دانلود پایان نامه ارشد: توسعه ناپایدار شهری در اسکان غیررسمی

1-2- طرح مسأله…………………………….. 7

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………… 11

1-4- مرور ادبیات و سوابق پژوهش……………………………….. 12

1-5- اهداف مشخص تحقیق……………………………… 21

1-6- اهداف عملیاتی……………………………… 21

1-7- سؤالات تحقیق…………………………….. 22

1-8- فرضیه‏های تحقیق……………………………… 22

1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق……………………………… 22

1-10- موانع و محدودیتها……………………………. 22

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری پژوهش……………………………….. 24

2-1- مقدمه…………………………….. 25

2-2- محله…………………………….. 27

2-2-1- سیر تاریخی نظریه محله…………………………….. 29

2-2-2- مفهوم محله در شهرهای ایران……………………………… 30

2-2-3- کارکرد محله‏های شهری……………………………… 31

2-3- مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه پایدار و محله پایدار…………………….. 32

2-3-1- پایداری……………………………… 32

2-3-2- توسعه…………………………….. 33

2-3-3- توسعه پایدار……………………………. 33

2-4- توسعه پایدار شهری……………………………… 35

2-5- ناپایداری توسعه شهری……………………………… 36

2-6- بنیادهای شهر پایدار……………………………. 36

2-7- مفاهیم و دیدگاههای اساسی در توسعه محله ‏ای………………………. 37

2-8- محله پایدار……………………………. 40

2-9- پیدایش دیدگاه توسعه محلهای پایدار……………………………. 40

2-10- نمونه‏هایی از رویکردهای مرتبط با محله پایدار……………………………. 41

2-10-1- طراحی محله سنتی……………………………… 41

2-10-2- توسعه محلی مبتنی بر حمل و نقل عمومی……………………………… 41

2-10-3- محلات سرزنده……………………………. 42

2-10-4- ایده محدوده امن……………………………… 42

2-10-5- ایده رشد هوشمند…………………………….. 43

2-10-6- توسعه محله‏ای پایدار……………………………. 43

2-10-7- ابعاد و معیارهای پایداری محله…………………………….. 44

2-11- وظایف شهرداری در زمینه توسعه پایدار محله‏ ای……………………………… 51

2-12- اسکان غیررسمی……………………………… 54

2-12-1- ویژگی‏های اساسی سکونتگاههای غیر رسمی……………………………… 57

2-13- نقد مفهوم حاشیه نشینی……………………………… 63

2-15- پایداری محله ‏ای……………………………… 65

2-16- ابعاد شهر پایدار……………………………. 65

2-17- شاخص های توسعه پایدار……………………………. 68

2-18- شاخص های پایداری در جهان……………………………… 73

2-18-1- انگلیس……………………………….. 73

2-18-2- چین……………………………… 73

2-18-3- آمریکا …………………………….74

فصل سوم: روش شناسی و محدوده مورد مطالعه…………………………….. 80

3-1- مقدمه…………………………….. 81

3-2- روش تحقیق……………………………… 81

3-3- جامعه آماری……………………………… 83

3-4- گروه نمونه و روش نمونه گیری……………………………… 83

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات و روایی و پایایی آن……………………………… 85

3-5-1- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………. 85

3-5-2- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………….. 86

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ‏ها …………………………….87

3-7- فرایند انجام تحقیق……………………………… 88

3-8- محدوده مورد مطالعه (محله جعفرآباد)……………………………. 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش……………………………….. 97

4-1- مقدمه…………………………….. 98

4-2-آمارهای توصیفی……………………………… 98

4-3-1-8- بررسی شاخص‏ه ای توسعه پایدار محلی در محله جعفرآباد…………….. 130

– امنیت و ایمنی……………………………… 132

– تنوع و سرزندگی……………………………… 132

– هویت و خوانایی……………………………… 134

– پویایی و سازگاری……………………………… 134

– احساس تعلق……………………………… 135

– دسترسی……………………………… 136

4-3-1-1-تحلیل توسعه پایدار شهری در محله جعفرآباد…………………………….. 140

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتایج پژوهش و پیشنهادها …………………………….143

5-1- مقدمه…………………………….. 144

5-2- بررسی و تفسیر یافته‏های پژوهش و آزمون فرضیات…………………………… 144

5-3- نتیجه ‏گیری……………………………… 146

5-4- پیشنهادها……………………………. 144

منابع……………………………. 156

پیوست………………………………. 160

چکیده:

راه رسیدن به پایداری شهری از توسعه محله‏ای می‏گذرد. محله به عنوان کوچک­ترین و مهم­ترین واحد شهری، از نخستین اولویت­ها بوده و محله پایدار می­تواند زیربنای مناسبی را برای توسعه پایدار شهری فراهم نماید. ناپایداری توسعه شهری مهمترین چالش هزاره سوم است. محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با توسعه پایدار شهری در تناقض قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی توسعه پایدار شهری و محله‏ای در محله جعفرآباد شهر کرمانشاه می‏باشد. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و از نوع کاربردی بوده و به­ صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته شده است. جامعه آماری شامل کلیه ساکنین محله جعفرآباد که براساس سرشماری 1390، برابر 37423 نفر است، حجم نمونه براساس فرمول کوکران 268 نفر بدست آمده است. همچنین روش نمونه­گیری به صورت روش تصادفی ساده می‏باشد. توسعه پایدار محله جعفرآباد در شاخص سرزندگی (96/1)، دسترسی(74/2)، جذابیت و تمایز(12/2)، راحتی، آسایش و آرامش(11/2)، آلودگی صوتی و بصری(04/3)، تنوع و خوانایی(32/2)، ایمنی و امنیت(17/2)، احساس تعلق(56/2)، پویایی و سازگاری(14/2)، هویت و خوانایی(89/2)، تراکم و معیارهای قابل تحمل محله(01/2) و مشارکت (28/3) بوده است که در بیشتر شاخص ها از حد متوسط و استاندارد پایین تر بوده است. نتایج تحلیل توسعه پایدار شهری در محله جعفرآباد بیانگر آن است که تمام شاخص‏های پایداری کالبدی با میانگین آزمون t تک نمونه ای (79/2)، پایداری اجتماعی (53/2)، پایداری اقتصادی (93/1) و پایداری زیست محیطی (35/2) در محله جعفرآباد پایین‏تر از حد متوسط و استاندارد قرار دارد. عمده ترین متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر توسعه پایدار محله به ترتیب اولویت، عبارتند از پایداری کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی می‏باشد. بنابراین با توجه به بررسی این شاخص‏ها و مقدار پایین بودن آنها از حد استاندارد محله جعفرآباد دچار ناپایداری است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

توسعه شهری درمعنای عام آن، براثر بازتاب فضایی اسکان غیر رسمی، ناپایدار شده است، موضوعی که ارائه و مورد بحث قرار خواهد گرفت، امروزه یکی از چالش‌های عمده ناپایدار کننده شهری و گونه‏ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی یا حاشیه نشینی می‌باشد. سکونتگاههای غیررسمی همواره یکی از مسائل اصلی شهرهای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بوده است. در دهه‏های اخیر بحث فقر شهری و سکونتگاههای غیررسمی بیش از پیش با مفهوم عام توسعه پایدار شهری گره خورده است. امروزه درک فراگیری در سطح بین‏المللی از مسئله پایداری و نقش آن در پایداری اجتماعی و پایداری شهری شکل گرفته است به نحوی که در بسیاری از پیمان‏های بین‏المللی محو فقر به طور عام و فقر شهری به طو خاص به عنوان یکی از اهداف اصلی جامعه جهانی تعریف می‏شود. در این زمینه شاخص‏ترین توافق جهانی بر روی اهداف توسعه هزاره از سوی رهبران جهان (2000) است که از میان بردن فقر و گرسنگی و تضمین پایداری زیست محیطی (بهبود دسترسی به مسکن مناسب و بهبود اسکان غیررسمی) از اهداف اصلی آن است (ایراندوست، 1388: 27).

محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با توسعه پایدار شهری در تناقض قرار دارد. امروزه پدیده اسکان غیررسمی در اطراف شهرها امری است اجتناب ناپذیر که بخصوص در کشورهای جهان سوم باید مورد توجه برنامه ریزان شهری و مسئولان و متولیان شهرها، قرار گیرد. در بعد کلان، اسکان غیررسمی عبارت است از شکل گیری شیوه شهرنشینی ناپایداری که در سکونتگاههای درون یا مجاور شهرها با سیمایی ناخوشایند و خارج از فضاهای رسمی و برنامه ریزی شده تجلی می‏یابد (گروه مطالعات برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری، 1390: 2). حاشیه نشینی یکی از پاشنه آشیل‏های توسعه پایدار شهری تلقی می‏شود، براساس مصوبات برنامه توسعه هزاره سازمان ملل بایستی تا سال 2015 میلادی دست کم 100 میلیون زاغه نشین از امکانات بهداشت، مسکن و فرصتهای نوین آموزش برخوردار شوند (نقدی و صادقی، 1385: 219).

طی دهه­های اخیر به تدریج محلات نابسامان و سكونتگاه­های غیررسمی، به­طور عمده در حاشیه شهرهای بزرگ كشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به­صورت خودرو شكل گرفته و گسترش یافته است. این پدیده در مطالعات شهری به­عنوان یكی از آسیب­های شهری مطرح می­باشد. تجمع اقشار کم­درآمد و مشاغل غیررسمی در سگونتگاه­های غیررسمی شیوه­ای از شهرنشینی ناپایدار را بوجود آورده است و زمینه ساز بسیاری از آسیب­ها و ناهنجاری­های اجتماعی شده است (جمشیدی و همکاران، 1393: 242-221). از پدیده های عمده ناپایدار کننده شهری به ویژه در کشــــورهای درحال توسعه، گونه‏ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی[1] است که بنابر مشاهدات جهانی درحال گسترش فزاینده است. این گونه سکونتگاه‏ها هر چند جلوه‏ای از فقر است اما بازتاب کاستی‏ها و نارسایی های سیاستهای دولتی و بازار رسمی نیز محسوب می شوند. اسکان غیر رسمی به سبب باز تولید فقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه ای بیشتر برای حل مشکلات، در مقایسه با هزینه پیشگیری از آنها، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری و نیازمند تدابیر ویژه ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آنها در آینده است. از آنجا که اسکان غیر رسمی از زمینه‏ای فراتر از امکان آن نشات می گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن نیز تاثیر می گذارد، چاره جویی این مسئله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط درسطح محلی آن، بلکه درسطح ملی نیاز دارد.

توسعه شهری درمعنای عام آن، براثر بازتاب فضایی اسکان غیر رسمی ، ناپایدار شده است، واقعیت این است که انتقال ناگهانی بسیاری از ساکنان سکونتگاه‏های غیر رسمی از شیوه معیشت سنتی و رسمی جعفرآبادیی به معشیت نامشخص و نوینی که تمهیدات لازم و متناسب شهرنشینی – در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی فراهم نیست، آنها را به سکونتگاههای ناپایداری کشانده است که به منظور جای پا یافتن در شهر و به امید طی دوره گذار، انتخاب شده اند. علاوه بر این ، مسئله بلاتکلیفی بسیاری از این سکونتگاهها از نظر قانون – که ساکنان را دائم درخطر تخریب، تخلیه و تعرض رسمی نگاه می دارد – موجب احساس ناامیدی و عدم امنیت خانوارها و مانع تلاش، مشارکت اجتماعی برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید و همبستگی آنها باجامعه شهری است، امری که پیامدهای نامطلوب فرهنگی ( حتی برای نسلهای آتی آنها و محیط‏های مجاور ) در بر دارد. ازاین رو، در وضع موجود مسئله عبارت است از: محرومیت ساکنان این سکونتگاه‏های گسترده که حامل یا مستعد نابنهجاری‏های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی‏اند و نیاز مبرمی به ارتقای شرایط محیطی دارند.

باتوجه به گرایش های موجود و نبود نشانه‏ای ازتغییر سیاست‏ها، چشم انداز نگران کننده‏ای از رشد اسکان غیر رسمی و ناپایدارسازی شهرها وجود دارد که اراده‏ای ملی و تدابیری مشخص، متفاوت از روال کنونی ، می‏طلبد.

اسكان غیررسمی كه به­طور عمده با تصرف و ساخت غیررسمی زمین و مسكن، عدم رعایت ضوابط و مقررات رسمی و متعارف شهری و ساختمانی، كمبود شدید خدمات زیرساختی و استفاده غیررسمی از تأسیسات و تجهیزات شهری، رشد سریع كالبدی و جمعیتی، اشتغال غالب غیررسمی، ناپایداری سازه­ای و تأسیساتی، پایین بودن سرانه­های خدماتی، ناپایداری درآمد و در نهایت بستر كالبدی مناسب جهت رشد آسیب­های اجتماعی و شكل­گیری خرده فرهنگ­های كجرو و ایجاد مأمن و پناهگاه مناسب جهت مجرمین و بزهكاران اجتماعی مشخص و شناخته می­شود، طی دو دهه گذشته تبدیل به چالشی بزرگ، به شكل غالب در حاشیه به ویژه دركلان شهرها، شده است. اسكان غیررسمی از عوامل كلان ساختاری در سطح ملی و منطقه­ای ناشی می­شود. رشد فزاینده جمعیت شهری از توان سازمان­های دولتی و غیردولتی جهت توسعه و ارائه خدمات و تسهیلات شهری برای این جمعیت فزاینده پیشی گرفته و برآورده نشدن نیاز مسكن و سرپناه اقشار كم درآمد در فضای رسمی و برنامه­ریزی شده شهر، حاشیه­نشینی و اسكان غیررسمی را به گونه­ای بی­سابقه گسترش داده است (شیعه و همکاران، 1390، 40).

ایران نیز به ­عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که با مسأله اسکان غیررسمی مواجه می­باشد، از لحاظ نحوه­ی برخورد با این پدیده قابل بررسی می­باشد. منشأ و روند شکل­گیری سکونت­گاه­های غیررسمی در ایران می­تواند همانند کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه باشد، ولی به­طور مقایسه­ای از شدت و وحدت یکسانی برخوردار نیست. اسکان غیررسمی به­شیوه­ی مرسوم در ایران از دهه­ی 1320 آغاز، تا اواخر دهه­ی 50 با شدت نسبتاً زیادی روند گسترش خود را طی نموده و بعداز انقلاب از لحاظ شدت شکل­گیری به­عنوان یکی از معضلات اساسی شهرهای ایران مطرح می­شود. در طی این دوران، به­دنبال رشد روابط و مناسبات سرمایه­داری، تحولات و دگرگونی­های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شگرفی به­وجود آمد. تمرکز دولت وقت در معدودی از شهرهای کشور به­عنوان کانون­های رشد و توسعه به واسطه روابط سرمایه­داری وابسته یا غیر مولد بوده که این عوامل موجب فاصله شهر و روستا و مهاجرت بخشی از روستاییان به شهرها به امید کسب اشتغال همراه با مسائل و مشکلات متعددی از جمله شکل­گیری اسکان غیررسمی در حواشی و حتی مناطق داخل شهرها گردید. در طی روند تحولات مذکور، تمامی شرایط لازم جهت تقویت گرایش­ها و رشد شهرنشینی به شکل شتابان فراهم آمد. همچنین، فرایند توسعه کشور به شکل برونزا در قالب سرمایه­داری وابسته به پیرامونی موجب از همپاشی نظام­های کهن و سنتی تولید معیشتی شد (خاکپور و همکاران، 1390، 158). بطور کلی، آنچه مسلم می­نماید این است كه در كشور ایران علاوه بر روند فوق، تحولات ناشی از شكل تقسیم كار بین­المللی و دگرگونی ساختار اقتصادی كشور، افزایش و انباشت درآمدهای نفتی و اصلاحات ارضی بعد از دهه چهل از جمله علل عمده­ی تسریع روند شهرنشینی و به تبع آن شكل­گیری اسكان غیررسمی می­باشند(جمشیدی و همکاران، 1393: 242-221). براساس مطالعات انجام شده در زمینه­ حاشیه­نشینی در مناطق مختلف حاشیه­نشین ایران، می­توان گفت که مهمترین ویژگی‏های آن عبارت است از ساخت و ساز نامناسب، فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بیکاری، اشتغال کاذب، عدم رعایت بهداشتی جمعی و فردی، عدم دسترسی به امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی، افزایش جرم و جنایت، فساد، فحشا، مصرف بیش از حد مواد مخدر در مقایسه با سایر مناطق شهری و غیره و از سوی دیگر هم­اکنون در اطراف شهرهای بزرگی چون تهران، مشهد، شیراز، کرمان، اصفهان،[کرمانشاه] و سایر شهرهای کشور نیز شاهد رشد و گسترش مناطق حاشیه­نشین می­باشیم (ربانی و همکاران، 1388).

