شیوۀ ارتباط روزمره وجود دارد» و هابرماس بدین لحاظ آن را «عقلانییت ارتباطی» می‌نامد.

هابرماس تعبیر حوزه عمومی را در اطلاق به عرصه ای اجتماعی به کار می برد که در آن افراد از طریق مفاهمه و استدلال مبتنی بر تعقل و در شرایطی عاری از هرگونه فشار، زور و در شرایط برابر برای تمام طرف های مشارکت کننده مجموعه ای از رفتارها، مواضع و جهت گیری های ارزشی و هنجاری را تولید می کند.

آنچه موجب جلب نظر هابرماس به مقوله حوزه عمومی شده است، اهمیت این مفهوم به عنوان اساس نقد جامعه مبتنی بر اصول دموکراتیک بوده است. حوزه عمومی عرصه ای است که در آن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم می آیند. از نظر هابرماس حوزه عمومی به معنی دقیق کلمه عرصه ای است که هیچ حد و حدودی بر فعالیت آن وضع نشده باشد، حوزه عمومی حوزه عقلانی و حقیقت یاب و حقیقت ساز جامعه است.

این حوزه، عرصه فکر، گفت وگو، استدلال و زبان است. شرایط مکالمه باز و آزاد در حوزه عمومی متضمن این اصل است که هیچ فرد یا گروهی نمی تواند در خارج از این حوزه (یعنی در عرصه قدرت) مدعی شناخت بهتر خیر و صلاح جامعه باشد. پاسخ به پرسش هایی از این قبیل که آزادی، عدالت، برابری، عقلانیت و جزء آن چیست تنها در حوزه عمومی هر جامعه ای ممکن است داده شود و مورد پذیرش و باور قرار گیرد.

در این مطالعه بیشتر سعی شده است به این سوال مهم پاسخ داده  شود گه روند تغییرات جایگاه عقلانیت ارتباطی به چه شکل صورت پذیرفته  و  همچنین پیدایی تفاوت های اصلی میان فلاسفه مدرنیه در حوزه های مختلف ارتباطی پیرامون عقلانیت ارتباط چگونه است؟
در این پژوهش همچنین خواستار تعیین دیدگاههای فلاسفه مدرنیته درحوزه عمومی هستیم . و یكی از مهمترین و كاربردی ترین برنامه این پژوهش را میخواهیم به تفاوتهای اصلی و باورهای هر یك از فلاسفه این رشته درخصوص عقلانیت ارتباطی درحوزه عمومی بگذاریم.

 1-2اهمیت موضوع پژوهش:
در دنیای عقلانیت ، حوزه عمومی بر میگردد به مباحث مدنی و اصلی ترین پارادایم حاكم بر جامعه گفتگوی دو سویه است و برای رسیدن به مولفه های تاثیر گذار قابل بررسی است كه باید از جامعه ارتباطی بهره گرفت جامعه ای كه پارادایم  حاكم بر گفتمان آنرا دانش، اطلاعات شكل میدهد و با فربه شدن اطلاعات روابط از سطحی متعالی تر برخوردار میشود . پس برای رسیدن به جامعه مطلوب باید جامعه آگاه و عقلانی شكل بگیرد. عقلانیت ارتباطی و یا بهتر فلسفه ارتباطی  در حوزه ارتباطات  هنوز جایگاه خود را بازنكرده است .

وقتی سیر تاریخی  ارتباطات را دوره میكنیم مقوله فلسفه ارتباطات  در ایران وجود ندارد و یا كمتر وجود دارد. همانطور كه ماركس معتقد است لازم میدانم بتوانم با سیر تاریخی و قیاس نظرات فلاسفه و همچنین چگونگی استفاده این فلسفه برای تغییر كنش های ارتباطی بتوانیم برای تاثیر گذاشتن بر كنش های ارتباطی سود بجویم نه برای تفسیر  بلكه با تكیه بر عقلانیت ارتباطی كه حظور آن  در جامعه آكادمیك بسیار كم رنگ می باشد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:28:00 ب.ظ ]
الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع. 2

ب- سوالات تحقیق.. 5

ج- سابقه علمی.. 5

د- روش تحقیق.. 8

و- ساماندهی تحقیق.. 9

فصل دوم: کلیات

مبحث اول: مفاهیم و مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت… 11

گفتار اول: مفاهیم شخصیت و پرونده شخصیت… 12

بند اول: مفهوم شخصیت… 12

الف مفهوم لغوی شخصیت… 12

ب- مفهوم اصطلاحی شخصیت… 13

1 – شخصیت از منظر قرآن.. 14

2- شخصیت در اصطلاح روانشناسی.. 15

بند دوم – مفهوم پرونده شخصیت… 16

گفتار دوم: مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت… 18

عنوان                                                                                                                          صفحه

بند اول:  ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و کرامت انسانی.. 18

بند دوم : تشکیل پرونده شخصیت و دادرسی عادلانه. 21

بند سوم: فردی کردن مجازات با تشکیل پرونده شخصیت… 23

بند چهارم: جایگاه پرونده شخصیت در سیاست اصلاح و درمان.. 26

مبحث دوم: تحولات تشکیل پرونده شخصیت… 28

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در دوران معاصر. 29

بند اول: مکتب کلاسیک…. 29

بند دوم: مکتب تحققی.. 31

بند سوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین.. 33

گفتار دوم: پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران.. 34

بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه قبل از انقلاب… 35

بند دوم:تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه بعد از انقلاب… 37

فصل سوم: شرایط و شیوه های تشکیل پرونده شخصیت

مبحث اول: موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت… 42

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم موضوع ماده (203) 43

بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا 43

بند دوم: تشکیل پرونده شخصیت در دادگاه کیفری یک…. 47

گفتار دوم: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم اطفال و نوجوانان.. 48

