پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

1- تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………………….. 2

2- سابقه و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

3- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 7

4- بیان سؤال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 8

5- فرضیه­ها……………………………………………………………………………………………………………….    8

6- هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق…………………………………………………………..  8

7- جنبه جدید و نوآوری طرح…………………………………………………………………………………….. 8

8- بیان روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 9

9- ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………   9

فصل اول : مفهوم شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن

بخش اول: تعریف حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن …………………………………………………  11

گفتار اول: مفهوم حکم………………………………………………………………………………………………. 11

1: مفهوم حکم در لغت……………………………………………………………………………………………….. 11

الف: قضا…………………………………………………………………………………………………………………  12

ب: علم…………………………………………………………………………………………………………………… 12

2: مفهوم  حکم در اصطلاح………………………………………………………………………………………… 12

3: انواع حکم……………………………………………………………………………………………………………. 13

الف: حکم حضوری………………………………………………………………………………………………….. 13

ب: حکم غیابی…………………………………………………………………………………………………………. 13

گفتار دوم: مفهوم غائب………………………………………………………………………………………………. 13

1: مفهوم غائب در لغت……………………………………………………………………………………………….. 13

2: مفهوم غائب در اصطلاح…………………………………………………………………………………………. 14

گفتار سوم : تعریف حکم غیابی در آیین دادرسی کیفری…………………………………………………..  14

بخش دوم: موضوع شناسی حکم غیابی………………………………………………………………………        15

گفتار اول: مفهوم حق ……………………………………………………………………………………………..      15

1: مفهوم حق در لغت………………………………………………………………………………………………      15

2: مفهوم حق در اصطلاح………………………………………………………………………………………..  16

الف: مفهوم حق در اصطلاح فقها……………………………………………………………………………….       16

یک: سلطنت………………………………………………………………………………………………………….  17

دو: ملک……………………………………………………………………………………………………………….  17

سه: حکم………………………………………………………………………………………………………………  17

ب- مفهوم حق در اصطلاح حقوقدانان……………………………………………………………………….   18

گفتار دوم: اقسام حق……………………………………………………………………………………………….  19

1: حق­الله………………………………………………………………………………………………………………  19

2: حق­الناس………………………………………………………………………………………………………….  20

3: حق مشترک………………………………………………………………………………………………………  20

گفتار سوم: ضرورت شناخت حق­الله و حق­الناس و آثار قضایی آن دو……………………………….    20

1: تقدم حق­الناس بر حق­الله……………………………………………………………………………………….   20

2: لزوم احتیاط در حق­الناس و تخفیف در حق­الله ………………………………………………………….   21

3: امکان رسیدگی غیابی در حقوق­الناس بر خلاف حقوق­الله…………………………………………..    22

گفتار چهارم: برخی از مصادیق حق­الله و حق­الناس در جرایم کیفری…………………………………    24

1: حدود……………………………………………………………………………………………………………….  24

الف: مفهوم حد در لغت………………………………………………………………………………………….   25

ب: مفهوم حد در اصطلاح……………………………………………………………………………………….   25

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی وحق­الناسی در حدود………………………………………………………….        26

د: مصادیق حدود…………………………………………………………………………………………………..     26

یک: حد زنا…………………………………………………………………………………………………………..  26

دو: حد لواط………………………………………………………………………………………………………….  26

سه: حد محاربه………………………………………………………………………………………………………      27

چهار: شرب خمر……………………………………………………………………………………………………  27

پنج: حد سرقت………………………………………………………………………………………………………  27

شش: حد قذف………………………………………………………………………………………………………  28

2:  قصاص…………………………………………………………………………………………………………….  29

الف: مفهوم قصاص درلغت…………………………………………………………………………………….  29

ب: مفهوم قصاص در اصطلاح……………………………………………………………………………….. 29

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در قصاص………………………………………………………   30

3: دیات……………………………………………………………………………………………………………….. 31

الف:  مفهوم دیه در لغت…………………………………………………………………………………………..  31

یک:  حق­القتیل………………………………………………………………………………………………………     31

دو: دم………………………………………………………………………………………………………………….     31

سه: عقل……………………………………………………………………………………………………………….     31

چهار: بدل نفس…………………………………………………………………………………………………….       31

ب: مفهوم دیه در اصطلاح………………………………………………………………………………………..  32

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی دردیات……………………………………………………………    32

4: تعزیرات……………………………………………………………………………………………………………  33

الف: مفهوم تعزیر در لغت……………………………………………………………………………………….   34

ب: مفهوم تعزیر در اصطلاح…………………………………………………………………………………….   34

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در تعزیرات……………………………………………………….   35

یک: حق­الله محض……………………………………………………………………………………………….  35

دو: حق­الله غالب………………………………………………………………………………………………….. 35

سه:  حق الناس غالب………………………………………………………………………………………………..  35

چهار: حق الناس محض……………………………………………………………………………………………  35

فصل دوم: مبانی و شرایط فقهی و حقوقی حکم غیابی 

بخش اول: مبانی فقهی وحقوقی صدورحکم غیابی………………………………………………………..   38

گفتار اول: مبانی فقهی صدورحکم غیابی……………………………………………………………………  38

1:  عدم جوازصدور حکم غیابی………………………………………………………………………………   39

2:  جوازصدور حکم غیابی……………………………………………………………………………………..      42

گفتار دوم: مبانی حقوقی صدور حکم غیابی………………………………………………………………                                      46

1: مبانی حقوقی حکم غیابی قبل از انقلاب………………………………………………………………..                                    47

2: مبانی حقوقی حکم غیابی بعد از انقلاب………………………………………………………………..                                    48

بخش دوم: شرایط  فقهی وحقوقی حکم غیابی……………………………………………………………..   49

گفتار اول: اختصاص حکم به خوانده ………………………………………………………………………..        49

گفتار دوم: ابلاغ یا احضار مدعی­علیه قبل ار رسیدگی……………………………………………………          51

1:  انواع ابلاغ ………………………………………………………………………………………………………… 52

الف:  ابلاغ واقعی…………………………………………………………………………………………………….  52

ب: ابلاغ قانونی………………………………………………………………………………………………………  53

2:  مستند قانونی حق غائب به ابلاغ واقعی حکم…………………………………………………………….   53

گفتارسوم: امتناع از حضور……………………………………………………………………………………….       54

گفتارچهارم:  حاضر نبودن مدعی­علیه در دادگاه……………………………………………………………        55

گفتارپنجم:  عدم حضور وکیل…………………………………………………………………………………..      58

گفتار ششم: عدم ارسال لایحه…………………………………………………………………………………..       60

گفتارهفتم: انکار غایب……………………………………………………………………………………………       61

گفتار هشتم: حق­الناس بودن موضوع دعوا……………………………………………………………………   62

فصل سوم: واخواهی حکم غیابی در فقه و حقوق

بخش اول: مبانی حق واخواهی درفقه و حقوق …………………………………………………………….   66

گفتار اول: تعریف حق واخواهی در فقه وحقوق…………………………………………………………..    66

گفتاردوم: مبنای واخواهی در فقه و حقوق…………………………………………………………………..         67

1: فوری نبودن حق اعتراض…………………………………………………………………………………….   70

2: حق اعتراض محکوم­علیه علاوه بر اعتراض وکیل او…………………………………………………..   71

3: تعیین موارد حق اعتراض………………………………………………………………………………………  72

بخش دوم:  شرایط واخواهی ………………………………………………………                     72

گفتار اول: حق واخواهی در آیین دادرسی کیفری……………………………………………………….                                              73

گفتار دوم: شرایط واخواهی …………………………………..                    74

1: جرایم حق­اللهی و حق­الناسی و ارتباط آن با واخواهی…………………………………………….. 75

2: اختصاص واخواهی به محکوم­علیه غایب و اطلاع وی………………………………………………..    76

3: واخواهی در مرحله تجدید نظر………………………………………………………………………………  77

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4: مهلت واخواهی…………………………………………………………………………………………………..  78

گفتار سوم: آثارواخواهی از حکم غیابی………………………………………………………………. 79

1: واخواهی عام وکلی است……………………………………………………………………………………..  79

2: فقدان اثر انتقالی واخواهی…………………………………………………………………………………….  80

3: اثربازدارندگی و تعلیق واخواهی…………………………………………………………………………….   80

4: عدم سقوط حق تجدیدنظر­خواهی………………………………………………………………………….   81

5: عدم مانع برای صدور قرار تأمین کیفری………………………………………………………………….   81

6: احتمال نقض یا تغییر حکم غیابی با واخواهی……………………………………………………………   82

7: واخواهی حق محکوم­علیه غیابی……………………………………………………………………………   82

8: عدول از قاعده فراغ دادرس…………………………………………………………………………………   82

9: حضوری شدن رأی در اقدام به واخواهی رأی غیابی………………………………………………….    83

10:  باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ واقعی……………………………………………………….                                              83