حاشیه­نشینی در زمان ما یک پدیده­ی عام است به­نحوی که برخی از صاحب­نظران اظهار می­دارند حدوداً 30 درصد مردم شهرهای بزرگ جهان در مناطق حاشیه­ای زندگی می‏کنند. با این­حال، برخی از منابع حجم آن را 30 تا 70 درصد جمعیت بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه اعلام می‏کنند (زنگی­آبادی و همکاران، 1384، 179). سکونت­گاه­های غیررسمی با تجمعی از اقشار کم­درآمد و غالباً با مشاغل غیررسمی[2] و شیوه­ای از شهرنشینی ناپایدار[3] همراهند و زمینه­ساز بسیاری از آسیب­های اجتماعی به­شمار می­روند. این مشکل شهری صرفاً مسأله­ای کالبدی و فیزیکی نبوده و از عوامل کلان ساختاری در سطوح ملی و منطقه­ای ناشی می­شود (پورآقایی، 1383، 1). محرومیت و عدم برخورداری سکونت­گاه­های غیررسمی از تسهیلات زندگی شهری در قیاس با دیگر نواحی شهری، آنها را به کانون بغرنج شهری و مانع توسعه پایدار انسانی تبدیل نموده است. جای تردید نیست که در فرایند جهانی­سازی، تعداد زیادی از شهروندان به حاشیه­های شهرها رانده خواهند شد و به تبع آن از بسیاری از حمایت­های اجتماعی نیز محروم خواهند شد (صرافی، 1381، 6).

 

 

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

1- تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………………….. 2

2- سابقه و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

3- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 7

4- بیان سؤال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 8

5- فرضیه­ها……………………………………………………………………………………………………………….    8

6- هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق…………………………………………………………..  8

7- جنبه جدید و نوآوری طرح…………………………………………………………………………………….. 8

8- بیان روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 9

9- ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………   9

فصل اول : مفهوم شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن

بخش اول: تعریف حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن …………………………………………………  11

گفتار اول: مفهوم حکم………………………………………………………………………………………………. 11

1: مفهوم حکم در لغت……………………………………………………………………………………………….. 11

الف: قضا…………………………………………………………………………………………………………………  12

ب: علم…………………………………………………………………………………………………………………… 12

2: مفهوم  حکم در اصطلاح………………………………………………………………………………………… 12

3: انواع حکم……………………………………………………………………………………………………………. 13

الف: حکم حضوری………………………………………………………………………………………………….. 13

ب: حکم غیابی…………………………………………………………………………………………………………. 13

گفتار دوم: مفهوم غائب………………………………………………………………………………………………. 13

1: مفهوم غائب در لغت……………………………………………………………………………………………….. 13

2: مفهوم غائب در اصطلاح…………………………………………………………………………………………. 14

گفتار سوم : تعریف حکم غیابی در آیین دادرسی کیفری…………………………………………………..  14

بخش دوم: موضوع شناسی حکم غیابی………………………………………………………………………        15

گفتار اول: مفهوم حق ……………………………………………………………………………………………..      15

1: مفهوم حق در لغت………………………………………………………………………………………………      15

2: مفهوم حق در اصطلاح………………………………………………………………………………………..  16

الف: مفهوم حق در اصطلاح فقها……………………………………………………………………………….       16

یک: سلطنت………………………………………………………………………………………………………….  17

دو: ملک……………………………………………………………………………………………………………….  17

سه: حکم………………………………………………………………………………………………………………  17

ب- مفهوم حق در اصطلاح حقوقدانان……………………………………………………………………….   18

گفتار دوم: اقسام حق……………………………………………………………………………………………….  19

1: حق­الله………………………………………………………………………………………………………………  19

2: حق­الناس………………………………………………………………………………………………………….  20

3: حق مشترک………………………………………………………………………………………………………  20

گفتار سوم: ضرورت شناخت حق­الله و حق­الناس و آثار قضایی آن دو……………………………….    20

1: تقدم حق­الناس بر حق­الله……………………………………………………………………………………….   20

2: لزوم احتیاط در حق­الناس و تخفیف در حق­الله ………………………………………………………….   21

3: امکان رسیدگی غیابی در حقوق­الناس بر خلاف حقوق­الله…………………………………………..    22

گفتار چهارم: برخی از مصادیق حق­الله و حق­الناس در جرایم کیفری…………………………………    24

1: حدود……………………………………………………………………………………………………………….  24

الف: مفهوم حد در لغت………………………………………………………………………………………….   25

ب: مفهوم حد در اصطلاح……………………………………………………………………………………….   25

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی وحق­الناسی در حدود………………………………………………………….        26

د: مصادیق حدود…………………………………………………………………………………………………..     26

یک: حد زنا…………………………………………………………………………………………………………..  26

دو: حد لواط………………………………………………………………………………………………………….  26

سه: حد محاربه………………………………………………………………………………………………………      27

چهار: شرب خمر……………………………………………………………………………………………………  27

پنج: حد سرقت………………………………………………………………………………………………………  27

شش: حد قذف………………………………………………………………………………………………………  28

2:  قصاص…………………………………………………………………………………………………………….  29

الف: مفهوم قصاص درلغت…………………………………………………………………………………….  29

ب: مفهوم قصاص در اصطلاح……………………………………………………………………………….. 29

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در قصاص………………………………………………………   30

3: دیات……………………………………………………………………………………………………………….. 31

الف:  مفهوم دیه در لغت…………………………………………………………………………………………..  31

یک:  حق­القتیل………………………………………………………………………………………………………     31

دو: دم………………………………………………………………………………………………………………….     31

سه: عقل……………………………………………………………………………………………………………….     31

چهار: بدل نفس…………………………………………………………………………………………………….       31

ب: مفهوم دیه در اصطلاح………………………………………………………………………………………..  32

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی دردیات……………………………………………………………    32

4: تعزیرات……………………………………………………………………………………………………………  33

الف: مفهوم تعزیر در لغت……………………………………………………………………………………….   34

ب: مفهوم تعزیر در اصطلاح…………………………………………………………………………………….   34

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در تعزیرات……………………………………………………….   35

یک: حق­الله محض……………………………………………………………………………………………….  35

دو: حق­الله غالب………………………………………………………………………………………………….. 35

سه:  حق الناس غالب………………………………………………………………………………………………..  35

چهار: حق الناس محض……………………………………………………………………………………………  35

فصل دوم: مبانی و شرایط فقهی و حقوقی حکم غیابی 

بخش اول: مبانی فقهی وحقوقی صدورحکم غیابی………………………………………………………..   38

گفتار اول: مبانی فقهی صدورحکم غیابی……………………………………………………………………  38

1:  عدم جوازصدور حکم غیابی………………………………………………………………………………   39

2:  جوازصدور حکم غیابی……………………………………………………………………………………..      42

گفتار دوم: مبانی حقوقی صدور حکم غیابی………………………………………………………………                                      46