بند اول: جرایم موضوع ماده (302) 50

بند دوم: جرایم تعزیری درجه 5 و 6.. 51

الف- دادگاه اطفال.. 53

ب – دادسرای ویژه نوجوانان.. 54

عنوان                                                                                                                          صفحه

گفتار سوم: مولفه های موثر در تشکیل پرونده شخصیت… 55

بند اول: سن.. 55

بند دوم: نقش جنسیت در بزهکاری.. 58

بند سوم: بررسی سابقه شخصی بزهکار 61

بند چهارم: موقعیت اجتماعی و شغل بزهکار 63

گفتار چهارم: تشکیل پرونده شخصیت به اعتبار جرایم ارتکابی.. 63

بند اول: حدود. 63

بند دوم: قصاص…. 68

بند سوم: دیات… 71

بند چهارم: تعزیرات… 73

مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت… 77

گفتار اول: مصاحبه. 78

گفتار دوم: مشاهده و مطالعه. 79

بند اول: مشاهده در محیط آزاد. 80

بند دوم: مشاهده در محیط بسته. 81

گفتار سوم: تحقیق و پژوهش اجتماعی.. 82

گفتار چهارم: تحقیق و پژوهش پزشکی و روانپزشکی.. 85

گفتار پنجم: تحقیق و پژوهش روانشناسی.. 86

فصل چهارم: آثار و نتایج و چالش های اجرایی تشکیل پرونده خصیت

مبحث اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مراحل مختلف فرآیند کیفری.. 90

گفتار اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله دادسرا 91

بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی.. 94

عنوان                                                                                                                          صفحه

الف – قرار تأمین کیفری.. 95

ب: قرار نظارت قضایی.. 98

بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرارهای نهایی.. 100

الف: قرارتعلیق تعقیب… 101

ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری.. 104

ج: قرار ارجاع به میانجیگری.. 106

گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات… 108

بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت… 109

الف- کیفیات مخففه. 110

ب: معافیت از کیفر. 114

ج- کیفیات مشدده 115

بند دوم: پرونده شخصیت و نهاد تعویق صدور حکم.. 116

بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت در جایگزین­های حبس…. 118

بند چهارم: توجه به شخصیت مجرم در قالب نهاد توبه. 122

الف: احراز توبه. 123

ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد. 124

پ: توبه در واکنش های تعزیری.. 125

گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم.. 126

بند اول: نظام نیمه آزادی.. 126

بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت… 128

بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت… 130

مبحث دوم: چالش­های اجرایی تشکیل پرونده شخصیت… 132

گفتار اول: چالش قانونی.. 133

بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص…. 133

عنوان                                                                                                                          صفحه

بند دوم: مجازات­های معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها 134

بند سوم: فقدان ضمانت اجرا 134

گفتار دوم: چالش­های قضایی.. 136

بند اول: تراکم پرونده ها و غفلت از تشکیل پرونده شخصیت… 137

بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیت… 137

بند سوم:  تخصصی نبودن انتصاب قضات… 138

گفتار سوم: چالش­های اجرایی.. 139

بند اول: هزینه­بر بودن تشکیل پرونده شخصیت… 139

بند دوم: کمبود آزمایشگاه­های مجهز به تکنولوژی روز 141

نتیجه گیری… 143

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

منابع.. 147

1- منابع فارسی.. 147

2-منابع عربی.. 156

چکیده و صفحه عنوان به انگلیس

الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع

در نظام­های گذشته تاریخ حقوق جزا نشان می­دهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد­نظر قرار می­دادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرم­شناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار می­گیرد.

تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب­ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.

اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمی­گردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.

پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه­شناسی، جرم­شناسی و مددکاری اجتماعی و… است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر می­شود.

قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست می­آورد، سهم عوامل مختلف را در شکل­گیری پدیده مجرمانه را در نظر می­گیرد و به انگیزه­های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت­های فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ می­کند و با شناسایی عوامل جرم­زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ می­نماید.

و لازمه­ی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده­های حقارت و تقویت حس انتقام­گیری در مجرمان می­شود.

امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:27:00 ب.ظ ]
1- 5 – 2- فرضیه­های جزئی……………………………………………………………………………………………..  8

1 -6 – تعاریف نظری و عملیاتی………………………………………………………………………  9

1 – 6 – 1- تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………….. 9

1–6– 2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………  9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2 – 1 – مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………….  12

2– 1- 1 – رویکرد­های مطالعه………………………………………………………………………………………….  12

2-1-1-1-رویکرد سطحی مطالعه …………………………………………………………………………………….. 12

2-1-1-2-رویکرد عمیق مطالعه ……………………………………………………………………………………….. 13

2-1-1-3-رویکرد راهبردی مطالعه …………………………………………………………………………………… 13

2 -1-1-4- انگیزه و راهبرد در رویکردهای یادگیری……………………………………………………………  13

2– 1 – 2- هیجان­های تحصیلی……………………………………………………………………………………….   14

2-1-2-1-تعریف هیجان………………………………………………………………………………………………….. 14

2-1-2-2- تعریف هیجان تحصیلی……………………………………………………………………………………  15

2-1-2-3-نظریه کنترل – ارزش هیجان­های پیشرفت تحصیلی………………………………………………  19

2-1-2-4-مدل شناختی – انگیزشی هیجان­های پیشرفت تحصیلی……………………………………….     19

2-1-2-4-1- هیجان- انگیزش- پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………   19

2-1-2-4-2- هیجان- رویکردهای یادگیری- پیشرفت تحصیلی……………………………………………   20

2-1-2-4-3-هیجان – راهبردهای شناختی – پیشرفت تحصیلی…………………………………………….. 20

2-1-2- 4-4- هیجان- خود تنظیمی- پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………. 20

2 – 2 – پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 21

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3 – 1 – روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………….  26