11:  تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در واخواهی…….                                     83

فصل چهارم: اجرای حکم غیابی در فقه و حقوق

بخش اول: رسیدگی غیابی……………………………………………………………………………………….   86

گفتار اول: ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه علیه غائب………………………………………………………          86

گفتار دوم: رسیدگی و صدورحکم علیه غایب……………………………………………………………..         88

گفتار سوم: اقامه دعوا توسط وکیل اختیاری………………………………………………………………..          89

گفتار چهارم: اجرای حکم غیابی……………………………………………………………………………….       90

بخش دوم: تأمین …………………………………………………………………………………………………         93

گفتار اول: نوع تأمین……………………………………………………………………………………………….      94

1: کفیل……………………………………………………………………………………………………………….     94

2: ضامن شخصی……………………………………………………………………………………………………  95

3: ضامن عینی………………………………………………………………………………………………………..  96

گفتار دوم: مبلغ وثیقه………………………………………………………………………………………………  97

گفتار سوم: زمان بقای اخذ تأمین……………………………………………………………………………..   97

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………….  99

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..  100

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………………..  101

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….   108

مقدمه

اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید.

لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می­شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می­باشد؛ تا آن­جا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید.

اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال می­شود.

بنابراین چاره­ی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهم­السلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن می­سازد.

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است.

 یکی از دلایل انتخاب موضوع علاوه بر علاقه شخصی، عدم پژوهشی دقیق پیرامون این موضوع در آیین دادرسی کیفری می­باشد.

 

دانلود پایان نامه ارشد:اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو

پوشش های خوراکی لایه های محافظت کننده می باشند که می توانند اکسیداسیون چربی را در مواد غذایی به تعویق بیندازند. در این پژوهش برای کند کردن اکسیداسیون چربی در مغز گردو دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول اثرات دو نوع پوشش خوراکی عمده به نام های کربوکسی متیل سلولز (CMC) با غلظت 2 درصد و پکتین با غلظت 3 درصد و مواد افزودنی دیگر مانند لستین 2/0 درصد، سوربیتول با غلظت های 30 ، 45 و 60 درصد بر اساس وزن CMC و پروپیلن گلیکول (PG) با غلظت های 30 ، 45 و 60 درصد بر اساس وزن CMC به همراه مواد آنتی اکسیدان سنتزی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئنBHT با غلظت 1/0 درصد و ویتامین E با غلظت 5/0 درصد به کار رفت و در 11 تیمار مختلف بررسی شد. آزمایشات فوق به مدت 6 ماه و هر دو ماه یکبار با سه تکرار انجام گرفت. در آزمایش دوم اثرات آنتی اکسیدان های طبیعی مانند اسانس زنیان و آویشن شیرازی در غلظت های 25/0، 5/0 و 1 درصد و CMC با غلظت 2 درصد و پکتین با غلظت 3 درصد و لستین 2/0 درصد و سوربیتول با غلظت 45 درصد بر اساس وزن CMC با 10 تیمار متفاوت بررسی شد. این آزمایشات نیز به مدت 6 ماه و هر دو ماه یکبار با سه تکرار بر روی مغز گردو انجام شد. نتایج نشان داد که پوشش با CMC بهتر از پوشش با پکتین بود و فساد و تند شدن مغز گردو را به تعویق انداخت. به علاوه پوشش CMC همراه با مواد آنتی اکسیدان مانند BHT و ویتامین E بهتر از پوشش با پکتین بود و این مواد در نگهداری مغز گردو و اکسیداسیون چربی آن موثر بود. اسانس زنیان در غلظت بالا در به تعویق انداختن فساد مغز موثرتر از سایر غلظت ها بود و بهترین نتیجه از نمونه های پوشش دار، تیمار پوشش داده شده با CMC و آنتی اکسیدان BHT بود و اسانس های گیاهی طعم مغز گردو را تغییر داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

1-مقدمه

 

درخت گردو از جنس Juglans از خانواده ی Juglandaceae است. نام علمی این جنس از کلمه ی لاتیـــن Jovis Glans به معنی فندق ژوپیتـــرگرفته شده است که برابر بررسی های دیرین شناسی و گروه شناســی گونه های مختلف آن بر روی کره زمین از دوران سوم زمین شناسی وجود داشته است و از دوران چهارم زمیـن شناسی به بعد آثار آن درکشورهای اروپای شرقی دیده شده است (طباطبایی ،1371).

گردو از درختان خزان دار و برگ پهن است که در بسیاری از نقاط جهان به طور طبیعی روییده یا کاشته می شود. منشا اصلی درخت گردو را آسیای غربی و حوالی هیمالیا و منطقه فلات ایران می دانند که از آن جا به یونان و روم و سپس به سایر نقاط اروپا و آمریکا برده شده است.

درخت گــردو در کشور ما در جنــگل های شمــال از آستــارا تا کپه داغ و ساحل دریای شمال و ارتفاعات منطقه شمال تا ارتفاع 2200 متر از سطح دریا دیده می شود و در جنـگل های غرب مانند سنندج و مریوان و همچنین سایر مناطق کم ارتفاع ایــران مانند
دره گز، مغان در شمال تا اقلید فارس در جنوب، ارتفاعات دامنه‌های البرز، مناطق كوهستانی خراسان، اطراف کوه های آذربایجان، دامنه‌های رشته كوههای زاگرس، تفرش، گلپایگان، تویسركان، اطراف كوههای لاله‌زار و جبال بارز در کرمان مناطقی وجود دارد كه از مراكز
گردو كاری ایران می‌باشند (وحدتی، 1382).

کشــور ما از زمان های قدیــم در کاشت، داشت و گسترش گردو در جهان سهم شایسته ای داشته است و اکنــون نیز مهم ترین گردوی موجــود در جهان گردوی ایرانی (Juglans regia L.) است که منحصر به فرد بوده و مغز آن از نظر خوراکی مصرف اقتصادی دارد (بی نام، 1377).

استانهای مهم تولیدکننده گردو در ایران عبارتند از: استانهای مازندران، کردستان، همدان، زنجان، سمنان، تهران، مرکزی، اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس و کرمان
می باشد. کهن ترین درخت گردو کشور در اورگان نزدیک شهــرکرد است که رویـش آن را مربوط به زمان یزدگرد ساسانی یعنی14700سال پیش می دانند (وحدتی، 1382).

در کشاورزی مهمترین و عمومی ترین کاربرد درخت گردو مغز آن است که ماده ای خوشمزه و خوراکی است و مقدار زیادی چربی، پروتئــین، مواد قندی و نشاسـته دارد. از این محصول برای تهیه روغن های گیاهی و همچنین مصارف دارویی هم استفاده می شود. درخت گردو از نظر محیط زیست برای ایجاد فضای سبز و جلوگیری از آلودگی هوا و فراهم آوردن طراوت و زیبایی حائز اهمیت است (طباطبایی و همکاران ،1371).

 

 

1-2- تولید گردو در ایران و جهان

 

طبق تحقیقات انجام شده در آمریکا و فرانــسه و سایر مناطــق گردو خیز جهان شش گونه گردو وجود دارد که از نظر پایـه و میوه در مرتــبه بالایی قرار دارند. از این شــش گونه، یک گونه آن به نام گردوی ایرانی است که درحــدود سال 1562 میلادی تعــدادی از آن را به انگلستان برده و در آن جا کشت و گسترش داده اند و بعدها توسط مهاجران به آمریـکا برده شده است. به همین دلیل گردوی ایرانی درآمریکا به نام گردوی انگلیسی نامیده شده است اما در عین حال باغبانان قدیمی امریکا این نوع گردو را گردوی پارسی می نامند (درویشیان، 1376).

بر اساس اطلاعات سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی،[1]کشورهای چین، آمریکا و ترکیه در سالهای 2007 و 2008 به ترتیب مقام اول تا سوم تولید گردو را در جهان داشتند و ایران پس از این سه کشور با تولید 170 هزار تن مقام چهارم را به خود اختصاص داده است. میزان تولید و فروش گردو در چهار کشور جهان در سالهای 2007 و 2008 در جدول 1-1 آمده است (فائو 2009).

