پایان نامه مدیریت منابع انسانی سبز

6- بطور کلی کمک در تدوین نقش اساسی که مرکز بهداشت کرج در بحث توسعه پایدار کشور جمهوری اسلامی ایران می تواند داشته باشد.
[1] . Sustainable design
[2] . Green Architecture
[3] . Best Practice

پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه
 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نراق گروه علوم انسانی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – گرایش تحول   عنوان : نقش مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان   تابستان 1393    برای رعایت حریم […]
 
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه:بررسی تهذیب از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی و بحیّه ابن‌پقوده

جناب آقای دکتر ملکی
 
پاییز 1391
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیّات.. 4

مقدمه  5

1.1. طرح تحقیق. 6

1.1.1. پیشینۀ موضوع 6

1.1.2. پرسش اصلی تحقیق. 6

1.1.3. ساختار تحقیق. 6

1.1.4. شیوة تحقیق. 7

1.1.5. ضرورت تحقیق. 8

1.1.6. هدف تحقیق. 8

فصل دوم:  مفاهیم اساسی. 9

2.1. تهذیب و اخلاق. 10

2.1.1. تهذیب.. 10

2.1.1.1. تعریف تهذیب… 10

2.1.1.2. نیروهای سه‌گانۀ نفس…. 13

2.1.1.3. رابطۀ تهذیب با تزکیه. 16

2.1.1.4. رابطة تهذیب با توحید.. 17

2.1.2. اصول و مراتب تهذیب.. 18

2.1.2.1. فضایل و رذایل اخلاقی.. 18

2.1.2.2. ارادۀ انسان و تهذیب… 18

2.1.2.3. امکان تهذیب… 19

2.1.3. امور اساسی در تهذیب.. 19

2.1.3.1. معنای نفس و مراتب آن.. 19

2.1.3.2. ارکان چهارگانۀ سلوک… 21

2.1.3.3. جهاد با نفس…. 22

2.1.3.4. خودشناسی و معرفت نفس…. 22

2.1.3.5. حالات جسم و روح.. 23

2.1.3.6. خداشناسی و معرفت نفس…. 23

2.1.4. عوامل مؤثر در تهذیب نفس.. 24

2.1.4.1. ایمان به خدا 24

2.1.4.2. عبادت و بندگی خدا 24

2.1.4.3. دوستی و عشق به خدا 24

2.1.4.4 توکّل به خدا 24

2.1.4.5. عقل و دانش در مسیر تهذیب… 25

2.1.4.6. استاد و راهنما در تهذیب… 25

2.1.4.7. اخلاص در تهذیب… 25

2.1.4.8. عوامل دیگر. 25

2.1.5. موانع تهذیب نفس.. 26

2.1.5.1. گناه. 26

2.1.5.2. خودخواهی و حبّ نفس….26

 

2.1.5.3. حبّ دنیا 26

2.1.5.4. ظلم و ستم.. 27

2.1.5.5. خشم و غضب… 28

2.1.5.6. موانع دیگر. 28

2.1.6. نتایج و آثار تهذیب نفس.. 28

2.1.6.1. آرامش روحی و روانی.. 28

2.1.6.2. حال خوش…. 28

2.1.6.3. یقین.. 28

2.1.6.4. قرب و خشنودی خدا 28

2.2. معرفی کتاب وظایف قلوب «الهدایة الی فرائض القلوب» 29

2.2.1. تاریخ نگارش وظایف قلوب. 29

2.2.2. هدف کتاب وظایف قلوب. 29

2.2.3. تمایز کتاب وظایف قلوب از سایر کتب اخلاقی. 31

2.2.4. ساختار کتاب وظایف قلوب. 31

2.2.5. شیوۀ ترتیب منازل در وظایف قلوب. 32

2.2.6. غایت تهذیب اخلاق در وظایف قلوب. 33

روش عرفانی/ فلسفی در وظایف قلوب. 33

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2.3. معرفی کتاب «اوصاف الاشراف» 35