1: مبانی حقوقی حکم غیابی قبل از انقلاب………………………………………………………………..                                    47

2: مبانی حقوقی حکم غیابی بعد از انقلاب………………………………………………………………..                                    48

بخش دوم: شرایط  فقهی وحقوقی حکم غیابی……………………………………………………………..   49

گفتار اول: اختصاص حکم به خوانده ………………………………………………………………………..        49

گفتار دوم: ابلاغ یا احضار مدعی­علیه قبل ار رسیدگی……………………………………………………          51

1:  انواع ابلاغ ………………………………………………………………………………………………………… 52

الف:  ابلاغ واقعی…………………………………………………………………………………………………….  52

ب: ابلاغ قانونی………………………………………………………………………………………………………  53

2:  مستند قانونی حق غائب به ابلاغ واقعی حکم…………………………………………………………….   53

گفتارسوم: امتناع از حضور……………………………………………………………………………………….       54

گفتارچهارم:  حاضر نبودن مدعی­علیه در دادگاه……………………………………………………………        55

گفتارپنجم:  عدم حضور وکیل…………………………………………………………………………………..      58

گفتار ششم: عدم ارسال لایحه…………………………………………………………………………………..       60

گفتارهفتم: انکار غایب……………………………………………………………………………………………       61

گفتار هشتم: حق­الناس بودن موضوع دعوا……………………………………………………………………   62

فصل سوم: واخواهی حکم غیابی در فقه و حقوق

بخش اول: مبانی حق واخواهی درفقه و حقوق …………………………………………………………….   66

گفتار اول: تعریف حق واخواهی در فقه وحقوق…………………………………………………………..    66

گفتاردوم: مبنای واخواهی در فقه و حقوق…………………………………………………………………..         67

1: فوری نبودن حق اعتراض…………………………………………………………………………………….   70

2: حق اعتراض محکوم­علیه علاوه بر اعتراض وکیل او…………………………………………………..   71

3: تعیین موارد حق اعتراض………………………………………………………………………………………  72

بخش دوم:  شرایط واخواهی ………………………………………………………                     72

گفتار اول: حق واخواهی در آیین دادرسی کیفری……………………………………………………….                                              73

گفتار دوم: شرایط واخواهی …………………………………..                    74

1: جرایم حق­اللهی و حق­الناسی و ارتباط آن با واخواهی…………………………………………….. 75

2: اختصاص واخواهی به محکوم­علیه غایب و اطلاع وی………………………………………………..    76

3: واخواهی در مرحله تجدید نظر………………………………………………………………………………  77

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4: مهلت واخواهی…………………………………………………………………………………………………..  78

گفتار سوم: آثارواخواهی از حکم غیابی………………………………………………………………. 79

1: واخواهی عام وکلی است……………………………………………………………………………………..  79

2: فقدان اثر انتقالی واخواهی…………………………………………………………………………………….  80

3: اثربازدارندگی و تعلیق واخواهی…………………………………………………………………………….   80

4: عدم سقوط حق تجدیدنظر­خواهی………………………………………………………………………….   81

5: عدم مانع برای صدور قرار تأمین کیفری………………………………………………………………….   81

6: احتمال نقض یا تغییر حکم غیابی با واخواهی……………………………………………………………   82

7: واخواهی حق محکوم­علیه غیابی……………………………………………………………………………   82

8: عدول از قاعده فراغ دادرس…………………………………………………………………………………   82

9: حضوری شدن رأی در اقدام به واخواهی رأی غیابی………………………………………………….    83

10:  باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ واقعی……………………………………………………….                                              83

11:  تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در واخواهی…….                                     83

فصل چهارم: اجرای حکم غیابی در فقه و حقوق

بخش اول: رسیدگی غیابی……………………………………………………………………………………….   86

گفتار اول: ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه علیه غائب………………………………………………………          86

گفتار دوم: رسیدگی و صدورحکم علیه غایب……………………………………………………………..         88

گفتار سوم: اقامه دعوا توسط وکیل اختیاری………………………………………………………………..          89

گفتار چهارم: اجرای حکم غیابی……………………………………………………………………………….       90

بخش دوم: تأمین …………………………………………………………………………………………………         93

گفتار اول: نوع تأمین……………………………………………………………………………………………….      94

1: کفیل……………………………………………………………………………………………………………….     94

2: ضامن شخصی……………………………………………………………………………………………………  95

3: ضامن عینی………………………………………………………………………………………………………..  96

گفتار دوم: مبلغ وثیقه………………………………………………………………………………………………  97

گفتار سوم: زمان بقای اخذ تأمین……………………………………………………………………………..   97

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………….  99

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..  100

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………………..  101

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….   108

مقدمه

اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید.

لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می­شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می­باشد؛ تا آن­جا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید.

اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال می­شود.

بنابراین چاره­ی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهم­السلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن می­سازد.

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است.

 یکی از دلایل انتخاب موضوع علاوه بر علاقه شخصی، عدم پژوهشی دقیق پیرامون این موضوع در آیین دادرسی کیفری می­باشد.

 

دانلود پایان نامه ارشد:اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو

پوشش های خوراکی لایه های محافظت کننده می باشند که می توانند اکسیداسیون چربی را در مواد غذایی به تعویق بیندازند. در این پژوهش برای کند کردن اکسیداسیون چربی در مغز گردو دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول اثرات دو نوع پوشش خوراکی عمده به نام های کربوکسی متیل سلولز (CMC) با غلظت 2 درصد و پکتین با غلظت 3 درصد و مواد افزودنی دیگر مانند لستین 2/0 درصد، سوربیتول با غلظت های 30 ، 45 و 60 درصد بر اساس وزن CMC و پروپیلن گلیکول (PG) با غلظت های 30 ، 45 و 60 درصد بر اساس وزن CMC به همراه مواد آنتی اکسیدان سنتزی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئنBHT با غلظت 1/0 درصد و ویتامین E با غلظت 5/0 درصد به کار رفت و در 11 تیمار مختلف بررسی شد. آزمایشات فوق به مدت 6 ماه و هر دو ماه یکبار با سه تکرار انجام گرفت. در آزمایش دوم اثرات آنتی اکسیدان های طبیعی مانند اسانس زنیان و آویشن شیرازی در غلظت های 25/0، 5/0 و 1 درصد و CMC با غلظت 2 درصد و پکتین با غلظت 3 درصد و لستین 2/0 درصد و سوربیتول با غلظت 45 درصد بر اساس وزن CMC با 10 تیمار متفاوت بررسی شد. این آزمایشات نیز به مدت 6 ماه و هر دو ماه یکبار با سه تکرار بر روی مغز گردو انجام شد. نتایج نشان داد که پوشش با CMC بهتر از پوشش با پکتین بود و فساد و تند شدن مغز گردو را به تعویق انداخت. به علاوه پوشش CMC همراه با مواد آنتی اکسیدان مانند BHT و ویتامین E بهتر از پوشش با پکتین بود و این مواد در نگهداری مغز گردو و اکسیداسیون چربی آن موثر بود. اسانس زنیان در غلظت بالا در به تعویق انداختن فساد مغز موثرتر از سایر غلظت ها بود و بهترین نتیجه از نمونه های پوشش دار، تیمار پوشش داده شده با CMC و آنتی اکسیدان BHT بود و اسانس های گیاهی طعم مغز گردو را تغییر داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

1-مقدمه

 

درخت گردو از جنس Juglans از خانواده ی Juglandaceae است. نام علمی این جنس از کلمه ی لاتیـــن Jovis Glans به معنی فندق ژوپیتـــرگرفته شده است که برابر بررسی های دیرین شناسی و گروه شناســی گونه های مختلف آن بر روی کره زمین از دوران سوم زمین شناسی وجود داشته است و از دوران چهارم زمیـن شناسی به بعد آثار آن درکشورهای اروپای شرقی دیده شده است (طباطبایی ،1371).