 

      جدول 1 -1- میزان تولید و فروش گردوی چهارکشورجهان در سالهای 2007 -2008 (فائو 2009).

نام کشور
میزان تولیدبه تن
میزان فروش به هزار   دلار
چین
503000
616934
آمریکا
290000
356055
ترکیه
170897
211661
ایران
170000
208506
 

 

در سال 2006 و قبل از آن ایران مقام سوم را از لحاظ میزان تولید و فروش گردو پس از چین و آمریکا داشته است که در جدول 1-2 نشان داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

       جدول 1-2- میزان تولید و فروش گردو از سال 1998 تا 2006 (فائو 2009)

سال
میزان تولید به تن
میزان فروش به هزار دلار
1998
145820
178849
1999
142906
175275
2000
130605
160188
2001
168031
206091
2002
178000
218318
2003
150000
183976
2004
168320
206446
2005
170000
208506
2006
170000
208506
 

 

در کشور ما محصول گردو در بین سایر محصولات کشاورزی در مرتبه نوزدهم قرار دارد. اکنون گونه های مختلف گردو در نقاط وسیعی در دنیا کاشته می شود این گونه ها در واقع همگی چند منظوره هستند یعنی قسمتهای مختلف آن از میوه تا چوب کاربردهای مختلفی دارند. در صنعت برای استفاده از چوب پر نقــش و نگار آن، در صنــایع مبل سازی، در و پنجــره سازی، ماکت سازی، نظامی، مجسمه سازی، قالب کفش، کنده کاری و غیره به کار می روند (طباطبایی و همکاران، 1371).

به طوری که گفتیم کشور ما اکنون مقـام چهـارم را در تولید گردو دارد به همین جهت با توجه به این موضـوع و همـچنین با توجـه به فوایـد گوناگـون و نقش اقتصادی این فرآورده ارزشمند کشاورزی، جا دارد مقامـات مسئـول کشـور نگرشی بجـا و شایسته همراه با
برنامه ریزی مناسب به آن داشته باشنـد و دانشگاه ها و مراکز علمی و موسسات فنی و آموزشی ذیربط آن را به عنـوان یک مورد اسـاسی و قابل توجـه در حیـطه کشـاورزی و اقتـصادی شنــاخته و به آن توجـه مخصوص داشته باشند، تا کاشــت داشــت و برداشـت آن از یک طرف و توسعه آن برای تولید محصول بیشتر از طرف دیگر با زمینه های علمی موجود در جهان هماهنـگی پیدا کند به ایـن معنی که بـه عوامل موثـر در کیفیـت محصول گردو قبل از برداشت و هنگام برداشت توجه شود و راه های عملی و کاربردی را دراین زمینه در اختیار باغـداران و تولید کنندگان محصول قرار دهنـد و بدیـن وسیله به بهبـود کمـیت و کیفـیت و کاهش هزینه های تولید بپردازند و پس از برداشت به عوامـل موثر در نگهـداری و عرضـه آن به بازار فروش توجه بیشتری داشته باشند.

عوامل موثر در کیفیـت گـردو پس از برداشت علاوه بر مواردی نظیـر برداشت صحیح، درجه بندی گـردو و بستـه بندی، روشهای نگهداری در انبـار، مبارزه با آفات انبـاری و روشهای کنتـرل آنها، اثرات پوشش های خوراکـی همـراه با مواد آنتـی اکسیـدان سنتزی و اسـانس های گیـاهی نیز بـر روی مغـز گردو است و هدف تحقیقـات ما در این زمینه می باشد.

 

 

1-3- اهداف پژوهش

 

1- به تعویق انداختن فساد چربی در مغز گردو به وسیله ی کاربرد پوشش های پلی ساکاریدی به برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید همراه مواد آنتی اکسیدان سنتزی

2- به تعویق انداختن فساد چربی در مغز گردو به وسیله ی کاربرد پوشش های پلی ساکاریدی به همراه اسانس های گیاهی

3- تاثیر این پوشش ها بر خواص فیزیکی و شیمیایی مغز گردو نظیر رنگ، طعم، درخشندگی، بافت ، کاهش وزن، درصد رطوبت، میزان روغن کل و پراکسید  

 

 

 

 

 

 

 

                     2- مروری بر پژوهش های انجام شده

 

 

   2-1- گیاه شناسی گردو

 

گردو، گیاهی از خانواده Juglandaceae است. این خانواده از شش جنس و 60 گونه تشكیل شده است و جنس Juglans از مهمترین جنس این خانواده است. این جنس دارای 21 گونه می‌باشد كه همگی خزان‌دار و دارای میوه خوراكی هستند. برخی از این گونه‌ها از نظر چوب نیز با ارزش می‌باشند. مهمترین گونه آن از نظر میوه، گردوی ایرانی (Juglans regia) و از نظر چوب، گردوی سیاه شرق آمریكا (J. nigra) است. سایر گونه‌ها به طور غیرمستقیم (مثلا به عنوان پایه) حائز اهمیت می باشند (وحدتی،1382).

گونه های گردو همگی یک پایه بوده و دارای گل های تک جنسی هستند. به این معنی که گل های نر و ماده آن به طور مجزا بر روی یک درخت تشکیل می شوند. گل آذین های نر(شاتون ها) بیشتر در قاعده شاخه های سال قبل تشکیل می شوند. در حالی که گل آذین های ماده در نوک شاخه های سال جاری تشکیل می شوند. گل های ماده علاوه بر شاخه های حاصل از جوانه انتهایی، بر روی شاخه های حاصل از جوانه های جانبی شاخه سال قبل نیز تشکیل می شوند، گل های ماده گاهی به صورت تكی و غالباً به صورت گروههای دو تا سه‌تایی و در برخی ژنوتیپ ها به صورت خوشه‌ای تشكیل می‌شوند نوع اخیر که به گردوهای خوشه ای معروف هستند به دلیل کوچک بودن اندازه میوه ها و پایین بودن میزان چربی و کیفیتی که دارند اهمیت اقتصادی نداشته ولی از لحاظ زینتی مورد توجه باشند. میوه درخت گردو سخت و دارای رنگ سبز روشن می باشد که در هنگام بلوغ، برون بر و میان بر سبز میوه از آن جدا
می شود. درون بر میوه ی گردو سخت و چوبی بوده و مغز را دربر می گیرد. مغز دارای دو لپه است که هر لپه توسط شیار ناقصی به دو قسمت تقسیم می شود. مغز گردو بدون آلبومین بوده و دارای اندوخته ی روغنی است. فضای داخلی میوه توسط دیواره غضروفی ناقصی تقسیم شده است (مدنی وهمکاران ،1387).

 

 

2-1-1-گل

 

گل­های نر در بهار و کمی قبل از گل­های ماده ظاهر می­شوند و گرده به کمک باد به خامه گل ماده می­رسد. گردو یک میوه­ خشک ناشکوفا بوده و برچه آن دو تا چهار بخشی است و در هنگام جوانه زنی در داخل پوسته­ سخت باقی می­ماند (رسول زادگان، 1380; Wilson and Ogawa, 1979).

 

 

2-1-2-ریشه

 

ریشه درخت گردو محکم، استوار، عمیق، نسبتا قطور و در ابتدا محوری است، به طوری که پس از کاشت دانه گردو در سال اول گاهی ریشه ای به عمق یک متر و بیشتر و به قطر بیش از 4 سانتیمتر تولید می شود. درختان گردو دارای دو سیستم ریشه بندی هستند:

1 -ریشه عمیق و محوری

2-ریشه های فرعی، جانبی و افشان. ریشه های فرعی گردو نیز نسبتا قوی بوده و در اطراف نهال یا درخت گسترش می یابند.