3 – 2 – جامعه آماری   ……………………………………………………………………………………………………  26

3 – 3 – روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..    27

3 – 4 – نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………..  27

3 – 5 – ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………….  28

3 – 5 – 1– پرسشنامه رویکرد­های مطالعه……………………………………………………………………………  28

3 – 5 – 2 – پرسشنامه هیجان­های تحصیلی………………………………………………………………………… 29

فصل چهارم : تحلیل آماری

4-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………… 32

4-2- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………. 32

4-2-1- جنسیت………………………………………………………………………………………………………………. 32

4-2-2- مقطع تحصیلی…………………………………………………………………………………………………….  34

4-2-3- رشته تحصیلی……………………………………………………………………………………………………..  35

4-3- آزمون نرمال بودن داده­ها ………………………………………………………………………………………….  36

4-4- بررسی فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………  37

4-4-1- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………….  37

4-4-2- فرضیه جزئی اول…………………………………………………………………………………………………  39

4-4-3- فرضیه جزئی دوم………………………………………………………………………………………………… 40

4-4-4- فرضیه جزئی سوم……………………………………………………………………………………………….  41

4-4-5- فرضیه جزئی چهارم…………………………………………………………………………………………….  42

4-4-6- فرضیه جزئی پنجم………………………………………………………………………………………………  42

4-5- استاندارد سازی ابزار اندازه­گیری مفاهیم پژوهش……………………………………………………….    43

4-5-1- مدل اندازه­گیری متغیر غرور ……………………………………………………………………………..     43

4-5-2- مدل اندازه­گیری متغیر خشم ……………………………………………………………………………..     48

4-5-3- مدل اندازه­گیری متغیراضطراب …………………………………………………………………………..     52

4-5-4- مدل اندازه­گیری متغیرشرم ………………………………………………………………………………….    57

4-5-5- مدل اندازه­گیری متغیر امید ………………………………………………………………………………….   61

4-5-6- مدل اندازه­گیری متغیر ناامیدی …………………………………………………………………………….    65

4-5-7- مدل اندازه­گیری متغیر خستگی …………………………………………………………………………….   96

4-5-8- مدل اندازه­گیری متغیر لذت …………………………………………………………………………………… 73

4-5-9- مدل اندازه­گیری متغیر رویکرد مطالعه سطحی ………………………………………………………….. 77

4-5-10- مدل اندازه­گیری متغیر رویکرد مطالعه عمیق ………………………………………………………….  81

4-5-11- مدل اندازه­گیری متغیر رویکرد مطالعه راهبردی …………………………………………………….   85

4-6- مدل ساختاری پژوهش( بررسی مدل اصلی پژوهش) …………………………………………………..   89

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..  94

5-2- بررسی فرضیه­ها  ……………………………………………………………………………………………………..  95

5-2-1- فرضیه اصلی  …………………………………………………………………………………………………….   95

5-2-2- فرضیه شماره 1  ………………………………………………………………………………………………….  95

5-2-3- فرضیه شماره 2  ………………………………………………………………………………………………….  96

5-2-4- فرضیه شماره 3  ………………………………………………………………………………………………….  96

5-2-5- فرضیه شماره 4  ………………………………………………………………………………………………….  96

5-2-6- فرضیه شماره 5  ………………………………………………………………………………………………….  97

5-3- پیشنهادهای پژوهش  ……………………………………………………………………………………………….  98

5-3-1- پیشنهاد­های کاربردی…………………………………………………………………………………………….  98

5-3-2- پیشنهاد­های پژوهشی…………………………………………………………………………………………….  98

5-4-محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………  98

5-4-1- محدودیت­های در اختیار پژوهشگر…………………………………………………………………………  98

5-4-2-محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر………………………………………………………………….  99

 

منابع و مآخذ  …………………………………………………………………………………………………..  100

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..  100

فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….   102

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………..    II

عنوان انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….  I

 

فهرست جداول

شماره جدول صفحه

2-1 – جدول فرض­های اساسی تئوری کنترل- ارزش پیشرفت تحصیلی………………………………………  16

3-1- جدول حجم جامعه آماری……………………………………………………………………………………………… 26

3-2- جدول حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………….. 28

4-1- جدول توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب جنسیت آنها …………………………………….   33

4-2- جدول توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب مقطع تحصیلی آنها …………………………..   34

4-3- جدول توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب رشته تحصیلی آنها …………………………….. 35

4-4- جدول نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال ………. 36

4-5-جدو ل آمار توصیفی رابطه­ی بین رویکردهای مطالعه و هیجان های تحصیلی ………………………. 37

4-6-جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین رویکردهای مطالعه و هیجان های تحصیلی ……… 37

4-7-جدول ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی رویکرد مطالعه عمقی و هیجان های تحصیلی ………… 39

4-8-  جدول ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی رویکرد مطالعه سطحی و هیجان های تحصیلی  …. 40

4-9- جدول ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی رویکرد مطالعه راهبردی

و هیجان های تحصیلی………………………………………………………………………………………………………….  41

4-10-جدول آزمون خی دو رابطه­ی بین رویکرد­های مطالعه با جنسیت ، پایه و

رشته تحصیلی دانش آموزان …………………………………………………………………………………………………   42

4-11-جدول آزمون خی دو رابطه­ی بین هیجان­های تحصیلی مربوط به یادگیری و جنسیت،

پایه و رشته  تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………  42

4-12-جدولنتایج آزمون KMO-Bartlett  …………………………………………………………………….   44

4-13-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر غرور ……………………………………………….  44

4-14- جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی …………………………………..  46

4-15-جدول شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر غرور …………………………………………… .  47

4-16-جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett  …………………………………………………………………  48

4-17- جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر خشم ……………………………………….. 49

4-18-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ………………………………… … 50

4 -19- جدول شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر خشم …………………………………. ………  51

4-20- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett  ………………………………………………………… …….. 53

4-21-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر اضطراب ………………………………………. … 53