گردو از درختان خزان دار و برگ پهن است که در بسیاری از نقاط جهان به طور طبیعی روییده یا کاشته می شود. منشا اصلی درخت گردو را آسیای غربی و حوالی هیمالیا و منطقه فلات ایران می دانند که از آن جا به یونان و روم و سپس به سایر نقاط اروپا و آمریکا برده شده است.

درخت گــردو در کشور ما در جنــگل های شمــال از آستــارا تا کپه داغ و ساحل دریای شمال و ارتفاعات منطقه شمال تا ارتفاع 2200 متر از سطح دریا دیده می شود و در جنـگل های غرب مانند سنندج و مریوان و همچنین سایر مناطق کم ارتفاع ایــران مانند
دره گز، مغان در شمال تا اقلید فارس در جنوب، ارتفاعات دامنه‌های البرز، مناطق كوهستانی خراسان، اطراف کوه های آذربایجان، دامنه‌های رشته كوههای زاگرس، تفرش، گلپایگان، تویسركان، اطراف كوههای لاله‌زار و جبال بارز در کرمان مناطقی وجود دارد كه از مراكز
گردو كاری ایران می‌باشند (وحدتی، 1382).

کشــور ما از زمان های قدیــم در کاشت، داشت و گسترش گردو در جهان سهم شایسته ای داشته است و اکنــون نیز مهم ترین گردوی موجــود در جهان گردوی ایرانی (Juglans regia L.) است که منحصر به فرد بوده و مغز آن از نظر خوراکی مصرف اقتصادی دارد (بی نام، 1377).

استانهای مهم تولیدکننده گردو در ایران عبارتند از: استانهای مازندران، کردستان، همدان، زنجان، سمنان، تهران، مرکزی، اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس و کرمان
می باشد. کهن ترین درخت گردو کشور در اورگان نزدیک شهــرکرد است که رویـش آن را مربوط به زمان یزدگرد ساسانی یعنی14700سال پیش می دانند (وحدتی، 1382).

در کشاورزی مهمترین و عمومی ترین کاربرد درخت گردو مغز آن است که ماده ای خوشمزه و خوراکی است و مقدار زیادی چربی، پروتئــین، مواد قندی و نشاسـته دارد. از این محصول برای تهیه روغن های گیاهی و همچنین مصارف دارویی هم استفاده می شود. درخت گردو از نظر محیط زیست برای ایجاد فضای سبز و جلوگیری از آلودگی هوا و فراهم آوردن طراوت و زیبایی حائز اهمیت است (طباطبایی و همکاران ،1371).

 

 

1-2- تولید گردو در ایران و جهان

 

طبق تحقیقات انجام شده در آمریکا و فرانــسه و سایر مناطــق گردو خیز جهان شش گونه گردو وجود دارد که از نظر پایـه و میوه در مرتــبه بالایی قرار دارند. از این شــش گونه، یک گونه آن به نام گردوی ایرانی است که درحــدود سال 1562 میلادی تعــدادی از آن را به انگلستان برده و در آن جا کشت و گسترش داده اند و بعدها توسط مهاجران به آمریـکا برده شده است. به همین دلیل گردوی ایرانی درآمریکا به نام گردوی انگلیسی نامیده شده است اما در عین حال باغبانان قدیمی امریکا این نوع گردو را گردوی پارسی می نامند (درویشیان، 1376).

بر اساس اطلاعات سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی،[1]کشورهای چین، آمریکا و ترکیه در سالهای 2007 و 2008 به ترتیب مقام اول تا سوم تولید گردو را در جهان داشتند و ایران پس از این سه کشور با تولید 170 هزار تن مقام چهارم را به خود اختصاص داده است. میزان تولید و فروش گردو در چهار کشور جهان در سالهای 2007 و 2008 در جدول 1-1 آمده است (فائو 2009).

 

      جدول 1 -1- میزان تولید و فروش گردوی چهارکشورجهان در سالهای 2007 -2008 (فائو 2009).

نام کشور
میزان تولیدبه تن
میزان فروش به هزار   دلار
چین
503000
616934
آمریکا
290000
356055
ترکیه
170897
211661
ایران
170000
208506
 

 

در سال 2006 و قبل از آن ایران مقام سوم را از لحاظ میزان تولید و فروش گردو پس از چین و آمریکا داشته است که در جدول 1-2 نشان داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

       جدول 1-2- میزان تولید و فروش گردو از سال 1998 تا 2006 (فائو 2009)

سال
میزان تولید به تن
میزان فروش به هزار دلار
1998
145820
178849
1999
142906
175275
2000
130605
160188
2001
168031
206091
2002
178000
218318
2003
150000
183976
2004
168320
206446
2005
170000
208506
2006
170000
208506
 

 

در کشور ما محصول گردو در بین سایر محصولات کشاورزی در مرتبه نوزدهم قرار دارد. اکنون گونه های مختلف گردو در نقاط وسیعی در دنیا کاشته می شود این گونه ها در واقع همگی چند منظوره هستند یعنی قسمتهای مختلف آن از میوه تا چوب کاربردهای مختلفی دارند. در صنعت برای استفاده از چوب پر نقــش و نگار آن، در صنــایع مبل سازی، در و پنجــره سازی، ماکت سازی، نظامی، مجسمه سازی، قالب کفش، کنده کاری و غیره به کار می روند (طباطبایی و همکاران، 1371).

به طوری که گفتیم کشور ما اکنون مقـام چهـارم را در تولید گردو دارد به همین جهت با توجه به این موضـوع و همـچنین با توجـه به فوایـد گوناگـون و نقش اقتصادی این فرآورده ارزشمند کشاورزی، جا دارد مقامـات مسئـول کشـور نگرشی بجـا و شایسته همراه با
برنامه ریزی مناسب به آن داشته باشنـد و دانشگاه ها و مراکز علمی و موسسات فنی و آموزشی ذیربط آن را به عنـوان یک مورد اسـاسی و قابل توجـه در حیـطه کشـاورزی و اقتـصادی شنــاخته و به آن توجـه مخصوص داشته باشند، تا کاشــت داشــت و برداشـت آن از یک طرف و توسعه آن برای تولید محصول بیشتر از طرف دیگر با زمینه های علمی موجود در جهان هماهنـگی پیدا کند به ایـن معنی که بـه عوامل موثـر در کیفیـت محصول گردو قبل از برداشت و هنگام برداشت توجه شود و راه های عملی و کاربردی را دراین زمینه در اختیار باغـداران و تولید کنندگان محصول قرار دهنـد و بدیـن وسیله به بهبـود کمـیت و کیفـیت و کاهش هزینه های تولید بپردازند و پس از برداشت به عوامـل موثر در نگهـداری و عرضـه آن به بازار فروش توجه بیشتری داشته باشند.

عوامل موثر در کیفیـت گـردو پس از برداشت علاوه بر مواردی نظیـر برداشت صحیح، درجه بندی گـردو و بستـه بندی، روشهای نگهداری در انبـار، مبارزه با آفات انبـاری و روشهای کنتـرل آنها، اثرات پوشش های خوراکـی همـراه با مواد آنتـی اکسیـدان سنتزی و اسـانس های گیـاهی نیز بـر روی مغـز گردو است و هدف تحقیقـات ما در این زمینه می باشد.