2.3.1. معرفی اوصاف الاشراف. 35

2.3.2. پیشینۀ اوصاف الاشراف. 36

2.3.3. تفاوت «اخلاق ناصری» با «اوصاف الاشراف» 38

2.3.4. علّت تألیف اوصاف الاشراف از نگاه دیگران. 44

2.3.5. آثار مثبت اوصاف الاشراف. 46

2.3.6. تعداد و ترتیب منازل یا مقامات در اوصاف الاشراف. 46

2.3.7. منزل، مقام و درجۀ اهل سلوک در اوصاف الاشراف. 47

فصل سوم:  تهذیب اخلاق از منظر ابن‌پقوده 49

3.1. معرّفی نمایندۀ اخلاق یهودی در این پژوهش (بحیّه ابن‌پقوده) 50

3.1.1. زندگی بحیّه ابن‌پقوده 50

3.1.2. آثار ابن‌پقوده 50

3.1.3. محتوای «وظایف قلوب» 51

3.1.4. وظایف انسان از دیدگاه ابن‌پقوده 51

3.1.5. علّت تألیف رساله از زبان مولّف.. 51

3.1.6. علت نامگذاری کتاب از نگاه پژوهشگران. 52

3.1.7. شناخت وحدانیّت خدا در اندیشۀ ابن‌پقوده 52

3.1.8. طبیعت و وظیفۀ انسان. 53

3.1.9. رابطۀ عقل و شریعت در اندیشۀ ابن‌پقوده 53

3.1.10. نیّت قبل از وظایف قلب.. 54

3.2. تهذیب اخلاق از منظر ابن‌پقوده 54

فصل چهارم:  تهذیب اخلاق از منظر خواجه نصیرالدین طوسی. 58

4.1. معرفی نمایندة اخلاق اسلامی در این پژوهش (خواجه نصیرالدین طوسی) 59

4.1.1. اساتید خواجه 60

4.1.2. خواجه نصیر در قلاع اسماعیلیّه 60

4.1.2. خواجه نصیر در دربار مغولان. 62

4.1.4. فعالیت‌های علمی خواجه نصیر 63

4.1.5. شاگردان خواجه نصیر 65

4.1.6. آثار خواجه نصیر 66

4.2. تهذیب اخلاق از منظر خواجه 68

فصل پنجم:  بررسی تطبیقی شیوه‌های مشترک سلوک در تهذیب نفس از نگاه دو اندیشمند. 71

5.1. تطبیق و مقایسۀ دو کتاب.. 73

5.2. تطبیق و مقایسۀ دو نویسنده 75

5.3. بررسی تطبیقی تهذیب اخلاق در دو اثر (اوصاف الاشراف و وظایف قلوب) 77

5.3.1. دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر طوسی در باب توحید. 78

5.3.1.1. دیدگاه ابن‌پقوده در باب توحید.. 78

5.3.1.2. دیدگاه خواجه نصیر در باب توحید.. 80

5.3.1.2.1. اتحّاد از نظر خواجه نصیر. 80

5.3.1.2.2. وحدت از نگاه خواجه نصیر. 81

5.3.2. دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب اطاعت و فرمان برداری از خدا 82

5.3.2.1. دیدگاه ابن‌پقوده در باب اطاعت… 82

5.3.2.2. دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی در باب تسلیم (اطاعت). 89

5.3.3. دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب توکّل. 90

5.3.3.1. دیدگاه ابن‌پقوده در باب توکّل 90

5.3.3.2. دیدگاه‌های خواجه نصیر دربارۀ توکّل.. 92

5.4.1. دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب اخلاص.. 100

5.4.1.1. دیدگاه ابن‌پقوده در باب اخلاص….. 100

5.4.1.2. دیدگاه خواجه نصیر دربارۀ اخلاص….. 104

5.5.1. دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر دربارۀ توبه 105

5.5.1.1. دیدگاه ابن‌پقوده دربارۀ توبه. 105

5.5.1.2. دیدگاه خواجه نصیر طوسی دربارۀ توبه. 112

5.3.6. دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه در باب محاسبۀ نفس.. 117