4-22-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی…………………………………….. 55

4-23- جدول شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر اضطراب ………………………………………  57

4-24- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………………………………….. ……. 57

4-25-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر شرم……………………………………………….. .. 58

4-26-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ………………………………. …. 59

4-27-جدول شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر شرم ……………………………………………… 61

4-28-جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett  ……………………………………………………………………………………… 61

4-29- جدولکل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر امید …………………………………………………..  62

4-30- جدولماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ……………………………………. 63

4-31-جدول شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیرامید ……………………………………………. ..  65

4-32- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett  ……………………………………………………………………………… .. …. 65

4-33-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر نا امیدی………………………………………. ….. 66

4 -34- جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی …………………………………. برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 66

4-35-جدول شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر نا امیدی ………………………………………..  69

4-36- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett  …………………………………………………………………………………    69

4-37-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر خستگی ……………………………………….. … 70

4-38- جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی…………………………………… 71

4-39-جدول شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر خستگی ………………………………………   73

4-40-جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett  …………………………………………………………………………………….  73

4-41- جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر لذت………………………………………………  74

4-42- جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی  ……………………………………….  75

4-43-جدول شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر لذت …………………………………………….  77

4-44- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett  ……………………………………………………………………………………  77

4-45-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر رویکرد مطالعه سطحی…………………….. . 78

4-46-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی …………………………………… 79

4-47-جدول شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر رویکرد مطالعه سطحی …………………….. 81

4-48- جدولنتایج آزمون KMO-Bartlett  ………………………………………………………………………….  81

4-49- جدولکل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر رویکرد مطالعه عمیق…………………………… 82

4-50-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی …………………………………… 83

4-51-جدول شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر رویکرد مطالعه عمیق ……………………….. 85

4-52- جدول نتایج آزمون KMO-Bartlett  ……………………………………………………………………….  85

4-53-جدول کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر رویکرد مطالعه راهبردی ……………………  86

4-54-جدول ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی  …………………………………  87

4-55-جدول شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر رویکرد مطالعه راهبردی …………………..  89

4-56-جدول بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری ……………………………..90

4-57-جدول شاخص­های برازش مدل معادلات ساختاری…………………………………………………….  91

 

فهرست نمودارها

شماره نمودارصفحه

4-1-  توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت آنها ………………………………………………….. .  33

4-2- درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب مقطع تحصیلی آنها……………………………………………..   34

4-3-درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب رشته تحصیلی آنها……………………………………………….   35

4-4- معادله خط رابطه­ی بین رویکردهای مطالعه و هیجان های تحصیلی ………………………. ….  38

4-5- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون غرور …………………………………………………… 45

4-7- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون خشم ………………………………………………….  49

4-8- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون اضطراب …………………………………………….   54

4-9- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون شرم …………………………………………………..  58

4-10- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون امید …………………………………………………  62

4-11- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون نا امیدی…………………………………………….  66

4-12- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون خستگی …………………………………………..  70

4-13- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون لذت ……………………………………………….  74

4-14- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون رویکرد مطالعه سطحی ………………………. 78

4-15- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون رویکرد مطالعه عمیق …………………………. 82

4-16- نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون رویکرد مطالعه راهبردی …………………….. 86

                                                 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                           صفحه

4-1-مدل اندازه گیری متغیر غرور در حالت تخمین استاندارد……………………………………………   46

4-2-مدل اندازه گیری متغیر خشم در حالت تخمین استاندارد ……………………………………………  51

4-3-مدل اندازه گیری متغیر اضطراب در حالت تخمین استاندارد ……………………………………….  56

4-4-مدل اندازه گیری متغیر شرم در حالت تخمین استاندارد ……………………………………………..  60

4-5–مدل اندازه گیری متغیر امید در حالت تخمین استاندارد ………………………………………………  64

4-6-مدل اندازه گیری متغیر نا امیدی در حالت تخمین استاندارد ………………………………………..  68

4-7-مدل اندازه گیری متغیر خستگی در حالت تخمین استاندارد ………………………………………..  72

4-8-مدل اندازه گیری متغیر لذت در حالت تخمین استاندارد …………………………………………….  76

4-9–مدل اندازه گیری متغیر رویکرد مطالعه سطحی در حالت تخمین استاندارد ……………………  80

4-10-مدل اندازه گیری متغیر رویکرد مطالعه عمیق در حالت تخمین استاندارد ……………………  84

4-11-مدل اندازه گیری متغیر رویکرد مطالعه راهبردی در حالت تخمین استاندارد ………………..  92

4-12-مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد ………………………………………………. .. 92

 

 

  

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رویکرد­های مطالعه با هیجان­های تحصیلی مربوط به یادگیری در دانش­آموزان می­باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش­آموزان دختر و پسر دبیرستان­های شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392بوده، رویکرد­های مطالعه به وسیله “پرسشنامه رویکرد­های مطالعه” (ASI)و هیجان های تحصیلی مربوط به یادگیری به وسیله “پرسشنامه هیجان­های تحصیلی”(AEQ)مورد سنجش قرار گرفتند.این دو پرسشنامه بر روی 379 نفر از دانش­آموزان که به روش نمونه گیری طبقه­ای تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. داده­ها با استفاده از نرم­افزار­های SPSS  مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. با تعیین ضریب همبستگی اسپیرمن و با اطمینان 95% ، یافته­های این پژوهش نشان داد که رویکرد مطالعه عمیق با هیجان­های تحصیلی غرور، امید، و لذت در یادگیری رابطه معنی­دار مثبت، با خشم، ناامیدی و خستگی رابطه معنی­دار منفی و با اضطراب و شرم فاقد رابطه معنی­داری می­باشند. رویکرد مطالعه سطحی با هیجان­های تحصیلی ناامیدی، اضطراب، شرم، خشم ، ناامیدی و خستگی رابطه معنی­دار مثبت و با امید و لذت رابطه معنی­دار منفی و نیز با غرور فاقد رابطه معنی­داری می­باشد. رویکرد مطالعه راهبردی با هیجان­های تحصیلی غرور، امید و لذت دارای رایطه مثبت معنی­دار؛ با اضطراب، خشم، شرم، ناامیدی و خستگی رابطه معنی­دار منفی می­باشد. این پژوهش نشان داد که جنسیت، پایه و رشته تحصیلی دانش­آموزان با رویکرد­های مطالعه و نیز با هیجان­های تحصیلی مربوط به یادگیری رابطه معنی­داری ندارند. از یافته­های به دست آمده نتیجهگرفته می­شود که به کار گیری رویکرد های مطالعه عمیق و راهبردی در دانش­آموزان موجب هیجان های مثبت غرور، امید و لذت از یادگیری و به کار­گیری رویکرد مطالعه سطحی موجب هیجان­های منفی خشم، اضطراب، شرم، نامیدی و خستگی در دانش­آموزان می­شوند.