 

 

 

2-1-3- ساقه

 

 

 

پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

ز) ساماندهی مطالب ……………………………………………………………………………………………………………….6 

فصل اول 

ارتباط سن بامسئولیت کیفری وتحولات ناظر برشرط سنی برای این نوع مسئولیت درحقوق ایران    …………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مبحث اول : نگاهی به مبانی مسئولیت کیفری………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی مسئولیت ……………………………………………………….. 8

الف ) مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………….. 8

ب ) مسئولیت در اصطلاح حقوق و اخلاق …………………………………………………………………… 9-8

گفتار دوم : انواع مسئولیت حقوقی ……………………………………………………………………….. 10

الف ) مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………………..10

عنوان                                                                                                     صفحه

ب ) مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………..12-11-10

ج ) مسئولیت اداری ………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار سوم : پیش شرط های مسئولیت کیفری ………………………………………………………….. 14

الف ) تمییز یا قدرت درک اوامر و نواهی قانون گذار ……………………………………………………… 14

ب ) اختیار یا قدرت بر ادای تکلیف قانونی ………………………………………………………………………….15-16

مبحث دوم : ارتباط سن با مسئولیت کیفری …………………………………………………………….. 17

گفتار اول : مفهوم طفولیت و خصایص جسمانی و روانی اطفال…………………………………. 17

الف ) مفهوم طفل و طفولیت ………………………………………………………………………………….17-18-19-20

ب ) خصایص جسمانی و روانی اطفال ……………………………………………………………………….. 21

1) عدم رشد قوای جسمی و ذهنی …………………………………………………………………………………21-22-23

2) تلقین پذیری و انعطاف پذیری نسبی ……………………………………………………………………….. 24

3) آسیب پذیری ………………………………………………………………………………………………………………..25-26

4) قابلیت بیشتر برای درمان و اصلاح رفتار …………………………………………………………………………..27-28

گفتار دوم : اهمیت و چگونگی شکل گیری قدرت تمییز در اطفال……………………………………..29

الف) تدریجی بودن پیدایش قدرت تمییز ………………………………………………………………………………29-30

ب) متفاوت بودن اطفال از حیث سن پیدایش قدرت تمییز ……………………………………………………..31-32

ج) مفهوم طفل ممیز و طفل غیر ممیز در قانون……………………………………………………………………..33-34

گفتار سوم : اهمیت و چگونگی رشد قدرت کنترل اراده در اطفال …………………………….. 35

الف ) یافته های علمی در خصوص تاثیر عوامل زیستی بر قدرت کنترل اراده در اطفال …………….35-47

عنوان                                                                                                     صفحه

ب)واقعیت تلقین پذیری اطفال وضعف آنهادربرابرتاثیرعوامل زیستی ، روانی واجتماعی …………… 48-52

مبحث سوم : مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری وتاریخچه آن درحقوق ایران 53

گفتار اول : پیشینه موضوع در حقوق اسلامی ………………………………………………………….. 53

الف ) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهای امامیه  ………………………………………….. 53-56

ب) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال در نظر سایر فرق اسلامی …………………………………………..56-57

گفتاردوم : سن حداقل قانونی به عنوان سن مصونیت اطفال ازهرگونه تعقیب کیفری درحقوق موضوعه    58

الف ) ضرورت تعیین سن حداقل به موجب قانون …………………………………………………………. 58

ب ) مطلق بودن یا نسبی بودن فرض عدم مسئولیت اطفال در سن پایین تر از سن حداقل قانونی….59-60

ج ) تاریخچه تعیین سن حداقل در حقوق ایران …………………………………………………………….. 61

1) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ………………………………………………………………………. 62

2) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ………………………………………………………………………….. 63

3) تعیین سن بلوغ شرعی در قوانین بعد از انقلاب و امکان تادیب نابالغ ………………………………  64

د ) موضع کنونی حقوق ایران در هاله ای از ابهام  ………………………………………………………………….64-65

1) سکوت در مورد اطفال کمتر از دوازده سال شمسی نسبت به کیفیت اقدامات تامینی و تربیتی …  66

2) تحلیل مفهوم سکوت مقنن در پرتو سایر مقررات موجود ………………………………………………  66

گفتار سوم : سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل …………………………………………………………. 68

الف) ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغاروحمایتهای خاص آن. . 68

ط

عنوان                                                                                                     صفحه

ب ) تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران ………………………………………………………………… 70

1) پیش از انقلاب اسلامی ………………………………………………………………………………………. 71

2) از انقلاب تا تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی ( 1392 ) ……………………………………….. 72

3) سن کبر در جرایم تعزیری به موجب مقررات قانون فعلی مجازات اسلامی  ……………………….72-73

4) مفهوم مبهم رشدوکمال عقل درجرایم مستلزم حدوقصاص درقانون فعلی مجازات اسلامی …..73-75

گفتار چهارم : موضع مقنن ایران در خصوص پیدایش شبهه در سن متهم  ……………………………..76-77

فصل دوم : اصول و ضوابط مذکور در اسناد و توصیه های بین المللی در ارتباط با سن مسئولیت کیفری اطفال 78

مبحث اول : سن حداقل یا سن عدم مداخله…………………………………………………………………………………………… 79

گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد حداقل دادرسی صغار ( قواعد پکن )  ……………. 79-81

گفتار دوم : عقیده کمیته حقوق کودک …………………………………………………………………………………………………… 82

گفتارسوم : توصیه به کشورها مبنی برپرهیز ازپذیرش استثنا برقاعده مصونیت اطفال کمترازسن حداقل قانونی           83

گفتار چهارم : کیفیت مطلوب واکنش غیرقضایی نسبت به قانون شکنی اطفال درسنین مصونیت ازتعقیب ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 84-86

مبحث دوم : سن کبر یاپایان حمایتهای نظام دادرسی صغارازنگاه اسنادوتوصیه های بین المللی………….87

گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد مذکور در توصیه نامه های بین المللی مربوطه ….87-88

گفتاردوم : عقیده کمیته حقوق کودک ………………………………………………………………………………………….89

عنوان                                                                                                     صفحه

گفتارسوم : توصیه به عدم سلب حمایتهای مخصوص ازصغارهرچندبه گونه ی استثنایی……….90

گفتار چهارم : تشویق کشورها به گسترش حمایتها در شرایط خاص به افراد بالاتر ازهجده سال  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91-92

مبحث سوم : کیفیت تعیین سن در موارد شبهه …………………………………………………………. 93برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید >

گفتار اول : حق ثبت تولد به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری ……………………………….. 93

الف ) مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص ثبت تولد …………………………… 94

ب ) مفاد کنوانسیون حقوق کودک در خصوص ثبت تولد …………………………………………………. 94

ج ) ارزش اثباتی اسناد مربوط به ثبت تولد از دیدگاه کمیته حقوق کودک ……………………………… 94

گفتاردوم : مکلف بودن مرجع قضایی به تحقیق کامل در مورد سن متهم پیش از تصمیم گیری به ضرر وی در فرض عدم ثبت تاریخ ولادت ………………………………………………………………………………………….. 95

گفتارسوم : استفاده متهم از منفعت هرگونه شبهه ی باقی مانده پس از تکمیل تحقیقات…. 97

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

الف ) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….98

ب) پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………. 100

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………….101-105

  

چكیده (شامل خلاصه و اهداف و روش‌های اجرا و نتایج بدست آمده) :

          کودکان بی دفاع ترین قشر اجتماع اند به علت عدم بلوغ فکری امکان دریافت ، درک و استنتاج منطقی را به نحو کامل دارا نیستند. یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق کودک ، تعیین سنی است که فرد با رسیدن به آن در مقابل جرم ارتکابی مسئول دانسته شود. سن مسئولیت کیفری یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در اسناد حقوق کودک و حقوق بشری است .چیزی که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید ، همین عامل سن است. این مسئله از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص ، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید .دراین خصوص دو نوع نگرش وجود دارد یکی نگرش داخلی از منظر نظام حقوق ایران که متاثر از معیارهای شرعی و فقهی با توجه به قانون اساسی یادآور شده است و دیگر از منظر نگرش بین المللی . مناط سن  مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران حسب نظر مشهور فقهای امامیه بلافاصله پس از ورود به سن 9 یا 15سالگی وبرخورداری از بلوغ جنسی همانند بزرگسالان با کودکان برخورد جزایی خواهد شد. عمده ترین دلیل آن روایت حمزه بن حمران از امام محمد باقر (ع) است این در حالی است که بر اساس ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ؛ مهمترین منبع بین المللی در جهت تعیین شاخص سن مسئولیت کیفری که در سال 1372 ایران به مفاد آن پیوست 18 سالگی را مناط سن مسئولیت کیفری دانست.از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ، همچنین میان سن بلوغ جسمی ، شرعی و فکری اطفال لزوما رابطه ای متناسب و هماهنگ وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجوانان بویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل برخوردار نیستند. با این همه صاحب نظران توسل و توجه به اصول علمی ، روان شناختی ،جامعه شناختی را در تشخیص بلوغ همزمان جسمی و عقلی و در نتیجه بلوغ شرعی ضروری می دانند . از آنجاییکه مبنای این پژوهش یک تحقیق نظری بوده است برپایه ی  روش مطالعاتی و کتابخانه ای با استفاده منابع گوناگون موجود بویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392و شرحی که بر آن از سوی صاحب نظران به نگارش در آمده بود مورد استفاده واقع شده است .   