5.3.6.1. دیدگاه ابن‌پقوده دربارۀ محاسبۀ نفس…. 117

5.3.6.2. دیدگاه خواجه نصیر در باب محاسبۀ نفس…. 119

5.3.7. دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب زهد. 121

5.3.7.1. دیدگاه ابن‌پقوده در باب زهد.. 121

5.3.7.2. دیدگاه خواجه نصیر در باب زهد.. 126

5.3.8. دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب محبّت و دوستی خدا 127

5.3.8.1. دیدگاه ابن‌پقوده در باب محبّت… 127

5.3.8.2. دیدگاه خواجه نصیر در باب محبّت… 130

نتیجه‌‌گیری. 134

پی نوشت‌ها 135

منابع و مآخذ. 146

الف) منابع فارسی. 146

ب) منابع عربی. 147

ج) منابع انگلیسی. 148

 

چکیده

 

 

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تطبیقی مستی در حقوق جزایی ایران و انگلستان

دکتر ولی الله انصاری
 

استاد محترم مشاور:
دکتر نریمان فاخری
اسفند: 90
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

یکی از جرایمی که در حقوق اسلام برای آن مجازات حدی شلاق درنظر گرفته اند، نوشیدن مسکرات می­باشد لذا از آنجایی که شرب خمر موجب زوال عقل می شود با اهداف شریعت اسلام ناسازگاری دارد. در قوانین پس از انقلاب اسلامی که رویکرد آن بازگشت به فقه و حقوق جزای اسلامی بوده است شرب خمر از سال 1361 تا کنون همواره جرم شناخته شده و برای تکرار کننده آن در مرتبه سوم مجازات سنگین اعدام در نظر گرفته شده است.بنظر می رسد ارتکاب جرم مزبور به دلیل آنکه بزه دیده مشخصی ندارد در واقع آمار دقیقی از میزان ارتکاب آن در دست نیست ودر زمره رقم سیاه بزهکاری قرار می گیرد لذا هدف از نگارش این رساله مقایسه مجدد قوانین داخلی در این زمینه با حقوق انگلستان  می باشد تا خلأها ونقاط قوت و ضعف قانون در این زمینه مورد شناسائی قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی:

مستی – الکل – مواد مخدر – قوانین و حقوق انگلستان- ایران

 

 

1– بیان مطلب

با تشکیل هر جامعه، روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود. این روابط با داده های مختلف اخلاقی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی، از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قرار دادی، که از سنت ها، آداب و رسوم، ملیّت، مذهب و … ریشه می گیرد، روی می آورد. در این میان ممکن است، اعمالی از سوی برخی از افراد ا نجام پذیرد، که این نظم را دستخوش التهاب نماید، چیزی که غالباً (مگر در شرایط استثنایی و به دلائل فوق العاده) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]

برای مقابله با این پدیده، حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم، روابط و مناسبت های فی ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیت قا نون و مقررات را بر این روابط تعیین می کند.[2]

اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم، واکنش نشان می دهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم، مجازات می نماید.

شخص با برخورداری از نوعی وضعیت و صفت خاص، این قابلیت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند. در این صورت، پس از تحقّق اهلیت جزایی، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام، مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]

برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص، تحقق شرایط و فقدان موانعی لازم است، که بدون آنها مسؤولیت کیفری محقق نخواهد شد. این شرایط و خصیصه ها، اوضاع و احوالی هستند، که بر متن قانونی حاکم بر موضوع، فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]

در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند، که دارای اختیار و ادراک باشند. بنابراین، اگر انسانی مدرک و مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست. یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند. به عبارت دیگر، مسؤولیت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده­­ی جزائی، یا جرم است، که حضور آمر یا مقامات صلاحیّتداری که حق وضع هر قاعده یا قانون و یا تکلیفی را دارا برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی، که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیت های قانونی را دارد. برای تحقّق آن لازم و ضروری است.[5]