کلید­واژه­ها: رویکرد­های مطالعه، هیجان­های تحصیلی،هیجان­های تحصیلی مربوط به یادگیری

 

فصل یکم

 

 

کلیات پژوهش

 

 

1-1- کلیات پژوهش

1 -2 – مقدمه:

بحث در مورد رویکردهای مطالعه[1]، ریشه در پژوهش­های مارتن[2] و سالجو[3] (1976) دارد. آن­ها نحوه برخورد دانشجویان با مطالب مورد مطالعه را بررسی نموده و اصطلاح رویکردهای مطالعه را ابداع کردند. مطالعه آن­ها که آغازگر بسیاری از پژوهش های بعدی بود، با روش­های پرسشنامه­ای رایج در باره مطالعه و یادگیری تفاوت داشتو به صورت پرسش و پاسخ­های عمیق با تعداد نسبتاً محدود از دانشجویان انجام می­شد که خود این روش را پدیدارنگاری[4] نامیدند. مارتن و سالجو یک تمایز بنیادی در نحوه برخورد دو دسته از دانشجویان با تکالیف آموزشی را تشریح کردند. گروهی از دانشجویان از روشی استفاده کردندکه مبتنی بر درک و فهم مطالب بود. این دانشجویان برای متن ساختار معنایی قایل بودند و دنبال مقاصد زیربنایی، الزامات متن و معنای نهفته در مطالب بودند. گفته شد این دانشجویان دارای رویکرد عمیق[5] هستند. در مقابل گروهی دیگر از دانشجویان روشی بر­می­گزینند که مبتنی باز­پدیدآوری[6] است. این دانشجویان متن مورد مطالعه را به عنوان واحدهای جدا از هم در نظر می­گیرند که برای پاسخ دادن به سؤالات احتمالی باید به خاطر سپرده شوند. این نحوه روبرو شدن با تکالیف رویکرد سطحی[7] نامیده شد(مارتن و سالجو،به نقل ازسیف و فتح آبادی،1385)  همزمان در استرالیا و انگلستان هم پژوهشگرانی دیگر در مطالعات خود در این­باره به رویکردهای مشابهی رسیدند. این محققان به علاوه رویکرد دیگری به نام راهبردی[8] را معرفی کردند که مشخصه آن به کار بردن حداکثر تلاش به روشی سازمان یافته برای کسب بالاترین نمرات بود. نگاهی به پیشینه موضوع رویکردهای مطالعه نشان می­دهد که رویکردهای سطحی و عمیق بیش از رویکرد استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته اند.

انتویستل و تیت[9]ویژگی­های رویکردهای سطحی و عمیق را بر اساس نتایج پژوهش­های خود به صورت زیر خلاصه کرده­اند. ویژگی­های رویکرد سطحی مطالعه عبارت است از: تمایل به بازپدیدآوری صرف محتوا، پذیرش ایده­ها و اطلاعات به صورت منفعلانه؛ تمرکز صرف به الزامات سنجش؛ عدم تمرکز و مداقه در­باره هدف­ها یا راهبرد­های یادگیری؛ حفظ کردن حقایق و روش­ها به صورت روزمره(روتین)؛ شکست در تشخیص اصول یا الگوهای راهنمایی کننده .هم­چنین ویژگی­های رویکرد عمیق مطالعه عبارت است از: تمایل به درک و فهم معنای متون؛ تعامل قوی و منتقدانه با متن؛ مرتبط ساختن ایده­های مطرح شده در متن به دانش و تجارب قبلی؛ استفاده از اصول سازمان دهنده برای یکپارچه ساختن ایده­ها؛ مرتبط ساختن شواهد با نتیجه گیری­ها و قضاوت­ها؛ بررسی کردن منطق بحث­ها.(انتویستل و تیت،1993)

تنگ[10] در بیان تمایز میان دو رویکرد می­گوید، یادگیرندگانی که رویکرد سطحی دارند برای انجام تکالیف انگیزه­های بیرونی دارند. یعنی برای رسیدن به هدف­های بیرونی تلاش می­کنند. و تکلیف را به خاطر تکلیف انجام نمی­دهند. در این رویکرد افراد می­خواهند از شکست پرهیز کنند اما با بکار بستن حداقل تلاش و فعالیت. در این رویکرد راهبرد­هایی به خدمت گرفته می­شود که اهداف آن­ها یادگیری طوطی وار و حفظ مطالبی است که از دید خواننده مهم تشخیص داده شده است. این دانشجویان واقعیت ها را به صورت تکه­های جدا از هم به خاطر می­سپارند و از برقرار کردن روابط میان آن­ها ناتوانند. این دانشجویان از یادگیری طوطی وار و حفظ کردن برای بازپدیدآوری مطالب و نه برای درک و فهم آن­ها استفاده می­کنند(تنگ،2004).