 

پایان نامه ارشد:حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

1-بیان مسئله 2

2- ضرورت و اهمیت تحقیق. 3

3- پرسش های تحقیق. 4

4- پیشینه و سابقه تحقیق. 4

5- فرضیه تحقیق. 5

الف) فرضیه اصلی. 5

ب) فرضیه فرعی. 5

6- روش تحقیق. 5

7- اهداف تحقیق. 6

فصل اول:مفهوم شناسی

1ـ1تعریف حق. 8

1ـ2  تعریف طفل. 9

1ـ2ـ1طفل در لغت. 9

1ـ2ـ2 طفل در قرآن 10

1ـ2ـ3 تعریف طفل نزد فقها 10

1ـ3 تعریف ازدواج. 12

1ـ3ـ1 ازدواج در لغت. 12

1ـ3ـ2 نکاح در لغت. 13

1ـ3ـ3 منظور ازازدواج. 13

1ـ4 ارکان ازدواج دائم 16

1ـ4ـ1 ارکان ازدواج در امامیه 16

1ـ4ـ2 ارکان ازدواج در اهل سنت. 16

1ـ5 اركان ازدواج موقت. 17

1ـ6 شرایط ازدواج. 19

1ـ6ـ1معناى شرط. 19

1ـ6ـ2 شرط در لغت. 19

1ـ6ـ3 شرط در اصطلاح منطقیون 19

1ـ6ـ4 شرایط عقد ازدواج در امامیه 20

1ـ6ـ5 شرایط ازدواج در اهل سنت. 20

1ـ6ـ6 الفاظ عقد ازدواج در مذاهب. 21

1ـ6ـ7 «ولی » در نکاح. 22

1ـ6ـ8 ولی در عقد ازدواج امامیه 22

1ـ6ـ9 ولی در عقد ازدواج اهل سنت. 23

1ـ6ـ10 شرایط ازدواج موقت. 24

1ـ6ـ11مواردى كه متعه حرام است: 24

1ـ6ـ12 مواردى كه متعه كراهت دارد: 25

1ـ7 احکام زوجه در ازدواج موقت. 25

1ـ8 ازدواج صحیح، ازدواج فاسد و ازدواج باطل نزد اهل سنت. 26

1ـ8ـ1عقد ازدواج صحیح. 26

1ـ8ـ2 عقد ازدواج فاسد 27

حالاتی که ازدواج فاسد می‌شود: 27

1ـ8ـ3 عقد ازدواج باطل. 28

حالاتی که ازدواج  باطل می‌شود: 28

1ـ9 ازدواج‌های نوظهور 29

1ـ9ـ1منظور از نوظهور 29

1ـ9ـ2 نکاح مسیار 30

1ـ9ـ2ـ1 مفهوم لغوی مسیار 30

1ـ9ـ2ـ2 مفهوم اصطلاحی نکاح مسیار 31

1ـ9ـ2ـ3حکم ازدواج مسیار در فقه معاصراهل سنت.. 32

1ـ9ـ2ـ3ـ1 اباحه همراه با کراهت احیاناً 32

ازدواج النهاریات و لیلیات.. 34

1ـ9ـ2ـ3ـ2 تحریم یا عدم قبول ازدواج مسیار شرعاً 34

1ـ9ـ2ـ3ـ3 توقف.. 34

نظر امامیه در مورد گذشتن زن از حقوق خود 35

1ـ10 ازدواج عرفی. 35

1ـ10ـ1عرفی در لغت. 35

1ـ10ـ2 عرفی در اصطلاح. 36

1ـ10ـ3 مقصود از ازدواج عرفی. 36

1ـ10ـ4 خصوصیات ازدواج عرفی و مشخصه‌های آن 38

1ـ11 ازدواج سری. 39

1ـ11ـ1 سر در لغت. 39

1ـ11ـ2 ازدواج سری در اصطلاح. 39

1ـ11ـ3 انواع ازدواج سری و حکم شرعی آن 39

1ـ12 ازدواج مدنی. 41

1ـ12ـ1 مدنی در لغت. 41

1ـ12ـ2 ازدواج مدنی در اصطلاح. 41

1ـ12ـ3 حکم شرعی ازدواج مدنی. 42

1ـ13 ازدواج فرندی (دوستی) 43

1ـ13ـ1 مقصود از ازدواج فرندی. 43

1ـ13ـ2 ازدواج مِیسَر یا فرندی. 43

1ـ13ـ3 میسر در لغت. 43

1ـ13ـ4 سبب نامیده شدن این ازدواج به ازدواج فرندی. 43

1ـ13ـ5 حکم شرعی ازدواج فرندی. 44

1ـ14 ازدواج سیاحی. 46

1ـ14ـ1 سیاحی در لغت و اصطلاح. 46

1ـ14ـ2 حکم شرعی ازدواج سیاحی. 46

1ـ14ـ3 مقصود از ازدواج سیاحی. 47

1ـ15 ازدواج معاطاتی. 47

1ـ15ـ1 مفهوم معاطات. 47

1ـ15ـ2 منظور از نکاح معاطاتی. 47

1ـ15ـ3 نظریه صحت نکاح معاطاتی. 48

1ـ15ـ4 نظریه بطلان نکاح معاطاتی. 49

1ـ16 ازدواج سفید 50

1ـ17  نکاح جهادی. 51

1ـ18تعریف مذاهب خمسه 52

1ـ18ـ1 معرفی مذهب إمامیه 52

1ـ18ـ2 معرفی اجمالی مذاهب اربعه 53

1ـ19 نظر علمای امامیه در مورد حکم شرعی ازدواج های نو ظهور 56

1ـ19ـ1  آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله): 56

1ـ19ـ2 آیت الله العظمی سبحانی (مد ظله): 57

1ـ19ـ3 آیت الله شبیری زنجانی (مد ظله): 57

1ـ19ـ4 آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله): 58

فصل دوم:حقوق کودکان از نگاه علمای امامیه

2ـ1 حق ثبوت نسب کودک. 60

2ـ1ـ1 نسب در لغت. 60

2ـ1ـ2 نسب در اصطلاح. 60

2ـ1ـ3 قاعده الفراش.. 61

تعریف الفراش.. 61

2ـ1ـ4 تعریف قاعده الفراش.. 62

2ـ1ـ5 راه های اثبات نسب. 63

2ـ1ـ6 شرایط الحاق طفل به زوج. 64

2ـ1ـ7 ولد شبهه 67

2ـ1ـ7 ـ1 تعریف شبهه 67

2ـ1ـ8 ولد عقد فاسد 69

2ـ1ـ9 عدم ثبوت نسب در زنا 69

2ـ2 حق نفقه کودک. 71

2ـ2ـ1 نفقه در لغت. 71

2ـ2ـ2 نفقه در اصطلاح. 71

2ـ2ـ3 وجوب نفقه بر فرزندان 72

2ـ2ـ4 ادله به وجوب نفقه دادن به فرزندان 72

2ـ2ـ4ـ1 استناد به کتاب: 72

2ـ2ـ4ـ2 استناد به سنت: 73

2ـ2ـ5 استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش.. 74

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2ـ2ـ6 شرایط منفق و منفق علیه 74