غالب نظام های جزایی دنیا، فرض مسؤولیت قانونی را مورد پذیرش قرار داده، و درکش و قوس امر بین مسؤولیت و عدم مسؤولیت، اصل را بر مسؤولیت جزایی دانسته اند. قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسؤولیت بنا شده است.[6]در این میان ممکن است، اوضاع و احوال و یا وضعیت متفاوتی پدید آید، که در نهایت منجر به سقوط و رفع مسؤولیت کیفری جانی گردد. ارتکاب جرم در حالت مستی نمونه ای از خصیصه ها و شرایطی است، که به لحاظ وضعیت خاص اراده و اختیار شخص مست، و حاکمیت مقررات ویژه در این خصوص، بر مسؤولیت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.

مستی عبارت است از «حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکرآور)، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام می کند. در این حالت چناچه شخص مرتکب جنایتی علیه جان، مال، ناموس و آبروی دیگری شود، مجازات مرتکب و وضعیت مسؤولیت کیفری او چگونه است؟

وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص مست و قابلیت تحمّل تبعات جزائی رفتار مجرمانه ی او، از جمله تحقّق مسؤولیت کیفری شخص مست به شمار می آید. از سوی دیگر شرایط و خصوصیات ذهنی و درونی شخص مست مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، عدم مسؤولیت و مجازات او امری معقول و منطقی جلوه می نماید.[7] به لحاظ وجود این دوگانگی، نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.

این نوشتار، با بررسی ارتکاب جرم در حال مستی، انواع مستی با بررسی وضعیت اراده، اختیار و قصد فرد مست و جرائم ارتکابی او دامنه مسؤولیت کیفری آن را در قوانین جزایی ایران و انگلستان بیان می­کند.

2– سؤال های اصلی تحقیق  

اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:

1) مستی چیست؟ تعریف جرم مستی در ایران و انگلستان چگونه است؟

2) چه رابطه ای میان سیاست کیفری ایران در خصوص شرب خمر و مستی با حقوق کیفری انگلستان وجود دارد؟

3) آیا مستی موجب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب در قوانین جزایی ایران و انگلستان می گردد؟

3- فرضیه های تحقیق

1) به نظر می رسد مستی عبارت است از حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام کرده باشد. مستی عموماً به دو نوع تقسیم می شود. 1- مستی ارادی: که می­تواند بر اثر مصرف الکل یا سایر مواد مخدر یا ترکیبی از این دو حاصل شود. 2- مستی غیر ارادی، یعنی هر گاه مست شدن ناشی از تقصیر مشتکی عنه نباشد: مثال بارز آن زمانی است که نوشیدنی مشتکی عنه به الکل یا مواد مخدر آلوده شود.

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

استاد راهنما
دکتر محمدحسن حسنی
استاد مشاور
دکتر محمدجواد باقی زاده
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                                    صفحه

چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بیان موضوع ………………………………………………………………………………………………………………..2

ب) سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..3

پ) فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….3

ت) اهداف و کاربردها …………………………………………………………………………………………………………4

ث) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….4

ح) معرفی پلان…………………………………………………………………………………………………………………..5

بخش نخست: مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ……………………………………………6

فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از مفاهیم مشابه ………………………………………………………7

مبحث اول: تعریف سرقت ……………………………………………………………………………………………………7

گفتار اول: تعریف لغوی ……………………………………………………………………………………………………7

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………….7

بند اول: تعریف حقوقی سرقت ……………………………………………………………………………………………8

بند دوم: تعریف فقهی سرقت ……………………………………………………………………………………………..8

الف: تعریف سرقت در فقه امامیه ………………………………………………………………………………………..9

ب: تعریف سرقت در فقه اهل سنت …………………………………………………………………………………….9

1- فقه حنفی …………………………………………………………………………………………………………………..9

2- فقه مالکی ………………………………………………………………………………………………………………….9

3- فقه حنبلی …………………………………………………………………………………………………………………10

4- فقه شافعی ………………………………………………………………………………………………………………..10

مبحث دوم: تمییز سرقت از عناوین مشابه …………………………………………………………………………….11

گفتار اول: اختلاس، انتهاب- استلاب …………………………………………………………………………………11

گفتار دوم: احتیال ……………………………………………………………………………………………………………15

گفتارسوم: خیانت ………………………………………………………………………………………………………………15

گفتارچهارم: مرقد و منبّج …………………………………………………………………………………………………….17

گفتارپنجم:محاربه ………………………………………………………………………………………………………………17

گفتارششم:لص (راهزنی) …………………………………………………………………………………………………….19

فصل دوم: ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ……………………………………………………………..24