دانشجویان دارای رویکرد مطالعه عمق، برای انجام تکالیف، انگیزه درونی دارند که از علاقه آن­ها نسبت به مطالب ناشی می­شود. راهبردهای مورد علاقه آن­ها ویژه تکلیف[11] است و هدف آن­ها جستجو و فهم معانی مطالبی است که باید آموخته شود. این یادگیرندگان نه تنها بین مطالبی که می­خوانند ارتباط برقرار می­کنند، بلکه بین مطالب جدید و مطالبی که قبلاَ یادگرفته­اند، و نیز بین این مطالب و تجربه­های شخصی در زندگی روزمره­شان هم ارتباط برقرار می­کنند.

در الگوی شناختی انگیزشی پکران چنین فرض شده است که اثر هیجان‌های تحصیلی بر پیشرفت با واسطه‌گری متغیرهای انگیزشی و شناختی صورت می‌گیرد. پکران و همکارانش چنین نوشته‌اند: «چنین فرض شده است که اثرات هیجان‌ها بر یادگیری و پیشرفت با واسطه‌گری تعدادی از مکانیسم‌های شناختی و انگیزشی انجام می‌شود.» (پکران و همکاران، 2002، ص 97).

بر اساس نظریه‌های ارزیابی هیجان‌ها زمانی فراخوانده می‌شوند که شخص یک رویداد یا موقعیت را برای بهزیستی یا موضوعات اساسی خود، مهم تلقی کند. به‌علاوه کیفیت و شدت هیجان فراخوانده شده صرفاً به خود موقعیت بستگی ندارد؛ بلکه به ارزشیابی ذهنی موقعیت در قالب مجموعه ابعاد ارزیابی مربوط می‌شود.به‌طور کلی نظریه‌های ارزیابی چنین فرض می‌کنند که ارتباطی علّی بین ارزیابی‌های خاص و هیجان‌های خاص وجود دارد.

نقش‌های‌ مختلف هیجان‌های تحصیلی در پیش‌بینی پیشرفت را می‌توان با استفاده از تبیین علیت متقابل و دوسویه در نظریه‌ی کنترل- ارزش هیجان‌های تحصیلی (پکران، 2006، پکران و همکاران، 2002) بهتر درک نمود.

لذت فعالیت‌های پیشرفت زمانی برانگیخته می‌شود که این فعالیت‌ها هم قابل کنترل و هم با ارزش تجربه شده باشند.برای مثال یک دانش‌آموز زمانی انتظار لذت از مطالعه دارد که او احساس کند شایستگی و توانایی تسلط بر محتوای یادگیری را دارد و مطالب یادگیری را جالب تلقی کند.

هیجان‌های بازده مورد انتظار امید و اضطراب، به‌ترتیب مرتبط با موفقیت و شکست بالقوه هستند و زمانی رخ می‌دهند که مقداری عدم قطعیت در باره‌ی بازده وجود داشته باشد. برای مثال یک دانش‌آموز اگر فکر کند ممکن است در آزمون شکست بخورد و نتیجه‌ی آزمون برای وی مهم باشد، احساس اضطراب خواهد نمود؛ ولی اگر او مطمئن باشد که موفق خواهد شد یا نتیجه‌ی آزمون اهمیتی برایش نداشته باشد، اضطرابی را تجربه نخواهد کرد.

ناامیدی زمانی تجربه می‌شود که فرد احساس کند هیچ کنترلی بر شرایط ندارد و در مورد شکست مطمئن باشد. در نهایت هیجان‌های پس‌نگر همچون غرور و شرم به‌ترتیب پس از موفقیت و شکست و ادراک این نکته رخ می‌دهند که عوامل درونی اِعمال کنترل یا فقدان کنترل موجب این نتایج شده باشند (پکران، 2006)

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:26:00 ب.ظ ]
فصل سوم به مبانی قانونی حریم برق  پرداخته و در این فصل نیز موضوعاتی چون: مفاهیم حریم درقانون، ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌، ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، حریم در قانون مدنی، احکام و مسائل حریم.

در آخر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مورد بحث قرار گرفته اند.

 
فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

 

مقدمه

مقدمه. 2

بیان مسئله. 3

سوالات تحقیق. 4

الف- سوال اصلی. 4

ب- سوال فرعی. 4

فرضیه های تحقیق. 4

الف- فرضیه اصلی. 4

ب- فرضیه فرعی. 5

اهداف تحقیق. 5

الف- اهداف علمی. 5

ب- اهداف کاربردی. 5

1-5- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. 5

1-6- روش تحقیق. 5

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 6

1-8- محدودیتهای  تحقیق. 6

1-9-تعاریف واژه گان. 6

الف- معنای اول حریم. 6

ب- معنای دوم حریم. 7

1-10- ساختار تحقیق. 8

 

فصل اول: مبانی فقهی حریم

1-1-تعریف حریم. 11

1-1-1- تعریف حریم در فرهنگ لغات. 11

1-1-2- حریم در فقه. 12

1-2- مصادیق حریم که مبنای فقهی ندارند. 16

1-2- 1-مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی: 16

1-2-2-مصادیق مستحدثه حریم. 18

1-3-نظرات فقهای مشهور اعم از شیعه و سنی. 19

1-3-1- نظر ابن جنید اسکافی. 21

1-3-2-روایات مستند. 21

1-3-3-دیدگاه فقها. 23

1-3-4-موافقین دیدگاه ابن جنید. 27

1-3-4-1 علامه حلی. 27

1-3-4-2 شهید ثانی. 28

1-3-4-3-صاحب کفایهالاحکام. 29

1-3-4-4-شهید صدر. 30

1-4-دیدگاه مخالفین نظر ابن جنید. 30

1-4-1-دیدگاه کاشف الغطا در باب حریم. 30

1-4-2-دیدگاه مؤلف فقه الصادق. 31

1-4-3-دیدگاه صاحب کتاب الاراضی. 32

1-4-4- دیدگاه آیت الله خویی. 33

1-5-گرایش به قاعده لا ضرر در باب حریم. 34

1-6-مبنای حریم از دیدگاه اهل سنت. 37

1-7-نظرفقهای مشهور شیعه درخصوص حریم. 40

1-8-اشتراکات فقهای شیعه وسنی. 42

1-9-ارکان و عناصر حریم. 43

1-9-1- وجود یک ملک. 44

1-9-2-وجود اراضی موات در مجاورت آن ملک. 44

 