2ـ2ـ7 آیا پدر باید برای دادن نفقه فرزندان، کار کند؟ 75

2ـ2ـ8 پایان نفقه دادن به فرزندان 76

2ـ2ـ9 مقدار نفقه 77

2ـ2ـ10 حکم امتناع از دادن نفقه 77

2ـ3  حق رضاع کودک. 78

2ـ3ـ1 وجوب رضاع کودک. 78

2ـ3ـ2 اجرت رضاع 79

2ـ3ـ3 مدت رضاع 79

2ـ4 حق حضانت کودک. 80

2ـ4ـ1 حضانت در لغت. 80

2ـ4ـ2 حضانت در اصطلاح. 81

2ـ4ـ3 آیا حضانت حق است یا تکلیف؟ 81

2ـ4ـ4 حضانت از دیدگاه فقیهان 82

2ـ4ـ 5 آغاز و پایان حضانت. 84

2ـ5 حق ولایت بر کودک. 85

2ـ5ـ1 ولایت طفل بر عهده چه کسی است؟ 85

2ـ5ـ2 شرایط اولیا 88

2ـ5ـ3 تصرف ولی. 90

2ـ5ـ4 زمان پایان یافتن ولایت بر کودک. 90

فصل سوم:حقوق کودکان از نگاه علمای اهل سنت

3ـ1ـ1 حق ثبوت نسب طفل. 93

3ـ1ـ2  قواعد ثبوت نسب. 94

3ـ1ـ 3شرایط اثبات نسب. 95

3ـ1ـ3ـ1 ازدواج  صحیح. 96

3ـ1ـ3ـ2 ازدواج فاسد. 97

3ـ1ـ3ـ3 وطی به شبهه 98

3ـ1ـ4 راه های اثبات نسب. 99

بینه 100

3ـ2  حق نفقه کودک. 101

3ـ2ـ1 معنای نفقه 101

3ـ2ـ2 قرابت موجب نفقه 101

3ـ2ـ3  شرایط وجوب نفقه 102

3ـ2ـ4 شرط اتحاد دین. 103

3ـ2ـ5 شرایط وجوب نفقه بر فرزندان 104

3ـ2ـ5ـ1 شرایط نزد حنفیه 104

3ـ2ـ5ـ2 شرایط نزد مالکیه 105

3ـ2ـ5ـ3 شرایط نزد شافعیه 105

3ـ2ـ5ـ4 شرایط نزد حنابله 106

3ـ2ـ6 استقلال پدر در نفقه دادن بر فرزندان خودش.. 107

3ـ2ـ7 مقدار نفقه 108

3ـ3 حق حضانت کودک. 108

3ـ3ـ1 معنای حضانت. 109

3ـ3ـ2 شروط استحقاق حضانت.. 110

3ـ3ـ2ـ1 شروط عامه در مردان و زنان. 110

3ـ3ـ2ـ2 شرایط خاص در زنان. 111

3ـ3ـ2ـ3 شروط خاص مردان. 111

3ـ3ـ3 مستحق حضانت. 112

3ـ3ـ4 اجرت حضانت. 113

3ـ3ـ5 اجبار مادر بر حضانت. 115

3ـ3ـ6 سقوط حق حضانت. 115

3ـ3ـ7 سکوت صاحب حق در حضانت برای طلب آن 116

3ـ3ـ8 مدت حضانت. 117

3ـ4 حق رضاع کودک. 118

3ـ4ـ1 معنای رضاع 118

3ـ4ـ2 حق کودک در رضاع 118

3ـ4ـ5 اجرت رضاع 120

3ـ5 حق ولایت بر کودک. 121

 

پایان نامه ارشد:تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول:طرح تحقیق

1-1- بیان مسئله و سوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………… 5

1-2-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 9

1-3-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-روش گردآوری تحقیق،ابزار و تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………. 10

1-5-ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 10

1-6-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 11

1-7- موانع ومشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 13

 

فصل دوم:چهار چوب نظری تحقیق

2-1- چگونگی شکل گیری شهر ها درجهان……………………………………………………………………… 16

2-1-1- بررسی روند و مراحل شهر نشینی دوره ی جدید در  ایران………………………………………… 17

2-1-2-شهرنشینی بطئی، ازسال 1299-1340 …………………………………………………………………….. 18

2-1-2-1-شهر نشینی از سال 1299-1320………………………………………………………………………… 18

2-1-2-2-شهرنشینی از سال 1320-1340………………………………………………………………………….. 21

2-1-3-شهرنشینی سریع، از سال 1340 به بعد…………………………………………………………………….. 22

2-1-3-1-شهرنشینی از سال 1340-1357………………………………………………………………………….. 22

2-1-3-2-شهرنشینی از سال 1357 تا به امروز……………………………………………………………………. 24

2-2- مفاهیم وواژه ها………………………………………………………………………………………………………………… 25 2-2-1- تعریف شهر…………………………………………………………………. 25

2-2-2- تعریف بافت قدیم یا مرکزی………………………………………………………………………………. 25

2-2-3- تعریف بافت پیرامونی یا حاشیه ای………………………………………………………………………. 25

2-2-4- بخش مركزی…………………………………………………………………………………………………… 26

2-2-5- ویژگی های بخش مركزی شهرها 27

2-2-6- شناخت مرزهای بخش مركزی شهرها……………………………………………………………………. 29

2-3-1- مفهوم حاشیه‏نشینی.. 30

2-3-2 – حاشیه‏نشینی و عناوین جایگزین.. 34

2-3-3- شرایط زندگی در مناطق حاشیه‏نشین.. 34

2-3-4- روند شکل گیری حاشیه نشینی.. 36

2-3-5- مشخصات فیزیکی و ویژگیهای اجتماعی‏ مناطق حاشیه‏نشین……………………………………….. 37

2-3-6- مبانی نظری در مورد شکل گیری حاشیه‏نشینی………………………………………………………….. 38

2-3-6-1- دیدگاه های لیبرالیستی…………………………………………………………………………………… 38

2-3-6-2- دیدگاه های ساختارگرایان……………………………………………………………………………….. 39

2-4- چگونگی گسترش و توسعه کلان شهرها 41

2-4-1- توسعه گسترده یا پراکنده 42

2-4-2- توسعه کهکشانی.. 42

2-4-3- توسعه متراکم. 43

2-4-4- توسعه ستاره ای.. 43

2-4-5- مدل متمرکز و تک مرکزی.. 44

2-4-6- مدل پراکنده با رشد تدریجی خود به خود. 44

2-4-7- مدل خطی و دالان شهری.. 45

2-4-8- مدل شعاعی و پنجه مانند. 45

2-4-9- مدل چند گره گاهی یا مدل منظومه ای.. 45

2-5- چارچوب نظری تحقیق.. 46

 

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 51

3-2-مراحل تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 51

3-3- روش گردآوری تحقیق………………………………………………………………………………………….. 51

3-4- بررسی جغرافیای طبیعی شهر اردبیل…………………………………………………………………………. 52

3-4-1- موقعیت ریاضی و نسبی  شهر اردبیل…………………………………………………………………….. 52

3-4-2- زمین شناسی شهر……………………………………………………………………………………………… 52

3-4-3- توپوگرافی شهر ……………………………………………………………………………………………….. 52

3-4-4- شاخص های اقلیمی.. 55

3-4-5- روزهای یخبندان. 57

3-5- عوامل محدود کننده طبیعی رشد شهر اردبیل.. 57

3-6- مشخصات جمعیتی (میزان ونحوه توزیع جمعیت ،تفکیک جمعیت شهری وروستایی،میزان رشد ووضع کلی مهاجرت) 58

3-7- خصوصیات اقتصادی.. 59

 

 

فصل چهارم:یافته های تحقیق

4-1- توسعه فیریکی وکالبدی…………………………………………………………………………………………. 61

4-1-1- توسعه فیزیکی وکالبدی شهر اردبیل.. 61

4-1-2- مفاهیم ودیدگاه های توسعه فیزیکی.. 62

4-1-3- شاخص رشد فیزیکی  و گسترش  مساحت شهراردبیل………………………………………………. 65

4-1-4- الگوی توسعه شهر اردبیل و روند رشد آن. 66

4-1-5- رشد شهر در فاصله زمانی 1370-1360. 67

4-1-6- رشد شهر در فاصله زمانی1390-1370. 67

4-1-7- تحلیل مکانی و فضایی روند رشد فیزیکی شهر اردبیل(قبل وبعد ازتبدیل شدن به مرکز استان)… 71

2-4- کاربری اراضی.. 77

2-4-1- کاربری اراضی شهر اردبیل.. 77

4-2-2- ارزیابی تغییرات کاربری با استفاده از تصاویر طبقه بندی شده 81

4-2-3- تبدیل و تغییر کاربری ها به اراضی ساخته شده 82

4-2-4- تحلیل پایداری وعدم پایداری(تغییرات)کاربری ها 86

4-3- خدمات اجتماعی شهر اردبیل.. 87

4-3-1- بررسی فضای سبزعمومی شهر اردبیل.. 87

4-3-2- آتش‌نشانی شهراردبیل.. 94

4-3-3-جمع اوری زباله یا پسماند شهری………………………………………………………………………….. 95

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- آزمون فرضیه ها 100

5-1-1- آزمون فرضیه اول. 100

5-1-2- آزمون فرضیه دوم. 100

5-1-3- آزمون فرضیه سوم. 102

5-2- نتیجه گیری.. 103

5-3- پیشنهادات وراهکار ها…………………………………………………………………………………………. 105

منابع و مآخذ. 107

 

 