 

 

1-3- اهداف پژوهش

 

1- به تعویق انداختن فساد چربی در مغز گردو به وسیله ی کاربرد پوشش های پلی ساکاریدی به برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید همراه مواد آنتی اکسیدان سنتزی

2- به تعویق انداختن فساد چربی در مغز گردو به وسیله ی کاربرد پوشش های پلی ساکاریدی به همراه اسانس های گیاهی

3- تاثیر این پوشش ها بر خواص فیزیکی و شیمیایی مغز گردو نظیر رنگ، طعم، درخشندگی، بافت ، کاهش وزن، درصد رطوبت، میزان روغن کل و پراکسید  

 

 

 

 

 

 

 

                     2- مروری بر پژوهش های انجام شده

 

 

   2-1- گیاه شناسی گردو

 

گردو، گیاهی از خانواده Juglandaceae است. این خانواده از شش جنس و 60 گونه تشكیل شده است و جنس Juglans از مهمترین جنس این خانواده است. این جنس دارای 21 گونه می‌باشد كه همگی خزان‌دار و دارای میوه خوراكی هستند. برخی از این گونه‌ها از نظر چوب نیز با ارزش می‌باشند. مهمترین گونه آن از نظر میوه، گردوی ایرانی (Juglans regia) و از نظر چوب، گردوی سیاه شرق آمریكا (J. nigra) است. سایر گونه‌ها به طور غیرمستقیم (مثلا به عنوان پایه) حائز اهمیت می باشند (وحدتی،1382).

گونه های گردو همگی یک پایه بوده و دارای گل های تک جنسی هستند. به این معنی که گل های نر و ماده آن به طور مجزا بر روی یک درخت تشکیل می شوند. گل آذین های نر(شاتون ها) بیشتر در قاعده شاخه های سال قبل تشکیل می شوند. در حالی که گل آذین های ماده در نوک شاخه های سال جاری تشکیل می شوند. گل های ماده علاوه بر شاخه های حاصل از جوانه انتهایی، بر روی شاخه های حاصل از جوانه های جانبی شاخه سال قبل نیز تشکیل می شوند، گل های ماده گاهی به صورت تكی و غالباً به صورت گروههای دو تا سه‌تایی و در برخی ژنوتیپ ها به صورت خوشه‌ای تشكیل می‌شوند نوع اخیر که به گردوهای خوشه ای معروف هستند به دلیل کوچک بودن اندازه میوه ها و پایین بودن میزان چربی و کیفیتی که دارند اهمیت اقتصادی نداشته ولی از لحاظ زینتی مورد توجه باشند. میوه درخت گردو سخت و دارای رنگ سبز روشن می باشد که در هنگام بلوغ، برون بر و میان بر سبز میوه از آن جدا
می شود. درون بر میوه ی گردو سخت و چوبی بوده و مغز را دربر می گیرد. مغز دارای دو لپه است که هر لپه توسط شیار ناقصی به دو قسمت تقسیم می شود. مغز گردو بدون آلبومین بوده و دارای اندوخته ی روغنی است. فضای داخلی میوه توسط دیواره غضروفی ناقصی تقسیم شده است (مدنی وهمکاران ،1387).

 

 

2-1-1-گل

 

گل­های نر در بهار و کمی قبل از گل­های ماده ظاهر می­شوند و گرده به کمک باد به خامه گل ماده می­رسد. گردو یک میوه­ خشک ناشکوفا بوده و برچه آن دو تا چهار بخشی است و در هنگام جوانه زنی در داخل پوسته­ سخت باقی می­ماند (رسول زادگان، 1380; Wilson and Ogawa, 1979).

 

 

2-1-2-ریشه

 

ریشه درخت گردو محکم، استوار، عمیق، نسبتا قطور و در ابتدا محوری است، به طوری که پس از کاشت دانه گردو در سال اول گاهی ریشه ای به عمق یک متر و بیشتر و به قطر بیش از 4 سانتیمتر تولید می شود. درختان گردو دارای دو سیستم ریشه بندی هستند:

1 -ریشه عمیق و محوری

2-ریشه های فرعی، جانبی و افشان. ریشه های فرعی گردو نیز نسبتا قوی بوده و در اطراف نهال یا درخت گسترش می یابند.

 

 

 

2-1-3- ساقه

 

 

 

پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

ز) ساماندهی مطالب ……………………………………………………………………………………………………………….6 

فصل اول 

ارتباط سن بامسئولیت کیفری وتحولات ناظر برشرط سنی برای این نوع مسئولیت درحقوق ایران    …………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مبحث اول : نگاهی به مبانی مسئولیت کیفری………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی مسئولیت ……………………………………………………….. 8

الف ) مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………….. 8

ب ) مسئولیت در اصطلاح حقوق و اخلاق …………………………………………………………………… 9-8

گفتار دوم : انواع مسئولیت حقوقی ……………………………………………………………………….. 10

الف ) مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………………..10

عنوان                                                                                                     صفحه

ب ) مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………..12-11-10

ج ) مسئولیت اداری ………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار سوم : پیش شرط های مسئولیت کیفری ………………………………………………………….. 14

الف ) تمییز یا قدرت درک اوامر و نواهی قانون گذار ……………………………………………………… 14

ب ) اختیار یا قدرت بر ادای تکلیف قانونی ………………………………………………………………………….15-16

مبحث دوم : ارتباط سن با مسئولیت کیفری …………………………………………………………….. 17

گفتار اول : مفهوم طفولیت و خصایص جسمانی و روانی اطفال…………………………………. 17

الف ) مفهوم طفل و طفولیت ………………………………………………………………………………….17-18-19-20

ب ) خصایص جسمانی و روانی اطفال ……………………………………………………………………….. 21

1) عدم رشد قوای جسمی و ذهنی …………………………………………………………………………………21-22-23

2) تلقین پذیری و انعطاف پذیری نسبی ……………………………………………………………………….. 24

3) آسیب پذیری ………………………………………………………………………………………………………………..25-26

4) قابلیت بیشتر برای درمان و اصلاح رفتار …………………………………………………………………………..27-28

گفتار دوم : اهمیت و چگونگی شکل گیری قدرت تمییز در اطفال……………………………………..29

الف) تدریجی بودن پیدایش قدرت تمییز ………………………………………………………………………………29-30

ب) متفاوت بودن اطفال از حیث سن پیدایش قدرت تمییز ……………………………………………………..31-32

ج) مفهوم طفل ممیز و طفل غیر ممیز در قانون……………………………………………………………………..33-34

گفتار سوم : اهمیت و چگونگی رشد قدرت کنترل اراده در اطفال …………………………….. 35

الف ) یافته های علمی در خصوص تاثیر عوامل زیستی بر قدرت کنترل اراده در اطفال …………….35-47

عنوان                                                                                                     صفحه

ب)واقعیت تلقین پذیری اطفال وضعف آنهادربرابرتاثیرعوامل زیستی ، روانی واجتماعی …………… 48-52

مبحث سوم : مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری وتاریخچه آن درحقوق ایران 53

گفتار اول : پیشینه موضوع در حقوق اسلامی ………………………………………………………….. 53

الف ) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهای امامیه  ………………………………………….. 53-56

ب) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال در نظر سایر فرق اسلامی …………………………………………..56-57

گفتاردوم : سن حداقل قانونی به عنوان سن مصونیت اطفال ازهرگونه تعقیب کیفری درحقوق موضوعه    58

الف ) ضرورت تعیین سن حداقل به موجب قانون …………………………………………………………. 58

ب ) مطلق بودن یا نسبی بودن فرض عدم مسئولیت اطفال در سن پایین تر از سن حداقل قانونی….59-60

ج ) تاریخچه تعیین سن حداقل در حقوق ایران …………………………………………………………….. 61

1) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ………………………………………………………………………. 62

2) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ………………………………………………………………………….. 63

3) تعیین سن بلوغ شرعی در قوانین بعد از انقلاب و امکان تادیب نابالغ ………………………………  64

د ) موضع کنونی حقوق ایران در هاله ای از ابهام  ………………………………………………………………….64-65

1) سکوت در مورد اطفال کمتر از دوازده سال شمسی نسبت به کیفیت اقدامات تامینی و تربیتی …  66

2) تحلیل مفهوم سکوت مقنن در پرتو سایر مقررات موجود ………………………………………………  66

گفتار سوم : سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل …………………………………………………………. 68

الف) ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغاروحمایتهای خاص آن. . 68

ط

عنوان                                                                                                     صفحه