فصل دوم: مبانی قانونی حریم برق

2-1-مفاهیم حریم درقانون. 49

2-1-1-تعریف حریم از نظر حقوقدانان. 49

2-1-2-تعریف حریم در قوانین و مقررات. 50

2-2-ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌. 52

2-2-1- ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌. 52

2-2-2- ماهیت‌ فنی‌ حریم‌ یا شعاع‌ تأثیر. 54

2-3-خصوصیات قوانین حریم. 55

2-3-1- آمره بودن قوانین حریم. 55

2-3-2 -الزامی بودن  قوانین حریم. 56

2-3- 3- قدیمی بودن قوانین حریم:. 56

2-3-4- تبعی بودن حریم. 57

2-4- ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق: 58

2-4-1- عناصر حریم. 64

2-4-2- فلسفه حریم. 66

2-4-3- میزان حریم. 67

2-4-4- طبیعت حقوقی حق حریم. 67

2-4-5 – حریم خطوط برق. 69

2-5- حریم در قوانین مدنی که حریم برق استنباط نمی شود. 72

2-5-1- اصول حریم در قانون مدنی. 72

2-5-2- میزان حریم در قانون مدنی. 77

2-6-احکام و مسائل حریم. 80

نتیجه گیری:. 86

پیشنهادات. 90

منابع ومأخذ. 93

مقدمه

باتوجه به توسعه روزافزون خطوط انتقال برق درکشور وعدم رعایت حریم استانداردخطوط بامناطق مسکونی در برخی از شهرها، مشکلات بسیاری برای ساکنین این مناطق ایجاد شده است. همچنین، از آنجایی که میدان مغناطیس ساطع شده از خطوط انتقال برق چنانچه در حد غیر مجاز باشد می تواند بعنوان یک ریسک در نظر گرفته شود، در اکثر موارد دلیل ایجاد ریسک، عدم رعایت حریم استاندارد مجاز خطوط انتقال برق از مناطق مسکونی می باشد. بنابراین راهکار کنترلی پیشنهادی به منظور کاهش اثرات، رعایت حدود استاندارد فاصله از دکل های انتقال برق و جلوگیری از پیشروی افراد و ساخت و ساز شهری در حریم ارائه شده برای خطوط می باشد. فعالیت های ساختمانی همواره یکی ازبخش های بزرگ و مهم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد.  با توجه به گسترگی شبکه های توزیع نیروی برق درسطح معابرشهری و روستایی و فعالیت بخش ساختمانی ومسکن درجواراین شبکه ها، هرازگاهی شاهدبروز حوادث و مشکلات عدیده ای هستیم.  متاسفانه به دلیل عدم آشنایی کامل کارکنان شاغل درپروژه های ساختمانی(کارگران، داربست کاران، نماکاران، اپراتوربالابرهای ساختمانی) ازشبکه های برق و خطرات ناشی ازآن و همچنین عدم هماهنگی های لازم دست اندرکاران ساخت و ساز، موجب بروزاتفاقات غیرقابل تصوری شده و خسارات وزیانهای مالی و جانی جبران ناپذیری را درپی داشته است. حوادث مرگ آفرین، قطع عضوو.. . برای این صنعت و اجتماع، بسیارگران تمام شده و ازاینرو کوششی جدی برای جلوگیری ازصدمات این حوادث اجتناب ناپذیرمی باشد. لذا جهت پیشگیری ازحوادث، ازبعد اخلاقی و معنوی و وظیفه، بایستی مدیران ومسئولان صنعت ساختمان و مسکن، خودرا مسئول حفظ جان افراد ومنابع بدانند و دراجرای قوانین و مقررات موجود و رعایت اصول فنی و ایمنی ازجمله حریم شبکه های انتقال نیروی برق تلاش نموده و کارفرمایان رابه استفاده ازنیروی متخصص و آموزش دیده در پروژه های ساختمانی الزام نمایند. لذاپژوهش حاضر درصدداست به بررسی دقیق مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران پرداخته وزوایای مختلف موضوع راباروش پژوهش کتابخانه ای موردمداقه قراردهد تا با ارائه راهکارهای مناسب ونتایج مطلوب بتواند گامی موثرومفید در مرتفع نمودن چالشها، اختلاف نظرها وخلاء های تحقیقاتی بردارد.

شبکه های توزیع انرژی الکتریکی، محل تلاقی مشترکین صنعت برق میباشد و اشکالات سیستم توزیع در این صنعت، از دید مصرف کنندگان، مشکل کلیه صنعت برق قلمداد می شود. توسعه روزافزون، عدم پیش­بینی صحیح این روند و عقب ماندگی فناوری، همواره مشکلاتی را در سیستم توزیع انرژی الکتریکی به همراه داشته است. با استفاده از فناوریهای نوین میتوان بخشی از این اشکالات را کاهش داد GIS بواسطه تحلیل داده های مکان مرجع میتواند در حل برخی از اشکالات موجود در شبکه توزیع نیرو مؤثر باشد.

بیان مسئله                                                  

دراین قسمت علاوه بر بیان مسله علل عدم رعایت حریم خطوط برق از طرف مردم بررسی می گردد.