مبحث اول: رکن قانونی و شرعی ………………………………………………………………………………………….24

گفتار اول: رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………….24

گفتار دوم: رکن شرعی ………………………………………………………………………………………………………25

بند اول: کتاب الهی ……………………………………………………………………………………………………………25

بند دوم: روایات ……………………………………………………………………………………………………………….26

مبحث دوم: رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………28

گفتار اول: عنصر ربودن ……………………………………………………………………………………………………..28

بند اول: پنهانی بودن ربایش ………………………………………………………………………………………………..29

بند دوم: مباشرت یا عدم مباشرت سارق در ربایش …………………………………………………………………30

گفتار دوم: عنصر مال ……………………………………………………………………………………………………….36

بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال ………………………………………………………………………………….36

بند دوم: قابل تملک بودن مال ……………………………………………………………………………………………37

الف: ربودن انسان و اعضای بدن انسان ………………………………………………………………………………..40

ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و…) …………………………………41

ج: ربودن داده ها و اطلاعات …………………………………………………………………………………………….44

گفتار سوم: تعلق به غیر داشتن …………………………………………………………………………………………..45

بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک ………………………………………………………………………..45

بند دوم: اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری ……………………………………………………………………47

بند سوم: اموال مشاع برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید ……………………………………………………………………………………………………….48

بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال ………………………………………………………………………………..49

بند پنجم: اموال بدهکار …………………………………………………………………………………………………..52

بند ششم: کفن دزدی ……………………………………………………………………………………………………..56

مبحث سوم: رکن معنوی …………………………………………………………………………………………………57

بند اول: اراده و اختیار …………………………………………………………………………………………………….58

بند دوم: علم به حرمت سرقت …………………………………………………………………………………………60

بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری ……………………………………………………………………… ..60

بند چهارم: قصد سرقت ………………………………………………………………………………………………….61

الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش ……………………………………………………………………………..62

ب: قصد تقاص عینی و دینی ……………………………………………………………………………………………64

بخش دوم: واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت ………………………………..67

فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری…………………………………………………….67

مبحث اول: سرقت ساده تعزیری ……………………………………………………………………………………….67

گفتار اول: تعریف سرقت ساده ………………………………………………………………………………………..67

گفتار دوم: مجازات سرقت ساده ………………………………………………………………………………………68

بند اول: مجازات اصلی …………………………………………………………………………………………………………68

بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی ………………………………………………………………………………………68

مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری …………………………………………………………………………………………….69

گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد ………………………………………………………………………………69

گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار ……………………………………………………………………………………………..70

گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب …………………………………………………………………………71

گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی ……………………………………………………………. 72

گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی ……………………………………………………………….73

گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری ………………………………………………………………………………………….73

گفتار هفتم: استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن ……………………………………………………………..74

گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی …………………………………………………………………………….76

گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم ………………………………………………….77

گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای) ……………………………………………………………… 77

فصل دوم:واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد………………………………………………….79

مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد …………………………………………………………….79

گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد……………………………………………………………………………………………79

گفتار دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد ………………………………………………………………………….82

بند اول: علم به حرمت ربودن ………………………………………………………………………………………………………..82

بند دوم: محرز بودن مال ………………………………………………………………………………………………………………83

بند سوم: هتک و ابطال حرز …………………………………………………………………………………………………………83

بند چهارم: حد نصاب ………………………………………………………………………………………………………………….84

بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) ……………………………………………………………………….. 90

بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی ……………………………………………………………………………………91

بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق …………………………………………………………………………………………………92

بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی …………………………………………………………………………………………….94

بند نهم: تناسب حرز با مال …………………………………………………………………………………………………………95

بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی ………………………………………………………………………………………96

بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال ………………………………………………………………………………………….99

گفتار سوم: حد سرقت ……………………………………………………………………………………………………………101

مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت…………………………………………………………………………..106

گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت ……………………………………………………………………………………….106

بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی …………………………………………………………………………………106

بند دوم : میزان و کیفیت قطع ………………………………………………………………………………………………….109

بند سوم : شرایط قطع عضو سارق …………………………………………………………………………………………….111

بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد ………………………………………………………………………………………….116

بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع ………………………………………………………………………………………119

گفتار دوم : مسقطات حد سرقت …………………………………………………………………………………………….. 123

بند اول : عدم شکایت مالباخته ………………………………………………………………………………………………..123

بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق ……………………………………………………………………………………124

بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال ………………………………………………..124

بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع …………………………………………………………………………………….125

بند پنجم : رجوع سارق از اقرار ……………………………………………………………………………………………..125

بند ششم : استرداد مال به صاحب آن ……………………………………………………………………………………..125

بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم ………………………………………………………….125

بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت ……………………………………………………………………………..126

بند نهم : ادعای مالکیت سرقت …………………………………………………………………………………………….126

بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده ………………………………………………………………………………….127

نتایج و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………128

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….133

الف : منابع فارسی

کتاب ها
مقالات
پیان نامه ها
ب : منبع خارجی

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری

استاد راهنما :
دکتر فرشته مصطفوی راد
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش با هدفِ بررسی تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز میانکوه به مرحله اجرا در آمد. به همین منظور از بین کارکنان شرکت گاز میانکوه ، تعداد 310 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خود ارزشیابی های محوری، پرسشنامه فضای روانشناختی حاکم بر سازمان، خود ارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی بوده است. به منظور توصیف وضعیت موجود از میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمرات استفاده شده است. هم چنین، به منظور تحلیل فرضیه های برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چدگانه به شیوه استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های فضای روانشناختی (استقلال، اعتماد، انسجام، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری) با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بین مؤلفه های خودارزشیابی های محوری (عزت نفس، خودکارآمدی تعمیم یافته، ثبات هیجانی و جایگاه مهار) با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. به همین ترتیب، نتایج نشان داد که مؤلفه های فضای روانشناختی قادرند اشتیاق شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند و از بین متغیرهای پیش بین، مؤلفه های استقلال، فشار و قدردانی بیشترین نقش را در تبیین اشتیاق شغلی کارکنان ایفا می کنند. به همین ترتیب، مؤلفه های خودارزشیابی های محوری قادرند اشتیاق شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند و از بین متغیرهای پیش بین، مؤلفه های عزت نفس و ثبات هیجانی بیشترین نقش را در تبیین اشتیاق شغلی کارکنان ایفا می کنند.

واژه های کلیدی: فضای روانشناختی حاکم بر سازمان ، خود ارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی

 1-1- مقدمه

در طی سال های اخیر، مطالعه و تحقیق در زمینه روانشناسی مثبت یك رویكرد بدیع را برای بسیاری   از روانشناسان اجتماعی پدید آورده است. این رویكرد بر مطالعه علمی تجربیات مثبت، شادی و                   بهزیستی روانشناختی و منابع انسانی مثبت به جای تاكید بر نشانه های اندوه و مفاهیم منفی، تمركز دارد (سلیگمن[1]، 2003). به دلیل اثرات برجسته تجربیات مثبت بر افزایش بهره وری و روحیه نیروی كار،     پدیده ها و مفاهیم مثبت در زمینه كاری، شایسته توجه قابل ملاحظه ای هستند.