فهرست جداول

جدول2-1- چهارچوب نظری تحقیق.. 49

جدول 3-1- میانگین ماهیانه دما در شهر اردبیل (1390-1385)………………………………………………. 56

جدول 4-1- تغییرات مساحت و جمعیت شهر اردبیل در طول سالهای 1365-1390. 65

جدول4-2- تغییرات نوع كاربری ها درسال1365 و مقایسه آن با نوع کاربری ها در سال1390. 76

جدول 4-3- نتایج حاصل از مقایسه کاربری اراضی سال های 1365 -1390 (هکتار)……………………. 82

جدول4-4- سرانه جمعیت وفضای سبز  شهر اردبیل سال (1365-1390)…………………………………… 92

جدول4-5- اطلاعات مربوط به امکانات و پرسنلی آتش‌نشانی شهر اردبیل.. 94

جدول4-6- اطلاعات مربوط به جمع اوری زباله در سطح شهراردبیل.. 96

جدول 5-1- انواع اسیب های اجتماعی در مرکز وحاشیه شهر قبل وبعد از استان شدن اردبیل.. 101

 

فهرست نقشه ها

3-1- موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل ………………………………………………………………………………. 54

4-1- تفکیک بافت مرکزی از بافت حاشیه ای……………………………………………………………………. 69

4-2- رشد فیزیکی شهر از سال 1360 تا 1390. 70

4-3- تصویر ماهواره ای Land Sat TM شهراردبیل را در سال1986. 72

4-4- تصویر ماهواره ای Land Sat TM شهراردبیل را درسال2011. 72

 4-5- طبقه بندی تصویر ماهواره اییLandsat TM سال1986. 74

 4-6- طبقه بندی تصویر ماهواره ایی LandSat ETM سال2011. 75

 4-7- تصاویر ماهواره ای لندست TMمنطقه مورد مطالعه سال های 1365 ،1375،1385و1390 ازسمت چپ به راست نشان داده شده است…………………………………………………………………………………………………………………… 80

  4-8- رشد اراضی ساخته شده از سال 1365 تا1390در منطقه مورد مطالعه. 83

  4-9- نقشه اراضی تغییر یافته از سایر کاربری ها به اراضی ساخته شده در سال1365. 84

  4-10- نقشه اراضی تغییر یافته از سایر کاربری ها به اراضی ساخته شده در سال1375. 84

  4-11- نقشه اراضی تغییر یافته از سایر کاربری ها به اراضی ساخته شده در سال1385………………… 85

  4-12- نقشه اراضی تغییر یافته از سایر کاربری ها به اراضی ساخته شده در سال1390. 85

  4-13- نقشه پایداری و عدم پایداری کاربری ها از سال1365تا1390. 86

 

فهرست نمودارها

نمودار 3-1- میانگین دمای ماهیانه آب وهوای شهر اردبیل (1385-1390)………………………………….. 56

نمودار 4-1- سرانه فضای سبز شهر اردبیل سال(1365-139)………………………………………………….. 93

نمودار 4-2- سرانه تولید زباله هر نفر برحسب (گرم ) در شهر اردبیل.. 97

نمودار 4-3- میزان تولید سالانه زباله برحسب (تن) در شهر اردبیل.. 97

نمودار 5-1- مقایسه درصد وقوع انواع اسیب های اجتماعی در مرکز وحاشیه شهر اردبیل.. 102

 

چکیده

در سال های اخیر، اراضی بسیاری ازشهرهای ایران مخصوصا اراضی حاشیه شهرها تحت تاثیر روندشهر نشینی ونیاز شهروندان به مسکن جدید،تغییر کاربری داده وبه اراضی ساخته شده تبدیل شده است. با توجه به این که شهر اردبیل نیز که یکی ازمراکزشهرهای اذربایجان شرقی بوده در سال1372 به یکی از استانهای مستقل تبدیل شده و شهر اردبیل به عنوان مرکز استان انتخاب گردیده  مانند سایرشهر ها در سال های اخیر با افزایش جمعیت مواجه بوده،وتوسعه فیزیکی وکالبدی وهمچنین تغییر وتحولات قابل توجهی را در کاربری اراضی شهری حاشیه این شهر شاهد هستیم. تحقیق حاضر در پی مقایسه تطبیقی بافت مرکزی با بافت حاشیه ای شهر از سال1365 تا 1390 می باشد. واز این روبرای پی بردن به نوع ومیزان تغییرات رخ داده در منطقه فوق تصاویر سنجیده لندست TM سال های 1365،1375،1385و1390و همچنین تحولات جمعیتی و مساحتی این شهر بین سال های 1365تا1390مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.و در ضمن به بررسی میزان سرویس دهی وافزایش امکانات خدمات اجتماعی با توجه به افزایش جمعیت وگسترش حاشیه نشینی درشهر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج بدست امده از این تحقیق نشان می دهد که در طی 25 سال مورد بررسی جمعیت این منطقه درحدود یک ونیم برابر افزایش یافته ودرحدود34 درصد تغییر کاربری صورت گرفته که عمدتا ناشی از فعالیت انسانی بوده که از ان جمله می توان به گسترش سکونتگاه‌ها واراضی ساخته شده برروی اراضی کشاورزی در حاشیه شهر اشاره کرد.

واژگان کلیدی:تحلیل تطبیقی، توسعه فیزیکی و کالبدی شهر ،کاربری اراضی شهری ،خدمات اجتماعی

 

مقدمه

پس از انقلاب کشاورزی، ایجاد شهرها دومین انقلاب بزرگ در تاریخ وفرهنگ بشر ساکن زمین محسوب می شود .تغییر واکنش انسان نسبت به هم و نسبت به محیط ، دگرگونی فضایی منجر شد که نمود عینی آن به صورت پدیده ای نو وشکل خاصی از سکونت تحت عنوان ((شهر))نمایان گردید. صاحب نظران ،شهر را کامل ترین وعالی ترین سکونتگاه برای زندگی بشر ومرحله روی آوردن انسان به زندگی شهری را آغاز تمدن و مهمترین بخش تاریخ بشر قلمدادمی کنند. شهر مهمترین مکان در سلسله مراتب تقسیم بندی سکونتگاه های انسانی است . روند گذشته وامروز زندگی بشر نشان می دهد شهرهای فردا،جایگاه واهمیت ویژه وارزشمندی برای بشر ساکن کره زمین خواهد داشت . در حال حاضر برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید قسمت اعظم جمعیت جهان ساکن شهر ها هستند ، این در حالی است که حدود یک صد سال قبل یعنی در ابتدای قرن بیستم تنها 10درصد معادل 150میلیون نفر از مجموع جمعیت سیاره زمین در شهر ها زندگی می کردند ولی اکنون جمعیت شهر نشین جهان، با بیست برابر افزایش به بیش از 3میلیارد نفر معادل 50درصد رسیده است . به تبع این افزایش شهرها به مهمترین میدان وعرصه اصلی فعالیت وتعاملات انسانی درامورسیاسی،اقتصادی اجتماعی،فرهنگی،هنری و…..بدل شده اند.                                                                                               رشد شهر های ایران از دهه ی40خورشیدی از از این قائده مستثنی نبودند شهر ها با انجام اصلاحات اراضی رشد وگسترش زیادی یافتند . شهر اردبیل هم مثل سایر شهر ها گسترش یافت ولی نقطه اوج پیشرفت شهر نشینی در اردبیل با تبدیل این شهر به مرکز استان در سال1372 بود. وگسترش بی رویه شهر نشینی ودر نتیجه افزایش حاشیه نشینی در شهر اردبیل شاهد هستیم. پژوهش حاضر در زمینه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل (نمونه موردی: بافت مرکزی با بافت حاشیه ای)در پنج فصل مورد بررسی قرار گرفته است :

– فصل اول با عنوان طرح تحقیق ، ضمن بیان مسئله و طرح سوالات اصلی تحقیق وفرضیات،به اهداف،ضرورت انجام تحقیق و پیشینه پژوهش های پرداخته شده است.

– فصل دوم با عنوان چهار چوب نظری تحقیق ، چگونگی شکل گیری شهرها در جهان ،مفاهیم ،چگونگی گسترش و توسعه کلان شهرها و نظریه های مربوط به تحقیق اشاره شده است.