حریم برق یکی از مقوله­های مهم درعصر کنونی می باشد و بروز حوادث ومشکلات عدیده ارزش واهمیت این موضوع را دوچندان می نمایدزیرا، بانگاهی به علل حوادث ناشی ازجریان برق درمییابیم اصلی ترین علت برای حوادث مذکورعدم رعایت ریم برق بوده است

برق یکی ازمهمترین منبع انرژی درعصرحاضر است که نقش اساسی وحیاتی در زندگی بشر امروز ایفا ء میکند. طی قرن اخیر کاربرد این انرژی روند افزایشی یا فته، وبالتبع چگونگی ونحوه انتقال این انرژی برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید یک امر پیچیده ومهم تبدیل شده است. نیاز مبرم جامعه بشری به این امر مهم با عث شده است دراقصی نقاط دنیا تدابیر متنوع فنی وحقوقی درجهت حفظ ونگهداری خطوط انرژی برق، اندیشیده واعمال کنند. اصولا به موازات صنعتی شدن کشورها تاسیسات عظیم متنوعی ازقبیل خطوط انتقال نفت وگاز، راه  آهن، خطوط انتقال توزیع برق ایجاد شده است که کمال وتداوم انتفاع ازآنها وجلوگیری اززیانهای احتمالی نیازمند تدابیر ووضع قوانین ومقررات فنی وحقوقی واجرای صحیح آنهاست. به همین دلیل است که در حقوق کشورها مقررات ویژه ای به این امر مهم اختصاص پیدا کرده است.

درضمن، مسئله مهمی که در زمینه برق حائز اهمیت می باشد. رعایت حریم قانونی  برق می باشد و. متاسفانه تا بحال چندان به آن پرداخته نشده است ومشکلات مردم ووزارت نیرو کما کان در حفظ ونگهداری حریم روز بروز بیشتر شده وپرونده های قابل توجهی در محاکم قضایی بصورت لا ینحل خاک می خورند. چرا که قضات محترم با  حاکمیت مواد 18و19 قانون سازمان برق ایران وتداخل آن با قاعده تسلیط، ولا ضرر، عملا مشکلاتی برای مردم بالاخص مردم زحمت کش روستای وکشاورزی فراهم گردیده، وسالانه شاهد برق گرفتگی وفوت افراد درمسیر های خطوط برق را شاهد می شویم. که به علت عدم رعایت حریم قانونی  اتفاق می افتد.

با تبیین اوصاف معنونه مطالعه ضرورت واهمیت موضوع نمایان می گردد، وپژوهش حاضردرصدداست زوایای مختلف موضوع را مورد مطالعه دقیق قرارداده وباارائه راهکارهای مناسب ونتایج مطلوب گامی موثرومفیددرمرتفع شدن چالشها واختلاف نظرها بردارد.

همان گونه که مشخص است درهیچ کدام از تحقیقات انجام شده به طور صریح، مفهوم مذکوربیان نشده و همواره بصورت حاشیه ای وکلیشه ای به این موضوع اشاره شده است، با این تفاسیر درپژوهش حاضرجهات قانونی و جهات عملی موضوع مذکور، به طور مستدل بیان می گردد قصد داریم به انجام پژوهش در موردموضوع تحقیق مسائل لازم راتبیین نموده تادرجهت رفع خلاء تحقیقاتی ذکر شده گام برداریم وبه این ترتیب، پاسخگوی سوال بسیاری ازدانشجویان وپژوهشگران محترم باشیم.

سوالات تحقیق

الف- سوال اصلی

آیا قانون رعایت حقوق حریم خطوط برق ایران با قانون اساسی قابلیت انطباق دارد؟

ب- سوال فرعی

آیا سازوکارهای موجوددر قانون ایران امنیت مردم رادررابطه با بروزحوادث ومشکلات عدیده تامین می‏کند؟

فرضیه های تحقیق

الف- فرضیه اصلی

به نظرمی رسد، حقوق رعایت حقوق حریم خطوط برق دامنه محدودیت هارانسبت به قانون اساسی افزایش داده است.

 

ب- فرضیه فرعی

به نظرمی رسد، سازوکارهای موجوددرحقوق رعایت حقوق حریم خطوط برق ایران امنیت مردم رادررابطه با بروز حوادث ومشکلات عدیده تامین نمی‏کند وهنوز کاستی های زیادی وجوددارد.

اهداف تحقیق

الف- اهداف علمی

بررسی وتبیین وشناسایی عوامل موثردررعایت حقوق حریم خطوط برق ایران

ب- اهداف کاربردی

نتایج حاصل  ازاین تحقیق میتواندبرای دولت ومراجع ذیصلاح حائزاهمیت باشد تاآنان را درپی یافتن راه کارهای مناسب راهنمایی نماید.

ارائه مدل، الگو وراهکارهای مناسب برای مرتفع شدن مشکلات موجود در زمینه رعایت حریم خطوط برق ایران ازمنظرفقه و حقوق ایران

1-5- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

ازآنجا که بررسی رعایت حریم خطوط برق ایران ازمنظرفقه و حقوق، بطورکاربردی مورد بررسی قرار نگرفته است در این نوشتار سعی برآنست که با بررسی دقیق موضوع امکان آشنائی متصدیان امر با این موضوع فراهم شود. د این موضوع از جمله موضوعات بدیع، تازه و کاربردی بوده و تاکنون از دید بسیاری از علما مغفول مانده و به صورت کاملا موردی به آن اشاره شده است و به همین دلیل باید بیشتر توضیح و تبیین گردد.

1-6- روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی توصیفی است که از روش کتابخانه ای توام با فیش برداری از منابع کتب حقوقی و هم چنین استفاده از منابع اینترنتی به کار برده می شود. جهت گرد اوری اطلاعات در این تحقیق از منابع اینترنتی، فیش برداری و مطالعه کتاب ها و مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در توصیف علمی و عملی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی به موضوع پژوهش پرداخته تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدوددراین زمینه، نظرات اساتید در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد، جمع آوری و در  حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان می گردد و با نتیجه گیری بحث را پایان می بریم.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:25:00 ب.ظ ]