ب ) تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران ………………………………………………………………… 70

1) پیش از انقلاب اسلامی ………………………………………………………………………………………. 71

2) از انقلاب تا تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی ( 1392 ) ……………………………………….. 72

3) سن کبر در جرایم تعزیری به موجب مقررات قانون فعلی مجازات اسلامی  ……………………….72-73

4) مفهوم مبهم رشدوکمال عقل درجرایم مستلزم حدوقصاص درقانون فعلی مجازات اسلامی …..73-75

گفتار چهارم : موضع مقنن ایران در خصوص پیدایش شبهه در سن متهم  ……………………………..76-77

فصل دوم : اصول و ضوابط مذکور در اسناد و توصیه های بین المللی در ارتباط با سن مسئولیت کیفری اطفال 78

مبحث اول : سن حداقل یا سن عدم مداخله…………………………………………………………………………………………… 79

گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد حداقل دادرسی صغار ( قواعد پکن )  ……………. 79-81

گفتار دوم : عقیده کمیته حقوق کودک …………………………………………………………………………………………………… 82

گفتارسوم : توصیه به کشورها مبنی برپرهیز ازپذیرش استثنا برقاعده مصونیت اطفال کمترازسن حداقل قانونی           83

گفتار چهارم : کیفیت مطلوب واکنش غیرقضایی نسبت به قانون شکنی اطفال درسنین مصونیت ازتعقیب ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 84-86

مبحث دوم : سن کبر یاپایان حمایتهای نظام دادرسی صغارازنگاه اسنادوتوصیه های بین المللی………….87

گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد مذکور در توصیه نامه های بین المللی مربوطه ….87-88

گفتاردوم : عقیده کمیته حقوق کودک ………………………………………………………………………………………….89

عنوان                                                                                                     صفحه

گفتارسوم : توصیه به عدم سلب حمایتهای مخصوص ازصغارهرچندبه گونه ی استثنایی……….90

گفتار چهارم : تشویق کشورها به گسترش حمایتها در شرایط خاص به افراد بالاتر ازهجده سال  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91-92

مبحث سوم : کیفیت تعیین سن در موارد شبهه …………………………………………………………. 93برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید >

گفتار اول : حق ثبت تولد به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری ……………………………….. 93

الف ) مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص ثبت تولد …………………………… 94

ب ) مفاد کنوانسیون حقوق کودک در خصوص ثبت تولد …………………………………………………. 94

ج ) ارزش اثباتی اسناد مربوط به ثبت تولد از دیدگاه کمیته حقوق کودک ……………………………… 94

گفتاردوم : مکلف بودن مرجع قضایی به تحقیق کامل در مورد سن متهم پیش از تصمیم گیری به ضرر وی در فرض عدم ثبت تاریخ ولادت ………………………………………………………………………………………….. 95

گفتارسوم : استفاده متهم از منفعت هرگونه شبهه ی باقی مانده پس از تکمیل تحقیقات…. 97

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

الف ) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….98

ب) پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………. 100

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………….101-105

  

چكیده (شامل خلاصه و اهداف و روش‌های اجرا و نتایج بدست آمده) :

          کودکان بی دفاع ترین قشر اجتماع اند به علت عدم بلوغ فکری امکان دریافت ، درک و استنتاج منطقی را به نحو کامل دارا نیستند. یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق کودک ، تعیین سنی است که فرد با رسیدن به آن در مقابل جرم ارتکابی مسئول دانسته شود. سن مسئولیت کیفری یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در اسناد حقوق کودک و حقوق بشری است .چیزی که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید ، همین عامل سن است. این مسئله از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص ، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید .دراین خصوص دو نوع نگرش وجود دارد یکی نگرش داخلی از منظر نظام حقوق ایران که متاثر از معیارهای شرعی و فقهی با توجه به قانون اساسی یادآور شده است و دیگر از منظر نگرش بین المللی . مناط سن  مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران حسب نظر مشهور فقهای امامیه بلافاصله پس از ورود به سن 9 یا 15سالگی وبرخورداری از بلوغ جنسی همانند بزرگسالان با کودکان برخورد جزایی خواهد شد. عمده ترین دلیل آن روایت حمزه بن حمران از امام محمد باقر (ع) است این در حالی است که بر اساس ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ؛ مهمترین منبع بین المللی در جهت تعیین شاخص سن مسئولیت کیفری که در سال 1372 ایران به مفاد آن پیوست 18 سالگی را مناط سن مسئولیت کیفری دانست.از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ، همچنین میان سن بلوغ جسمی ، شرعی و فکری اطفال لزوما رابطه ای متناسب و هماهنگ وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجوانان بویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل برخوردار نیستند. با این همه صاحب نظران توسل و توجه به اصول علمی ، روان شناختی ،جامعه شناختی را در تشخیص بلوغ همزمان جسمی و عقلی و در نتیجه بلوغ شرعی ضروری می دانند . از آنجاییکه مبنای این پژوهش یک تحقیق نظری بوده است برپایه ی  روش مطالعاتی و کتابخانه ای با استفاده منابع گوناگون موجود بویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392و شرحی که بر آن از سوی صاحب نظران به نگارش در آمده بود مورد استفاده واقع شده است .   

 