– فصل سوم با عنوان یافته های تحقیق که روش تحقیق ،مراحل تحقیق و محدوده مورد مطالعه را مورد بررسی قرار داده است.                                                                                                                   – فصل چهارم با عنوان یافته های تحقیق که از سه بخش تشکیل شده است که به بررسی توسعه فیزیکی وکالبدی، کاربری اراضی شهری اردبیل و خدمات اجتماعی شهر اردبیل می پردازد که به مردم توسط نهاد اداری شهرداری ارائه می شود .                                                                                                         – فصل پنجم با عنوان نتیجه گیری وارائه پیشنهادات، که ضمن آزمون فرضیه، به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و راهکار ها پرداخته شده است

1 بیان مسئله و سوال اصلی تحقیق

پس از انقلاب کشاورزی ایجاد شهرها دومین انقلاب بزرگ درزندگی بشر ساکن سیاره زمین محسوب می‌شود. تغییر واکنش انسانها نسبت به هم ونسبت به محیط بر دگرگونی فضایی منجر شد  که نمود عینی ان به صورت پدیده ای نو که اصطلاحا شهر نامیده می­شود نمایان گردید.(نظریان 1379:پیشگفتار)   صاحب نظران شهر را کامل ترین و عالی ترین سکونتگاه برای زندگی بشر ومرحله روی اوردن انسان به زندگی شهری را اغاز تمدن و مهمترین بخش تاریخ قلمداد می کنند. روند شهر نشینی و شهر سازی از زمان شکل گیری تا کنون با فراز و نشیب هایی روبه رو بوده است. این دگرگونی ها از یک سو متاثر از عوامل وشرایط زمانی ومکانی بوده و از سوی دیگر باعث ایجاد تغییراتی در شکل وشیوه ی شهر نشینی و شهر سازی شده است. شاید به همین دلیل ارائه ی تعریفی فراگیر وهمه جانبه برای شهر مشکل باشد چرا که هر تعریف در بر گیرنده وضعیت شهر در مقطع زمانی مشخص ویا نقش وشکل ساختاری معینی از ان است(مشهدیزاده دهقانی 1368:پیشگفتار). امروزه ارائه تعریفی جامع که بتواند برای همه شهر های جهان مصداق یابد دشوار است چرا که شهر ها به سیستم های اقتصادی واجتماعی یکسان وابسته نبوده ونکات مشترک چندانی بین انها وجود ندارد کارشناسان رشته های مختلف و جغرافیدانان به زعم خویش تعریفی از شهر ارائه داده اند که اکثر این تعریف بر اساس تفاوتهای شهرو روستا بیان گردیده است اما کلی ترین تعریف از شهر وبه نوعی مقبول ترین ان را این گونه بیان کرد: شهر مکان زیستی بشر است که جمعیت ان بسته به معیار هر کشور از حد معینی بالاتر بوده وشغل غالب ساکنان ان فعالیتهای غیر کشاورزی بوده ودارای مکان اداری مختص خود از جمله شهرداری باشد وبه بیان دیگر شهر موجود زنده و پویا و متحول در بستر زمان وبرپهنه ی مکان متشکل از اجزاء فیزیکی وانسانی و روابط پیچیده میان انها و متبلور از نقش انسان و اندیشه ی والای او متاثر از شرایط اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – تاریخی – جغرافیایی و سیاسی…..(مشهدیزاده دهقانی 1386: پیشگفتار).  شهر امروز به اصلی ترین و پر اهمیت ترین مرکز مبادلات اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی وسیاسی بشر بدل شده است. به قول لوفور: ((سر نوشت بشر نه در میان ستارگان ونه در روستا که در شهر تعیین می شود)). البته شهر وشهرنشینی از گذشته وحتی در قرون قبل از میلاد نیز دارای اهمیت بوده است. نمونه ان شهر های یونان باستان ویا شهر های ایجاد شده توسط امپراطوری های روم باستان و ایران است. انچه اهمیت دارد در طول تاریخ همواره شهر ها با تار و پود تاریخ و سر نوشت بشر پیوند داشته اند، به قول اسوالد اسپنگلر دانشمند المانی که در کتاب افول تمدن غرب می گوید((تاریخ جهان، درواقع تاریخ شهر هاست)). (فرید، 7:1384)

در شهر فرایند برنامه های کاربری اراضی شهر به مثابه زمینه های دیگر برنامه ریزی از درک پدیده ی برنامه‌ریزی (تعریف مساله یا مشکل) شروع و پس از تدوین اهداف ونعیین اولویت ها به تولید راهبرد ها و ارزیابی و اجرا منجر می شود واین روند به صورت ممتد ودورانی ادامه می یابد. این شکل فرایند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری را به صورت ساده تری متشکل از سه مرحله با طرح سه سوال مطرح می کنند:

1)شناخت وضع موجود 2)تعیین اهداف 3)روش کار(پور محمدی، 6:1390).

توپوگرافی در لغت به معنی شناخت ناهمواریهای روی زمین و از مقوله های مهم مطالعات جغرافیایی است. تاثیرات ویژه شرایط توپوگرافیک در مکان گزینی و استقرار فعالیت های اساسی وشکل و سیمای فیزیکی شهر ها، مطالعه ناهمواری های زمین را جزاولویت ها قرار داده که از موضوعات محوری در برنامه ریزی مربوط به توسعه فیزیکی محسوب می شود. اساسا یکی از از شرایط موثر برشکل گیری شهر، وضعیت توپوگرافی و مورفولوژی زمین است و از انجا که انسان برای ایجاد سکونتگاه های خویش موارد و جوانب متعدد و مختلفی را بررسی می‌کند، کاربری اراضی شهری با مورفولوزی خاص، نتیجه خواست انسان و هدف او از این مکان گزینی است (پور محمدی، 15:1390).

مهاجرت از روستا به شهر که پدیده خاص قرن ماست در سراسر دنیا،شهر نشینی و توسعه شهری را وسعت می بخشد. جریان مهاجرتی همواره از حوزه هایی که امکان اشتغال ودرامد در انها نیست ویا دارای رشد زیاد جمعیت می باشد به مکان هایی که نیروی انسانی و اماده به کار طلب می‌کند صورت  می گیرد. وسبب به وجود امدن مناطق حاشیه نشین در شهرهای جهان سوم می گردد. هنگامی که شهرها قدرت جذب مهاجرین روستائی را در بخش فعالیت های صنعت و خدمات را نداشته باشد ضمن عدم استفاده مطلوب از نیروی کار مهاجرین، بیکاری ومشاغل کاذب در شهر ها افزایش می یابد و معضلات را برای شهر فراهم می اورد که یکی از این معضل ها حاشیه نشینی و به تناسب افزایش اسیب های اجتماعی است(درویشی:1391).

مکتب اکولوژی تطبیقی به وسیله اف٬ ال٬ سوتیزر برای اگاهی از ساخت اکولوژی شهر هامطرح شد و مراد از ان بکارگیری مفاهیمی است که به شناخت زندگی مردم در محلات مختلف شهری کمک می نماید. کیفیت مطالعه در اکولوژی تطبیقی، تاکید روی تحلیل تکنیک های جمعیت شناختی، علوم اجتماعی، اقتصادی و اطلاعات مربوط به واحد های مسکونی در یک محله یا یک منطقه شهرهاست(شکوئی٬ 1369،89).

شهرمهمترین مکان در سلسله مراتب تقسیم بندی سکونتگاه های انسانی است. روند گذشته و امروز نشان  می دهد شهرهای فردا جایگاه و اهمیت ویژه و ارزشمندی برای بشر ساکن کره زمین خواهد داشت اما شهر در قرن بیستم ودر قرن حاضر نمود و برجستگی بسیار بیشتری پیدا کرده است. زمانی که قرن بیستم اغاز شد تنها 150میلیون نفر یا 10درصد از مجموع جمعیت کره ی زمین در شهر ها سکونت داشتند حال انکه در پایان قرن جمعیت شهری دنیا به بیست برابر افزایش به بیش از دو میلیارد و نهصد میلیون نفر رسید.(رضویان1:1381٬)

این افزایش هم به لحاظ تعداد وشهر ها و هم به لحاظ درصد شهر نشینی بوده است٬ یعنی افزایش جمعیت شهری منجر به کاهش جمعیت روستائی وعشایری شده است. به دیگر سخن در مقابل افزایش میزان شهر نشینی میزان روستا نشینی کاهش یافته است. به طوری که درصد شهر نشینی از1/13درصد در سال1900 به بیش از 50 درصد در اغاز هزاره سوم رسیده است و پیش بینی می شود که در سال2025 این تعداد به افزون بر 60 درصدجمعیت جهان بالغ گردد. به تبع این افزایش، شهرها به مهمترین میدان وعرصه اصلی فعالیت و تعاملات انسانی در امور سیاسی،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وهنری….بدل شده است.