پایان نامه ارشد:حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

1-بیان مسئله 2

2- ضرورت و اهمیت تحقیق. 3

3- پرسش های تحقیق. 4

4- پیشینه و سابقه تحقیق. 4

5- فرضیه تحقیق. 5

الف) فرضیه اصلی. 5

ب) فرضیه فرعی. 5

6- روش تحقیق. 5

7- اهداف تحقیق. 6

فصل اول:مفهوم شناسی

1ـ1تعریف حق. 8

1ـ2  تعریف طفل. 9

1ـ2ـ1طفل در لغت. 9

1ـ2ـ2 طفل در قرآن 10

1ـ2ـ3 تعریف طفل نزد فقها 10

1ـ3 تعریف ازدواج. 12

1ـ3ـ1 ازدواج در لغت. 12

1ـ3ـ2 نکاح در لغت. 13

1ـ3ـ3 منظور ازازدواج. 13

1ـ4 ارکان ازدواج دائم 16

1ـ4ـ1 ارکان ازدواج در امامیه 16

1ـ4ـ2 ارکان ازدواج در اهل سنت. 16

1ـ5 اركان ازدواج موقت. 17

1ـ6 شرایط ازدواج. 19

1ـ6ـ1معناى شرط. 19

1ـ6ـ2 شرط در لغت. 19

1ـ6ـ3 شرط در اصطلاح منطقیون 19

1ـ6ـ4 شرایط عقد ازدواج در امامیه 20

1ـ6ـ5 شرایط ازدواج در اهل سنت. 20

1ـ6ـ6 الفاظ عقد ازدواج در مذاهب. 21

1ـ6ـ7 «ولی » در نکاح. 22

1ـ6ـ8 ولی در عقد ازدواج امامیه 22

1ـ6ـ9 ولی در عقد ازدواج اهل سنت. 23

1ـ6ـ10 شرایط ازدواج موقت. 24

1ـ6ـ11مواردى كه متعه حرام است: 24

1ـ6ـ12 مواردى كه متعه كراهت دارد: 25

1ـ7 احکام زوجه در ازدواج موقت. 25

1ـ8 ازدواج صحیح، ازدواج فاسد و ازدواج باطل نزد اهل سنت. 26

1ـ8ـ1عقد ازدواج صحیح. 26

1ـ8ـ2 عقد ازدواج فاسد 27

حالاتی که ازدواج فاسد می‌شود: 27

1ـ8ـ3 عقد ازدواج باطل. 28

حالاتی که ازدواج  باطل می‌شود: 28

1ـ9 ازدواج‌های نوظهور 29

1ـ9ـ1منظور از نوظهور 29

1ـ9ـ2 نکاح مسیار 30

1ـ9ـ2ـ1 مفهوم لغوی مسیار 30

1ـ9ـ2ـ2 مفهوم اصطلاحی نکاح مسیار 31

1ـ9ـ2ـ3حکم ازدواج مسیار در فقه معاصراهل سنت.. 32

1ـ9ـ2ـ3ـ1 اباحه همراه با کراهت احیاناً 32

ازدواج النهاریات و لیلیات.. 34

1ـ9ـ2ـ3ـ2 تحریم یا عدم قبول ازدواج مسیار شرعاً 34

1ـ9ـ2ـ3ـ3 توقف.. 34

نظر امامیه در مورد گذشتن زن از حقوق خود 35

1ـ10 ازدواج عرفی. 35

1ـ10ـ1عرفی در لغت. 35

1ـ10ـ2 عرفی در اصطلاح. 36

1ـ10ـ3 مقصود از ازدواج عرفی. 36

1ـ10ـ4 خصوصیات ازدواج عرفی و مشخصه‌های آن 38

1ـ11 ازدواج سری. 39

1ـ11ـ1 سر در لغت. 39

1ـ11ـ2 ازدواج سری در اصطلاح. 39

1ـ11ـ3 انواع ازدواج سری و حکم شرعی آن 39

1ـ12 ازدواج مدنی. 41

1ـ12ـ1 مدنی در لغت. 41

1ـ12ـ2 ازدواج مدنی در اصطلاح. 41

1ـ12ـ3 حکم شرعی ازدواج مدنی. 42

1ـ13 ازدواج فرندی (دوستی) 43

1ـ13ـ1 مقصود از ازدواج فرندی. 43

1ـ13ـ2 ازدواج مِیسَر یا فرندی. 43

1ـ13ـ3 میسر در لغت. 43

1ـ13ـ4 سبب نامیده شدن این ازدواج به ازدواج فرندی. 43

1ـ13ـ5 حکم شرعی ازدواج فرندی. 44

1ـ14 ازدواج سیاحی. 46

1ـ14ـ1 سیاحی در لغت و اصطلاح. 46

1ـ14ـ2 حکم شرعی ازدواج سیاحی. 46

1ـ14ـ3 مقصود از ازدواج سیاحی. 47

1ـ15 ازدواج معاطاتی. 47

1ـ15ـ1 مفهوم معاطات. 47

1ـ15ـ2 منظور از نکاح معاطاتی. 47

1ـ15ـ3 نظریه صحت نکاح معاطاتی. 48

1ـ15ـ4 نظریه بطلان نکاح معاطاتی. 49

1ـ16 ازدواج سفید 50

1ـ17  نکاح جهادی. 51

1ـ18تعریف مذاهب خمسه 52

1ـ18ـ1 معرفی مذهب إمامیه 52

1ـ18ـ2 معرفی اجمالی مذاهب اربعه 53

1ـ19 نظر علمای امامیه در مورد حکم شرعی ازدواج های نو ظهور 56

1ـ19ـ1  آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله): 56

1ـ19ـ2 آیت الله العظمی سبحانی (مد ظله): 57

1ـ19ـ3 آیت الله شبیری زنجانی (مد ظله): 57

1ـ19ـ4 آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله): 58

فصل دوم:حقوق کودکان از نگاه علمای امامیه

2ـ1 حق ثبوت نسب کودک. 60

2ـ1ـ1 نسب در لغت. 60

2ـ1ـ2 نسب در اصطلاح. 60

2ـ1ـ3 قاعده الفراش.. 61

تعریف الفراش.. 61

2ـ1ـ4 تعریف قاعده الفراش.. 62

2ـ1ـ5 راه های اثبات نسب. 63

2ـ1ـ6 شرایط الحاق طفل به زوج. 64

2ـ1ـ7 ولد شبهه 67

2ـ1ـ7 ـ1 تعریف شبهه 67

2ـ1ـ8 ولد عقد فاسد 69

2ـ1ـ9 عدم ثبوت نسب در زنا 69

2ـ2 حق نفقه کودک. 71

2ـ2ـ1 نفقه در لغت. 71

2ـ2ـ2 نفقه در اصطلاح. 71

2ـ2ـ3 وجوب نفقه بر فرزندان 72

2ـ2ـ4 ادله به وجوب نفقه دادن به فرزندان 72

2ـ2ـ4ـ1 استناد به کتاب: 72

2ـ2ـ4ـ2 استناد به سنت: 73

2ـ2ـ5 استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش.. 74

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2ـ2ـ6 شرایط منفق و منفق علیه 74

2ـ2ـ7 آیا پدر باید برای دادن نفقه فرزندان، کار کند؟ 75

2ـ2ـ8 پایان نفقه دادن به فرزندان 76

2ـ2ـ9 مقدار نفقه 77

2ـ2ـ10 حکم امتناع از دادن نفقه 77

2ـ3  حق رضاع کودک. 78

2ـ3ـ1 وجوب رضاع کودک. 78

2ـ3ـ2 اجرت رضاع 79

2ـ3ـ3 مدت رضاع 79

2ـ4 حق حضانت کودک. 80

2ـ4ـ1 حضانت در لغت. 80

2ـ4ـ2 حضانت در اصطلاح. 81

2ـ4ـ3 آیا حضانت حق است یا تکلیف؟ 81

2ـ4ـ4 حضانت از دیدگاه فقیهان 82

2ـ4ـ 5 آغاز و پایان حضانت. 84

2ـ5 حق ولایت بر کودک. 85

2ـ5ـ1 ولایت طفل بر عهده چه کسی است؟ 85

2ـ5ـ2 شرایط اولیا 88

2ـ5ـ3 تصرف ولی. 90

2ـ5ـ4 زمان پایان یافتن ولایت بر کودک. 90

فصل سوم:حقوق کودکان از نگاه علمای اهل سنت

3ـ1ـ1 حق ثبوت نسب طفل. 93

3ـ1ـ2  قواعد ثبوت نسب. 94

3ـ1ـ 3شرایط اثبات نسب. 95

3ـ1ـ3ـ1 ازدواج  صحیح. 96

3ـ1ـ3ـ2 ازدواج فاسد. 97

3ـ1ـ3ـ3 وطی به شبهه 98

3ـ1ـ4 راه های اثبات نسب. 99

بینه 100

3ـ2  حق نفقه کودک. 101

3ـ2ـ1 معنای نفقه 101

3ـ2ـ2 قرابت موجب نفقه 101

3ـ2ـ3  شرایط وجوب نفقه 102

3ـ2ـ4 شرط اتحاد دین. 103

3ـ2ـ5 شرایط وجوب نفقه بر فرزندان 104

3ـ2ـ5ـ1 شرایط نزد حنفیه 104

3ـ2ـ5ـ2 شرایط نزد مالکیه 105

3ـ2ـ5ـ3 شرایط نزد شافعیه 105

3ـ2ـ5ـ4 شرایط نزد حنابله 106

3ـ2ـ6 استقلال پدر در نفقه دادن بر فرزندان خودش.. 107

3ـ2ـ7 مقدار نفقه 108

3ـ3 حق حضانت کودک. 108

3ـ3ـ1 معنای حضانت. 109

3ـ3ـ2 شروط استحقاق حضانت.. 110

3ـ3ـ2ـ1 شروط عامه در مردان و زنان. 110

3ـ3ـ2ـ2 شرایط خاص در زنان. 111

3ـ3ـ2ـ3 شروط خاص مردان. 111

3ـ3ـ3 مستحق حضانت. 112

3ـ3ـ4 اجرت حضانت. 113

3ـ3ـ5 اجبار مادر بر حضانت. 115

3ـ3ـ6 سقوط حق حضانت. 115

3ـ3ـ7 سکوت صاحب حق در حضانت برای طلب آن 116

3ـ3ـ8 مدت حضانت. 117

3ـ4 حق رضاع کودک. 118

3ـ4ـ1 معنای رضاع 118

3ـ4ـ2 حق کودک در رضاع 118

3ـ4ـ5 اجرت رضاع 120

3ـ5 حق ولایت بر کودک. 121